Jess C. Scott quotes | 20 quotes van Jess C. Scott

Ben je op zoek naar een Jess C. Scott quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Jess C. Scott quotes. Veel leesplezier!

Jess C. Scott quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Jess C. Scott verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Jess C. Scott quotes:

When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable.

NL: Als iemand van je houdt, is de manier waarop ze over je praten anders. Je voelt je veilig en comfortabel.

— Jess C. Scott, The Intern


Those sweet lips. My, oh my, I could kiss those lips all night long.Good things come to those who wait.

NL: Die zoete lippen. Mijn, oh jee, ik zou die lippen de hele nacht kunnen kussen.Goede dingen komen naar degenen die wachten.

— Jess C. Scott, The Intern


I envy people that know love. That have someone who takes them as they are.

NL: Ik benijd mensen die liefde kennen. Dat heeft iemand die ze neemt zoals ze zijn.

— Jess C. Scott, The Devilin Fey


Friends are the family you choose (~ Nin/Ithilnin, Elven rogue).

NL: Vrienden zijn de familie die je kiest (~ Nin/Ithilnin, Elven schurk).

— Jess C. Scott, The Other Side of Life


A fit, healthy body—that is the best fashion statement

NL: Een fit, gezond lichaam dat is de beste mode statement

— Jess C. Scott


I felt like an animal, and animals don’t know sin, do they?

NL: Ik voelde me als een dier, en dieren kennen de zonde niet, of wel?

— Jess C. Scott, Wicked Lovely


V-Day…if you need this one day in a year to show everyone else you truly care for “your loved one” I think it’s quite stupid. I hate this commercialism. It’s all artificial, and has nothing to do with real love.

NL: V-Day…als je deze een dag in een jaar nodig hebt om iedereen te laten zien dat je echt om je geliefde geeft… denk ik dat het heel stom is. Ik haat deze commercie. Het is allemaal kunstmatig, en heeft niets te maken met echte liefde.

— Jess C. Scott, EyeLeash: A Blog Novel


Last night I was seriously considering whether I was a bisexual or not but I don’t think so though I’m not sure if I’d like to be and argh I don’t think there’s anything wrong with that, if you like a person, you like the person, not their genitals.

NL: Gisteravond was ik serieus overwegen of ik was een biseksueel of niet, maar ik denk niet dat dat hoewel ik niet zeker weet of ik zou willen zijn en argh Ik denk niet dat er iets mis is met dat, als je graag een persoon, je houdt van de persoon, niet hun genitaliën.

— Jess C. Scott, Tongue-Tied


My head’ll explode if I continue with this escapism.

NL: Mijn hoofd ontploft als ik doorga met dit escapisme.

— Jess C. Scott, EyeLeash: A Blog Novel


Maybe you could be mine / or maybe we’ll be entwined / aimless in this sexless foreplay.

NL: Misschien kun je de mijne zijn… of misschien worden we verstrengeld… of doelloos in dit seksloze voorspel.

— Jess C. Scott, EyeLeash: A Blog Novel


Please, touch me, I pray.

NL: Alsjeblieft, raak me aan, ik bid.

— Jess C. Scott, The Intern


The human body is the best work of art.

NL: Het menselijk lichaam is het beste kunstwerk.

— Jess C. Scott


What’s the whole point of being pretty on the outside when you’re so ugly on the inside?

NL: Wat is het hele punt van mooi zijn aan de buitenkant als je zo lelijk aan de binnenkant?

— Jess C. Scott, I’m Pretty


He felt a little lost, after that experience. Lost as the girls on their knees. It was a never-ending story of young girls losing themselves, such that they were no longer humans with any souls or characters, but pretty girls with fat asses and nice tits.

NL: Hij voelde zich een beetje verloren, na die ervaring. Verloren als de meisjes op hun knieën. Het was een nooit eindigend verhaal van jonge meisjes die zichzelf verliezen, zodat ze geen mensen meer waren met zielen of personages, maar mooie meisjes met dikke konten en mooie tieten.

— Jess C. Scott, Take-Out, Part 1


Follow your heart, Ithilnin,” Albirich repeated. “Time is precious. Don’t waste it living someone else’s life.

NL: Volg je hart, Ithilnin,” herhaalde Albirich. Tijd is kostbaar. Verspil het niet om iemand anders leven te leiden.

— Jess C. Scott, The Darker Side of Life


[Poem: Slates of Grey]Sullen faces like slates of grey—What I’d seen on a walk today.Bodies rushing bodies boltingTime for life a disregarding.Money to make and to grow oldWhat about the hands to hold?Deadlines, projects, people to meetWhat about our own two feet.Sullen faces like slates of grey…What I’d see most anyday.

NL: [Gedicht: Slates van Grijze]Zullen gezichten als leien van grijs.Wat ik vandaag gezien heb tijdens een wandeling.Bodies haasten lichamen boutkendTijd voor het leven een minachting.Geld te maken en oud te wordenHoe zit het met de handen te houden?Deadlines, projecten, mensen om te ontmoetenHoe zit het met onze eigen twee voeten.Zullen gezichten als leien van grijs…Wat ik het meest zou zien op een dag.

— Jess C. Scott, Trouble


When our emotional health is in a bad state, so is our level of self-esteem. We have to slow down and deal with what is troubling us, so that we can enjoy the simple joy of being happy and at peace with ourselves.

NL: Als onze emotionele gezondheid in een slechte staat verkeert, is ons niveau van zelfvertrouwen dat ook. We moeten vertragen en omgaan met wat ons zorgen baart, zodat we kunnen genieten van de simpele vreugde van het gelukkig zijn en in vrede met onszelf.

— Jess C. Scott, Clear: A Guide to Treating Acne Naturally


Sex parties, alcohol and drugs lost their appeal to Sven after a while. Music never did, in his continual search for that sober connection–intimacy with one person over a long period of time, as opposed to periods of intimacy with a bunch of random faces.

NL: Sekspartijen, alcohol en drugs verloren hun beroep op Sven na een tijdje. Muziek nooit, in zijn voortdurende zoektocht naar die nuchtere verbinding – intimiteit met één persoon over een lange periode van tijd, in tegenstelling tot periodes van intimiteit met een stel willekeurige gezichten.

— Jess C. Scott, SVEN, Incubus Story.02


[Ever been kissed?]I want to know if you’ve

NL: Ooit gekust?Ik wil weten of je

— Jess C. Scott, Instantaneous Insanity: A Collection of 500 Pseudo Haiku


One hand was behind his back, and he held it out, presenting a bouquet of white and smoky purple lilies. “They’re straight from the underworld, by the way. They are everlasting. They won’t die.

NL: Een hand was achter zijn rug, en hij hield het uit, presenteren van een boeket van witte en rokerige paarse lelies. Ze komen trouwens rechtstreeks uit de onderwereld. Ze zijn eeuwigdurend. Ze zullen niet sterven.

— Jess C. Scott, The Devilin Fey