Jasleen Kaur Gumber quotes | 17 quotes van Jasleen Kaur Gumber

Ben je op zoek naar een Jasleen Kaur Gumber quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Jasleen Kaur Gumber quotes. Veel leesplezier!

Jasleen Kaur Gumber quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Jasleen Kaur Gumber verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Jasleen Kaur Gumber quotes:

Avoid selling to dumb customers, there aren’t enough left!

NL: Vermijd verkopen aan domme klanten, er zijn niet genoeg over!

— Jasleen Kaur Gumber


When God said ‘Let there be light’.May be he meant it Inside.

NL: Toen God zei: ‘Laat er licht zijn’.Misschien bedoelde hij het van binnen.

— Jasleen Kaur Gumber


It was in the horizon of existence, that the Big Bang must have created our souls, we loved each other like the plane of time doesn’t hold a fleck of control over us.

NL: Het was in de horizon van het bestaan, dat de oerknal onze zielen moet hebben geschapen, we hielden van elkaar alsof het vlak van de tijd geen vlek van controle over ons heeft.

— Jasleen Kaur Gumber


I’ll keep looking- till that watery reflection of mine in your eye, rolls down as a tear. I’ll keep looking till we finally look away like our lives never met. Let’s cheat destiny as if we never knew each other. Let’s do this last thing together.

NL: Ik blijf zoeken… tot die waterige reflectie van mij in jouw ogen… als een traan naar beneden rolt. Ik blijf zoeken tot we eindelijk wegkijken alsof ons leven ons nooit heeft ontmoet. Laten we het lot bedriegen alsof we elkaar nooit kennen. Laten we dit laatste samen doen.

— Jasleen Kaur Gumber


For once,engulf,not air,but hope.For once,breathe on,a firm belief!

NL: Voor een keer, engulf, geen lucht, maar hoop. Voor een keer, adem op, een stevig geloof!

— Jasleen Kaur Gumber


I have fallen,for your words.They are like,a gossamer cobweb,I have been,embroiled,decoyed,snared into!Incapacitated.I fail to escape.I fail to liberate.Your words,didn’t redeem,made me a,captive instead.

NL: Ik ben gevallen, voor uw woorden.Ze zijn als, een gossamer spinnenweb, Ik ben, verzonnen, ontmoedigd, verstrikt in!Incapacited.Ik niet ontsnappen.Ik niet in staat om te bevrijden.Uw woorden, niet verlossen, maakte me een, captive in plaats daarvan.

— Jasleen Kaur Gumber


Absence is more,thorny on the soul,than however dulcet,presence can be.Apparently,I have missed you,more than,I have ever loved you.

NL: Afwezigheid is meer, Thorny op de ziel, dan hoe dulcet, aanwezigheid kan zijn.Kennelijk, heb ik je gemist, meer dan,Ik heb ooit van je gehouden.

— Jasleen Kaur Gumber


The sand in the hour glass isn’t meant to stick together. It will flow exactly same today, how it did ten years back. That’s how much reliable that stuff is. The stuff that can be consistent.

NL: Het zand in het uurglas is niet bedoeld om bij elkaar te blijven. Het zal precies dezelfde stroom vandaag, hoe het tien jaar geleden deed. Dat is hoe betrouwbaar dat spul is. De dingen die consistent kunnen zijn.

— Jasleen Kaur Gumber


I was moving around with my imperfect, broken pieces until you came across and stitched my flaws with your words.

NL: Ik bewoog rond met mijn onvolmaakte, gebroken stukken… totdat jij mijn gebreken met jouw woorden naaide.

— Jasleen Kaur Gumber


I die a little everyday, in trying to revive what I lost yesterday!

NL: Ik sterf een beetje elke dag, in het proberen te doen herleven wat ik gisteren verloor!

— Jasleen Kaur Gumber


Love makes you do,the best of things.Love makes you do, the worst of things,It’s a feeling extreme,that doesn’t exist in between.

NL: Liefde doet je doen, het beste van de dingen.Liefde doet je doen, het ergste van de dingen,Het is een gevoel extreem, dat bestaat niet tussenin.

— Jasleen Kaur Gumber


In this,journey,of reaching,to myself,I have had,many a,thoroughfares,goodbye affairs,reality checks,and,lovely overwhelms.

NL: In dit, reis, van het bereiken, naar mezelf, Ik heb, vele, doroughfares, vaarwel zaken, realiteit controles, en, liefdevol overweldigen.

— Jasleen Kaur Gumber


With you alongside,Magic is,less a dictionary word,And more a,part of life.

NL: Met jou erbij, is Magic geen woordenboekwoord, en meer een deel van het leven.

— Jasleen Kaur Gumber


There is a very thin line of difference between a Pessimist and a Perfectionist. Both are scared to fail, strive for ideal but the only think unlike in the two is- Pessimist thinks it will last forever and Perfectionist knows it won’t.

NL: Er is een zeer dunne lijn van verschil tussen een Pessimist en een Perfectionist. Beiden zijn bang om te falen, streven naar ideaal maar de enige gedachte anders dan in de twee is- Pessimist denkt dat het voor altijd zal duren en Perfectionist weet het niet.

— Jasleen Kaur Gumber


In the fall of leaves,In the hustle of breeze,In the curve of streams, I foresee,Nature keeps more concealed,Than it lets us peep!

NL: In de herfst van de bladeren,In de drukte van de wind,In de bocht van de stromen, Ik voorspel,Nature houdt meer verborgen, Dan laat het laat ons gluren!

— Jasleen Kaur Gumber


Best of stories are created at Airports, Dinner Tables and Showers!

NL: De beste verhalen worden gemaakt op luchthavens, dinertafels en douches!

— Jasleen Kaur Gumber


This life is quite a rave- few heartaches, some long waits, altering faiths & breaking cliches!

NL: Dit leven is nogal een rave-paar hartzeer, sommige lange wachttijden, veranderen geloof & breken clichés!

— Jasleen Kaur Gumber