Kahlil Gibran quotes | 41 quotes van Kahlil Gibran

Ben je op zoek naar een Kahlil Gibran quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Kahlil Gibran quotes. Veel leesplezier!

Kahlil Gibran quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Kahlil Gibran verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Kahlil Gibran quotes:

If you love somebody, let them go, for if they return, they were always yours. If they don’t, they never were.

NL: Als je van iemand houdt, laat ze gaan, want als ze terugkeren, waren ze altijd van jou. Als ze dat niet doen, zijn ze dat nooit geweest.

— Kahlil Gibran


Ever has it been that love knows not its own depth until the hour of separation.

NL: Ooit is het zo geweest dat liefde zijn eigen diepte niet kent tot het uur van scheiding.

— Kahlil Gibran


No human relation gives one possession in another—every two souls are absolutely different. In friendship or in love, the two side by side raise hands together to find what one cannot reach alone.

NL: Geen enkele menselijke relatie geeft de ene bezit in de andere.Elke twee zielen zijn absoluut verschillend. In vriendschap of verliefdheid steken de twee zij aan zij elkaars handen op om te vinden wat men niet alleen kan bereiken.

— Kahlil Gibran


Love one another, but make not a bond of love:Let it rather be a moving sea between the shores of your souls.

NL: Hou van elkaar, maar maak geen band van liefde: Laat het eerder een bewegende zee zijn tussen de oevers van jullie zielen.

— Kahlil Gibran, The Prophet


It is wrong to think that love comes from long companionship and persevering courtship. Love is the offspring of spiritual affinity and unless that affinity is created in a moment, it will not be created for years or even generations.

NL: Het is verkeerd om te denken dat liefde komt uit lang gezelschap en volhardende hofmakerij. Liefde is de nakomeling van spirituele affiniteit en tenzij die affiniteit in een moment wordt gecreëerd, zal het niet worden geschapen voor jaren of zelfs generaties.

— Kahlil Gibran


Thus with my lips have I denounced you, while my heart, bleeding within me, called you tender names.It was love lashed by its own self that spoke. It was pride half slain that fluttered in the dust. It was my hunger for your love that raged from the housetop, while my own love, kneeling in silence, prayed your forgiveness.

NL: Zo heb ik u met mijn lippen gehekeld, terwijl mijn hart, bloedend in mij, u tedere namen noemde.Het was liefde geslingerd door zijn eigen zelf die sprak. Het was trots dat de helft gedood werd die in het stof fladderde. Het was mijn honger naar jouw liefde die van het dak raasde, terwijl mijn eigen liefde, knielend in stilte, jouw vergeving bad.

— Kahlil Gibran, The Forerunner: His Parables and Poems


They say: ‘If a man knew himself,he would know all mankind.’I say: ‘If a man loved mankind,he would know something of himself.

NL: Zij zeggen: “Als iemand zichzelf kende, dan zou hij de mensen kennen.’Ik zeg: ‘Als een man de mensheid liefhad, zou hij iets van zichzelf weten.

— Kahlil Gibran, Love Letters in the Sand: The Love Poems of Khalil Gibran


When you love you should not think you can direct the course of love, for love, if it finds you worthy, directs your course.

NL: Wanneer je liefhebt moet je niet denken dat je de loop van de liefde kunt leiden, want liefde, als het je waardig vindt, leidt je koers.

— Kahlil Gibran


And think not you can direct the course of love, for love, if it finds you worthy, directs your course.

NL: En denk niet dat je de loop van de liefde kunt leiden, want liefde, als het je waardig vindt, leidt je koers.

— Kahlil Gibran, The Prophet


Darkness may hide the treesand the flowers from the eyesbut it cannot hidelove from the soul.

NL: Duisternis kan de bomen en de bloemen voor de ogen verbergen… maar het kan de liefde voor de ziel niet verbergen.

— Kahlil Gibran, Love Letters in the Sand: The Love Poems of Khalil Gibran


Yesterday we obeyed kings and bent our necks before emperors. But today we kneel only to truth, follow only beauty, and obey only love.

NL: Gisteren hebben we koningen gehoorzaamd en onze nek gebogen voor keizers. Maar vandaag knielen we alleen voor de waarheid, volgen alleen schoonheid, en gehoorzamen alleen liefde.

— Kahlil Gibran, The Vision: Reflections on the Way of the Soul


He who seeks ecstasy in love should not complain of suffering.

NL: Wie extase zoekt in de liefde, mag niet klagen over lijden.

— Kahlil Gibran, Visions of the Prophet


We choose our joys and sorrows long before we experience them.

NL: We kiezen onze vreugden en smarten lang voordat we ze ervaren.

— Kahlil Gibran


I slept and I dreamed that life is all joy. I woke and I saw that life is all service. I served and I saw that service is joy.

NL: Ik heb geslapen en gedroomd dat het leven vreugde is. Ik werd wakker en zag dat het leven een dienst is. Ik heb gediend en ik zag dat die dienst vreugde is.

— Kahlil Gibran


Work is love made visible. And if you can’t work with love, but only with distaste, it is better that you should leave your work and sit at the gate of the temple and take alms of the people who work with joy

NL: Werk is liefde zichtbaar gemaakt. En als je niet kunt werken met liefde, maar alleen met afkeer, is het beter dat je je werk verlaat en aan de poort van de tempel zit en aalmoezen neemt van de mensen die met vreugde werken.

— Kahlil Gibran


Of life’s two chief prizes, beauty and truth, I found the first in a loving heart and the second in a laborer’s hand.

NL: Van de twee hoofdprijzen van het leven, schoonheid en waarheid, vond ik de eerste in een liefdevol hart en de tweede in de hand van een arbeider.

— Kahlil Gibran


Do not fear the thorns in your path, for they draw only corrupt blood.

NL: Vrees niet de doornen op uw pad, want zij trekken slechts corrupt bloed.

— Kahlil Gibran


Trees are poems the earth writes upon the sky, We fell them down and turn them into paper,That we may record our emptiness.

NL: Bomen zijn gedichten die de aarde op de hemel schrijft, Wij wierpen ze neer en veranderden ze in papier, opdat wij onze leegte zouden opschrijven.

— Kahlil Gibran


I AM IGNORANT of absolute truth. But I am humble before my ignorance and therein lies my honor and my reward.

NL: Ik ben onschuldig aan de absolute waarheid. Maar ik ben nederig voor mijn onwetendheid en daarin ligt mijn eer en mijn beloning.

— Kahlil Gibran


The teacher who is indeed wise does not bid you to enter the house of his wisdom but rather leads you to the threshold of your mind.

NL: De leraar die inderdaad wijs is, beveelt u niet het huis van zijn wijsheid binnen te gaan, maar leidt u liever naar de drempel van uw geest.

— Kahlil Gibran


Ihr redet, wenn ihr aufhört mit euren Gedanken in Frieden zu sein.

NL: Jullie praten als jullie ophouden met je gedachten in vrede te zijn.

— Kahlil Gibran


Die Einsicht eines Menschen verleiht ihre Flügel keinem anderen.

NL: Het inzicht van een mens geeft zijn vleugels niet aan iemand anders.

— Kahlil Gibran


Wenn [der Lehrer] wirklich weise ist, fordert er euch nicht auf, ins Haus seiner Weisheit einzutreten, sondern führt euch an die Schwelle eures eigenen Geistes.

NL: Indien [de leraar] werkelijk wijs is, nodigt hij u niet uit het huis van zijn wijsheid binnen te gaan, maar brengt u naar de drempel van uw eigen geest.

— Kahlil Gibran


Je tiefer sich das Leid in euer Sein eingräbt, desto mehr Freude könnt ihr fassen.

NL: Hoe dieper het lijden in jullie wezen graaft, des te meer vreugde kun je vatten.

— Kahlil Gibran


Sadness is but a wall between two gardens.

NL: Verdriet is slechts een muur tussen twee tuinen.

— Kahlil Gibran, Sand and Foam


Behind the veil of each night, there is a smiling dawn.

NL: Achter de sluier van elke nacht, is er een lachende dageraad.

— Kahlil Gibran


For what is it to die but to stand naked in the wind and to melt into the sun? And when the earth shall claim your limbs, then shall you truly dance.

NL: Want wat is het om te sterven dan naakt in de wind te staan en te smelten in de zon? En wanneer de aarde je ledematen zal claimen, dan zul je echt dansen.

— Kahlil Gibran


I am forever walking upon these shores,Betwixt the sand and the foam,The high tide will erase my food prints,And the wind will blow away the foam,But the sea and the shore will remain forever.

NL: Ik ben voor altijd wandelen op deze oevers, Betwixt het zand en het schuim,De vloed zal mijn voedsel afdrukken wissen, En de wind zal het schuim wegblazen, Maar de zee en de kust zal voor altijd blijven.

— Kahlil Gibran, Sand and Foam


For what is it to die but to stand naked in the wind and melt into the sun?

NL: Want wat is het om te sterven dan naakt in de wind te staan en te smelten in de zon?

— Kahlil Gibran, The Prophet


Your fear of death is but the trembling of the shepherd when he stands before the king whose hand is to be laid upon him in honour.

NL: Uw angst voor de dood is slechts het beven van de herder wanneer hij voor de koning staat wiens hand hem ter ere zal worden opgelegd.

— Kahlil Gibran


Some of you say, “Joy is greater than sorrow,” and others say, “Nay, sorrow is the greater.”But I say unto you, they are inseparable.Together they come, and when one sits alone with you at your board, remember that the other is asleep upon your bed.

NL: Sommigen van jullie zeggen: “Joy is groter dan verdriet,” en anderen zeggen: “Nee, verdriet is groter.”Maar ik zeg jullie, ze zijn onafscheidelijk.Samen komen ze, en wanneer de ene zit alleen met jou aan je bord, onthoud dat de andere slaapt op je bed.

— Kahlil Gibran, The Prophet


You give but little when you give of your possessions.It is when you give of yourself that you truly give.

NL: Je geeft maar weinig als je van je bezittingen geeft.Het is wanneer je van jezelf geeft dat je waarlijk geeft.

— Kahlil Gibran, The Prophet


Beauty is eternity gazing at itself in a mirror.But you are eternity and you are the mirror.

NL: Schoonheid is eeuwigheid staren naar zichzelf in een spiegel.Maar je bent eeuwigheid en je bent de spiegel.

— Kahlil Gibran, The Prophet


When you part from your friend, you grieve not;For that which you love most in him may be clearer in his absence, asthe mountain to the climber is clearer from the plain.

NL: Wanneer gij van uw vriend scheidt, treurt gij niet; want hetgeen gij het meest in hem liefhebt, moge duidelijker zijn in zijn afwezigheid, gelijk de berg tot den klimmer helderder is van den vlakte.

— Kahlil Gibran, The Prophet


We wanderers, ever seeking the lonelier way, begin no day where we have ended another day; and no sunrise finds us where sunset left us. Even while the earth sleeps we travel. We are the seeds of the tenacious plant, and it is in our ripeness and our fullness of heart that we are given to the wind and are scattered.

NL: We zwervers, altijd op zoek naar de eenzamere manier, beginnen geen dag waar we een andere dag zijn geëindigd; en geen zonsopgang vindt ons waar zonsondergang ons achterliet. Zelfs als de aarde slaapt, reizen we. Wij zijn de zaden van de hardnekkige plant, en het is in onze rijpheid en onze volheid van hart dat we aan de wind worden gegeven en verstrooid.

— Kahlil Gibran, The Prophet


You have been told that, even like a chain, you are as weak as your weakest link.This is but half the truth.You are also as strong as your strongest link.To measure you by your smallest deed is to reckon the power of the oceanby the frailty of its foam.To judge you by your failures is to cast blame upon the seasons for their inconstancy.

NL: Er is jullie verteld dat jullie, zelfs als een ketting, net zo zwak zijn als jullie zwakste schakel.Dit is maar de helft van de waarheid.Je bent ook zo sterk als je sterkste schakel.Je meten aan je kleinste daad is de kracht van de oceaan afrekenen aan de zwakheid van haar schuim.Om je te beoordelen door je mislukkingen is de schuld op de seizoenen te werpen voor hun onvastheid.

— Kahlil Gibran, The Prophet


You talk when you cease to be at peace with your thoughts;And when you can no longer dwell in the solitude of your heart you live in your lips, and sound is a diversion and a pastime.And in much of your talking, thinking is half murdered.

NL: Je praat wanneer je ophoudt vrede te hebben met je gedachten;En wanneer je niet meer kunt wonen in de eenzaamheid van je hart leef je in je lippen, en geluid is een afleiding en een tijdverdrijf.En in veel van je praten, wordt denken half vermoord.

— Kahlil Gibran, The Prophet


No man can reveal to you aught but that which already lies half asleep in the dawning of your knowledge.

NL: Niemand kan jullie iets anders openbaren dan wat al half in slaap ligt bij het aanbreken van jullie kennis.

— Kahlil Gibran, The Prophet


Poetry is a deal of joy and pain and wonder, with a dash of the dictionary.

NL: Poëzie is een deal van vreugde en pijn en verwondering, met een vleugje van het woordenboek.

— Kahlil Gibran, Sand and Foam


I love you, my brother, whoever you are – whether you worship in a church, kneel in your temple, or pray in your mosque. You and I are children of one faith, for the diverse paths of religion are fingers of the loving hand of the one supreme being, a hand extended to all, offering completeness of spirit to all, eager to receive all.

NL: Ik hou van je, mijn broer, wie je ook bent – of je nu aanbidt in een kerk, knielt in je tempel, of bidt in je moskee. Jullie en ik zijn kinderen van één geloof, want de verschillende paden van religie zijn vingers van de liefdevolle hand van het ene allerhoogste wezen, een hand die aan iedereen wordt gegeven, die de volledigheid van de geest aan iedereen biedt, verlangend om alles te ontvangen.

— Kahlil Gibran


And if you would know God, be not therefore a solver of riddles.Rather look about you and you shall see Him playing with your children.And look into space; you shall see Him walking in the cloud, outstretching His arms in the lightning and descending in rain.You shall see Him smiling in flowers, then rising and waving His hands in trees.

NL: En als je God zou kennen, wees dan niet een oplosser van raadsels.Kijk om je heen en je zult Hem zien spelen met je kinderen.En kijk in de ruimte; je zult Hem zien wandelen in de wolk, Zijn armen uitstrekkend in de bliksem en neerdalend in de regen.Je zult Hem zien glimlachen in bloemen, dan opstaan en met Zijn handen zwaaien in bomen.

— Kahlil Gibran, The Prophet