Karl Lagerfeld quotes | 30 quotes van Karl Lagerfeld

Ben je op zoek naar een Karl Lagerfeld quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Karl Lagerfeld quotes. Veel leesplezier!

Karl Lagerfeld quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Karl Lagerfeld verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Karl Lagerfeld quotes:

Don’t sacrifice yourself too much, because if you sacrifice too much there’s nothing else you can give and nobody will care for you.

NL: Niet jezelf te veel opofferen, want als je te veel opoffert is er niets anders dat je kunt geven en niemand zal om je geven.

— Karl Lagerfeld


The only love that I really believe in is a mother’s love for her children.

NL: De enige liefde waar ik echt in geloof is de liefde van een moeder voor haar kinderen.

— Karl Lagerfeld


We live in a dark and romantic and quite tragic world.

NL: We leven in een duistere, romantische en nogal tragische wereld.

— Karl Lagerfeld


People who say that yesterday was better than today are ultimately devaluing their own existence.

NL: Mensen die zeggen dat gisteren beter was dan vandaag, devalueren uiteindelijk hun eigen bestaan.

— Karl Lagerfeld


I am a fashion person, and fashion is not only about clothes — it’s about all kinds of change

NL: Ik ben een mode persoon, en mode gaat niet alleen over kleding — het gaat over allerlei soorten verandering

— Karl Lagerfeld


A respectable appearance is sufficient to make people more interested in your soul

NL: Een respectabele verschijning is voldoende om mensen meer geïnteresseerd te maken in je ziel

— Karl Lagerfeld


Don’t look to the approval of others for your mental stability

NL: Kijk niet naar de goedkeuring van anderen voor uw mentale stabiliteit

— Karl Lagerfeld


Dieting is the only game where you win when you lose!

NL: Dieten is het enige spel waar je wint als je verliest!

— Karl Lagerfeld


Clear thinking at the wrong moment can stifle creativity.

NL: Duidelijk denken op het verkeerde moment kan de creativiteit belemmeren.

— Karl Lagerfeld


We need houses as we need clothes, architecture stimulates fashion. It’s like hunger and thirst — you need them both.

NL: We hebben huizen nodig zoals we kleren nodig hebben, architectuur stimuleert mode. Het heeft honger en dorst en je hebt ze beide nodig.

— Karl Lagerfeld


Fashion and music are the same, because music express its period too.

NL: Mode en muziek zijn hetzelfde, want muziek drukt ook zijn periode uit.

— Karl Lagerfeld


When people want to be liked for what they did, they should stop.

NL: Als mensen geliefd willen worden voor wat ze deden, moeten ze stoppen.

— Karl Lagerfeld


Don’t overact the story of your name. Overact the story of your work.

NL: Overdrijf niet het verhaal van je naam. Overdrijf het verhaal van je werk.

— Karl Lagerfeld


Stuff your brain with knowledge.

NL: Duw je hersenen met kennis.

— Karl Lagerfeld


People who do a job that claims to be creative have to be alone to recharge their batteries. You can’t live 24 hours a day in the spotlight and remain creative. For people like me, solitude is a victory.

NL: Mensen die een job doen die zegt creatief te zijn, moeten alleen zijn om hun batterijen op te laden. U kunt niet leven 24 uur per dag in de schijnwerpers en blijven creatief. Voor mensen zoals ik is eenzaamheid een overwinning.

— Karl Lagerfeld


Fashion is a language that creates itself in clothes to interpret reality.

NL: Mode is een taal die zichzelf creëert in kleding om de werkelijkheid te interpreteren.

— Karl Lagerfeld


The woman is the most perfect doll that i have dressed with delight and admiration.

NL: De vrouw is de meest perfecte pop die ik heb gekleed met vreugde en bewondering.

— Karl Lagerfeld


I want everyone to wear what they want and mix it in their own way. That, to me, is what is modern.

NL: Ik wil dat iedereen draagt wat hij wil en het op zijn eigen manier mixt. Dat is voor mij modern.

— Karl Lagerfeld


Luxury is the ease of a t-shirt in a very expensive dress.

NL: Luxe is het gemak van een t-shirt in een zeer dure jurk.

— Karl Lagerfeld


Reinvent new combinations of what you already own. Improvise. Become more creative. Not because you have to, but because you want to. Evolution is the secret for the next step.

NL: Herontdek nieuwe combinaties van wat je al bezit. Improviseren. Word creatiever. Niet omdat het moet, maar omdat je het wilt. Evolutie is het geheim voor de volgende stap.

— Karl Lagerfeld


The secret to modeling is not being perfect. What one needs is a face that people can identify in a second. You have to be given what’s needed by nature, and what’s needed is to bring something new.

NL: Het geheim van modelleren is niet perfect zijn. Wat je nodig hebt is een gezicht dat mensen in een seconde kunnen identificeren. Je moet gegeven worden wat er nodig is door de natuur, en wat er nodig is is om iets nieuws te brengen.

— Karl Lagerfeld


I’m very much down to earth, just not this earth.

NL: Ik ben heel erg naar de aarde, alleen niet deze aarde.

— Karl Lagerfeld


Fashion is about going ahead, not about memory.

NL: Mode gaat over doorgaan, niet over herinneringen.

— Karl Lagerfeld


I do my job like I breathe — so if I can’t breathe I’m in trouble.

NL: Ik doe mijn werk als ik ademen dus als ik niet kan ademen ben ik in de problemen.

— Karl Lagerfeld


Fashion is about two things: the evolution and the opposite.

NL: Mode gaat over twee dingen: de evolutie en het tegenovergestelde.

— Karl Lagerfeld


I had an interview once with some German journalist—some horrible, ugly woman. It was in the early days after the communists—maybe a week after—and she wore a yellow sweater that was kind of see-through. She had huge tits and a huge black bra, and she said to me, ‘It’s impolite; remove your glasses.’ I said, ‘Do I ask you to remove your bra?

NL: Ik had ooit een interview met een Duitse journaliste… een vreselijke, lelijke vrouw. Het was in de vroege dagen na de communisten…misschien een week na… en ze droeg een gele trui die een soort van doorkijk was. Ze had enorme tieten en een enorme zwarte beha, en ze zei tegen me, It… onbeleefd; verwijder je bril.

— Karl Lagerfeld


The elegance is as physical, as moral quality that has nothing common with the clothing. You can see a countrywoman more elegant than one so called elegant woman.

NL: De elegantie is zo fysiek, als morele kwaliteit die niets gemeen heeft met de kleding. Je kunt een landvrouw zien die eleganter is dan een zogenaamde elegante vrouw.

— Karl Lagerfeld


Forgiveness isn’t something I’m preoccupied with — turning the other cheek isn’t my trip.

NL: Vergiffenis is niet iets wat ik bezig ben met het draaien van de andere wang is niet mijn reis.

— Karl Lagerfeld


I would like to be a one-man multinational fashion phenomenon.

NL: Ik zou graag een multinationaal modefenomeen van één man willen zijn.

— Karl Lagerfeld


Like poetry, fashion does not state anything. It merely suggests

NL: Net als poëzie, staat er niets in mode. Het suggereert alleen maar…

— Karl Lagerfeld