Jennifer L. Armentrout quotes | 16 quotes van Jennifer L. Armentrout

Ben je op zoek naar een Jennifer L. Armentrout quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Jennifer L. Armentrout quotes. Veel leesplezier!

Jennifer L. Armentrout quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Jennifer L. Armentrout verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Jennifer L. Armentrout quotes:

Did you think you could stop me? I’ll burn the world down to save her.

NL: Dacht je dat je me kon tegenhouden? Ik zal de wereld platbranden om haar te redden.

— Jennifer L. Armentrout, Origin


People do the damndest things when they’re in love.

NL: Mensen doen de verdomde dingen als ze verliefd zijn.

— Jennifer L. Armentrout, Half-Blood


That kind of love should’ve been able to beat sickness. That kind of love should’ve conquered anything.

NL: Dat soort liefde had ziekte moeten kunnen verslaan. Dat soort liefde had alles moeten overwinnen.

— Jennifer L. Armentrout, Onyx


Beautiful face. Beautiful body. Horrible attitude. It was the holy trinity of hot boys.

NL: Mooi gezicht. Mooi lichaam. Vreselijke houding. Het was de heilige drie-eenheid van hete jongens.

— Jennifer L. Armentrout, Obsidian


Oh, dear God and baby Jesus in the manger, my eyes!” Dee shrieked. “My eyes!

NL: Oh, lieve God en baby Jezus in de kribbe, mijn ogen! M’n ogen.

— Jennifer L. Armentrout, Opal


A few seconds after he stepped out into the hallway and closed the door behind him, there was a fleshly smack and then Andrew yelling, “Ouch. What in the hell was that for?” “Your timing sucks on an epic level,” Daemon shot back.

NL: Een paar seconden nadat hij naar buiten stapte in de gang en sloot de deur achter hem, was er een vleselijke klap en toen Andrew schreeuwde, Ouch. Waar was dat in godsnaam voor?Uw timing zuigt op een episch niveau, dus Daemon schoot terug.

— Jennifer L. Armentrout, Opal


Because this absolutely insane – the craziest thing I’d ever done. Worse than giving a one-star review, scarier than asking for an interview with an author I’d give my firstborn to eat lunch with, more stupid than kissing Daemon.

NL: Omdat dit absoluut krankzinnig is, het gekste wat ik ooit gedaan heb. Erger dan een one-star review geven, enger dan vragen om een interview met een auteur die ik mijn eerstgeborene zou geven om mee te lunchen, nog stommer dan Daemon kussen.

— Jennifer L. Armentrout, Obsidian


Me and Katy look adorkable in extraterrestrialhighway shirts. You would just look stupid. You can thank me later.

NL: Katy en ik zien er prachtig uit in buitenaardse Highway T-shirts. Je zou er gewoon stom uitzien. Je kunt me later bedanken.

— Jennifer L. Armentrout, Origin


“Don’t be scared of Bambi” the demon said. “She’s only curious and maybe a little bit hungry.”?

NL: “Wees niet bang voor Bambi,” zei de demon. “Ze is alleen nieuwsgierig en misschien een beetje hongerig.”?

— Jennifer L. Armentrout, White Hot Kiss


Ever since I’ve met you, I’ve wanted to break every rule.” Aiden turned away, the muscles in his neck tensing. He sighed. “You’ll become the centre of someone’s world one day. And he’ll be the luckiest son of a bitch on this earth.

NL: Sinds ik je ontmoette, wilde ik elke regel breken.Aiden draaide zich om, de spieren in zijn nek gespannen. Hij zuchtte. Op een dag word je het centrum van iemands wereld. En hij zal de gelukkigste klootzak op aarde zijn.

— Jennifer L. Armentrout, Pure


I couldn’t stop staring at his mouth when he spoke. I bet he knew how to kiss. Perfect kisses too, ones that weren’t wet and gross, but the kind that curled toes.I needed to stop looking at him in general.

NL: Ik bleef maar naar zijn mond staren toen hij sprak. Ik wed dat hij wist hoe hij moest kussen. Perfecte kussen ook, die niet nat en vies waren, maar het soort dat tenen krulde.Ik moest stoppen met naar hem te kijken in het algemeen.

— Jennifer L. Armentrout, Obsidian


You know what they say about boys next door…

NL: Je weet wat ze zeggen over jongens hiernaast…

— Jennifer L. Armentrout, Obsidian


My heart cracked. Daemon never begged.

NL: Mijn hart brak. Daemon heeft nooit gesmeekt.

— Jennifer L. Armentrout, Onyx


With every breath I take, I will always love you.

NL: Met elke ademhaling die ik neem, zal ik altijd van je houden.

— Jennifer L. Armentrout, Every Last Breath


She opened her eyes. “Is this real?””Very real.” I brushed the soaked strands off her cheek, wondering if I was lying or not and if I should care if I was. “Angel, let me kiss you.

NL: Ze opende haar ogen. “Is dit echt?”Zeer echt.” Ik poetste de doorweekte strengen van haar wang, vroeg me af of ik loog of niet en of het me wat kon schelen. Angel, laat me je kussen.

— Jennifer L. Armentrout


Scars, whether physical or emotional, could be not just a representation of survival but also a story of hope.

NL: Littekens, fysiek of emotioneel, kunnen niet alleen een weergave van overleving zijn, maar ook een verhaal van hoop.

— Jennifer L. Armentrout, Fire In You