Jodi Picoult quotes | 69 quotes van Jodi Picoult

Ben je op zoek naar een Jodi Picoult quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Jodi Picoult quotes. Veel leesplezier!

Jodi Picoult quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Jodi Picoult verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Jodi Picoult quotes:

You don’t love someone because they’re perfect, you love them in spite of the fact that they’re not.

NL: Je houdt niet van iemand omdat ze perfect zijn, je houdt van ze ondanks het feit dat ze dat niet zijn.

— Jodi Picoult, My Sister’s Keeper


If you gave someone your heart and they died, did they take it with them? Did you spend the rest of forever with a hole inside you that couldn’t be filled?

NL: Als je iemand je hart gaf en ze stierven, namen ze het dan mee? Heb je de rest van je leven doorgebracht met een gat in je dat niet gevuld kon worden?

— Jodi Picoult, Nineteen Minutes


You know it’s never fifty-fifty in a marriage. It’s always seventy-thirty, or sixty-forty. Someone falls in love first. Someone puts someone else up on a pedestal. Someone works very hard to keep things rolling smoothly; someone else sails along for the ride.

NL: Je weet dat het nooit 50-50 is in een huwelijk. Het is altijd halfzeventig, of veertig. Iemand wordt eerst verliefd. Iemand zet iemand anders op een voetstuk. Iemand werkt erg hard om dingen soepel te laten rollen; iemand anders vaart mee voor de rit.

— Jodi Picoult, Mercy


I wondered what happened when you offered yourself to someone, and they opened you, only to discover you were not the gift they expected and they had to smile and nod and say thank you all the same.

NL: Ik vroeg me af wat er gebeurde toen je jezelf aan iemand aanbood, en ze opende je, alleen om te ontdekken dat je niet het geschenk was dat ze verwachtten en ze moesten glimlachen en knikken en toch dank je wel zeggen.

— Jodi Picoult, My Sister’s Keeper


and he suddenly knew that if she killed herself, he would die. Maybe not immediately, maybe not with the same blinding rush of pain, but it would happen. You couldn’t live for very long without a heart.

NL: En hij wist plotseling dat als ze zelfmoord pleegde, hij zou sterven. Misschien niet onmiddellijk, misschien niet met dezelfde verblindende drukte van pijn, maar het zou gebeuren. Je kon niet lang leven zonder hart.

— Jodi Picoult


I’m lonely. Why do you think I had to learn to act so independent? I also get mad too quickly, and I hog the covers, and my second toe is longer than my big one. My hair has it’s own zip code. Plus, I get certifiably crazy when I’ve got PMS. You don’t love someone because they’re perfect. You love them in spite of the fact that they’re not.

NL: Ik ben eenzaam. Waarom denk je dat ik moest leren om zo onafhankelijk te handelen? Ik word ook te snel boos, en ik hef de dekens, en mijn tweede teen is langer dan mijn grote. Mijn haar heeft een eigen postcode. En ik word gek als ik PMS heb. Je houdt niet van iemand omdat ze perfect zijn. Je houdt van ze, ondanks het feit dat ze dat niet zijn.

— Jodi Picoult, My Sister’s Keeper


The damage was permanent; there would always be scars. But even the angriest scars faded over time until it was difficult to see them written on the skin at all, and the only thing that remained was the memory of how painful it had been.

NL: De schade was permanent; er waren altijd littekens. Maar zelfs de kwaadste littekens vervaagden in de loop der tijd totdat het moeilijk was om ze op de huid te zien, en het enige dat overbleef was de herinnering aan hoe pijnlijk het was geweest.

— Jodi Picoult


When you love someone, you say their name different. Like it’s safe inside your mouth.

NL: Als je van iemand houdt, zeg je hun naam anders. Alsof het veilig is in je mond.

— Jodi Picoult, Handle with Care


My mother… she is beautiful, softened at the edges and tempered with a spine of steel. I want to grow old and be like her.

NL: Mijn moeder… ze is mooi, zacht aan de randen en getemperd met een stalen ruggengraat. Ik wil oud worden en zoals haar zijn.

— Jodi Picoult


When you love someone you let them take care of you.

NL: Als je van iemand houdt, laat je ze voor je zorgen.

— Jodi Picoult


I love you,” he whispered, and that was the moment he knew what he was going to do. When you loved someone, you put their needs before your own. No matter how inconceivable those needs were; no matter how fucked up; no matter how much it made you feel like you were ripping yourself into pieces.

NL: Ik hou van je,” fluisterde hij, en dat was het moment dat hij wist wat hij ging doen. Toen je van iemand hield, plaatste je hun behoeften boven die van jezelf. Het maakt niet uit hoe onvoorstelbaar die behoeften waren; hoe verknipt het ook was; hoezeer het je ook deed voelen alsof je jezelf in stukken scheurde.

— Jodi Picoult, The Pact


Love meant jumping off a cliff and trusting that a certain person would be there to catch you at the bottom.

NL: Liefde betekende springen van een klif en erop vertrouwen dat een bepaalde persoon er zou zijn om je te vangen op de bodem.

— Jodi Picoult, Second Glance


Until this moment, I had not realized that someone could break your heart twice, along the very same fault lines.

NL: Tot op dit moment realiseerde ik me niet dat iemand je hart twee keer kon breken, volgens dezelfde breuklijnen.

— Jodi Picoult, My Sister’s Keeper


I don’t think we get a choice in who we fall for,” Ian whispers. “I think we just do.

NL: Ik denk niet dat we een keuze kunnen maken voor wie we vallen,” fluistert Ian. “Ik denk dat we dat gewoon doen.

— Jodi Picoult, Keeping Faith


So much of the language of love was like that: you devoured someone with your eyes, you drank in the sight of him, you swallowed him whole. Love was substance, broken down and beating through your bloodstream.

NL: Zoveel van de taal van de liefde was als dat: je verslond iemand met je ogen, je dronk in de ogen van hem, je slikte hem heel. Liefde was substantie, afgebroken en door je bloedbaan geslagen.

— Jodi Picoult, Nineteen Minutes


People always say that, when you love someone, nothing in the world matters. But that’s not true, is it? You know, and I know, that when you love someone, everything in the world matters a little bit more.

NL: Mensen zeggen altijd dat als je van iemand houdt, niets er toe doet. Maar dat is niet waar, of wel? Weet je, en ik weet, dat als je van iemand houdt, alles in de wereld iets belangrijker is.

— Jodi Picoult, Handle with Care


What if love wasn’t the act of finding what you were missing but the give-and-take that made you both match?

NL: Wat als liefde niet de daad was om te vinden wat je miste… maar het geven en nemen waardoor jullie allebei bij elkaar pasten?

— Jodi Picoult, The Tenth Circle


How could you go about choosing something that would hold the half of your heart you had to bury?

NL: Hoe kon je iets kiezen dat de helft van je hart vasthield dat je moest begraven?

— Jodi Picoult, Mercy


I close my eyes, thinking that there is nothing like an embrace after an absence, nothing like fitting my face into the curve of his shoulder and filling my lungs with the scent of him.

NL: Ik sluit mijn ogen, denkend dat er niets is als een omhelzing na een afwezigheid, niets zoals het passen van mijn gezicht in de bocht van zijn schouder en het vullen van mijn longen met de geur van hem.

— Jodi Picoult, Keeping Faith


He smiles at me, and I am suddenly seventeen again – the year I realize that love doesn’t follow the rules, the year I understood that nothing is worth having so much as something unattainable

NL: Hij glimlacht naar me, en ik ben plotseling weer zeventien – het jaar dat ik me realiseerde dat liefde niet de regels volgt, het jaar dat ik begreep dat niets de moeite waard is om zoveel als iets onbereikbaar te hebben

— Jodi Picoult, My Sister’s Keeper


Love [is] supposed to move mountains, to make the world go round, to be all you need, but it [falls] apart at the deatils. It [can’t] save a single person.

NL: Liefde [is] bedoeld om bergen te bewegen, om de wereld rond te laten gaan, om alles te zijn wat je nodig hebt, maar het [ valt] uiteen bij de deatils. Het kan geen enkele persoon redden.

— Jodi Picoult, Nineteen Minutes


My mother used to tell me that when push comes to shove, you always know who to turn to. That being a family isn’t a social construct but an instinct.

NL: M’n moeder zei altijd dat je altijd weet naar wie je moet gaan. Dat familie zijn geen sociale constructie is, maar een instinct.

— Jodi Picoult, Keeping Faith


The bottom line is that we never fall for the person we’re supposed to.

NL: Het komt erop neer dat we nooit vallen voor de persoon die we zouden moeten hebben.

— Jodi Picoult, My Sister’s Keeper


All any of us wanted, really, was to know that we counted. That someone else’s life would not have been as rich without us here.

NL: We wilden alleen maar weten dat we telden. Dat iemand anders leven niet zo rijk zou zijn geweest zonder ons hier.

— Jodi Picoult, Handle with Care


If you didn’t remember something happening, was it because it never had happened? Or because you wished it hadn’t?

NL: Als je je niet herinnerde dat er iets gebeurd was, was het dan omdat het nooit gebeurd was? Of omdat je wou dat het niet zo was?

— Jodi Picoult, Plain Truth


What we all want, really, is to be loved. That craving drives our worst behavior.

NL: Wat we allemaal willen, eigenlijk, is dat we geliefd worden. Dat verlangen drijft ons slechtste gedrag.

— Jodi Picoult, Handle with Care


You don’t have to say I love you to say I love you,” you said with a shrug. “All you have to do is say my name and I know.”…”Can’t you hear it?” you said. “When you love someone, you say their name different. Like it’s safe inside your mouth.

NL: Je hoeft niet te zeggen dat ik van je hou om te zeggen dat ik van je hou,” zei je met een ophaalbeurt. Je hoeft alleen maar mijn naam te zeggen en ik weet het…”Hoor je het niet?” Je zei… “Als je van iemand houdt, zeg je hun naam anders. Alsof het veilig is in je mond.

— Jodi Picoult


Take it from me: love has all the lasting permanence of a rainbow- beautiful while it’s there, and just as likely to have disappeared by the time you blink.

NL: Neem het van mij aan: liefde heeft al de blijvende duurzaamheid van een regenboog- mooi terwijl hij er is, en net zo waarschijnlijk verdwenen tegen de tijd dat je knippert.

— Jodi Picoult


Sometimes I think my whole life has been about holding on to you.

NL: Soms denk ik dat mijn hele leven om je vast te houden.

— Jodi Picoult, Vanishing Acts


Maybe you expected marriage to be perfect – I guess that’s where you and I are different. See, I thought it would be all about making mistakes, but doing it with someone who’s there to remind you what you learned along the way.

NL: Misschien verwachtte je dat het huwelijk perfect zou zijn – ik denk dat jij en ik daar anders zijn. Ik dacht dat het allemaal om fouten zou gaan, maar het doen met iemand die er is om je eraan te herinneren wat je onderweg geleerd hebt.

— Jodi Picoult, Handle with Care


Once you had put the pieces back together, even though you may look intact, you were never quite the same as you’d been before the fall.

NL: Toen je de stukjes weer in elkaar had gezet, hoewel je er misschien intact uitziet, was je nooit meer hetzelfde als voor de val.

— Jodi Picoult


If you’re afraid of everyone leaving you, what do you do?”Make them stay.”And if you can’t do that, or don’t know how to?”Ellie shrugged. “I don’t know.”Yes, you do. In fact, you’ve done it. You leave first,” Coop said, “so you don’t have to watch them walk away.

NL: Als je bang bent dat iedereen je verlaat, wat doe je dan?”Laat ze blijven.”En als je dat niet kunt, of niet weet hoe dat moet?”Ellie haalde zich op. “Ik weet het niet.”Ja, dat doe je wel. In feite heb je het gedaan. Jij vertrekt eerst,” zei Coop, “zodat je niet hoeft te kijken hoe ze weglopen.

— Jodi Picoult, Plain Truth


See, as much as you want to hold on to the bitter sore memory that someone has left this world, you are still in it. And the very act of living is a tide: at first it seems to make no difference at all, and then one day you look down and see how much pain has eroded.

NL: Hoe graag je ook wilt vasthouden aan de bittere pijnlijke herinnering dat iemand deze wereld heeft verlaten, je zit er nog steeds in. En de daad van leven is een tij: in het begin lijkt het helemaal geen verschil te maken, en op een dag kijk je naar beneden en zie je hoeveel pijn er is geërodeerd.

— Jodi Picoult, My Sister’s Keeper


Do you know how there are moments when the world moves so slowly you can feel your bones shifting, your mind tumbling? When you think that no matter what happens to you for the rest of your life, you will remember every last detail of that one minute forever?

NL: Weet je hoe er momenten zijn dat de wereld zo langzaam beweegt dat je je botten kunt voelen verschuiven, je gedachten tuimelen? Als je denkt dat wat er ook met je gebeurt voor de rest van je leven… je je elk detail van die ene minuut voor altijd herinnert?

— Jodi Picoult, Nineteen Minutes


Envy, after all, comes from wanting something that isn’t yours. But grief comes from losing something you’ve already had.

NL: J

— Jodi Picoult, Perfect Match


This is love, I think. A place where people who have been alone may lock together like hawks and spin in the air, dizzy with surprise at the connection. A place you go willingly, and with wonder

NL: Dit is liefde, denk ik. Een plek waar mensen die alleen zijn geweest kunnen sluiten samen als haviken en draaien in de lucht, duizelig met verrassing op de verbinding. Een plek waar je vrijwillig naartoe gaat, en met verwondering

— Jodi Picoult, Keeping Faith


The truth was, history repeated itself on a daily basis; mistakes were made over and over. People were haunted by what they had done, and by what they hadn’t had time to do.

NL: De waarheid was dat de geschiedenis zich dagelijks herhaalde; er werden keer op keer fouten gemaakt. Mensen werden achtervolgd door wat ze hadden gedaan, en door wat ze geen tijd hadden om te doen.

— Jodi Picoult


Life, it turns out, goes on. There is no cosmic rule that grants you immunity from the details just because you have come face-to-face with a catastrophe. The garbage can still overflow, the bills arrive in the mail, telemarketers, interrupt dinner.

NL: Het leven blijkt verder te gaan. Er is geen kosmische regel die jullie immuniteit verleent van de details alleen maar omdat jullie geconfronteerd zijn met een catastrofe. De vuilnis kan nog steeds overstromen, de rekeningen komen in de post, telemarketeers, onderbreken diner.

— Jodi Picoult, Perfect Match


She shrugged. “You can be happy for someone else’s good fortune, but that doesn’t mean you forget your own bad luck.

NL: Ze haalde zich op. “Je kunt blij zijn voor het geluk van iemand anders, maar dat betekent niet dat je je eigen pech vergeet.

— Jodi Picoult, Plain Truth


A mathematical formula for happiness:Reality divided by Expectations.There were two ways to be happy:improve your reality or lower your expectations.

NL: Een wiskundige formule voor geluk:Realiteit gedeeld door verwachtingen.Er waren twee manieren om gelukkig te zijn: om je werkelijkheid te verbeteren of je verwachtingen te verlagen.

— Jodi Picoult, Nineteen Minutes


Sometimes you can see things happen right in front of your eyes and still jump to the wrong conclusions.

NL: Soms zie je dingen gebeuren recht voor je ogen en spring je nog steeds naar de verkeerde conclusies.

— Jodi Picoult, Keeping Faith


Love was that way. You could not render it in black or white. It always came down to the strange, blended shades of grey.

NL: Liefde was die kant op. Je kon het niet in zwart of wit maken. Het kwam altijd neer op de vreemde, gemengde tinten van grijs.

— Jodi Picoult


Like a missing tooth, sometimes an absence is more noticeable than a presence.

NL: Als een ontbrekende tand, soms een afwezigheid is meer merkbaar dan een aanwezigheid.

— Jodi Picoult, Lone Wolf


And I remembered something else that makes us human: faith, the only weapon in our arsenal to battle doubt.

NL: En ik herinnerde me iets anders dat ons menselijk maakt: geloof, het enige wapen in ons arsenaal om twijfel te bestrijden.

— Jodi Picoult, Change of Heart


Anxiety’s like a rocking chair. It gives you something to do, but it doesn’t get you very far.

NL: Angst is als een schommelstoel. Het geeft je iets om te doen, maar het brengt je niet ver.

— Jodi Picoult, Sing You Home


When I was little I bragged about my firefighting father: my father would go to heaven, because if he went to hell he would put out all the fires

NL: Toen ik klein was schepte ik op over mijn brandbestrijding vader: mijn vader zou naar de hemel gaan, want als hij naar de hel ging zou hij alle branden blussen

— Jodi Picoult, My Sister’s Keeper


well, sometimes to get what you want the most, you have to do what you want the least.

NL: Nou, soms om te krijgen wat je het meest wilt, moet je doen wat je het minst wilt.

— Jodi Picoult, My Sister’s Keeper


Cara: I used to believe everything my brother told me, because he was older and I figured he knew more about the world. But as it turns out, being a grown-up doesn’t mean you’re fearless. It just means you fear different things.

NL: Cara: Ik geloofde altijd alles wat mijn broer me vertelde, omdat hij ouder was en ik dacht dat hij meer wist over de wereld. Maar het blijkt dat volwassen zijn niet betekent dat je onbevreesd bent. Het betekent dat je andere dingen vreest.

— Jodi Picoult, Lone Wolf


Into the silence rips a sound that makes me let go of Max’s hand and cover my ears. It is like the strafe of a bullet, nails on a chalkboard, promises being broken. It’s a note I have never heard – this chord of pure pain – and it takes a moment to realize it is coming from me.

NL: In de stilte scheurt een geluid waardoor ik Max’ hand loslaat en mijn oren bedek. Het is als het straf van een kogel, spijkers op een krijtbord, belooft gebroken te worden. Het is een noot die ik nog nooit gehoord heb – dit akkoord van pure pijn – en het duurt even om te beseffen dat het van mij komt.

— Jodi Picoult, Sing You Home


There are two ways to be happy: improve your reality, or lower your expectations.

NL: Er zijn twee manieren om gelukkig te zijn: je realiteit verbeteren of je verwachtingen verlagen.

— Jodi Picoult, Nineteen Minutes


There were two ways to be happy: improve your reality, or lower your expectations

NL: Er waren twee manieren om gelukkig te zijn: je realiteit verbeteren of je verwachtingen verlagen

— Jodi Picoult, Nineteen Minutes


Everyone knew that if you divided reality by expectation, you got a happiness quotient. But when you invert the equation – expectation divided by reality – you didn’t get the opposite of happiness. What you got, Lewis realized, was hope.

NL: Iedereen wist dat als je de realiteit verdeelde door verwachting, je een geluksquotiënt kreeg. Maar toen je de vergelijking omdraaide – verwachting gedeeld door realiteit – kreeg je niet het tegenovergestelde van geluk. Wat jij hebt, realiseerde Lewis zich, was hoop.

— Jodi Picoult, Nineteen Minutes


If it is possible to die of grief then why on earth can’t someone be healed by happiness?

NL: Als het mogelijk is om van verdriet te sterven, waarom kan dan niet iemand genezen worden door geluk?

— Jodi Picoult, Keeping Faith


When I’m with you, bells go off in my head like a moving truck that’s backing up.

NL: Als ik bij jou ben, klokken af in mijn hoofd als een rijdende truck die achteruit gaat.

— Jodi Picoult, Vanishing Acts


But there’s a part of me that wonders what it would be like to be the most important person to someone else, to always feel like you were missing a piece of yourself when he wasn’t near you.

NL: Maar er is een deel van mij dat zich afvraagt hoe het zou zijn om de belangrijkste persoon voor iemand anders te zijn, om altijd het gevoel te hebben dat je een stukje van jezelf miste toen hij niet bij je in de buurt was.

— Jodi Picoult, Between the Lines


Isn’t that what true romance is supposed to be about? Finding the person who’s your soul mate. Someone you dream about at night.Someone whose name is on your lips when you wake up in the morning.

NL: Is dat niet waar echte romantiek over zou moeten gaan? De persoon vinden die je zielsverwant is. Iemand over wie je’s nachts droomt.Iemand wiens naam op je lippen staat als je’s morgens wakker wordt.

— Jodi Picoult, Between the Lines


I realize that I quite like this girl. It’s not just that she’s so pretty the words fly out of my mind before they can leave my mouth—it’s that when we’re chatting, I feel like I’ve known her all my life.

NL: Ik realiseer me dat ik dit meisje heel leuk vind. Het is niet alleen dat ze zo mooi de woorden vliegen uit mijn geest voordat ze mijn mond kunnen verlaten… dat wanneer we aan het chatten zijn, voel ik me alsof ik haar heel mijn leven gekend heb.

— Jodi Picoult, Between the Lines


It felt like I’d been living underground, and for a moment, I’d been given this glimpse of the sky. Once you’ve seen that, how can you go back where you came from?

NL: Het voelde alsof ik onder de grond woonde, en voor een moment, kreeg ik een glimp van de lucht. Als je dat eenmaal gezien hebt, hoe kun je dan teruggaan naar waar je vandaan kwam?

— Jodi Picoult, Handle with Care


Hope is what makes you look outside the window to see if it’s stopped raining. Hope is what makes you believe he’ll text you back. Hope is why you buy your jeans a little tight… Hope is why you get out of bed in the morning, and why you dream at night. Hope is what makes us believe that things can only get better. Hope is what keeps us going.

NL: Hoop zorgt ervoor dat je naar buiten kijkt om te zien of het niet meer regent. Hope laat je geloven dat hij je terug zal sms’en. Hoop is de reden waarom je je spijkerbroek een beetje strak koopt… Hoop is waarom je’s ochtends uit bed komt, en waarom je’s nachts droomt. Hoop is wat ons doet geloven dat dingen alleen maar beter kunnen worden. Hoop is wat ons op de been houdt.

— Jodi Picoult, Off the Page


Hope and reality lie in inverse proportions, inside the walls of a hospital… Doubt is like dye. Once is spreads into the fabric of excuses you’ve woven, you’ll never get rid of the stain.

NL: Hoop en realiteit liggen in omgekeerde proporties, binnen de muren van een ziekenhuis… Twijfel is als verf. Als je je eenmaal verspreidt in de smoesjes die je hebt geweven, kom je nooit meer van de vlek af.

— Jodi Picoult, Lone Wolf


Hope and reality lie in inverse proportions.

NL: Hoop en werkelijkheid liggen in omgekeerde proporties.

— Jodi Picoult, Lone Wolf


If you have a sister and she dies, do you stop saying you have one? Or are you always a sister, even when the other half of the equation is gone?

NL: Als je een zus hebt en zij sterft, stop je dan met zeggen dat je er een hebt? Of ben je altijd een zus, zelfs als de andere helft van de vergelijking weg is?

— Jodi Picoult, My Sister’s Keeper


Would you give up your vengeance against someone you hate if it meant saving someone you love? Would you want your dreams to come true if it meant granting your enemy’s dying wish?

NL: Zou je je wraak opgeven tegen iemand waar je een hekel aan hebt… als het betekent dat je iemand van wie je houdt moet redden? Zou je willen dat je dromen uitkomen als het betekende dat je vijand zijn laatste wens kreeg?

— Jodi Picoult, Change of Heart


The scariest thing in the world is thinking someone you love is going to die.

NL: Het engste in de wereld is dat je denkt dat iemand van wie je houdt gaat sterven.

— Jodi Picoult, Lone Wolf


Clearly God was in some kind of mood on my birthday.

NL: Het is duidelijk dat God in een soort van stemming was op mijn verjaardag.

— Jodi Picoult, My Sister’s Keeper


I became a firefighter because I wanted to save people. But I should have been more specific. I should have named names.

NL: Ik werd brandweerman omdat ik mensen wilde redden. Maar ik had specifieker moeten zijn. Ik had namen moeten noemen.

— Jodi Picoult


Losing Chloe had been like reading a wonderfulook only to realize that all the pages past a certain point were blank.

NL: Het verliezen van Chloe was als het lezen van een prachtige look alleen om te beseffen dat alle pagina’s voorbij een bepaald punt waren leeg.

— Jodi Picoult, Salem Falls


They go on to this better place, you know, which is what they wanted all along. But you and me, we’re still left behind with all the questions they couldn’t answer.

NL: Ze gaan naar deze betere plek, weet je, dat is wat ze altijd al wilden. Maar jij en ik blijven achter met alle vragen die ze niet konden beantwoorden.

— Jodi Picoult, The Pact


Wenn jemand starb, dem du dein Herz geschenkt hattest, nahm er es dann mit?

NL: Als iemand stierf aan wie je je hart had gegeven, nam hij het dan mee?

— Jodi Picoult, Nineteen Minutes