John Milton quotes | 13 quotes van John Milton

Ben je op zoek naar een John Milton quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste John Milton quotes. Veel leesplezier!

John Milton quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van John Milton verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste John Milton quotes:

Freely we serveBecause we freely love, as in our willTo love or not; in this we stand or fall.

NL: Vrij dienen weOmdat we vrij liefhebben, zoals in onze wilOm lief te hebben of niet; daarin staan of vallen we.

— John Milton


The mind is its own place, and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven..

NL: De geest is zijn eigen plaats, en op zichzelf kan maken een hemel van de hel, een hel van de hemel..

— John Milton, Paradise Lost


Awake, arise or be for ever fall’n.

NL: Wakker worden, opstaan of voor altijd vallen.

— John Milton, Paradise Lost


I will not deny but that the best apology against false accusers is silence and sufferance, and honest deeds set against dishonest words.

NL: Ik zal niet ontkennen, maar de beste verontschuldiging tegen valse aanklagers is stilte en lijden, en eerlijke daden tegen oneerlijke woorden.

— John Milton


Yet some there be that by due steps aspireTo lay their just hands on that golden keyThat opes the palace of Eternity.To such my errand is

NL: Toch zijn er sommigen die door de juiste stappen ernaar streven om hun rechtvaardige handen te leggen op die gouden sleutel die het paleis van de eeuwigheid oplost.

— John Milton


Farewell Hope, and with Hope farewell Fear

NL: Vaarwel Hope, en met Hope vaarwel Angst

— John Milton


Consult…/what reinforcement we may gain from hope,/If not, what resolution from despair.

NL: Raadpleeg… / welke versterking we kunnen winnen van hoop,/Zo niet, welke oplossing van wanhoop.

— John Milton, Paradise Lost


Here at lastWe shall be free;the Almighty hath not builtHere for his envy, will not drive us hence:Here we may reign secure, and in my choiceTo reign is worth ambition though in Hell:Better to reign in Hell, than serve in Heaven.

NL: Hier eindelijk zullen wij vrij zijn; de Almachtige heeft hier niet gebouwd om zijn afgunst, zal ons niet van hier verdrijven:Hier mogen wij veilig heersen, en in mijn keuze om te regeren is ambitie waard, hoewel in de hel:Beter om in de hel te regeren, dan in de hemel te dienen.

— John Milton


And so sepúlchred in such pomp dost lie,That kings for such a tomb would wish to die.

NL: En zo septúlchred in dergelijke pomp dost leugen, dat koningen voor zo’n graf zou willen sterven.

— John Milton, The Complete Poetry


Such sweet compulsion doth in music lie.

NL: Zo’n zoete dwang liegt in de muziek.

— John Milton, The Complete Poetry


Our state cannot be severed, we are one,One flesh; to lose thee were to lose myself.

NL: Onze staat kan niet worden afgesneden, we zijn één, één vlees; om u te verliezen zou ik mezelf verliezen.

— John Milton, Paradise Lost


Where the bright seraphim in burning rowTheir loud uplifted angel trumpets blow.

NL: Waar de heldere serafijnen in brandende rij hun luid verheven engelen trompetten blazen.

— John Milton, The Complete Poetry


I call therefore a complete and generous education that which fits a man to perform justly, skilfully and magnanimously all the offices both private and public, of peace and war.

NL: Ik noem dan ook een volledig en genereus onderwijs dat een man geschikt maakt om rechtvaardig, vakkundig en grootmoedig alle kantoren, zowel particuliere als publieke, van vrede en oorlog uit te voeren.

— John Milton, Of Education