Jill Shalvis quotes | 20 quotes van Jill Shalvis

Ben je op zoek naar een Jill Shalvis quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Jill Shalvis quotes. Veel leesplezier!

Jill Shalvis quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Jill Shalvis verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Jill Shalvis quotes:

If I looked like him,” Tara said. “I’d want to have sex with myself. All the time.

NL: Als ik op hem leek, zei Tara. Ik zou seks met mezelf willen hebben. De hele tijd.

— Jill Shalvis, Simply Irresistible


Sorry,” he said. “Let me drop the belt-““No.” She held on when he would have pulled away. “Don’t. I like it.” Again, he lifted her face, and he smiled. “The tool belt turns you on.” “No.” She closed her eyes and thunked her forehead to his chest. “Little bit.

NL: Sorry, zei hij. Laat me de riem laten vallen… – Nee… ze hield vast toen hij weg zou trekken. Don. Nogmaals, hij tilde haar gezicht, en hij glimlachte. De gereedschapsgordel windt je op.Absoluut niet.Ze sloot haar ogen en stak haar voorhoofd in zijn borst. Een klein beetje.

— Jill Shalvis, Simply Irresistible


They say money talks, but all mine ever says is ‘good-bye sucker.

NL: Ze zeggen dat geld praat, maar alles wat de mijne zegt is afscheid sukkel.

— Jill Shalvis, Head Over Heels


Who’s there?”“The scratcher of your itch,” he said.She opened the door a crack and stuck her nose out. “Was that supposed to be romantic?

NL: Wie is daar? de kras van je jeuk, zei hij.Ze opende de deur een barst en stak haar neus uit. Was dat romantisch bedoeld?

— Jill Shalvis, Instant Attraction


Hey,” Shayne said through the door. “You going to stay in there all night, because we’re getting tired of trying to eavesdrop from out here. Can’t hear a damn thing.

NL: Shayne zei door de deur. Je blijft daar de hele nacht, omdat we moe worden van het proberen af te luisteren vanaf hier. Ik hoor verdomme niks.

— Jill Shalvis, Smart and Sexy


Okay, first of all, I didn’t sleep with you to make amends. I slept with you because I wanted to.”He still didn’t say anything, and she pointed at him again. “And you know what? It was your own damn fault. It was those jeans you wear, and the tool belt. It was the size of your hammer!

NL: Oké, ten eerste, ik heb niet met je geslapen om het goed te maken. Ik ben met je naar bed geweest omdat ik dat wilde.Hij zei nog steeds niets, en ze wees weer naar hem. En weet je wat? Het was je eigen schuld. Het waren die spijkerbroeken die je droeg, en de gereedschapsgordel. Het was de grootte van je hamer!

— Jill Shalvis, Once in a Lifetime


Sounds like you kids have some talking to do. I’ll be eavesdropping from the kitchen.

NL: Klinkt alsof jullie met elkaar moeten praten. Ik zal afluisteren vanuit de keuken.

— Jill Shalvis, Heating Up The Holidays


I chose the path less traveled but only because I was lost. Carry a map. – Phoebe Traeger

NL: Ik koos het pad minder gereisd, maar alleen omdat ik verdwaald was. Draag een kaart. – Phoebe Traeger.

— Jill Shalvis, Simply Irresistible


Ben was in his truck, window down, idling at the curb, dark lenses hiding his eyes from her, looking effortlessly big and badass.The way she wished she felt.

NL: Ben was in zijn truck, raam naar beneden, stationair op de stoep, donkere lenzen verbergen zijn ogen voor haar, kijken moeiteloos groot en stoer.De manier waarop ze wenste dat ze voelde.

— Jill Shalvis, Once in a Lifetime


Looking at him, she saw her future and felt all the ragged tears in her heart heal themselves. “I fit,” she whispered in marvel, stepping into him. “I fit with you.”He nodded and wrapped his arms around her. “Perfectly

NL: Toen ze naar hem keek, zag ze haar toekomst en voelde ze alle tranen in haar hart zichzelf genezen. “Ik pas,” fluisterde ze in wonder, stapte in hem. “Ik pas bij je.”Hij knikte en sloeg zijn armen om haar heen. “Perfect

— Jill Shalvis, Simply Irresistible


Smile. it’s the second best thing you can do with your lips.

NL: Lachen. Het is het op één na beste wat je kunt doen met je lippen.

— Jill Shalvis, Head Over Heels


How about we give each other everything we can and not blame each other for what we can’t.

NL: Zullen we elkaar alles geven wat we kunnen en elkaar niet de schuld geven voor wat we kunnen?

— Jill Shalvis, The Sweetest Thing


I want you to know, chickens aren’t sexy. Not to me.”This was met with silence.“Are you there?” She was slurring her words now, which was embarrassing, so she took a deep breath. “Cam? Can you hear me?”“Yes, chickens aren’t sexy. Uh…I don’t think they’re meant to be.

NL: Ik wil dat je weet dat kippen niet sexy zijn. Niet voor mij…Dit werd ontmoet met stilte…Bent u daar?… Ze was haar woorden nu aan het slurpen, wat gênant was, dus ze nam een diepe adem. Cam? Ja, kippen zijn niet sexy. Ik denk niet dat ze voorbestemd zijn.

— Jill Shalvis, Instant Attraction


Honest to God, she was the noisiest woman he’d ever been shot at with.

NL: Eerlijk waar, ze was de luidruchtigste vrouw waarmee hij ooit was beschoten.

— Jill Shalvis, Smart and Sexy


Forever this time,” he said as Sawyer strode toward them.Tara sighed blissfully. “You know what this means, right?””I’m done guessing,” he said. “Tell me.””It means you’re mine,” she said. “And I’m yours. No more walking away. We are going to get it right this time.”His smile was slow and easy, and just for her. “Well, finally.

NL: Voor altijd deze keer,” zei hij als Sawyer strode naar hen toe.Tara zuchtte gelukzalig. “Je weet wat dit betekent, toch?”Ik ben klaar met raden,” zei hij. “Vertel het me.”Het betekent dat je van mij bent,” zei ze. “En ik ben de jouwe. Niet meer weglopen. We gaan het deze keer goed doen.”Zijn glimlach was langzaam en gemakkelijk, en alleen voor haar. “Nou, eindelijk.

— Jill Shalvis, The Sweetest Thing


There was a group of fans who wanted autographs, and several women who managed to write their phone numbers on Wade’s hand before he pulled free.Sam sent him an arched brow, but he just shrugged. He got numbers written on him a lot; he’d never figured out how to stop that from happening.

NL: Er was een groep fans die handtekeningen wilden, en verschillende vrouwen die erin slaagden om hun telefoonnummers op Wade’s hand te schrijven voordat hij zich vrijtrok.Sam stuurde hem een gebogen wenkbrauw, maar hij haalde gewoon zijn schouders op. Hij kreeg veel nummers op hem geschreven, hij wist nooit hoe hij dat kon voorkomen.

— Jill Shalvis, Slow Heat


I’m done waiting. Done doing things the easy way and letting things happen as they will.”Her heart caught. “What does that mean?””It means this is too important to let slip away again. You’re too important.” He leaned back against the truck with a low grunt of effort, eyes dark, jaw clenched. “I love you too, Tara.

NL: Ik ben klaar met wachten. Dingen doen op de makkelijke manier en dingen laten gebeuren zoals ze zullen.”Haar hart is geraakt. “Wat betekent dat?”Het betekent dat dit te belangrijk is om weer weg te laten glippen. Je bent te belangrijk.” Hij leunde achterover tegen de truck met een lage grunt van inspanning, ogen donker, kaak geklemd. Ik hou ook van jou, Tara.

— Jill Shalvis, The Sweetest Thing


Maddie swallowed hard and tried to channel… which actress? Damn, she couldn’t think of anactress to save her life! She was on her own.

NL: Maddie slikte hard en probeerde… welke actrice te channelen? Verdomme, ze kon geen anactrice bedenken om haar leven te redden! Ze stond er alleen voor.

— Jill Shalvis, Simply Irresistible


I’ve given up men. It’s true. At first, I was just going to give up attorneys, but that seemed immature – and far too exclusive, so I’m playing it safe and giving up all the penis-carrying humans.

NL: Ik heb mannen opgegeven. Het is waar. Eerst wilde ik net advocaten opgeven, maar dat leek onvolwassen – en veel te exclusief, dus ik speel het veilig en geef alle penisdragende mensen op.

— Jill Shalvis, Simply Irresistible


Lily, the next time you tell me you don’t know what to do with family. Because you know exactly. It’s about loyalty and kindness and unconditional love, and you are more than capable of all that.

NL: Lily, de volgende keer dat je me vertelt dat je niet weet wat je met familie moet doen. Omdat je het precies weet. Het gaat over loyaliteit en vriendelijkheid en onvoorwaardelijke liefde, en daar ben je tot in staat.

— Jill Shalvis