John Lennon quotes | 19 quotes van John Lennon

Ben je op zoek naar een John Lennon quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste John Lennon quotes. Veel leesplezier!

John Lennon quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van John Lennon verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste John Lennon quotes:

If someone thinks that peace and love are just a cliche that must have been left behind in the 60s, that’s a problem. Peace and love are eternal.

NL: Als iemand denkt dat vrede en liefde gewoon een cliché zijn dat in de jaren ’60 achtergelaten moet zijn, dan is dat een probleem. Vrede en liefde zijn eeuwig.

— John Lennon


Limitless undying love which shines around me like a million suns it calls me on and on across the universe.

NL: Grenzeloze onsterfelijke liefde die om me heen schijnt als een miljoen zonnen die het me aanroept in het universum.

— John Lennon


Love is a promise, love is a souvenir, once given never forgotten, never let it disappear.

NL: Liefde is een belofte, liefde is een souvenir, eenmaal gegeven nooit vergeten, nooit laten verdwijnen.

— John Lennon


Everything is clearer when you’re in love.

NL: Alles is duidelijker als je verliefd bent.

— John Lennon


I was feeling insecure you might not love me anymore

NL: Ik voelde me onzeker dat je misschien niet meer van me houdt.

— John Lennon


When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key to life. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down ‘happy’. They told me I didn’t understand the assignment, and I told them they didn’t understand life.

NL: Toen ik 5 jaar oud was, vertelde mijn moeder me altijd dat geluk de sleutel tot het leven was. Toen ik naar school ging, vroegen ze me wat ik wilde worden toen ik opgroeide. Ik heb het opgeschreven. Ze vertelden me dat ik de opdracht niet begreep, en ik vertelde hen dat ze het leven niet begrepen.

— John Lennon


The more I see, the less I know for sure.

NL: Hoe meer ik zie, hoe minder ik zeker weet.

— John Lennon


There’s nowhere you can be that isn’t where you’re meant to be…

NL: Je kunt nergens zijn waar je hoort te zijn…

— John Lennon


Living is Easy with Eyes Closed.

NL: Leven is makkelijk met gesloten ogen.

— John Lennon


When you do something noble and beautiful and nobody noticed, do not be sad. For the sun every morning is a beautiful spectacle and yet most of the audience still sleeps.

NL: Als je iets nobels en moois doet en niemand merkt het, wees dan niet verdrietig. Voor de zon is elke ochtend een prachtig spektakel en toch slaapt het grootste deel van het publiek nog steeds.

— John Lennon


How can I go forward when I don’t know which way I’m facing?

NL: Hoe kan ik vooruit gaan als ik niet weet welke kant ik op moet?

— John Lennon


Part of me suspects that I’m a loser, and the other part of me thinks I’m God Almighty.

NL: Een deel van mij vermoedt dat ik een loser ben, en het andere deel van mij denkt dat ik God de Almachtige ben.

— John Lennon


There are only a few notes. Just variations on a theme.

NL: Er zijn maar een paar notities. Gewoon variaties op een thema.

— John Lennon


You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one. I hope someday you’ll join us. And the world will live as one.

NL: Je mag zeggen dat ik een dromer ben, maar ik ben niet de enige. Ik hoop dat je ooit bij ons komt. En de wereld zal als één leven.

— John Lennon


Life is very short, and there’s no time for fussing and fighting my friends

NL: Het leven is erg kort, en er is geen tijd voor gedoe en vechten met mijn vrienden.

— John Lennon


You don’t need anybody to tell you who you are or what you are. You are what you are!

NL: Je hebt niemand nodig om je te vertellen wie je bent of wat je bent. Je bent wat je bent!

— John Lennon


Count your age by friends, not years. Count your life by smiles, not tears.

NL: Tel je leeftijd door vrienden, niet door jaren. Tel je leven met glimlachen, geen tranen.

— John Lennon


The thing the sixties did was to show us the possibilities and the responsibility that we all had. It wasn’t the answer. It just gave us a glimpse of the possibility.

NL: Wat de jaren zestig deden was om ons de mogelijkheden en verantwoordelijkheid te laten zien die we allemaal hadden. Het was niet het antwoord. Het gaf ons een glimp van de mogelijkheid.

— John Lennon


I’m not afraid of death because I don’t believe in it.It’s just getting out of one car, and into another.

NL: Ik ben niet bang voor de dood omdat ik er niet in geloof.Het is gewoon uitstappen van de ene auto, en in een andere.

— John Lennon