Jim Butcher quotes | 41 quotes van Jim Butcher

Ben je op zoek naar een Jim Butcher quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Jim Butcher quotes. Veel leesplezier!

Jim Butcher quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Jim Butcher verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Jim Butcher quotes:

Love is another kind of power, which shouldn’t surprise you. Magic comes from emotions, among other things. And when two people are together, in that intimacy, when they really, selflessly love each other it changes them both. It lingers on in the energy of their lives, even when they are apart.

NL: Liefde is een ander soort macht, wat je niet zou moeten verbazen. Magie komt onder andere door emoties. En als twee mensen samen zijn, in die intimiteit, als ze echt, onbaatzuchtig van elkaar houden verandert het hen beiden. Het blijft hangen in de energie van hun leven, zelfs als ze uit elkaar zijn.

— Jim Butcher, Blood Rites


Life is a journey. Time is a river. The door is ajar

NL: Het leven is een reis. Tijd is een rivier. De deur is op een kier

— Jim Butcher, Dead Beat


But the only way never to do the wrong thing is never to do anything.

NL: Maar de enige manier om nooit het verkeerde te doen is om nooit iets te doen.

— Jim Butcher, White Night


Life would be unbearably dull if we had answers to all our questions.

NL: Het leven zou ondraaglijk saai zijn als we antwoorden hadden op al onze vragen.

— Jim Butcher, Death Masks


Son. Everyone dies alone. That’s what it is. It’s a door. It’s one person wide. When you go through it, you do it alone. But it doesn’t mean you’ve got to be alone before you go through the door. And believe me, you aren’t alone on the other side.

NL: Zoon. Iedereen sterft alleen. Dat is wat het is. Het is een deur. Het is één persoon breed. Als je er doorheen gaat, doe je het alleen. Maar het betekent niet dat je alleen moet zijn voordat je door de deur gaat. En geloof me, je bent niet alleen aan de andere kant.

— Jim Butcher, Dead Beat


Pain is a byproduct of life. That’s the truth. Life sometimes sucks. That’s true for everyone. But if you don’t face the pain and the suck, you don’t ever get the other things either. Laughter. Joy. Love. Pain passes, but those things are worth fighting for. Worth dying for.

NL: Pijn is een bijproduct van het leven. Dat is de waarheid. Het leven is soms klote. Dat geldt voor iedereen. Maar als je niet geconfronteerd met de pijn en de zuig, je nooit de andere dingen te krijgen. Gelach. Vreugde. Liefde. Pijn gaat voorbij, maar die dingen zijn het waard om voor te vechten. Het is het waard om voor te sterven.

— Jim Butcher, Vignette


Many things are not as they seem: The worst things in life never are.

NL: Veel dingen zijn niet zoals ze lijken: de ergste dingen in het leven zijn dat nooit.

— Jim Butcher, White Night


There are things you can’t walk away from. Not if you want to live with yourself afterward.

NL: Er zijn dingen waar je niet van weg kunt lopen. Niet als je daarna met jezelf wilt leven.

— Jim Butcher, Death Masks


There’re things we keep hidden from one another. Things we hide from ourselves. Things that are kept hidden from us. And things no one knows. You always learn the damnedest things at the worst possible times.

NL: Er zijn dingen die we voor elkaar verborgen houden. Dingen die we voor onszelf verbergen. Dingen die voor ons verborgen worden gehouden. En dingen die niemand weet. Je leert altijd de verdomde dingen op de slechtst mogelijke tijden.

— Jim Butcher, Changes


Are you always a smartass?’Nope. Sometimes I’m asleep.

NL: Ben je altijd een wijsneus?’Nee. Soms slaap ik.

— Jim Butcher, Blood Rites


We are not going to die.” Butters stared up at me, pale, his eyes terrified. “We’re not?” “No. And do you know why?” He shook his head. “Because Thomas is too pretty to die. And because I’m too stubborn to die.” I hauled on the shirt even harder. “And most of all because tomorrow is Oktoberfest, Butters, and polka will never die.

NL: We gaan niet dood.” Butters staarde me aan, bleek, zijn ogen waren doodsbang. “Zijn wij dat niet?” “Nee. En weet je waarom?” Hij schudde zijn hoofd. “Omdat Thomas te mooi is om te sterven. En omdat ik te koppig ben om te sterven.” Ik trok nog harder aan het shirt. “En vooral omdat morgen Oktoberfest is, Butters, en polka nooit zal sterven.

— Jim Butcher, Dead Beat


We have now left Reason and Sanity Junction. Next stop, Looneyville.

NL: We zijn nu vertrokken uit Reason and Sanity Junction. Volgende halte, Looneyville.

— Jim Butcher, Grave Peril


In the name of the Pizza Lord. Charge!

NL: In de naam van de Pizza Lord. Aanvallen.

— Jim Butcher, Summer Knight


I died. I died and someone made a clerical error and I am in Heaven.

NL: Ik stierf. Ik stierf en iemand maakte een administratieve fout en ik ben in de hemel.

— Jim Butcher, Summer Knight


So. You get handed a holy sword by an archangel, told to go fight the forces of evil, and you somehow remain an atheist. Is that what you’re saying?

NL: Dus. Je krijgt een heilig zwaard van een aartsengel… die tegen de krachten van het kwaad moet vechten… en je blijft op een of andere manier een atheïst. Is dat wat je zegt?

— Jim Butcher, Death Masks


Caring about someone isn’t complicated. It isn’t easy. But it isn’t complicated, either. Kinda like lifting the engine block out of a car.

NL: Om iemand geven is niet ingewikkeld. Het is niet makkelijk. Maar het is ook niet ingewikkeld. Net als het optillen van het motorblok uit een auto.

— Jim Butcher, Small Favor


I still can’t believe,” Michael said, sotto voce, “that you came to the Vampires’ Masquerade Ball dressed as a vampire.

NL: Ik kan nog steeds niet geloven,” Michael zei, sotto voce, “dat je kwam naar de Vampiers Masquerade Bal verkleed als een vampier.

— Jim Butcher, Grave Peril


Regardless of what I think about Islam or Wicca or any other religion, the fact is that it’s a group of people. Every faith has its ceremonies. And since it’s made up of people, every faith also has its assholes.

NL: Ongeacht wat ik denk over de islam of Wicca of welke andere religie dan ook, het is een groep mensen. Elk geloof heeft zijn ceremonies. En omdat het bestaat uit mensen, heeft elk geloof ook zijn klootzakken.

— Jim Butcher, White Night


Ack!” I said.Fearless master of the witty dialogue, that’s me.

NL: Ack!” Ik zei: Onbevreesde meester van de geestige dialoog, dat ben ik.

— Jim Butcher, Changes


Kids. You gotta love them. I adore children. A little salt, a squeeze of lemon–perfect.

NL: Kinderen. Je moet van ze houden. Ik ben dol op kinderen. Een beetje zout, een knijpje citroen, perfect.

— Jim Butcher, Storm Front


You know how confusing the whole good-evil concept is for me.

NL: Je weet hoe verwarrend het hele kwaadaardige concept is voor mij.

— Jim Butcher, Proven Guilty


Don’t mess with a wizard when he’s wizarding!

NL: Niet rotzooien met een tovenaar als hij tovenaar is!

— Jim Butcher


Likest thou jelly within thy doughnut?

NL: Hou je van jam in je donut?

— Jim Butcher, Small Favor


I’d made the vampire cry. Great. I felt like a real superhero. Harry Dresden, breaker of monsters’ hearts.

NL: Ik had de vampier laten huilen. Geweldig. Ik voelde me een echte superheld. Harry Dresden, de hartenbreker van monsters.

— Jim Butcher, Storm Front


She frowned at me. “You need some rest. You look like hell. And you’re obviously tired enough to have gotten the giggles.”Wizards don’t giggle,” I said, hardly able to speak. “This is cackling.

NL: Ze fronste tegen me. “Je hebt rust nodig. Je ziet er niet uit. En je bent duidelijk moe genoeg om te giechelen.”Wizards giechelen niet,” zei ik, nauwelijks in staat om te spreken. “Dit is kakelen.

— Jim Butcher, Changes


I’ve had a tense couple of days. And I’ve got to tell you, burning someone’s face off sounds like a great way to relax.

NL: Ik heb een paar gespannen dagen gehad. En ik moet je vertellen, het verbranden van iemands gezicht klinkt als een geweldige manier om te ontspannen.

— Jim Butcher, Small Favor


I don’t know about your true form, but the weight of your ego sure is pushing the crust of the earth toward the breaking point.

NL: Ik weet niet wat je ware vorm is, maar het gewicht van je ego duwt zeker de aardkorst naar het breekpunt.

— Jim Butcher, Grave Peril


Hell’s holy stars and freaking stones shit bells.

NL: Hell’s heilige sterren en verdomde stenen shit bells.

— Jim Butcher, Blood Rites


I let out a battle cry. Sure, a lot of people might have mistaken it for a sudden yelp of unmanly fear, but trust me. It was a battle cry.

NL: Ik heb een gevechtskreet losgelaten. Natuurlijk, veel mensen hebben het misschien verward met een plotselinge schreeuw van onmannelijke angst, maar geloof me. Het was een strijdkreet.

— Jim Butcher, My Big Fat Supernatural Wedding


Harry,” Bob drawled, his eye lights flickering smugly, “what you know about women, I could juggle.

NL: Harry,” trok Bob, zijn ooglampen flikkeren zelfvoldaan, “wat je weet over vrouwen, ik kan jongleren.

— Jim Butcher, Storm Front


It came charging toward me, several hundred pounds of angry-looking monster, and I did the only thing any reasonable wizard could have done.I turned around and ran like hell.

NL: Het kwam op me af, een paar honderd pond boos uitziend monster, en ik deed het enige wat een redelijke tovenaar had kunnen doen.Ik draaide me om en rende als de hel.

— Jim Butcher, Death Masks


How long have you been a Wiccan?”A what?”A pagan. A witch.”I’m not a witch,’ I said, glancing out the door. ‘I’m a wizard.’Sanya frowned. ‘What is the difference?”Wizard has a Z’He looked at me blankly.’No one appreciates me.’ I muttered.

NL: Hoe lang ben je al een Wiccan?’Een wat?’Een heiden. Een heks.’Ik ben geen heks’, zei ik, de deur uitkijkend. Ik ben een tovenaar.Sanya fronste. ‘Wat is het verschil?’Wizard heeft een Z’Hij keek me blanco aan.’Niemand waardeert me.’ Ik mompelde.

— Jim Butcher, Death Masks


You rush a miracle worker, you get lousy miracles!

NL: Als je een wonderdoener opjaagt, krijg je slechte wonderen.

— Jim Butcher, Small Favor


Murphy hung up and I said, to the still-open line, “Hey, if you’ve got someone watching my place, could you call the cops if anyone tries to steal my Star Wars poster? It’s an original.”Then I vindictively hung up on the FBI. It made my inner child happy.

NL: Murphy hing op en ik zei, naar de nog open lijn, “Hé, als iemand mijn huis in de gaten houdt, kun je dan de politie bellen als iemand mijn Star Wars poster probeert te stelen? Het is een origineel.”Toen hing ik wraakzuchtig op bij de FBI. Het maakte mijn innerlijke kind gelukkig.

— Jim Butcher, Changes


If I was on the road to Hell, at least I was going in style.

NL: Als ik op weg was naar de hel, ging ik tenminste in stijl.

— Jim Butcher, Changes


Everyone is down on pain, because they forget something important about it: Pain is for the living. Only the dead don’t feel it.

NL: Iedereen heeft pijn, omdat ze iets belangrijks vergeten: Pijn is voor de levenden. Alleen de doden voelen het niet.

— Jim Butcher, White Night


Fear was wisdom in a situation like this, and he was pleased that Folly was obviously intelligent enough to know it. He hoped that she would use the fear to make her cleverer, rather than more foolish, but that was asking much of a human, relatively odd or not.

NL: Angst was wijsheid in een situatie als deze, en hij was blij dat Folly duidelijk intelligent genoeg was om het te weten. Hij hoopte dat ze de angst zou gebruiken om haar slimmer te maken, in plaats van dommer, maar dat was veel vragen van een mens, relatief vreemd of niet.

— Jim Butcher, The Aeronaut’s Windlass


Hope is a force of nature. Don’t let anyone tell you different.

NL: Hoop is een natuurkracht. Laat niemand je iets anders vertellen.

— Jim Butcher, Changes


If you go to your death rather than do everything you might to prevent what is happening, you are merely committing suicide and trying to make yourself feel better about it. That is the act of a coward. It is beneath contempt.

NL: Als je naar je dood gaat in plaats van alles te doen om te voorkomen wat er gebeurt, pleeg je alleen zelfmoord en probeer je je er beter over te voelen. Dat is de daad van een lafaard. Het is te minachtend.

— Jim Butcher, Dead Beat


It bothered me that he was right. Without Sir Stuart’s intervention, I’d have been dead again already.That’s right–you heard me: dead again already.I mean, come on. How screwed up is your life (after- or otherwise) when you find yourself needing phrases like that?

NL: Het stoorde me dat hij gelijk had. Zonder Sir Stuart’s interventie, zou ik al dood zijn geweest.Dat klopt – je hebt me gehoord: alweer dood.Ik bedoel, kom op. Hoe verknipt is je leven (na- of anderszins) als je zulke zinnen nodig hebt?

— Jim Butcher, Ghost Story


Man. Being mostly dead is hard on a guy.

NL: Man. Vooral dood zijn is moeilijk voor een man.

— Jim Butcher, Cold Days