Joseph Campbell quotes | 14 quotes van Joseph Campbell

Ben je op zoek naar een Joseph Campbell quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Joseph Campbell quotes. Veel leesplezier!

Joseph Campbell quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Joseph Campbell verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Joseph Campbell quotes:

Follow your bliss and the universe will open doors for you where there were only walls.

NL: Volg je geluk en het universum zal deuren voor je openen waar er alleen muren waren.

— Joseph Campbell


If the path before you is clear, you’re probably on someone else’s.

NL: Als het pad voor je vrij is, ben je waarschijnlijk op iemand anders zijn pad.

— Joseph Campbell


The goal of life is to make your heartbeat match the beat of the universe, to match your nature with Nature.

NL: Het doel van het leven is om je hartslag te laten overeenkomen met de slag van het universum, om je natuur aan te passen aan de natuur.

— Joseph Campbell, A Joseph Campbell Companion: Reflections on the Art of Living


You enter the forestat the darkest point,where there is no path.Where there is a way or path,it is someone else’s path.You are not on your own path.If you follow someone else’s way,you are not going to realizeyour potential.

NL: We betreden het bos op het donkerste punt, waar geen pad is.Waar er een weg of pad is, is het pad van iemand anders.Je bent niet op je eigen pad.Als je iemands weg volgt, zul je je potentieel niet realiseren.

— Joseph Campbell, The Hero’s Journey: Joseph Campbell on His Life & Work


We’re so engaged in doing things to achieve purposes of outer value that we forget the inner value, the rapture that is associated with being alive, is what it is all about.

NL: We zijn zo bezig dingen te doen om doelen van uiterlijke waarde te bereiken dat we de innerlijke waarde vergeten, de opname die wordt geassocieerd met levend zijn, is waar het allemaal over gaat.

— Joseph Campbell, The Power of Myth


The demon that you can swallow gives you its power, and the greater life’s pain, the greater life’s reply.

NL: De demon die je kunt slikken geeft je zijn kracht, en hoe groter het leven pijn, hoe groter het leven geeft antwoord.

— Joseph Campbell, The Power of Myth


If you do follow your bliss you put yourself on a kind of track that has been there all the while, waiting for you, and the life that you ought to be living is the one you are living. Follow your bliss and don’t be afraid, and doors will open where you didn’t know they were going to be.

NL: Als je je geluk volgt, zet je jezelf op een soort spoor dat er de hele tijd is geweest, wachtend op je, en het leven dat je zou moeten leven is degene die je leeft. Volg je geluk en wees niet bang, en deuren zullen opengaan waar je niet wist dat ze zouden zijn.

— Joseph Campbell


Your sacred space is where you can find yourself over and over again.

NL: Jullie heilige ruimte is waar je jezelf steeds weer kunt vinden.

— Joseph Campbell


Myth is much more important and true than history. History is just journalism and you know how reliable that is.

NL: Mythe is veel belangrijker en waarer dan geschiedenis. Geschiedenis is gewoon journalistiek en je weet hoe betrouwbaar dat is.

— Joseph Campbell


Where you stumble and fall, there you will find gold.

NL: Waar je struikelt en valt, daar vind je goud.

— Joseph Campbell


We must be willing to let go of the life we planned so as to have the life that is waiting for us.

NL: We moeten bereid zijn het leven los te laten dat we gepland hebben om het leven te hebben dat op ons wacht.

— Joseph Campbell


When you are on your path, and it is truly your path, doors will open for you where there were no doors for someone else.

NL: Wanneer jullie op jullie pad zijn, en het is waarlijk jullie pad, zullen deuren voor jullie opengaan waar er geen deuren waren voor iemand anders.

— Joseph Campbell


When you realize that eternity is right here now, that it is within your possibility to experience the eternity of your own truth and being, then you grasp the following: That which you are was never born and will never die. . . . (90)

NL: Wanneer je je realiseert dat de eeuwigheid hier nu is, dat het binnen je mogelijkheid is om de eeuwigheid van je eigen waarheid en zijn te ervaren, dan begrijp je het volgende: Dat wat je bent is nooit geboren en zal nooit sterven. . . . (90)

— Joseph Campbell, Thou Art That: Transforming Religious Metaphor


How does the ordinary person come to the transcendent? For a start, I would say, study poetry. Learn how to read a poem. You need not have the experience to get the message, or at least some indication of the message. It may come gradually. (92)

NL: Hoe komt de gewone persoon tot het transcendente? Om te beginnen, zou ik zeggen, poëzie bestuderen. Leer hoe je een gedicht leest. Je hoeft niet de ervaring te hebben om het bericht te ontvangen, of tenminste een indicatie van het bericht. Het kan geleidelijk komen. (92)

— Joseph Campbell, Thou Art That: Transforming Religious Metaphor