John Keats quotes | 26 quotes van John Keats

Ben je op zoek naar een John Keats quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste John Keats quotes. Veel leesplezier!

John Keats quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van John Keats verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste John Keats quotes:

I almost wish we were butterflies and liv’d but three summer days – three such days with you I could fill with more delight than fifty common years could ever contain.

NL: Ik zou bijna willen dat we vlinders en liv’d maar drie zomerdagen – drie van die dagen met jou kon ik vullen met meer vreugde dan vijftig gewone jaren ooit kon bevatten.

— John Keats, Bright Star: Love Letters and Poems of John Keats to Fanny Brawne


I am certain of nothing but the holiness of the Heart’s affections and the truth of the Imagination.

NL: Ik ben zeker van niets anders dan de heiligheid van de genegenheid van het Hart en de waarheid van de verbeelding.

— John Keats


I have been astonished that men could die martyrsfor their religion–I have shuddered at it,I shudder no more.I could be martyred for my religion.Love is my religionand I could die for that.I could die for you.My Creed is Love and you are its only tenet.

NL: Ik ben verbaasd dat mannen martelaren zouden kunnen sterven voor hun religie – ik heb erover gehuild, ik huiver niet meer.Ik zou gemarteld kunnen worden voor mijn religie.Liefde is mijn religie en ik zou daarvoor kunnen sterven.Ik zou voor jou kunnen sterven.Mijn Creed is Liefde en jij bent zijn enige taak.

— John Keats


Do you not see how necessary a world of pains and troubles is to school an intelligence and make it a soul?

NL: Zie je niet hoe noodzakelijk een wereld van pijn en problemen is om een intelligentie te leren en er een ziel van te maken?

— John Keats, Letters of John Keats


Nothing ever becomes real till experienced – even a proverb is no proverb until your life has illustrated it

NL: Niets wordt ooit echt tot ervaren zelfs een spreekwoord is geen spreekwoord totdat je leven heeft geïllustreerd

— John Keats


The problems of the world cannot possibly be solved by skeptics or cynics whose horizons are limited by the obvious realities. We need men who can dream of things that never were.

NL: De problemen van de wereld kunnen onmogelijk worden opgelost door sceptici of cynici wier horizon wordt beperkt door de voor de hand liggende realiteit. We hebben mannen nodig die kunnen dromen van dingen die nooit waren.

— John Keats


A thing of beauty is a joy for ever: Its loveliness increases; it will never Pass into nothingness; but still will keep A bower quiet for us, and a sleep Full of sweet dreams, and health, and quiet breathing.

NL: Een ding van schoonheid is een vreugde voor altijd: Zijn schoonheid neemt toe; het zal nooit overgaan in het niets; maar nog steeds zal een bower stil voor ons, en een slaap vol van zoete dromen, en gezondheid, en rustig ademen.

— John Keats


Here lies one whose name was writ on water.

NL: Hier ligt er een wiens naam werd geschreven op water.

— John Keats


There is an electric fire in human nature tending to purify – so that among these human creatures there is continually some birth of heroism. The pity is that we must wonder at it, as we should at finding a pearl in the rubbish.

NL: Er is een elektrisch vuur in de menselijke natuur dat de neiging heeft zich te zuiveren – zodat er onder deze menselijke schepselen voortdurend een geboorte van heldendom is. Het is jammer dat we ons dat moeten afvragen, zoals we zouden moeten doen bij het vinden van een parel in het afval.

— John Keats


A thing of beauty is a joy forever.

NL: Een ding van schoonheid is een vreugde voor altijd.

— John Keats, Endymion: A Poetic Romance


If I am destined to be happy with you here—how short is the longest Life—I wish to believe in immortality—I wish to live with you for ever.

NL: Als ik voorbestemd ben om gelukkig met je te zijn hier…hoe kort is het langste Leven…Ik wil geloven in onsterfelijkheid…Ik wens met je te leven voor altijd.

— John Keats, Letters of John Keats


Wherein lies happiness? In that which becksOur ready minds to fellowship divine,A fellowship with essence; till we shine,Full alchemiz’d, and free of space. BeholdThe clear religion of heaven!

NL: Waar ligt geluk? In dat wat ons klaarmaakt voor gemeenschap goddelijk,Een gemeenschap met essentie; totdat we schijnen, volledig alchemizd, en vrij van ruimte. Aanschouw de heldere religie van de hemel!

— John Keats


When by my solitary hearth I sit,When no fair dreams before my “mind’s eye” flit,And the bare heath of life presents no bloom;Sweet Hope, ethereal balm upon me shed,And wave thy silver pinions o’er my head.

NL: Wanneer bij mijn eenzame haard zit ik, Wanneer geen schone dromen voor mijn geest en oog vallen,En de kale heide van het leven presenteert geen bloei;Sweet Hope, etherische balsem over mij vergoten, En zwaai uw zilveren pinnen oer mijn hoofd.

— John Keats, The Complete Poems


Yes, in spite of all, Some shape of beauty moves away the pall From our dark spirits.

NL: Ja, ondanks alles, een of andere vorm van schoonheid beweegt zich weg van onze duistere geesten.

— John Keats


Darkling I listen; and, for many a time I have been half in love with easeful Death, Call’d him soft names in many a musèd rhyme, To take into the air my quiet breath; Now more than ever seems it rich to die,To cease upon the midnight with no pain,While thou art pouring forth thy soul abroad In such an ecstasy!

NL: Darkling Ik luister; en, voor velen een tijd ben ik half verliefd op gemakkelijke Dood, riep hem zachte namen in veel een musèd rijm, Om in de lucht te nemen mijn stille adem; Nu meer dan ooit lijkt het rijk om te sterven, Om te stoppen op de middernacht zonder pijn, Terwijl je je ziel uitgieten in het buitenland In zo’n een extase!

— John Keats


Darkling I listen; and, for many a timeI have been half in love with easeful Death…

NL: Donkerlijk luister ik; en, voor velen een tijd ben ik half verliefd geweest op een gemakkelijke Dood…

— John Keats, The Complete Poems


Darkling I listen; and, for many a timeI have been half in love with easeful Death,Call’d him soft names in many a musèd rhyme,To take into the air my quiet breath.

NL: Darkling Ik luister; en, voor vele jaren ben ik half verliefd op gemakkelijke Death,Call’d hem zachte namen in veel een musèd rijm,Om in de lucht mijn rustige adem te nemen.

— John Keats, Complete Poems and Selected Letters


The world is too brutal for me—I am glad there is such a thing as the grave—I am sure I shall never have any rest till I get there.

NL: De wereld is te bruut voor me…Ik ben blij dat er zoiets als het graf is…Ik ben er zeker van dat ik nooit rust zal hebben totdat ik er ben.

— John Keats, Letters of John Keats


The poetry of the earth is never dead.

NL: De poëzie van de aarde is nooit dood.

— John Keats


Heard melodies are sweet, but those unheardAre sweeter; therefore, ye soft pipes, play on.

NL: Ik hoorde dat melodieën lief zijn, maar die niet gehoord wordenZeer zoeter; daarom spelen jullie zachte pijpen op.

— John Keats, The Complete Poems


Whatever the imagination seizes as Beauty must be truth -whether it existed before or not

NL: Wat de verbeelding als Schoonheid in beslag neemt, moet waarheid zijn -of het al dan niet eerder bestond

— John Keats


To SorrowI bade good morrow,And thought to leave her far away behind;But cheerly, cheerly,She loves me dearly;She is so constant to me, and so kind.

NL: Om SorrowIk bad goede morgen,En dacht om haar ver weg achter te laten;Maar vrolijk, vrolijk,Ze houdt van mij dierbaar;Ze is zo constant voor mij, en zo vriendelijk.

— John Keats, The Complete Poems


You are always new. THe last of your kisses was ever the sweetest; the last smile the brightest; the last movement the gracefullest. When you pass’d my window home yesterday, I was fill’d with as much admiration as if I had then seen you for the first time…Even if you did not love me I could not help an entire devotion to you.

NL: Je bent altijd nieuw. De laatste van je kussen was altijd de liefste; de laatste glimlach de helderste; de laatste beweging de meest genadevolle. Toen je gisteren langs mijn raam kwam, werd ik gevuld met zoveel bewondering als dat ik je dan voor het eerst had gezien… Zelfs als je niet van me hield kon ik niet helpen een hele toewijding aan jou.

— John Keats, Bright Star: Love Letters and Poems of John Keats to Fanny Brawne


If poetry comes not as naturally as the leaves to a tree it had better not come at all.

NL: Als de poëzie niet zo natuurlijk is als de bladeren aan een boom, kan het maar beter helemaal niet komen.

— John Keats


I wish I was either in your arms full of faith, or that a Thunder bolt would strike me.

NL: Ik wou dat ik in je armen zat vol van geloof, of dat een Thunder Bolt me zou slaan.

— John Keats, Bright Star: Love Letters and Poems of John Keats to Fanny Brawne


I do think the barsThat kept my spirit in are burst – that IAm sailing with thee through the dizzy sky!How beautiful thou art!

NL: Ik denk wel dat de bars die mijn geest erin hielden barsten – dat IAm met jou door de duizelige lucht zeilt!Hoe mooi ben jij!

— John Keats, The Complete Poems