Joss Whedon quotes | 15 quotes van Joss Whedon

Ben je op zoek naar een Joss Whedon quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Joss Whedon quotes. Veel leesplezier!

Joss Whedon quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Joss Whedon verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Joss Whedon quotes:

Bottom line is, even if you see ‘em coming, you’re not ready for the big moments. No one asks for their life to change, not really. But it does. So what are we, helpless? Puppets? No. The big moments are gonna come. You can’t help that. It’s what you do afterwards that counts. That’s when you find out who you are.

NL: Het komt erop neer dat zelfs als je ze ziet aankomen, je nog niet klaar bent voor de grote momenten. Niemand vraagt om hun leven te veranderen, niet echt. Maar dat doet het wel. Dus wat zijn we, hulpeloos? Poppen? Nee. De grote momenten zullen komen. Daar kun je niets aan doen. Het is wat je daarna doet dat telt. Dan kom je erachter wie je bent.

— Joss Whedon


Very occasionally, if you pay really close attention, life doesn’t suck.

NL: Heel af en toe, als je goed oplet, is het leven niet slecht.

— Joss Whedon


Write it. Shoot it. Publish it. Crochet it, sauté it, whatever. MAKE.

NL: Schrijf het op. Schiet maar. Publiceer het. Haak het, sauteer het, wat dan ook. Make.

— Joss Whedon


If you can’t run, you crawl. If you can’t crawl– you find someone to carry you.

NL: Als je niet kunt vluchten, kruip je. Als je niet kunt kruipen… zoek dan iemand om je te dragen.

— Joss Whedon


Humor keeps us alive. Humor and food. Don’t forget food. You can go a week without laughing.

NL: Humor houdt ons in leven. Humor en eten. Vergeet eten niet. Je kunt een week zonder te lachen.

— Joss Whedon


You’re going to burn in a very special level of hell. A level they reserve for child molesters and people who talk at the theater.

NL: Je gaat branden in een heel speciaal niveau van de hel. Een niveau dat ze reserveren voor kinderverkrachters en mensen die in het theater praten.

— Joss Whedon


There’s a fine line between support and stalking and let’s all stay on the right side of that.

NL: Er is een fijne lijn tussen ondersteuning en stalken en laat alles blijven aan de rechterkant van dat.

— Joss Whedon


If you’re going to make a science fiction movie, then have a hover craft chase, for God’s sake.

NL: Als je een sciencefictionfilm gaat maken, heb dan een hover craft achtervolging, in godsnaam.

— Joss Whedon


Two things that matter to me. Emotional resonance and rocket launchers.

NL: Twee dingen die voor mij belangrijk zijn. Emotionele resonantie en raketwerpers.

— Joss Whedon


I’ve got a theory, it could be bunnies…I’ve got a theor-Bunnies aren’t just cute like everybody supposesThey’ve got them hoppy legs and twitchy little noses.And what’s with all the carrots-?What do they need such good eyesight for anyway?Bunnies, bunnies it must be bunnies!…or maybe midgets…

NL: Ik heb een theorie, het kunnen konijntjes zijn…Ik heb een theorie-Bunnies zijn niet gewoon schattig zoals iedereen denkt Ze hebben ze hoppy benen en twitchy kleine neuzen.En wat is er met al de wortelen-?Waar hebben ze zo’n goed gezichtsvermogen voor nodig?Bunnies, konijntjes het moeten konijnen zijn!.. of misschien dwergen…

— Joss Whedon


As we all know, blinking lights means science.

NL: Zoals we allemaal weten, betekent knipperende lichten wetenschap.

— Joss Whedon


Recognizing power in another does not diminish your own.

NL: Herkennen van macht in een ander vermindert niet de uwe.

— Joss Whedon


War is not just the business of death, it is the antitheses of life.

NL: Oorlog is niet alleen de zaak van de dood, het is de antithese van het leven.

— Joss Whedon


Everything we do really is just a little marker on the long road to death. And sometimes that’s overwhelmingly depressing to me, and sometimes it makes me feel kinship and forgiveness. We’ve all got the same ending to the story. The way we make that story more elaborate, I got to respect.

NL: Alles wat we doen is gewoon een teken op de lange weg naar de dood. En soms is dat overweldigend deprimerend voor mij, en soms maakt het me verwantschap en vergeving voelen. We hebben allemaal hetzelfde einde van het verhaal. De manier waarop we dat verhaal uitgebreider maken, moet ik respecteren.

— Joss Whedon


My soul is wrapped in harsh repose,Midnight descends in raven-colored clothes,But soft… behold!A sunlight beamButting a swath of glimmering gleam.My heart expands,’tis grown a bulge in it,Inspired by your beauty…Effulgent.

NL: Mijn ziel is gewikkeld in harde rust,Midnight daalt in raaf-gekleurde kleren,Maar zacht… zie!Een zonlicht straalButting een zweem van glinsterende glans.Mijn hart groeit,’is gegroeid een bult in het, Geïnspireerd door uw schoonheid…Efffulgent.

— Joss Whedon