Jennifer Elisabeth quotes | 23 quotes van Jennifer Elisabeth

Ben je op zoek naar een Jennifer Elisabeth quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Jennifer Elisabeth quotes. Veel leesplezier!

Jennifer Elisabeth quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Jennifer Elisabeth verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Jennifer Elisabeth quotes:

Stop trying to be less of who you are. Let this time in your life cut you open and drain all of the things that are holding you back.

NL: Stop met proberen minder te zijn wie je bent. Laat deze keer in je leven je opensnijden en afvoeren van alle dingen die je tegenhouden.

— Jennifer Elisabeth, Born Ready: Unleash Your Inner Dream Girl


I can do this… I can start over. I can save my own life and I’m never going to be alone as long as I have stars to wish on and people to still love.

NL: Ik kan dit… ik kan opnieuw beginnen. Ik kan mijn eigen leven redden en ik zal nooit alleen zijn zolang ik sterren heb om op te wensen en mensen om nog steeds lief te hebben.

— Jennifer Elisabeth, Born Ready: Unleash Your Inner Dream Girl


Don’t worry if people think you’re crazy. You are crazy. You have that kind of intoxicating insanity that lets other people dream outside of the lines and become who they’re destined to be.

NL: Maak je geen zorgen als mensen denken dat je gek bent. Je bent gek. Je hebt dat soort bedwelmende krankzinnigheid dat andere mensen buiten de lijnen laat dromen en worden wie ze zijn voorbestemd om te zijn.

— Jennifer Elisabeth, Born Ready: Unleash Your Inner Dream Girl


I met a boy whose eyes showed me that the past, present and future were all the same thing.

NL: Ik ontmoette een jongen wiens ogen me lieten zien dat het verleden, heden en toekomst allemaal hetzelfde waren.

— Jennifer Elisabeth


For so many years, I couldn’t understand why every time I thought that someone finally loved me, like… for real, they would eventually turn to vapor. Every person whom I’ve ever loved is trapped inside of my chest. I’ve breathed all of them in so deeply that I’ve nearly choked and died on every soul that I’ve ever given myself to.

NL: Voor zo vele jaren, kon ik niet begrijpen waarom elke keer dat ik dacht dat iemand eindelijk van me hield, zoals… echt, ze uiteindelijk zouden veranderen in damp. Iedereen van wie ik ooit gehouden heb, zit vast in mijn borst. Ik heb ze allemaal zo diep inademd dat ik bijna stikte en stierf op elke ziel waaraan ik mezelf ooit heb gegeven.

— Jennifer Elisabeth, Born Ready: Unleash Your Inner Dream Girl


I want to be the best version of myself for anyone who is going to someday walk into my life and need someone to love them beyond reason.

NL: Ik wil de beste versie van mezelf zijn voor iedereen die op een dag in mijn leven gaat lopen en iemand nodig heeft om van ze te houden zonder reden.

— Jennifer Elisabeth, Born Ready: Unleash Your Inner Dream Girl


Let this time in your life cut you open and drain all of the things that are holding you back. I’m going to help you forgive the things that you won’t let yourself forget.

NL: Laat deze keer in je leven je opensnijden en afvoeren van alle dingen die je tegenhouden. Ik ga je helpen de dingen te vergeven die je jezelf niet zal laten vergeten.

— Jennifer Elisabeth


I look out into the water and up deep into the stars. I beg the sparkling lanterns of light to cure me of myself — my past and the kaleidoscope of mistakes, failures and wrong turns that have stacked unbearable regret upon my shoulders.

NL: Ik kijk uit in het water en diep in de sterren. Ik smeek de sprankelende lantaarns van licht om mezelf te genezen.Mijn verleden en de caleidoscoop van fouten, mislukkingen en verkeerde wendingen die ondraaglijke spijt op mijn schouders hebben gestapeld.

— Jennifer Elisabeth, Born Ready: Unleash Your Inner Dream Girl


Does our purpose on Earth directly link to the people whom we end up meeting? Are our relationships and experiences actually the required dots that connect and then lead us to our ultimate destinies?

NL: Heeft ons doel op Aarde direct verband met de mensen die we uiteindelijk ontmoeten? Zijn onze relaties en ervaringen eigenlijk de vereiste punten die ons verbinden en ons dan leiden naar ons uiteindelijke lot?

— Jennifer Elisabeth, Born Ready: Unleash Your Inner Dream Girl


I fantasize the night sky to be like a cosmic blue print of my life as I close my eyes and unbutton my heart…. just in case anyone up there is listening.

NL: Ik fantaseer dat de nachthemel als een kosmische blauwe afdruk van mijn leven is als ik mijn ogen sluit en mijn hart losmaakt… Voor het geval iemand daarboven luistert.

— Jennifer Elisabeth, Born Ready: Unleash Your Inner Dream Girl


I’ve grown up defined by this desperate, undeniable, ‘can’t breathe’ kind of space inside of myself and I’m afraid that the diagnosis is fatal.

NL: Ik ben opgegroeid gedefinieerd door deze wanhopige, onweerlegbare, kan niet ademen een soort ruimte in mezelf en ik ben bang dat de diagnose is fataal.

— Jennifer Elisabeth


Something, somewhere, knows what’s best for me and promises to keep sending me people and experiences to light my way as long as I live in gratitude and keep paying attention to the signs.

NL: Iets, ergens, weet wat het beste voor mij is en belooft om me mensen en ervaringen te blijven sturen om mijn weg te verlichten zolang ik leef in dankbaarheid en blijf aandacht besteden aan de tekenen.

— Jennifer Elisabeth


I’ve always seen this in you, ever since you were a little girl — this hunger to love other people into their highest selves and it’s what has made me irreversibly and just so forever in love with you.

NL: Ik heb dit altijd in je gezien, sinds je een klein meisje was… deze honger om van andere mensen te houden… in hun hoogste zelf… en het is wat me onherstelbaar heeft gemaakt… en gewoon zo voor altijd verliefd op je.

— Jennifer Elisabeth, Born Ready: Unleash Your Inner Dream Girl


I feel a resurgence of my 6-year-old self… that little warrior, goddess of a girl reminding me of who I was when I was little, before the world got its hands on me.

NL: Ik voel een heropleving van mijn 6-jarige ik… die kleine krijger, godin van een meisje die me herinnert aan wie ik was toen ik klein was, voordat de wereld me in handen kreeg.

— Jennifer Elisabeth, Born Ready: Unleash Your Inner Dream Girl


I know that this process of ‘me changing my life’ doesn’t just end once I set fire to this list of things I hate about myself. Tonight isn’t as much of a new beginning as it is a violent end and I know the real work hasn’t even started yet.

NL: Ik weet dat dit proces van mij veranderen van mijn leven niet gewoon eindigt zodra ik in brand gestoken deze lijst van dingen die ik haat over mezelf. Vanavond is niet zo veel van een nieuw begin als het is een gewelddadig einde en ik weet dat het echte werk is nog niet eens begonnen.

— Jennifer Elisabeth


I’m going to follow this invisible red thread until I find myself again… until I finally figure out… who I’m meant to be.

NL: Ik ga deze onzichtbare rode draad volgen totdat ik mezelf weer zie… totdat ik er eindelijk achter kom… wie ik bedoelde te zijn.

— Jennifer Elisabeth, Born Ready: Unleash Your Inner Dream Girl


If ever I was running, it was towards you.

NL: Als ik ooit op de vlucht was, was het naar jou toe.

— Jennifer Elisabeth


I love him in ways that I can’t explain to other people. They don’t understand… it’s not their fault.

NL: Ik hou van hem op manieren die ik niet kan uitleggen aan andere mensen. Ze begrijpen het niet… het is niet hun schuld.

— Jennifer Elisabeth


I really believe that there is an invisible red thread tied between him and me, and that it has stretched and tangled for years — across oceans and lifetimes. I know that it won’t break because our souls are tied.

NL: Ik geloof echt dat er een onzichtbare rode draad verbonden tussen hem en mij, en dat het heeft uitgestrekt en verward voor jaren over oceanen en levens. Ik weet dat het niet zal breken omdat onze zielen gebonden zijn.

— Jennifer Elisabeth, Born Ready: Unleash Your Inner Dream Girl


Everything hurts right now and nothing is helping because as the pain is getting worse — so is the love.

NL: Alles doet nu pijn en niets helpt, want als de pijn erger wordt, zo is de liefde.

— Jennifer Elisabeth


I just want your voice aimed at me again. I want to absorb the direction of your eyes…

NL: Ik wil gewoon dat je stem weer op mij gericht is. Ik wil de richting van je ogen absorberen…

— Jennifer Elisabeth


I want you to trust yourself, baby. Love is all that matters and you’ve always known that. You’ve known, since you were a very little girl, what your life is meant to be about…

NL: Ik wil dat je jezelf vertrouwt, schatje. Liefde is het enige dat telt en dat heb je altijd geweten. Je hebt geweten, sinds je een heel klein meisje was, wat je leven is bedoeld om te zijn over…

— Jennifer Elisabeth, Born Ready: Unleash Your Inner Dream Girl


I know that your soul is on life support and that you feel lost and like you’re completely spinning out of control, but you’re finding yourself — here, tonight… even in this darkness.

NL: Ik weet dat je ziel in leven is en dat je je verloren voelt en dat je volledig uit de hand loopt, maar je vindt jezelf hier, vanavond… zelfs in deze duisternis.

— Jennifer Elisabeth