Julia Quinn quotes | 29 quotes van Julia Quinn

Ben je op zoek naar een Julia Quinn quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Julia Quinn quotes. Veel leesplezier!

Julia Quinn quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Julia Quinn verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Julia Quinn quotes:

Love’s about finding the one person who makes your heart complete. Who makes you a better person than you ever dreamed you could be. Its about looking in the eyes of your wife and knowing all the way to your bones that she’s simply the best person you’ve ever known.

NL: Liefde gaat over het vinden van de enige persoon die je hart compleet maakt. Die je een beter persoon maakt dan je ooit had gedroomd dat je zou kunnen zijn. Het gaat over in de ogen van je vrouw kijken en helemaal tot aan je botten weten dat ze gewoon de beste persoon is die je ooit hebt gekend.

— Julia Quinn, The Viscount Who Loved Me


I love you with everything I am, everything I’ve been, and everything I hope to be. I love you with my past, and I love you for my future. I love you for the children we’ll have and for the years we’ll have together. I love you for every one of my smiles and even more, for every one of your smiles.

NL: Ik hou van je met alles wat ik ben, alles wat ik ben geweest, en alles wat ik hoop te zijn. Ik hou van je met mijn verleden, en ik hou van je voor mijn toekomst. Ik hou van je voor de kinderen die we zullen hebben en voor de jaren die we samen zullen hebben. Ik hou van je voor al mijn glimlachen en nog meer, voor al je glimlachen.

— Julia Quinn, Romancing Mister Bridgerton


It suddenly made sense. Only twice in his life had he felt this inexplicable, almost mystical attraction to a woman. He’d thought it remarkable, to have found two, when in his heart he’d always believed there was only one perfect woman out there for him. His heart had been right. There was only one.

NL: Het was opeens logisch. Slechts twee keer in zijn leven had hij gevoeld deze onverklaarbare, bijna mystieke aantrekkingskracht op een vrouw. Hij vond het opmerkelijk om er twee te hebben gevonden, toen hij in zijn hart altijd geloofde dat er maar één perfecte vrouw voor hem was. Zijn hart had gelijk. Er was er maar één.

— Julia Quinn, An Offer From a Gentleman


Suddenly it was too hard to be in his presence, too painful to know that he would belong to someone else.

NL: Plotseling was het te moeilijk om in zijn aanwezigheid te zijn, te pijnlijk om te weten dat hij van iemand anders zou zijn.

— Julia Quinn, The Viscount Who Loved Me


You have to live each hour as if it’s your last and each day as if you were immortal. – Kate Sheffield

NL: Je moet elk uur leven alsof het je laatste en elke dag is alsof je onsterfelijk bent. Kate Sheffield.

— Julia Quinn, The Viscount Who Loved Me


Colin decided then and there that the female mind was a strange and incomprehensible organ – one which no man should even attempt to understand. There wasn’t a woman alive who could go from point A to B without stopping at C, D, X, and 12 along the way.

NL: Colin besloot toen en daar dat de vrouwelijke geest een vreemd en onbegrijpelijk orgaan was – een orgaan dat niemand zelfs maar zou moeten proberen te begrijpen. Er was geen vrouw in leven die van punt A naar punt B kon gaan zonder te stoppen bij C, D, X en 12 onderweg.

— Julia Quinn, Romancing Mister Bridgerton


James – “Are you paying attention or just trying to make me look like an idoit?”Elizabeth – “Oh, I’m definately paying attention. If you look like an idiot it has nothing to do with me.

NL: James – “Let je op of probeer je me op een idoit te laten lijken?”Elizabeth – “Oh, ik zal zeker opletten. Als je eruit ziet als een idioot heeft het niets met mij te maken.

— Julia Quinn, How to Marry a Marquis


She’d met Colin on a Monday.She’d kissed him on a Friday.Twelve years later.She sighed. It seemed fairly pathetic.

NL: Ze had Colin ontmoet op een maandag.Ze kuste hem op een vrijdag.Twaalf jaar later.Ze zuchtte. Het leek nogal zielig.

— Julia Quinn, Romancing Mister Bridgerton


You always get more respect when you don’t have a happy ending.

NL: Je krijgt altijd meer respect als je geen gelukkig einde hebt.

— Julia Quinn


I can’t imagine a romance novel published today where the hero rapes the heroine and she falls in love with him.

NL: Ik kan me niet voorstellen dat een roman vandaag gepubliceerd is waar de held de held verkracht en ze verliefd op hem wordt.

— Julia Quinn


Sometimes Hen…I think I would give my life just for one of your smiles.

NL: Soms denk ik dat ik mijn leven zou geven voor één van je glimlachen.

— Julia Quinn, Minx


How do you feel?” she asked, trying to fluff his pillow. “Other than terrible, I mean.”He moved his head slightly to the side. It seemed to be a sickly interpretation of a shrug.“Of course you’re feeling terrible,” she clarified, “but is there any change? More terrible? Less terrible?”He made no response.“The same amount of terrible?

NL: Hoe voel je je?Ze vroeg, proberen om zijn kussen te plooien. Anders dan verschrikkelijk, bedoel ik.Hij bewoog zijn hoofd een beetje naar de zijkant. Het leek een zieke interpretatie van een ophaalbeurt te zijn…Natuurlijk voel je je verschrikkelijk, ze verklaarde, maar is er enige verandering? Nog erger? Minder verschrikkelijk?Hij maakte geen reactie… Dezelfde hoeveelheid verschrikkelijk?

— Julia Quinn, Just Like Heaven


And, she was able to tell herself with some satisfaction, the man in question – one Colin Bridgerton – felt precisely the same way……..His earth shook, his heart leaped, and Penelope knew without a doubt that his breath was taken away as well. For a good ten seconds.Falling off a horse tended to do that to a man.

NL: En, ze was in staat om zichzelf te vertellen met enige tevredenheid, de man in kwestie – ene Colin Bridgerton – voelde precies hetzelfde…….Zijn aarde schudde, zijn hart sprong, en Penelope wist zonder twijfel dat zijn adem werd weggenomen ook. Voor een goede tien seconden.Vallen van een paard de neiging om dat te doen bij een man.

— Julia Quinn, Romancing Mister Bridgerton


Blake took a small roll from the tray on the table, then put it back in favor of a larger one. And maybe a little butter. It certainly couldn’t hurt. And jam…no, he drew the line at jam. She was a spy, after all.

NL: Blake nam een kleine rol van het dienblad op de tafel, en zette het terug in het voordeel van een grotere. En misschien een beetje boter. Het kan zeker geen kwaad. En jam…nee, hij tekende de lijn bij jam. Ze was tenslotte een spion.

— Julia Quinn, To Catch an Heiress


This has to be the most self-centered thing I’ve ever said, but no, I think you just wanted to vex me.

NL: Dit moet het meest egocentrische ding zijn dat ik ooit heb gezegd, maar nee, ik denk dat je me alleen maar wilde kwellen.

— Julia Quinn, The Viscount Who Loved Me


He loved her.He wanted her.He needed her.And he needed her now.

NL: Hij hield van haar.Hij wilde haar.Hij had haar nodig.En hij had haar nu nodig.

— Julia Quinn, Just Like Heaven


Don’t tell me your name. It’s likely to awaken my conscience, and that’s the last thing we want.

NL: Zeg me niet hoe je heet. Het is waarschijnlijk om mijn geweten te wekken, en dat is het laatste wat we willen.

— Julia Quinn, Ten Things I Love About You


He smacked the heel of his hand against his forhead, as if that could knock the mental picture out of his head. Hell, he though irritably, he didn’t want to knock the image just out of his head. He wanted to send it clear across the room and out the window.

NL: Hij sloeg de hiel van zijn hand tegen zijn hoofd, alsof dat het mentale beeld uit zijn hoofd kon slaan. Hoewel hij geïrriteerd was, wilde hij het beeld niet zomaar uit zijn hoofd slaan. Hij wilde het door de kamer sturen en het raam uit.

— Julia Quinn, Brighter Than the Sun


Michael nodded tersely, eyeing a table across the room. It was empty. So empty. So joyfully, blessedly empty.He could picture himself a very happy man at that table.”Not feeling very conversational this evening, are we?” Colin asked, breaking into his (admittedly tame) fantasies.

NL: Michael knikte tersely, keek naar een tafel aan de andere kant van de kamer. Het was leeg. Zo leeg. Zo vrolijk, gezegend leeg.Hij kon zich een zeer gelukkige man voorstellen aan die tafel.”We voelen ons niet erg converserend vanavond, of wel? ” Colin vroeg, inbreken in zijn (toegegeven tam) fantasieën.

— Julia Quinn, When He Was Wicked


It was heaven. Forget angels, forget St. Peter and glittering harpsichords. Heaven was a dance in the arms of one’s true love.

NL: Het was hemels. Vergeet engelen, vergeet St. Peter en glinsterende klavecimbels. De hemel was een dans in de armen van iemands ware liefde.

— Julia Quinn


If he was planning to attack and ravish, he gave no indication of being in a hurry to do so.

NL: Als hij van plan was aan te vallen en te verkrachten, gaf hij geen indicatie dat hij haast had om dat te doen.

— Julia Quinn, Ten Things I Love About You


I don’t know whether to toss you through that window or shake your hand and say ‘Well done'” Henry said in a tired voice.

NL: Ik weet niet of ik je door dat raam moet gooien of je hand moet schudden en ‘goed gedaan’ moet zeggen,” zei Henry in een vermoeide stem.

— Julia Quinn, Splendid


You are always looking at people like this.” And then she made a face, one he couldn’t possibly begin to describe.“If I ever look like that,” he said dryly, “precisely like that, to be more precise, I give you leave to shoot me.

NL: U bent altijd op zoek naar mensen als deze.And then she made a face, one he couldn verybody start to description.Aff ik er ooit zo uitzien, zei hij droog, precies zoals dat, om preciezer te zijn, Ik geef je toestemming om me neer te schieten.

— Julia Quinn, Just Like Heaven


No one said we had to spend every waking moment together,” he said, “but at the end of the day”-he leaned and kissed each of her eyebrows, in turn-“an most of the time during, there is no one I would rather see, no one whose voice I would rather hear, and no one whose mind I would rather explore.

NL: Niemand zei dat we elk moment samen moesten doorbrengen,” zei hij, “maar aan het eind van de dag”-hij leunde en kuste elk van haar wenkbrauwen, op zijn beurt “een groot deel van de tijd, er is niemand die ik liever zou zien, niemand wiens stem ik liever zou horen, en niemand wiens geest ik liever zou verkennen.

— Julia Quinn, It’s in His Kiss


Thank you,” she whispered, sending up a quick prayer for his continued recovery.“You’re welcome,” Marcus murmured.Honoria let out a little shriek of surprise, jumping back nearly a foot.“Sorry,” he said, but he was laughing.It was quite the loveliest sound Honoria had ever heard.“I wasn’t thanking you,” she said pertly.“I know.” He smiled

NL: Dank u, ze fluisterde, het verzenden van een snel gebed voor zijn voortdurende herstel…Je bent welkom,… Marcus gemurmureerd.Honorie liet een beetje grijns van verrassing, springen terug bijna een voet…sorry, hij zei, maar hij was lachen.Het was heel de mooiste geluid Honoria had ooit gehoord.

— Julia Quinn, Just Like Heaven


the unexpected moment [is] always sweeter.

NL: Het onverwachte moment [is] altijd zoeter.

— Julia Quinn, The Viscount Who Loved Me


You don’t have to kiss a lot of frogs to recognize a prince when you find one.”-Henrietta Barrett, (Minx, Splendid Trilogy book #3)

NL: Je hoeft niet veel kikkers te kussen om een prins te herkennen als je er een vindt.”-Henrietta Barrett, (Minx, Splendid Trilogy boek #3)

— Julia Quinn, Minx


It was juvenile, he knew, this need to assign blame, but everyone had a right to childish emotions from time to time, didn’t they?

NL: Het was jeugdig, hij wist dat dit nodig was om de schuld te geven, maar iedereen had van tijd tot tijd recht op kinderachtige emoties, nietwaar?

— Julia Quinn, The Viscount Who Loved Me


He’d mesmerized her, held her soul captive. And she couldn’t move.“Unless you want more than a dream,” he said.She did.“Will you stay?” he whispered. “Or will you go?”She stayed. Heaven help her, she stayed.And Michael showed her just how romantic a library could be.

NL: Hij betoverde haar, hield haar ziel gevangen. En ze kon zich niet bewegen…Tenzij je meer wilt dan een droom, zei hij.Ze deed…Wil je blijven?Zou hij fluisteren. Of wil je gaan?Ze bleef. De hemel help haar, ze bleef.En Michael liet haar zien hoe romantisch een bibliotheek kon zijn.

— Julia Quinn