Jim Morrison quotes | 13 quotes van Jim Morrison

Ben je op zoek naar een Jim Morrison quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Jim Morrison quotes. Veel leesplezier!

Jim Morrison quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Jim Morrison verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Jim Morrison quotes:

I am troubled, immeasurablyby your eyes. I am struck by the featherof your soft reply.The sound of glassspeaks quick, disdainand concealswhat your eyes fightto explain.

NL: Ik maak me zorgen, onmetelijk door je ogen. Ik ben getroffen door de veer van uw zachte antwoord.Het geluid van glas spreekt snel, verachtelijk en verbergt wat uw ogen vechten om uit te leggen.

— Jim Morrison, Wilderness: The Lost Writings, Vol. 1


No one here gets out alive.

NL: Niemand hier komt er levend uit.

— Jim Morrison


I think the highest and lowest points are the important ones. Anything else is just…in between.

NL: Ik denk dat de hoogste en laagste punten de belangrijkste zijn. Iets anders zit er gewoon tussenin.

— Jim Morrison


This is the strangest life I have ever known.

NL: Dit is het vreemdste leven dat ik ooit heb gekend.

— Jim Morrison


Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. The entertainment for this evening is not new, you’ve seen this entertainment through and through you have seen your birth, your life, your death….you may recall all the rest. Did you have a good world when you died? -enough to base a movie on??

NL: Is iedereen binnen? Is iedereen binnen? Is iedereen binnen? De ceremonie staat op het punt te beginnen. Het entertainment voor deze avond is niet nieuw, je hebt dit entertainment door en door gezien je geboorte, je leven, je dood… je kunt je misschien de rest herinneren. Had je een goede wereld toen je stierf? – Genoeg om een film op te baseren??

— Jim Morrison, An American Prayer


The most important kind of freedom is to be what you really are. You trade in your reality for a role. You trade in your sense for an act. You give up your ability to feel, and in exchange, put on a mask. There can’t be any large-scale revolution until there’s a personal revolution, on an individual level. It’s got to happen inside first.

NL: De belangrijkste vorm van vrijheid is om te zijn wat je werkelijk bent. Je ruilt je realiteit in voor een rol. Je ruilt in je zin voor een act. Je geeft je vermogen om te voelen op, en in ruil daarvoor, zet je een masker op. Er kan geen grootschalige revolutie zijn tot er een persoonlijke revolutie is, op individueel niveau. Het moet eerst binnen gebeuren.

— Jim Morrison


Some of the worst mistakes in my life were haircuts

NL: Sommige van de ergste fouten in mijn leven waren kapsels

— Jim Morrison


I’ve noticed that when people are joking they’re usually dead serious, and when they’re serious, they’re usually pretty funny.

NL: Ik heb gemerkt dat als mensen grapjes maken ze meestal dood serieus zijn, en als ze serieus zijn, zijn ze meestal best grappig.

— Jim Morrison


I’ll never wake up in a good mood again.I’m tired of these stinky boots

NL: Ik word nooit meer in een goed humeur wakker.Ik ben die stinkende laarzen zat.

— Jim Morrison, An American Prayer


We’re reaching for death on the end of a candle We’re trying for something that’s already found us

NL: We grijpen naar de dood aan het einde van een kaars. We proberen iets dat ons al gevonden heeft.

— Jim Morrison


There are things known and there are things unknownand in between are the doors.

NL: Er zijn dingen bekend en er zijn dingen onbekend en daartussen zijn de deuren.

— Jim Morrison, Letters from Joe


Listen, real poetry doesn’t say anything; it just ticks off the possibilities. Opens all doors. You can walk through anyone that suits you.

NL: Luister, echte poëzie zegt niets, het tikt gewoon de mogelijkheden af. Open alle deuren. Je kunt door iedereen lopen die bij je past.

— Jim Morrison


If my poetry aims to achieve anything, it’s to deliver people from the limited ways in which they see and feel.

NL: Als mijn poëzie iets wil bereiken, is het om mensen te bevrijden van de beperkte manieren waarop ze zien en voelen.

— Jim Morrison