Jenny Han quotes | 16 quotes van Jenny Han

Ben je op zoek naar een Jenny Han quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Jenny Han quotes. Veel leesplezier!

Jenny Han quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Jenny Han verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Jenny Han quotes:

Moments, when lost, can’t be found again. They’re just gone.

NL: Momenten, als ze verloren zijn, kunnen niet meer gevonden worden. Ze zijn gewoon weg.

— Jenny Han, The Summer I Turned Pretty


It’s the imperfections that make things beautiful

NL: Het zijn de onvolkomenheden die dingen mooi maken.

— Jenny Han, The Summer I Turned Pretty


Love is scary: it changes it can go away. That’s the part of the risk. I don’t want to be scared anymore.

NL: Liefde is eng: het verandert het kan verdwijnen. Dat is het deel van het risico. Ik wil niet meer bang zijn.

— Jenny Han, To All the Boys I’ve Loved Before


Would you rather live one perfect day over and over or live your life with no perfect days but just decent ones?

NL: Zou je liever één perfecte dag blijven leven… of je leven leiden zonder perfecte dagen… maar alleen fatsoenlijke?

— Jenny Han, The Summer I Turned Pretty


I say, “In the contract we said we wouldn’t break each other’s hearts. What if we do it again?” Fiercely he says, “What if we do? If we’re so guarded, it’s not going to be anything. Let’s do it fucking for real, Lara Jean. Let’s go all in. No more contract. No more safety net. You can break my heart. Do whatever you want with it.

NL: In het contract zeiden we dat we elkaars harten niet zouden breken. Wat als we het nog een keer doen? Als we zo bewaakt zijn, zal het niets worden. Laten we het verdomme echt doen, Lara Jean. Laten we er helemaal in gaan. Geen contract meer. Geen vangnet meer. Je kunt mijn hart breken. Doe ermee wat je wilt.

— Jenny Han, P.S. I Still Love You


Sometimes it’s like people are a million times more beautiful to you in your mind. It’s like you see them through a special lens — but maybe if it’s how you see them,that’s how they really are. It’s like the whole tree falling in the forest thing.

NL: Soms is het alsof mensen zijn een miljoen keer mooier voor je in je geest. Het is als je ze ziet door een speciale lens.. maar misschien als het is hoe je ze ziet, dat is hoe ze echt zijn. Het is net als de hele boom die in het bos valt.

— Jenny Han, The Summer I Turned Pretty


If love is like a possession, maybe my letter are like my exorcisms

NL: Als liefde als bezit is, is mijn brief misschien als mijn exorcisme.

— Jenny Han, To All the Boys I’ve Loved Before


Smirking, he says, “Whatever spell you just tried to cast on me, it didn’t work, so I think you need to go back to Hogwarts.

NL: Grijnzend zegt hij: “Wat voor spreuk je ook op me uithaalde, het werkte niet, dus ik denk dat je terug moet gaan naar Zweinstein.

— Jenny Han, To All the Boys I’ve Loved Before


I delete the picture of him from my phone; I delete his number. I think that if I just delete him enough, it will be like none of it ever happened and my heart won’t hurt so badly

NL: Ik verwijder de foto van hem van mijn telefoon, ik verwijder zijn nummer. Ik denk dat als ik hem gewoon genoeg verwijder, het zal zijn alsof er nooit iets gebeurd is en mijn hart zal niet zo erg pijn doen.

— Jenny Han, To All the Boys I’ve Loved Before


Don’t marry him. Don’t be with him. Be with me.

NL: Trouw niet met hem. Wees niet bij hem. Blijf bij me.

— Jenny Han, We’ll Always Have Summer


I love Jere more than anybody. He’s my brother, my family. I hate myself for doing this. But when I see you two together, I hate him too.” His voice broke.“Don’t marry him. Don’t be with him. Be with me.

NL: Ik hou meer van Jere dan wie dan ook. Hij is mijn broer, mijn familie. Ik haat mezelf om dit te doen. Maar als ik jullie samen zie, haat ik hem ook… Zijn stem brak… Trouw niet met hem. Wees niet bij hem. Blijf bij me.

— Jenny Han, We’ll Always Have Summer


Do you think there’s a difference? Between belonging with and belonging to?

NL: Denk je dat er een verschil is? Tussen het behoren bij en het behoren tot?

— Jenny Han, To All the Boys I’ve Loved Before


Never say no when you really want to say yes.

NL: Zeg nooit nee als je echt ja wilt zeggen.

— Jenny Han, Always and Forever, Lara Jean


Kitty’s always saying how origin stories are important.At college, when people ask us how we met, how will we answer them? The short story is, we grew up together. But that’s more Josh’s and my story. High school sweet-hearts? That’s Peter and Gen’s story. So what’s ours, then?I suppose I’ll say it all started with a love letter.

NL: Kitty zegt altijd dat oorsprongsverhalen belangrijk zijn.Op de universiteit, als mensen ons vragen hoe we elkaar hebben ontmoet, hoe zullen we ze dan beantwoorden? Het korte verhaal is, we zijn samen opgegroeid. Maar dat is meer van Josh en mijn verhaal. Middelbare school lieverds? Dat is Peter en Gen’s verhaal. Dus wat is dan van ons?Ik denk dat ik zal zeggen dat het allemaal begon met een liefdesbrief.

— Jenny Han, Always and Forever, Lara Jean


It will get easier each time, I think. I hope. I just have to keep trying.

NL: Het zal elke keer makkelijker worden, denk ik. Ik hoop het. Ik moet het gewoon blijven proberen.

— Jenny Han, To All the Boys I’ve Loved Before


Susannah continued. “If and when I go off slow dancing in the ever after, I don’t want to look like I’ve been stuck in a hospital room my whole life. I at least want to be tan.

NL: Susannah ging verder. “Als en wanneer ik langzaam ga dansen in de eeuwige tijd, wil ik er niet uitzien alsof ik mijn hele leven vastzit in een ziekenhuiskamer. Ik wil tenminste bruin zijn.

— Jenny Han, The Summer I Turned Pretty