Kamand Kojouri quotes | 34 quotes van Kamand Kojouri

Ben je op zoek naar een Kamand Kojouri quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Kamand Kojouri quotes. Veel leesplezier!

Kamand Kojouri quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Kamand Kojouri verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Kamand Kojouri quotes:

Happiness is exercising the little freedom that we have by choosing things that create harmony in our lives.

NL: Geluk is het uitoefenen van de weinige vrijheid die we hebben door dingen te kiezen die harmonie creëren in ons leven.

— Kamand Kojouri


Ignorance might be bliss. But self-forgetfulness is pure ecstasy.

NL: Onwetendheid kan gelukzalig zijn. Maar zelfvergeetachtigheid is pure extase.

— Kamand Kojouri


Love, they said, burns youand builds you.But with you, there’s no ash.Just light.

NL: Liefde, zeiden ze, verbrandt je en bouwt je.Maar met jou, is er geen as.Alleen licht.

— Kamand Kojouri


You only feel powerless because your fear has given your power to the object of your fear. Once you realise this, you can claim it back.

NL: Je voelt je alleen machteloos omdat je angst je macht heeft gegeven aan het object van je angst. Zodra je dit beseft, kun je het terugkrijgen.

— Kamand Kojouri


I would rather lie facedown on the ground and use my body as a bridge, than stand proud and tall and use my body as a wall.

NL: Ik zou liever op de grond liggen en mijn lichaam als brug gebruiken, dan trots en lang staan en mijn lichaam als muur gebruiken.

— Kamand Kojouri


We cannot hunt for love. We can only surrender and become love’s prey.

NL: We kunnen niet op liefde jagen. We kunnen ons alleen overgeven en liefdesprooi worden.

— Kamand Kojouri


You might just find God in a mirror one day.

NL: Misschien vind je God op een dag in een spiegel.

— Kamand Kojouri


I see your painas clearly as I feel my own.I will share your burden so you feel it less.Do not hate this world.Do not hate these people.I will share my hopeso you feel it more.I want you to see our loveas clearly as I feel yours.

NL: Ik zie je pijn zo duidelijk als ik voel mijn eigen.Ik zal uw last delen, zodat je het minder voelt.Haat deze wereld niet.Haat deze mensen niet.Ik zal mijn hoop delen dat je het meer voelt.Ik wil dat je onze liefde zo duidelijk ziet als ik de jouwe voel.

— Kamand Kojouri


In the beginning was love, and love was with God, and love was God.

NL: In het begin was liefde, en liefde was met God, en liefde was God.

— Kamand Kojouri


God begets love.

NL: God verwekt liefde.

— Kamand Kojouri


Why do you feel so powerless? Go spend an hour with ants. Each of those black specks you see is a life. One whole life that you can save, take, or affect in some way. You have the power to make so many lives better. It is within you. Don’t lose sight of that.

NL: Waarom voel je je zo machteloos? Ga een uur met mieren doorbrengen. Elk van die zwarte vlekjes die je ziet is een leven. Een heel leven dat je kunt redden, nemen of beïnvloeden op een of andere manier. Je hebt de kracht om zoveel levens beter te maken. Het zit in je. Verlies dat niet uit het oog.

— Kamand Kojouri


You want help? Ask for help. You want love? Ask for love. If you want anything from the universe, anything from yourself, you must first ask.

NL: Wil je hulp? Vraag om hulp. Wil je liefde? Vraag om liefde. Als je iets wilt uit het universum, iets van jezelf, moet je het eerst vragen.

— Kamand Kojouri


You must have hope in a better future and have faith in this hope. But then you must forget your hope and focus on this moment now.

NL: Je moet hoop hebben in een betere toekomst en vertrouwen hebben in deze hoop. Maar dan moet je je hoop vergeten en je nu concentreren op dit moment.

— Kamand Kojouri


It’s so easy to lose faith and become lost in all of the politics of the world. That’s why we need the arts. To sublimate our frustration and anger into something beautiful. Freud called sublimation a virtuous defence mechanism because it is in the arts that we can find our humanity.

NL: Het is zo makkelijk om het geloof te verliezen en verloren te raken in alle van de politiek van de wereld. Daarom hebben we de kunsten nodig. Om onze frustratie en woede te sublimeren in iets moois. Freud noemde sublimatie een deugdzaam verdedigingsmechanisme omdat het in de kunst is dat we onze menselijkheid kunnen vinden.

— Kamand Kojouri


Kiss your scars. Fall in love with them. They ought to serve as life-affirming reminders—a lingering trace of hope. The only reason we have these scars is because we survived and are still here.

NL: Kus je littekens. Word verliefd op ze. Ze moeten dienen als levensbevestigende herinneringen… een blijvend spoor van hoop. De enige reden dat we deze littekens hebben is omdat we het overleefd hebben en nog steeds hier zijn.

— Kamand Kojouri


Now is not the time for bigots and racists. No time for sexists and homophobes. Now, more than ever, is the time for ARTISTS. It’s time for us to rise above and to create. To show humanity. To spread hope. We must prevent society from destroying itself, from losing its way. Now is the time for love.

NL: Dit is niet het moment voor fanatiekelingen en racisten. Geen tijd voor seksisten en homofoben. Nu, meer dan ooit, is het tijd voor ARTISTEN. Het is tijd voor ons om boven te staan en te creëren. Om de mensheid te tonen. Om hoop te verspreiden. We moeten voorkomen dat de samenleving zichzelf vernietigt, haar weg kwijtraakt. Nu is het tijd voor liefde.

— Kamand Kojouri


The only path wide enough for us all is love.

NL: Het enige pad breed genoeg voor ons allemaal is liefde.

— Kamand Kojouri


We live only for the hope of love.

NL: We leven alleen voor de hoop op liefde.

— Kamand Kojouri


I am looking for the one I can’t fool.

NL: Ik ben op zoek naar degene die ik niet gek kan maken.

— Kamand Kojouri


The thing about love is that you will never run out of it. It’s an ever-flowing river. So go ahead and LOVE. What are you saving all this love for — death?

NL: Het punt van liefde is dat je er nooit uit zult raken. Het is een altijd stromende rivier. Dus ga je gang en LIEFDE. Waarom bewaar je al die liefde voor de dood?

— Kamand Kojouri


Why wait to forgive and let go only after you have sufficiently wallowed in your despair? Why not forgive and let go now?

NL: Waarom wachten om te vergeven en laten gaan pas nadat je genoeg hebt gezwolgen in uw wanhoop? Waarom niet vergeven en loslaten?

— Kamand Kojouri


May we always be burdened with thinking of the suffering of others, for that is what it means to be human.

NL: Mogen we altijd worden belast met het denken over het lijden van anderen, want dat is wat het betekent om menselijk te zijn.

— Kamand Kojouri


I became an artist because I wanted to be an active participant in the conversation about art.

NL: Ik werd kunstenaar omdat ik een actieve deelnemer wilde zijn aan het gesprek over kunst.

— Kamand Kojouri


I cannot imagine how much I must’ve suffered in my previous lives to be fortunate enough to have parents like you in this life.

NL: Ik kan me niet voorstellen hoeveel ik geleden heb in mijn vorige leven om gelukkig genoeg te zijn om ouders zoals jij in dit leven te hebben.

— Kamand Kojouri


She might not have read many books. But when she reads a book, she swallows the very words. If you open the books on her shelves, you will find that the front and back covers encase white pages.

NL: Misschien heeft ze niet veel boeken gelezen. Maar als ze een boek leest, slikt ze de juiste woorden door. Als je de boeken op haar planken opent, zul je zien dat de voor- en achterkant witte pagina’s omhult.

— Kamand Kojouri


To begin to know ourselves we must have sincere conversations with ourselves as if with a good friend. We must answer without reserve, listen without judgement, and accept without condition. That is self-love.

NL: Om onszelf te leren kennen moeten we oprechte gesprekken met onszelf hebben alsof we een goede vriend hebben. We moeten zonder voorbehoud antwoorden, luisteren zonder oordeel, en zonder voorwaarde accepteren. Dat is zelfliefde.

— Kamand Kojouri


Why are we afraid of the silence that ensues after our death? Wasn’t it the same silence we endured before birth? Isn’t it the same silence we revel in when we are completely immersed in the present moment? Let us not be afraid.

NL: Waarom zijn we bang voor de stilte die volgt na onze dood? Was het niet dezelfde stilte die we verdroegen voor de geboorte? Is het niet dezelfde stilte waarin we ons verheugen als we volledig ondergedompeld zijn in het huidige moment? Laten we niet bang zijn.

— Kamand Kojouri


If you write then you are reborn because by writing about the moment, you can relive it for a second time.

NL: Als je schrijft dan word je herboren omdat je door over het moment te schrijven het voor een tweede keer kunt herbeleven.

— Kamand Kojouri


Close your eyes. Meditate on your love. This is God.

NL: Doe je ogen dicht. Mediteer op je liefde. Dit is God.

— Kamand Kojouri


He knows all my thoughts. He knows all I’ve ever done and He loves me all the same. What is our purpose, you ask. It is to love like God.

NL: Hij kent al mijn gedachten. Hij weet alles wat ik ooit heb gedaan en Hij houdt toch van me. Wat is ons doel, vraagt u. Het is om als God lief te hebben.

— Kamand Kojouri


Writing poems is simply an excuse to remember You.

NL: Gedichten schrijven is gewoon een excuus om je te herinneren.

— Kamand Kojouri


I write to understand what I know.

NL: Ik schrijf om te begrijpen wat ik weet.

— Kamand Kojouri


An act of violence, no matter how small, can never be justified if it can be avoided.

NL: Een daad van geweld, hoe klein ook, kan nooit gerechtvaardigd worden als het vermeden kan worden.

— Kamand Kojouri


Two things are needed to raise awareness: education and love. And these go hand in hand because we can be taught to love.

NL: Er zijn twee dingen nodig om het bewustzijn te vergroten: onderwijs en liefde. En deze gaan hand in hand omdat we kunnen worden geleerd om lief te hebben.

— Kamand Kojouri