Julie Garwood quotes | 10 quotes van Julie Garwood

Ben je op zoek naar een Julie Garwood quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Julie Garwood quotes. Veel leesplezier!

Julie Garwood quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Julie Garwood verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Julie Garwood quotes:

I am ever a gentle maiden,” she shouted. “Damn if I’m not.

NL: Ik ben altijd een zacht meisje,” schreeuwde ze. “Verdomme als ik dat niet ben.

— Julie Garwood, Honor’s Splendour


Madelyne, we’re married now. ‘Tis a usual occurrence to bed one’s wife on the wedding night.

NL: Madelyne, we zijn nu getrouwd. Het is een gebruikelijke gebeurtenis om de vrouw te slapen op de huwelijksnacht.

— Julie Garwood, Honor’s Splendour


I’ve just vowed my love for you. Have you nothing to say in return?” Duncan asked.”Thank you, husband.

NL: Ik heb net mijn liefde voor je gezworen. Hebt gij daar niets tegen te zeggen?” Duncan vroeg het.”Dank je, echtgenoot.

— Julie Garwood, Honor’s Splendour


You take my heart with you, my loving captor.” “Nay, Madelyne. I am your captive in body and soul.

NL: Je neemt mijn hart met je mee, mijn liefhebbende ontvoerder.” “Nee, Madelyne. Ik ben je gevangene in lichaam en ziel.

— Julie Garwood, Honor’s Splendour


The man irritated her just like a rash.

NL: De man irriteerde haar net als uitslag.

— Julie Garwood, Honor’s Splendour


You’re taller than I am, but I’m stronger, and meaner right this minute than you could ever imagine” – Lady Madelyne.

NL: Je bent groter dan ik ben, maar ik ben sterker en gemener op dit moment dan je je kunt voorstellen” – Lady Madelyne.

— Julie Garwood, Honor’s Splendour


You’re bruised, as ugly as one of your Cyclops, and I can barely stand to look at you.” – Duncan to Madelyne.

NL: Je bent gekneusd, zo lelijk als een van je Cyclops, en ik kan amper naar je kijken.” Duncan aan Madelyne.

— Julie Garwood, Honor’s Splendour


Someday, my love, you’re going to understand just how much I care for you. You’re my light, my warmth, my other half. I only feel alive when I’m with you. I love you.” Caine

NL: Ooit zul je begrijpen hoeveel ik om je geef. Jij bent mijn licht, mijn warmte, mijn andere helft. Ik voel me alleen levend als ik bij jou ben. Ik hou van je.” Caine

— Julie Garwood, Guardian Angel


Never be ruled by possessions, and never, ever make wealth more important to you than your self-respect and your dignity.” – Lady Taylor

NL: Laat je nooit leiden door bezittingen en maak rijkdom nooit belangrijker voor je dan je zelfrespect en je waardigheid.” – Lady Taylor.

— Julie Garwood


I will find her.””And when you do?” Roger asked.”I will make her mine,” the warrior answered in a hard, determined voice. “She will be mine.”The vow was made.

NL: Ik zal haar vinden.”En wanneer doe je dat?” Roger vroeg het.”Ik zal haar de mijne maken,” antwoordde de krijger met een harde, vastberaden stem. “Ze zal van mij zijn.”De gelofte werd afgelegd.

— Julie Garwood, Gentle Warrior