Jeanette Winterson quotes | 21 quotes van Jeanette Winterson

Ben je op zoek naar een Jeanette Winterson quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Jeanette Winterson quotes. Veel leesplezier!

Jeanette Winterson quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Jeanette Winterson verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Jeanette Winterson quotes:

I want someone who is fierce and will love me until death and knows that love is as strong as death, and be on my side forever and ever. I want someone who will destroy and be destroyed by me.

NL: Ik wil iemand die woest is en van me zal houden tot de dood en weet dat liefde zo sterk is als de dood, en voor altijd en altijd aan mijn kant staat. Ik wil iemand die door mij vernietigd en vernietigd wordt.

— Jeanette Winterson, Oranges Are Not the Only Fruit


Why is the measure of love loss?

NL: Waarom is de maat van liefdesverlies?

— Jeanette Winterson, Why Be Happy When You Could Be Normal?


Perhaps all romance is like that not a contract between equal parties but an explosion of dreams and desires that can find no outlet in everyday life. Only a drama will do and while the fireworks last the sky is a different colour.

NL: Misschien is alle romantiek zo niet een contract tussen gelijke partijen, maar een explosie van dromen en verlangens die geen uitlaatklep kan vinden in het dagelijks leven. Alleen een drama zal het doen en terwijl het vuurwerk duurt is de lucht een andere kleur.

— Jeanette Winterson, The Passion


There are many forms of love and affection, some people can spend their whole lives together without knowing each other’s names. Naming is a difficult and time-consuming process; it concerns essences, and it means power. But on the wild nights who can call you home? Only the one who knows your name.

NL: Er zijn vele vormen van liefde en genegenheid, sommige mensen kunnen hun hele leven samen doorbrengen zonder elkaars namen te kennen. Namen is een moeilijk en tijdrovend proces; het gaat om essences, en het betekent macht. Maar op de wilde avonden wie kan je thuis bellen? Alleen degene die je naam kent.

— Jeanette Winterson, Oranges Are Not the Only Fruit


You said, ‘I love you.’ Why is it that the most unoriginal thing we can say to one another is still the thing we long to hear? ‘I love you’ is always a quotation. You did not say it first and neither did I, yet when you say it and when I say it we speak like savages who have found three words and worship them.

NL: Je zei: ‘Ik hou van je.’ Waarom is het meest onoriginele wat we tegen elkaar kunnen zeggen nog steeds het ding dat we willen horen? ‘Ik hou van je’ is altijd een citaat. U zei het niet eerst en ik ook niet, maar als u het zegt en als ik het zeg spreken we als wilden die drie woorden hebben gevonden en ze aanbidden.

— Jeanette Winterson, Written on the Body


Love demands expression. It will not stay still, stay silent, be good, be modest, be seen and not heard, no. It will break out in tongues of praise, the high note that smashes the glass and spills the liquid.

NL: Liefde vereist expressie. Het zal niet stil blijven, zwijgen, goed zijn, bescheiden zijn, gezien worden en niet gehoord worden, nee. Het zal uitbarsten in tongen van lof, de hoge noot die het glas verplettert en de vloeistof morst.

— Jeanette Winterson, Written on the Body


It may be that you are settled in another place it may be that you are happy but the one who took your heart wields final power.

NL: Het kan zijn dat je op een andere plaats gevestigd bent, het kan zijn dat je gelukkig bent, maar degene die je hart nam hanteert uiteindelijke macht.

— Jeanette Winterson, The Passion


I seem to have run in a great circle, and met myself again on the starting line.

NL: Het lijkt erop dat ik in een grote cirkel heb gelopen, en mezelf weer heb ontmoet op de startlijn.

— Jeanette Winterson, Oranges Are Not the Only Fruit


The Buddhists say there are 149 ways to God. I’m not looking for God, only for myself, and that is far more complicated. God has had a great deal written about Him; nothing has been written about me. God is bigger, like my mother, easier to find, even in the dark. I could be anywhere, and since I can’t describe myself I can’t ask for help.

NL: De boeddhisten zeggen dat er 149 manieren zijn voor God. Ik ben niet op zoek naar God, alleen voor mezelf, en dat is veel ingewikkelder. God heeft veel over Hem geschreven; er is niets over mij geschreven. God is groter, net als mijn moeder, makkelijker te vinden, zelfs in het donker. Ik kan overal zijn, en omdat ik mezelf niet kan beschrijven kan ik niet om hulp vragen.

— Jeanette Winterson, Sexing the Cherry


I knew it like destiny, and at the same time, I knew it as choice.

NL: Ik kende het als het lot, en tegelijkertijd wist ik het als keuze.

— Jeanette Winterson, Lighthousekeeping


The continuous narrative of existence is a lie. There is no continuous narrative, there are lit-up moments, and the rest is dark.

NL: Het voortdurende verhaal van het bestaan is een leugen. Er is geen continu verhaal, er zijn verlichte momenten, en de rest is donker.

— Jeanette Winterson


They say that every snowflake is different. If that were true, how could the world go on? How could we ever get up off our knees? How could we ever recover from the wonder of it?

NL: Ze zeggen dat elke sneeuwvlok anders is. Als dat waar was, hoe kon de wereld dan doorgaan? Hoe kunnen we ooit van onze knieën komen? Hoe kunnen we ooit herstellen van het wonder ervan?

— Jeanette Winterson


Sometimes I think of you and I feel giddy. Memory makes me lightheaded, drunk on champagne. All the things we did. And if anyone has said this was the price I would have agreed to pay it. That surprises me; that with the hurt and the mess comes a shift of recognition. It was worth it. Love is worth it.

NL: Soms denk ik aan jou en voel ik me duizelig. Geheugen maakt me licht in mijn hoofd, dronken van champagne. Alle dingen die we deden. En als iemand heeft gezegd dat dit de prijs was die ik zou hebben afgesproken om het te betalen. Dat verbaast me; dat met de pijn en de puinhoop komt een verschuiving van herkenning. Het was het waard. Liefde is het waard.

— Jeanette Winterson, Written on the Body


Our own front door can be a wonderful thing, or a sight we dread; rarely is it only a door.

NL: Onze eigen voordeur kan een prachtig ding zijn, of een gezicht waar we bang voor zijn; zelden is het alleen maar een deur.

— Jeanette Winterson, Why Be Happy When You Could Be Normal?


I felt like a thief with a bagful of stolen glances.

NL: Ik voelde me als een dief met een zak vol gestolen blikken.

— Jeanette Winterson


I know now, after fifty years, that the finding/losing, forgetting/remembering, leaving/returning, never stops. The whole of life is about another chance, and while we are alive, till the very end, there is always another chance.

NL: Ik weet nu, na vijftig jaar, dat het vinden/verliezen, vergeten/herinneren, vertrekken/terugkeren nooit stopt. Het hele leven gaat over een andere kans, en terwijl we leven, tot het einde, is er altijd een andere kans.

— Jeanette Winterson, Why Be Happy When You Could Be Normal?


He: What’s the matter with you?Me: Nothing.Nothing was slowly clotting my arteries. Nothing slowly numbing my soul. Caught by nothing, saying nothing, nothingness becomes me. When I am nothing they will say surprised in the way that they are forever surprised, “but there was nothing the matter with her.

NL: Hij: Wat is er met jou aan de hand?Ik: Niets.Niets stolde langzaam mijn slagaders. Niets verdoofd mijn ziel langzaam. Gevangen door niets, niets zeggen, niets wordt mij. Als ik niets ben zullen ze verbaasd zeggen op de manier waarop ze voor altijd verrast zijn, “maar er was niets aan de hand met haar.

— Jeanette Winterson, Gut Symmetries


Time that withers you will wither me. We will fall like ripe fruit and roll down the grass together. Dear friend, let me lie beside you watching the clouds until the earth covers us and we are gone.

NL: Tijd die verdort dat je me zult verwelken. We zullen vallen als rijp fruit en rollen van het gras samen. Beste vriend, laat me naast je liggen en naar de wolken kijken totdat de aarde ons bedekt en we weg zijn.

— Jeanette Winterson, Written on the Body


There is a certain seductiveness about dead things. You can ill treat, alter and recolour what’s dead. It won’t complain.

NL: Er is een zekere verleidelijkheid aan dode dingen. Je kunt niet behandelen, veranderen en herkleuren wat dood is. Het zal niet klagen.

— Jeanette Winterson, Oranges Are Not the Only Fruit


You had once asked me if I was afraid of death. I said I was afraid of not living. I don’t want to eke out my life like a resource in short supply. The only selfish life is a timid one. To hold back, to withdraw, to keep the best in reserve, both overvalues the self, and undervalues what the self is.

NL: Je had me ooit gevraagd of ik bang was voor de dood. Ik zei dat ik bang was om niet te leven. Ik wil mijn leven niet uitleven als een bron in korte voorraad. Het enige egoïstische leven is een timide. Terughouden, terugtrekken, het beste in reserve houden, overwaardeert zowel het zelf als onderwaardeert wat het zelf is.

— Jeanette Winterson, The Powerbook


A tough life needs a tough language—and that is what poetry is. That is what literature offers—a language powerful enough to say how it is.

NL: Een hard leven heeft een harde taal nodig en dat is wat poëzie is. Dat is wat literatuur biedt een taal krachtig genoeg om te zeggen hoe het is.

— Jeanette Winterson, Why Be Happy When You Could Be Normal?