John Donne quotes | 10 quotes van John Donne

Ben je op zoek naar een John Donne quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste John Donne quotes. Veel leesplezier!

John Donne quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van John Donne verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste John Donne quotes:

I am two fools, I know,For loving, and for saying so.

NL: Ik ben twee dwazen, ik weet het, om lief te hebben, en om dat te zeggen.

— John Donne, The Complete English Poems


Yet nothing can to nothing fall,Nor any place be empty quite;Therefore I think my breast hath allThose pieces still, though they be not unite;And now, as broken glasses showA hundred lesser faces, soMy rags of heart can like, wish, and adore,But after one such love, can love no more.

NL: Maar niets kan tot niets vallen,Noch enige plaats helemaal leeg;Daarom denk ik dat mijn borst al die stukken nog heeft, hoewel ze niet worden verenigd;En nu, als gebroken glazen showHonderd mindere gezichten, dusMijn vodden van hart kunnen houden, wensen, en aanbidden,Maar na zo’n liefde, kan niet meer liefhebben.

— John Donne, The Complete Poetry and Selected Prose


Twice or thrice had I lov’d thee, Before I knew thy face or name

NL: Twee of drie keer had ik je liefgehad, voordat ik je gezicht of naam kende.

— John Donne, The Love Poems


Any man’s death diminishes me, because I am involved in mankind, and therefore never send to know for whom the bells tolls; it tolls for thee.

NL: De dood van een man vermindert mij, omdat ik betrokken ben bij de mensheid, en daarom nooit stuur om te weten voor wie de klokken tolt; het tolt voor u.

— John Donne, Meditation XVII – Meditation 17


Licence my roving hands, and let them go Before, behind, between, above, below.

NL: Licentie mijn roving handen, en laat ze gaan voor, achter, tussen, boven, beneden.

— John Donne, The Complete English Poems


My face in thine eye, thine in mine appeares, And true plaine hearts doe in the faces rest, Where can we finde two better hemispheares Without sharpe North, without declining West? What ever dyes, was not mixt equally; If our two loves be one, or, thou and I Love so alike, that none doe slacken, none can die.

NL: Mijn aangezicht in uw oog, uw in de mijne verschijnt, en de ware effen harten doen rusten in de aangezichten, Waar kunnen we twee betere hemisfeeën vinden zonder scherpte Noord, zonder dalend Westen? Wat ooit kleurstoffen, werd niet gelijk gemengd; Als onze twee liefdes één zijn, of, gij en ik liefhebben zo gelijk, dat niemand doet verslapen, kan niemand sterven.

— John Donne, The Complete English Poems


And to ‘scape stormy days, I choose an everlasting night.

NL: En om stormachtige dagen te ontvluchten, kies ik voor een eeuwige nacht.

— John Donne, The Complete English Poems


True and false fears let us refrain, Let us love nobly, and live, and add again Years and years unto years, till we attain To write threescore: this is the second of our reign.

NL: Ware en valse angsten laten we ons onthouden, laten we nobel liefhebben en leven, en weer jaren en jaren toevoegen aan jaren, totdat we bereiken Om zestig te schrijven: dit is de tweede van onze heerschappij.

— John Donne, The Complete English Poems


Love’s mysteries in souls do grow,But yet the body is his book.

NL: Liefdesmysteries in zielen groeien wel, maar toch is het lichaam zijn boek.

— John Donne, The Complete English Poems


If our two loves be one, or, thou and I Love so alike, that none do slacken, none can die.

NL: Als onze twee liefdes één zijn, of, gij en ik liefhebben zo gelijk, dat niemand verslapt, kan niemand sterven.

— John Donne, The Complete English Poems