Julie Kagawa quotes | 19 quotes van Julie Kagawa

Ben je op zoek naar een Julie Kagawa quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Julie Kagawa quotes. Veel leesplezier!

Julie Kagawa quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Julie Kagawa verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Julie Kagawa quotes:

You are my heart, my life, my entire existence.” -Ash

NL: Jij bent mijn hart, mijn leven, mijn hele bestaan.” – Ash.

— Julie Kagawa, The Iron Queen


His breath hitched, and he regarded me hungrily. “You’re playing with fire, you know that?” “That’s weird, considering you’re an ice prin—” I didn’t get any further, as Ash leaned in and kissed me.

NL: Zijn adem huilde, en hij zag me hongerig. Jullie spelen met vuur, weet je dat?Thats raar, gezien je een ijsje en ik heb niet verder komen, zoals Ash leunde in en kuste me.

— Julie Kagawa, Winter’s Passage


You made me feel alive again.

NL: Door jou voelde ik me weer levend.

— Julie Kagawa, The Iron King


I have come from the End of the World. From the River of Dreams, through the gauntlet and the Briar and the Deep Wyld, in order to stand before you today. I have but one request—to take my place at your side. To resume my duty as your knight, and to protect you and your kingdom for as long as I draw breath.

NL: Ik kom uit het einde van de wereld. Vanuit de Droomrivier, door de handschoen en de Briar en de Deep Wyld, om vandaag voor u te staan. Ik heb maar één verzoek om mijn plaats aan uw zijde in te nemen. Om mijn plicht als ridder te hervatten… en jou en je koninkrijk te beschermen zolang ik ademhaal.

— Julie Kagawa, The Iron Knight


Her desires are mine. Her wishes are mine. Should even the world stand against her, my blade will be at her side. And should it fail to protect her, let my own existence be forfeit.” – Ash

NL: Haar verlangens zijn van mij. Haar wensen zijn van mij. Als zelfs de wereld tegen haar staat, zal mijn zwaard aan haar zijde staan. En mocht het haar niet beschermen, laat dan mijn eigen bestaan verloren gaan.” – Ash.

— Julie Kagawa, The Iron Queen


I will be with her again, or I will die. There aren’t any other options

NL: Ik zal weer bij haar zijn, of ik zal sterven. Er zijn geen andere opties

— Julie Kagawa, The Iron Knight


Oh, don’t mind me,” came an extremely sarcastic voice near the wall. “You two go ahead and make out–I’ll just sit here and bleed quietly.

NL: Let maar niet op mij,” kwam een extreem sarcastische stem bij de muur. Ga maar lekker zoenen. Ik ga hier rustig zitten bloeden.

— Julie Kagawa, The Eternity Cure


I guess the sacrifice of my dignity is the only thing that will save us now. The things I endure for love. The Fates laugh at my torment.

NL: Ik denk dat het offer van mijn waardigheid het enige is dat ons nu zal redden. De dingen die ik verdraag voor de liefde. De Fates lachen om mijn kwelling.

— Julie Kagawa, The Iron King


I think … I should go home soon. Mom and Luke are probably going nuts. What about you?”He shrugged, a casual lift of one shoulder. “You tell me. When I left Nevernever, I didn’t have any plans other than being with you. If you want me around, just say the word.

NL: Ik denk… Ik moet snel naar huis. Mam en Luke worden waarschijnlijk gek. En jij?”Hij haalde zijn schouders op, een casual lift van één schouder. Zeg jij het maar. Toen ik Nooit wegging, had ik geen andere plannen dan bij jou te zijn. Als je me in de buurt wilt hebben, zeg het dan.

— Julie Kagawa, The Iron Daughter


You don’t dwell on what you’ve lost, you just move on.”-Allison

NL: Als je niet stilstaat bij wat je verloren hebt, ga je gewoon verder.”-Allison

— Julie Kagawa, The Immortal Rules


Oh, we’re playing nice now? Shall we have tea first? Brew up a nice pot of kiss-my-ass?

NL: Oh, spelen we nu aardig? Zullen we eerst thee drinken? Een lekkere pot kus-mijn-kont gebrouwen?

— Julie Kagawa, The Iron King


Touch her, and I’ll freeze your testicles off and put them in a jar. Understand?

NL: Raak haar aan en ik bevries je testikels en stop ze in een pot. Begrepen?

— Julie Kagawa, The Iron King


Bravo,” said Grimalkin, peering down from Cold Tom’s chest. “The Winter prince and Oberon’s jester agreeing on something. The world must be ending.

NL: Bravo,” zei Grimalkin, naar beneden kijkend uit de borst van Cold Tom. “De winterprins en Oberon’s nar zijn het ergens over eens. De wereld moet vergaan.

— Julie Kagawa, The Iron King


Oh, look at that, he’s heard of me. My fame grows.

NL: Oh, kijk eens aan, hij heeft van mij gehoord. Mijn roem groeit.

— Julie Kagawa, The Iron Queen


Geez, you guys. I know I’m popular and all, but seriously, you’re a bit too co-dependent for me. I’m going to need you to step away from my personal bubble.” A wispy vine-woman curled ivy tendrils around his arm, and he sliced through them with his dagger. “No! Bad Wraith! No touchie!

NL: Jeetje, jongens. Ik weet dat ik populair ben en zo, maar serieus, je bent een beetje te afhankelijk voor mij. Ik wil dat je weggaat van mijn persoonlijke bubbel.” Een wispy wijnstok-vrouw krulde klimop tentakels rond zijn arm, en hij sneed door hen met zijn dolk. “Nee! Slechte Wraith! Geen touchie!

— Julie Kagawa, The Iron Knight


Oh, goodie,” Puck said as I stepped forward. “I’m going to have a rash in the most uncomfortable places.

NL: Oh, goodie,” zei Puck toen ik naar voren stapte. “Ik krijg uitslag op de meest ongemakkelijke plaatsen.

— Julie Kagawa, The Iron Queen


Mercy is for the weak… let me show you how much of an Unseelie I still am.

NL: Genade is voor de zwakken… laat me je tonen hoeveel een Unseelie ik nog ben.

— Julie Kagawa, The Iron Knight


There was nothing sweet or gentle in our last kiss; it was filled with sorrow and desperation, of the bitter knowledge that we could’ve had something perfect, but it just wasn’t meant to be.

NL: Er was niets zoets of zachts in onze laatste kus; het was gevuld met verdriet en wanhoop, van de bittere kennis dat we iets perfects hadden kunnen hebben, maar het was gewoon niet bedoeld om te zijn.

— Julie Kagawa, The Iron Daughter


i’m your enemy, meghan. never forget that. if Mab tells me to kill you in front of the entire court, it’s my duty to obey.

NL: Ik ben je vijand, Meghan. Vergeet dat nooit. Als Mab zegt dat ik je moet doden voor het hele hof, is het mijn plicht om te gehoorzamen.

— Julie Kagawa, Winter’s Passage