Joseph P. Kauffman quotes | 16 quotes van Joseph P. Kauffman

Ben je op zoek naar een Joseph P. Kauffman quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Joseph P. Kauffman quotes. Veel leesplezier!

Joseph P. Kauffman quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Joseph P. Kauffman verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Joseph P. Kauffman quotes:

True Love is when you are able to see yourself in another, when you recognize that there is no separation between you and any other Being in the Universe.

NL: Ware Liefde is wanneer jullie in staat zijn jezelf in een ander te zien, wanneer jullie erkennen dat er geen scheiding is tussen jullie en enig ander Wezen in het Universum.

— Joseph P. Kauffman, The Answer Is YOU: A Guide to Mental, Emotional, and Spiritual Freedom


All of Nature follows perfectly geometric laws. The Ancient Egyptian, Greek, Peruvian, Mayan, and Chinese cultures were well aware of this, as Phi—known as the Golden Ratio or Golden Mean—was used in the constructions of their sculptures and architecture.

NL: Heel de natuur volgt perfect geometrische wetten. De Oude Egyptische, Griekse, Peruaanse, Maya, en Chinese culturen waren zich daar goed van bewust, zoals Phi… bekend als de Golden Ratio of Golden Mean… werd gebruikt in de constructies van hun sculpturen en architectuur.

— Joseph P. Kauffman, The Answer Is YOU: A Guide to Mental, Emotional, and Spiritual Freedom


You are not limited to this body, to this mind, or to this reality—you are a limitless ocean of Consciousness, imbued with infinite potential. You are existence itself.

NL: Jullie zijn niet beperkt tot dit lichaam, tot deze geest, of tot deze realiteit.Jullie zijn een onbegrensde oceaan van Bewustzijn, doordrenkt met oneindig potentieel. Jij bent het bestaan zelf.

— Joseph P. Kauffman, The Answer Is YOU: A Guide to Mental, Emotional, and Spiritual Freedom


Everything exists as information in a field of infinite possibilities, and it is our Consciousness that renders the information and causes it to appear as the material world.

NL: Alles bestaat als informatie in een veld van oneindige mogelijkheden, en het is ons Bewustzijn dat de informatie geeft en ervoor zorgt dat het verschijnt als de materiële wereld.

— Joseph P. Kauffman, The Answer Is YOU: A Guide to Mental, Emotional, and Spiritual Freedom


Everything we perceive to be solid and static is made up of almost entirely empty space.

NL: Alles wat we zien als solide en statisch bestaat uit bijna volledig lege ruimte.

— Joseph P. Kauffman, The Answer Is YOU: A Guide to Mental, Emotional, and Spiritual Freedom


Subject and object are not separate—so-called objective reality is projected by our subjective Consciousness.

NL: Subject en object zijn geen afzonderlijke… zogenaamde objectieve werkelijkheid wordt geprojecteerd door ons subjectief Bewustzijn.

— Joseph P. Kauffman, The Answer Is YOU: A Guide to Mental, Emotional, and Spiritual Freedom


God is the ultimate ground of Being, and this ultimate ground of Being is YOU. For one who realizes their true nature as God, as Consciousness, life becomes a joy without end.

NL: God is de ultieme grond van Zijn, en deze ultieme grond van Zijn is JULLIE. Voor iemand die zijn ware aard realiseert als God, als Bewustzijn, wordt het leven een vreugde zonder einde.

— Joseph P. Kauffman, The Answer Is YOU: A Guide to Mental, Emotional, and Spiritual Freedom


According to Zen Buddhists, all things have their existence in The Void. The Void is that which is no-thing, but contains all things within it, or as some Christian mystics state, “God is Nothing; He is Utterly Other; He is the VOID.

NL: Volgens Zen Boeddhisten bestaan alle dingen in The Leegte. De Leegte is dat wat niets is, maar alle dingen erin bevat, of zoals sommige Christelijke mystici zeggen: God is Niets; Hij is Volkomen Andere; Hij is de VOID.

— Joseph P. Kauffman


We often try to force the experience we want to have, instead of allowing the experience we were meant to have, and in doing this, we miss out on gaining any new insight or understanding.

NL: We proberen vaak de ervaring te forceren die we willen hebben, in plaats van de ervaring toe te staan die we hadden moeten hebben, en daarbij missen we het verkrijgen van enig nieuw inzicht of begrip.

— Joseph P. Kauffman, The Answer Is YOU: A Guide to Mental, Emotional, and Spiritual Freedom


Until we heal the root cause of our suffering, and awaken to our true nature, our inherent confusion will continue to manifest itself in the world around us.

NL: Totdat we de oorzaak van ons lijden genezen en ontwaken voor onze ware natuur, zal onze inherente verwarring zich blijven manifesteren in de wereld om ons heen.

— Joseph P. Kauffman, The Answer Is YOU: A Guide to Mental, Emotional, and Spiritual Freedom


No label can define the immensity of your True nature. You are the awareness that precedes every label, the awareness that is perceiving these words and turning them into thoughts, the awareness that creates the world with every act of observation.

NL: Geen enkel label kan de immensiteit van jouw Ware aard definiëren. Jullie zijn het bewustzijn dat aan elk label voorafgaat, het bewustzijn dat deze woorden waarneemt en ze verandert in gedachten, het bewustzijn dat de wereld creëert met elke handeling van observatie.

— Joseph P. Kauffman, The Answer Is YOU: A Guide to Mental, Emotional, and Spiritual Freedom


The modern scientist attempts to step outside of himself in order to observe himself, an attempt that is always doomed to failure. You cannot make an object out of your subjective experience, but you know that consciousness exists, simply because you exist.

NL: De moderne wetenschapper probeert buiten zichzelf te treden om zichzelf te observeren, een poging die altijd gedoemd is te mislukken. Jullie kunnen geen object maken uit jullie subjectieve ervaring, maar jullie weten dat bewustzijn bestaat, simpelweg omdat jullie bestaan.

— Joseph P. Kauffman, The Answer Is YOU: A Guide to Mental, Emotional, and Spiritual Freedom


Your true being, as Consciousness, is ever at peace, ever at rest, eternally existing in the dimension of here and now. It is the formless and eternal quality within you that expresses itself through the world of form.

NL: Jullie ware wezen, als Bewustzijn, is altijd in vrede, altijd in rust, eeuwig in de dimensie van hier en nu. Het is de vormloze en eeuwige kwaliteit in jullie die zich uitdrukt door de wereld van vorm.

— Joseph P. Kauffman, The Answer Is YOU: A Guide to Mental, Emotional, and Spiritual Freedom


You do not have an existence independent of your environment, but rather you are your environment, and your environment is you.

NL: Je hebt geen bestaan onafhankelijk van je omgeving, maar je bent je omgeving, en je omgeving ben je.

— Joseph P. Kauffman, The Answer Is YOU: A Guide to Mental, Emotional, and Spiritual Freedom


You are just as connected to the Universe as a finger is to a hand, or as a branch is to a tree. The entire cosmos is expressing itself through your being.

NL: Jullie zijn net zo verbonden met het Universum als een vinger aan een hand is, of als een tak aan een boom is. De hele kosmos drukt zich uit door jouw wezen.

— Joseph P. Kauffman, The Answer Is YOU: A Guide to Mental, Emotional, and Spiritual Freedom


Every being experiences themselves as the center of their experience. Consciousness is what lies at our very core, and connects us all to each other. We may appear to be separate and individual because of the various forms our Consciousness inhabits, but below the surface the substance of our being is one and the same.

NL: Ieder wezen ervaart zichzelf als het centrum van zijn ervaring. Bewustzijn ligt in onze kern en verbindt ons allemaal met elkaar. We kunnen afzonderlijk en individueel lijken vanwege de verschillende vormen waarin ons Bewustzijn bewoont, maar onder het oppervlak is de substantie van ons wezen één en hetzelfde.

— Joseph P. Kauffman, The Answer Is YOU: A Guide to Mental, Emotional, and Spiritual Freedom