Janvier Chouteu-Chando quotes | 128 quotes van Janvier Chouteu-Chando

Ben je op zoek naar een Janvier Chouteu-Chando quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Janvier Chouteu-Chando quotes. Veel leesplezier!

Janvier Chouteu-Chando quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Janvier Chouteu-Chando verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Janvier Chouteu-Chando quotes:

A grandmother’s love is selfless all the way to the bones.

NL: Een grootmoeder liefde is onzelfzuchtig tot aan de botten.

— Janvier Chouteu-Chando, Me Before Them


…the depth or humaneness of our love depends on the wideness of our souls.

NL: …de diepte of humaniteit van onze liefde hangt af van de wijdheid van onze zielen.

— Janvier Chouteu-Chando, The Fire and Ice Legend


Evil is something you need to fight until it ceases trying to control you.

NL: Het kwaad is iets wat je moet vechten totdat het niet meer probeert je te beheersen.

— Janvier Chouteu-Chando, Me Before Them


…Unsettling emotions are capable of messing up the most beautiful minds in this world.

NL: …Onbetetterende emoties zijn in staat om de mooiste geesten in deze wereld te verpesten.

— Janvier Chouteu-Chando, Dark Shades


A man has a hard time feeling fulfilled when he lives a life that does not serve a purpose that is more than himself.

NL: Een man heeft een moeilijk gevoel vervuld wanneer hij een leven leidt dat geen doel dient dat meer is dan zichzelf.

— Janvier Chouteu-Chando, Me Before Them


The basis of love that most people share is the intimacy they developed with their partners, the intensity of their attraction, or the similarity of their thought patterns.

NL: De basis van liefde die de meeste mensen delen is de intimiteit die ze ontwikkelden met hun partners, de intensiteit van hun aantrekkingskracht, of de gelijkenis van hun gedachtepatronen.

— Janvier Chouteu-Chando, The Fire and Ice Legend


What is the purpose of wealth if it cannot serve an ideal that enhances humanity and betters the lives of the people, even if that means those we have never met before in our lives?

NL: Wat is het doel van rijkdom als het geen ideaal kan dienen dat de mensheid verbetert en het leven van de mensen verbetert, ook al betekent dat degenen die we nog nooit eerder in ons leven hebben ontmoet?

— Janvier Chouteu-Chando, Me Before Them


A good relationship with our children is the ultimate comfort we have while dying.

NL: Een goede relatie met onze kinderen is het ultieme comfort dat we hebben als we sterven.

— Janvier Chouteu-Chando, Me Before Them


We still need to give our best to life even if we do not understand the purpose of our existence on earth.

NL: We moeten ons best doen aan het leven, zelfs als we het doel van ons bestaan op aarde niet begrijpen.

— Janvier Chouteu-Chando, The Girl on the Trail


With true love, you can move mountains, make unusual sacrifices, live a life of deprivations and still be happy.

NL: Met ware liefde kun je bergen verplaatsen, ongewone offers brengen, een leven van ontberingen leiden en nog steeds gelukkig zijn.

— Janvier Chouteu-Chando, The Girl on the Trail


Never allow yourself to be sapped of your extraordinary energy that is the necessary ingredient for creating something new and progressive.

NL: Sta jezelf nooit toe om versleten te worden van je buitengewone energie die het noodzakelijke ingrediënt is voor het creëren van iets nieuws en progressiefs.

— Janvier Chouteu-Chando, The Girl on the Trail


… People who are the spices of this world are the natural souls with instincts and impulses that have not been pruned by evolution and civilization.

NL: … Mensen die de specerijen van deze wereld zijn zijn de natuurlijke zielen met instincten en impulsen die niet zijn gesnoeid door evolutie en beschaving.

— Janvier Chouteu-Chando, The Girl on the Trail


Most of the truly kind people of this world show some measure of discomfort when offered kindness. Their gratitude stems not only from their understanding of the depth of the force of kindness, but also from their conviction that kindness should not be taken for granted.

NL: De meeste van de werkelijk aardige mensen van deze wereld vertonen enige mate van ongemak wanneer aangeboden vriendelijkheid. Hun dankbaarheid vloeit niet alleen voort uit hun begrip van de diepte van de kracht van vriendelijkheid, maar ook uit hun overtuiging dat vriendelijkheid niet vanzelfsprekend moet worden geacht.

— Janvier Chouteu-Chando, The Girl on the Trail


So, you see; you have the soul of a missionary, the heart of a revolutionary and the mind of a reformer. But what are you to yourself and the family and friends who will always be there for you?

NL: Je hebt dus de ziel van een missionaris, het hart van een revolutionair en de geest van een hervormer. Maar wat ben je voor jezelf en de familie en vrienden die er altijd voor je zullen zijn?

— Janvier Chouteu-Chando, The Girl on the Trail


Writers are the most pathetic souls when it comes to expressing their own feelings. Their personalities are as complex as the characters they weave.

NL: Schrijvers zijn de meest zielige zielen als het gaat om het uiten van hun eigen gevoelens. Hun persoonlijkheden zijn zo complex als de personages die ze weven.

— Janvier Chouteu-Chando, The Girl on the Trail


Some honest people think it is better to know the ways of the devil without being evil.

NL: Sommige eerlijke mensen denken dat het beter is om de wegen van de duivel te kennen zonder kwaadaardig te zijn.

— Janvier Chouteu-Chando, The Girl on the Trail


…our recollections bring out our joyful smiles, but hardly make us chortle or guffaw; our recollections often leave imprints on our faces that show our regrets, but they hardly produce sounds that echo the depth of those regrets.

NL: …onze herinneringen brengen onze vreugdevolle glimlachen naar boven, maar maken ons nauwelijks koor of guffaw; onze herinneringen laten vaak afdrukken achter op onze gezichten die onze spijt tonen, maar ze produceren nauwelijks geluiden die de diepte van die spijt weerkaatsen.

— Janvier Chouteu-Chando, The Girl on the Trail


The selfish and self-centered have a hard time being kind, even though you and I know that kindness is a source of relief to the soul.

NL: De egoïstische en egocentrische hebben een moeilijke tijd om vriendelijk te zijn, ook al weten jij en ik dat vriendelijkheid een bron is van opluchting voor de ziel.

— Janvier Chouteu-Chando, The Girl on the Trail


I think preconceived ideas or prejudgments are meant to give us an edge whenever we are dealing with others we don’t know or haven’t made the effort to understand.

NL: Ik denk dat voorbedachten rade of vooroordelen bedoeld zijn om ons een voorsprong te geven wanneer we te maken hebben met anderen die we niet kennen of niet de moeite hebben gedaan om te begrijpen.

— Janvier Chouteu-Chando, The Girl on the Trail


When we tend to be too hard on those we love, we erode the softness of our souls in the process, taking out the humanity within us that is the nucleus of our goodness, even if our actions are for their own sake.

NL: Wanneer we de neiging hebben om te hard te zijn voor degenen die we liefhebben, eroderen we de zachtheid van onze zielen in het proces, het uitschakelen van de mensheid in ons die de kern is van onze goedheid, zelfs als onze handelingen zijn voor hun eigen bestwil.

— Janvier Chouteu-Chando, The Girl on the Trail


Perhaps fate has a way of turning things around and making something good out of the action of someone who failed humanity without meaning to.

NL: Misschien heeft het lot een manier om dingen om te draaien en iets goeds te maken van de actie van iemand die de mensheid faalde zonder dat het zin had.

— Janvier Chouteu-Chando, The Girl on the Trail


The writer is the cursed artist of the soul. The expression of his art is a reflection of his quest to understand man by unraveling the mysteries that have been haunting humankind from time immemorial. In the end of his journey to understand man, the writer becomes more human even though his soul ends up finding less peace.

NL: De schrijver is de vervloekte kunstenaar van de ziel. De uitdrukking van zijn kunst is een weerspiegeling van zijn zoektocht naar het begrijpen van de mens door de mysteries te ontrafelen die de mensheid al eeuwenlang achtervolgen. Op het einde van zijn reis om de mens te begrijpen, wordt de schrijver menselijker, hoewel zijn ziel uiteindelijk minder vrede vindt.

— Janvier Chouteu-Chando, The Girl on the Trail


The scrupulous survivors in life are the best counterweight to unscrupulous survivors.

NL: De gewetensvolle overlevenden in het leven zijn het beste tegenwicht voor gewetenloze overlevenden.

— Janvier Chouteu-Chando, The Girl on the Trail


Most people live lives that are full of mysteries, lives whose ultimate purpose we may never really understand. But for the sake of serenity, we must believe in life’s nobleness.

NL: De meeste mensen leven vol mysteries, levens waarvan we het uiteindelijke doel misschien nooit echt begrijpen. Maar omwille van de sereniteit, moeten we geloven in het leven van nobelheid.

— Janvier Chouteu-Chando, The Girl on the Trail


…the truest feeling of happiness is the security that comes with being loved.

NL: …het meest ware gevoel van geluk is de veiligheid die gepaard gaat met geliefde.

— Janvier Chouteu-Chando, The Girl on the Trail


A man can’t talk of true happiness if he has never known true love—the trusting, selfless and unconditional love that I took for granted.

NL: Een man kan niet spreken van waar geluk als hij nooit ware liefde heeft gekend…de vertrouwende, onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke liefde die ik voor vanzelfsprekend nam.

— Janvier Chouteu-Chando, The Girl on the Trail


The true leaders of our time, the legends of this world or the movers of the movers are the towering figures that are blessed with beautiful minds, receptive ears and directing voices. They are the ones we should emulate in life.

NL: De ware leiders van onze tijd, de legendes van deze wereld of de verhuizers van de verhuizers zijn de torenhoge figuren die gezegend zijn met prachtige geesten, ontvankelijke oren en regisserende stemmen. Zij zijn degenen die we moeten nabootsen in het leven.

— Janvier Chouteu-Chando, The Girl on the Trail


Singers, actors or artists who touch on sorrow are trying to give comfort to aggrieved souls by giving some meaning to their sorrows.

NL: Zangers, acteurs of artiesten die het verdriet aanraken, proberen troost te geven aan de bedroefde zielen door wat betekenis te geven aan hun verdriet.

— Janvier Chouteu-Chando


Man craves joy far more than anything else in life, but there is nothing as madly intoxicating as the feeling of joy that comes from the soul.

NL: De mens hunkert veel meer naar vreugde dan wat dan ook in het leven, maar er is niets zo waanzinnig bedwelmend als het gevoel van vreugde dat uit de ziel komt.

— Janvier Chouteu-Chando, The Girl on the Trail


Don’t be afraid of those failures that do not lead to a loss of life or that do not incapacitate people.

NL: Wees niet bang voor die mislukkingen die niet leiden tot een verlies van het leven of die mensen niet uitschakelen.

— Janvier Chouteu-Chando, The Girl on the Trail


Love has no color, love has no language and love has no religion.

NL: Liefde heeft geen kleur, liefde heeft geen taal en liefde heeft geen religie.

— Janvier Chouteu-Chando, Me Before Them


When faced with difficulties, a humble, understanding, appreciative and selfless person finds it easy to win a friend. On the other hand, a temperamental, egoistic, condensing, self-absorbed, self-conceited and narrow-minded person who lacks the basic sense of humility easily loses friends when in distress.

NL: Wanneer je geconfronteerd wordt met moeilijkheden, vindt een nederig, begripvol, dankbaar en onbaatzuchtig persoon het gemakkelijk om een vriend te winnen. Aan de andere kant verliest een temperamentvolle, egoïstische, condenserende, zelfingenomen, zelfingenomen en bekrompen persoon die het fundamentele gevoel van nederigheid mist gemakkelijk vrienden wanneer hij in nood is.

— Janvier Chouteu-Chando, Me Before Them


Kindness is a source of relief to the soul of the giver, creating a sense of fortitude that is incomprehensible to those who do not know what kindness is all about.

NL: Vriendelijkheid is een bron van verlichting voor de ziel van de gever, het creëren van een gevoel van standvastigheid dat onbegrijpelijk is voor degenen die niet weten waar vriendelijkheid over gaat.

— Janvier Chouteu-Chando, The Girl on the Trail


There are people who bring joy to our lives, but who fail to make us happy. They are the people for the moment. Never rely on their love because it is not sustainable. Their love is alike a comet that illuminates the sky, but then fades away because it lacks the sustainable energy of the sun.

NL: Er zijn mensen die vreugde brengen in ons leven, maar die ons niet gelukkig maken. Zij zijn de mensen op dit moment. Vertrouw nooit op hun liefde omdat het niet duurzaam is. Hun liefde is als een komeet die de hemel verlicht, maar dan vervaagt omdat het de duurzame energie van de zon mist.

— Janvier Chouteu-Chando


We need the wisdom to accept the fact that this world abounds with issues we cannot solve; and we need to part ways with those people, ideas and things that are a vexation to the soul.

NL: We hebben de wijsheid nodig om te accepteren dat deze wereld rijk is aan zaken die we niet kunnen oplossen; en we moeten afscheid nemen van die mensen, ideeën en dingen die een kwelling zijn voor de ziel.

— Janvier Chouteu-Chando, The Girl on the Trail


The narrow-minded find it convenient to create stereotypes, and then try to fit everybody, everything and every situation into those stereotypes.

NL: De bekrompenen vinden het handig om stereotypen te creëren, en vervolgens te proberen om iedereen, alles en elke situatie in die stereotypen te passen.

— Janvier Chouteu-Chando


Some people live their memorable years fighting against their basic instincts only to succumb in the end to what was actually good for them.

NL: Sommige mensen leven hun gedenkwaardige jaren vechten tegen hun basis instincten alleen maar om te bezwijken aan wat eigenlijk goed voor hen was.

— Janvier Chouteu-Chando


Writers understand the world better, but they lack the strength to change it. Perhaps that is so because they understand their limitations more than others.

NL: Schrijvers begrijpen de wereld beter, maar ze missen de kracht om het te veranderen. Misschien is dat zo omdat ze hun beperkingen meer begrijpen dan anderen.

— Janvier Chouteu-Chando, The Girl on the Trail


Writers are the most tormented of all the different categories of artists that are out there in the world.

NL: Schrijvers zijn de meest gekwelde van alle verschillende categorieën kunstenaars die er zijn in de wereld.

— Janvier Chouteu-Chando


When singers, actors or artists touch on sorrow, they are trying to give comfort to aggrieved souls by giving some meaning to their sorrows. The job of the singer, actor or artists ,in general, is to make us comfortable with our feelings or emotions―be it pain, hurt, anger, hatred, sadness, pleasure, love, cheerfulness or joy.

NL: Wanneer zangers, acteurs of artiesten verdriet aanraken, proberen ze de zielen te troosten door hun verdriet een betekenis te geven. De taak van de zanger, acteur of artiesten, in het algemeen, is om ons comfortabel te maken met onze gevoelens of emoties… of het nu pijn, pijn, woede, haat, verdriet, plezier, liefde, vrolijkheid of vreugde.

— Janvier Chouteu-Chando


Male writers who never find the stabilizing force of an understanding woman in their lives usually end up as the jaded figures of their days, the types who give much artistic expression to the world, but who are lonely in their overcrowded worlds of love.

NL: Mannelijke schrijvers die nooit de stabiliserende kracht van een begrijpende vrouw in hun leven vinden, eindigen meestal als de verjaagde figuren van hun tijd, de types die veel artistieke expressie geven aan de wereld, maar die eenzaam zijn in hun overbevolkte werelden van liefde.

— Janvier Chouteu-Chando


A writer needs a partner who can act as fuel to his artistic mind, yet has the great ability to sober him up and help him be in sync with the non-artistic part of his soul.

NL: Een schrijver heeft een partner nodig die kan fungeren als brandstof voor zijn artistieke geest, maar toch het grote vermogen heeft om hem nuchter te maken en hem te helpen synchroon te zijn met het niet-artistieke deel van zijn ziel.

— Janvier Chouteu-Chando


We always emerge from the death of a loved one like a phoenix arising from its funeral pyre.

NL: We komen altijd tevoorschijn uit de dood van een geliefde als een feniks die voortkomt uit zijn brandstapel.

— Janvier Chouteu-Chando


When somebody you love dies, a phase of life’s innocence dies with that person, and a part of you dies as well.

NL: Als iemand van wie je houdt sterft, sterft een fase van het leven met die persoon, en een deel van jou sterft ook.

— Janvier Chouteu-Chando


Societies and people that come close to being happy are those that do well in narrowing the disparity between their desires and their needs, especially the material things of life.

NL: Samenlevingen en mensen die bijna gelukkig zijn zijn degenen die het goed doen om de verschillen tussen hun verlangens en hun behoeften te verkleinen, vooral de materiële dingen van het leven.

— Janvier Chouteu-Chando


In the world of today, human desires far supersede human needs. Waste, as you can see, is the result of all of those contradictions. That is how we ended up complicating our world.

NL: In de wereld van vandaag, de menselijke verlangens ver boven de menselijke behoeften. Zoals u kunt zien, is verspilling het resultaat van al die tegenstrijdigheden. Dat is hoe we uiteindelijk onze wereld compliceerden.

— Janvier Chouteu-Chando


…a writer, like most artists, needs a partner who can act as the fuel to his artistic mind and soul, yet has the great ability to sober him up and help him be in sync with the non-artistic part of his soul.

NL: …een schrijver, zoals de meeste artiesten, heeft een partner nodig die kan fungeren als brandstof voor zijn artistieke geest en ziel, maar toch het grote vermogen heeft om hem nuchter te maken en hem te helpen synchroon te zijn met het niet-artistieke deel van zijn ziel.

— Janvier Chouteu-Chando


In today’s world, human desires far supersede human needs. Waste, as you can see, is the result of that disparity.

NL: In de wereld van vandaag, de menselijke verlangens ver boven de menselijke behoeften. Zoals u kunt zien, is verspilling het resultaat van die ongelijkheid.

— Janvier Chouteu-Chando


Judgments based on preconceptions make life simple for us to deal with since that means we safely shield ourselves behind barriers of preconception that helped us feel safe in whatever views or assumptions we are having.

NL: Oordelen op basis van vooroordelen maken het leven voor ons eenvoudig, omdat dat betekent dat we ons veilig beschermen achter barrières van voorbedachtzaamheid die ons hielpen om ons veilig te voelen in welke visies of veronderstellingen we ook hebben.

— Janvier Chouteu-Chando


We, humans, have come up with so many superficialities that are completely unnecessary for our existence and happiness on earth.

NL: Wij, mensen, zijn met zoveel oppervlakkigheden gekomen die totaal niet nodig zijn voor ons bestaan en geluk op aarde.

— Janvier Chouteu-Chando


Most people have this tendency to make judgments on others based on preconceptions, especially when they are dealing with them for the first time.

NL: De meeste mensen hebben deze neiging om oordelen over anderen te maken op basis van vooroordelen, vooral wanneer ze voor het eerst met hen te maken hebben.

— Janvier Chouteu-Chando


In dealing with others, man is inherently a slave to his preconceptions, to the stereotypes he became familiar with that made life easier for him to comprehend.

NL: In het omgaan met anderen, is de mens inherent een slaaf van zijn vooroordelen, aan de stereotypen die hij vertrouwd raakte met dat maakte het leven gemakkelijker voor hem om te begrijpen.

— Janvier Chouteu-Chando, The Girl on the Trail


Having a deep sense of understanding is a huge burden for a mind that can’t directly influence things.

NL: Het hebben van een diep begrip is een enorme last voor een geest die de dingen niet direct kan beïnvloeden.

— Janvier Chouteu-Chando, The Girl on the Trail


Life is full of intriguing souls that you cannot penetrate… An uncomfortable percentage of those anguished and impregnable souls also have suffering hearts that are further tormented by a deluded mind. They will hurt out of an impulse, and then live their lives after that without the slightest remorse.

NL: Het leven zit vol met intrigerende zielen die je niet kunt doordringen… Een oncomfortabel percentage van die angstige en onvoorspelbare zielen hebben ook lijdende harten die verder gekweld worden door een misleide geest. Ze zullen pijn doen uit een impuls, en daarna hun leven leiden zonder enige wroeging.

— Janvier Chouteu-Chando, The Girl on the Trail


Avoid people who hurt from an impulse. I mean people who have this tendency to relish their capacity to hurt the good souls of this world, and who after hurting, wake up the next day without a trace of despondent brooding, and then move on with life never thinking that they should show some remorse or try to repent.

NL: Vermijd mensen die pijn doen van een impuls. Ik bedoel mensen die deze neiging hebben om te genieten van hun vermogen om de goede zielen van deze wereld pijn te doen, en die na pijn te hebben gedaan, wakker worden de volgende dag zonder een spoor van moedeloos broeden, en dan verder gaan met het leven nooit denken dat ze moeten tonen wat berouw of proberen te berouw.

— Janvier Chouteu-Chando, The Girl on the Trail


In your selflessness pursuit of things higher than yourself, you appear selfish or inconsiderate to those who truly love you and who have cared deeply about you from the first day you came into their lives.

NL: In jullie onbaatzuchtige streven naar dingen die hoger zijn dan julliezelf, lijken jullie egoïstisch of onachtzaam voor diegenen die werkelijk van jullie houden en die diep om jullie hebben gegeven vanaf de eerste dag dat jullie in hun leven kwamen.

— Janvier Chouteu-Chando, The Girl on the Trail


There is no bigger gratification than the realization of the things you believe in after overcoming all the odds.

NL: Er is geen grotere bevrediging dan de realisatie van de dingen waarin je gelooft na het overwinnen van alle kansen.

— Janvier Chouteu-Chando, The Girl on the Trail


Hold onto your creativity, that idealism that is rooted in some degree of innocence and a firm belief in something finer than the things we already have.

NL: Houd je creativiteit vast, dat idealisme dat geworteld is in een zekere mate van onschuld en een stevig geloof in iets fijners dan de dingen die we al hebben.

— Janvier Chouteu-Chando, The Girl on the Trail


Isn’t reality based on the prevailing culture, the trend that people want to identify with?

NL: Is de realiteit niet gebaseerd op de heersende cultuur, de trend waarmee mensen zich willen identificeren?

— Janvier Chouteu-Chando, The Girl on the Trail


At what point is normal natural?

NL: Op welk moment is normaal natuurlijk?

— Janvier Chouteu-Chando, The Girl on the Trail


What is the purpose of achieving your dream if the people you had dreamed your achievements for are no longer there to reap the benefits?

NL: Wat is het doel van het bereiken van uw droom als de mensen waar u uw prestaties voor had gedroomd er niet meer zijn om de voordelen te plukken?

— Janvier Chouteu-Chando, Triple Agent, Double Cross


A yesterday missed can never be found even in a fine tomorrow.

NL: Een gisteren gemiste kan nooit worden gevonden, zelfs niet in een boete morgen.

— Janvier Chouteu-Chando, Flash of the Sun


It was one thing to be fooled, and another thing to be taken for a fool all the time.

NL: Het was één ding om voor de gek te worden gehouden, en een ander ding om voor een dwaas te worden genomen de hele tijd.

— Janvier Chouteu-Chando, Triple Agent, Double Cross


Love and hate when stretched to their extremes blind reasoning.

NL: Liefde en haat wanneer ze tot hun uiterste blind redeneren.

— Janvier Chouteu-Chando, Triple Agent, Double Cross


He learned…never to show his anger or hatred against a stronger adversary, for fear of being crushed.

NL: Hij leerde nooit zijn woede of haat te tonen tegen een sterkere tegenstander, uit angst om verpletterd te worden.

— Janvier Chouteu-Chando, Triple Agent, Double Cross


A nationalist will blindly follow his country to his death out of love for it. A patriot will stand up for and even against his country to his death out of love for it.

NL: Een nationalist zal zijn land blindelings volgen tot zijn dood uit liefde ervoor. Een patriot zal voor en zelfs tegen zijn land opstaan tot zijn dood uit liefde ervoor.

— Janvier Chouteu-Chando, Flash of the Sun


Only a fool would find happiness from an achievement that is detrimental to those he loves.

NL: Alleen een dwaas zou geluk vinden van een prestatie die schadelijk is voor degenen die hij liefheeft.

— Janvier Chouteu-Chando


…No man is foolish when his friend betrays him because a man’s world is most serene when he has people to trust and call friends. After all, is it not often said that a friend is another self?

NL: …Niemand is dwaas als zijn vriend hem verraadt omdat een man zijn wereld het meest serene is als hij mensen heeft om te vertrouwen en vrienden te bellen. Wordt er niet vaak gezegd dat een vriend een ander zelf is?

— Janvier Chouteu-Chando, The Usurper: And Other Stories


…Never opt for war, no matter how simple it may seem, especially when you know that peace is achievable, even if achieving that peace entails going through a complicated and protracted process,

NL: …Nooit kiezen voor oorlog, hoe eenvoudig het ook lijkt, vooral als je weet dat vrede haalbaar is, zelfs als het bereiken van die vrede betekent dat je door een ingewikkeld en langdurig proces moet gaan,

— Janvier Chouteu-Chando, The Usurper: And Other Stories


…blissfulness is the summit of contentment…

NL: …zaligheid is de top van tevredenheid…

— Janvier Chouteu-Chando, The Usurper: And Other Stories


…True classical dropouts in society are those who avoid difficult challenges and cling to the first opportunity that comes their way. They never test their talents. These latent talents will only help to produce the next cycle of dropouts…

NL: …ware klassieke uitvallers in de samenleving zijn degenen die moeilijke uitdagingen vermijden en vasthouden aan de eerste kans die op hun weg komt. Ze testen nooit hun talenten. Deze latente talenten zullen alleen maar helpen om de volgende cyclus van uitval te produceren…

— Janvier Chouteu-Chando, The Usurper: And Other Stories


… there is no permanence or guarantee in this life.

NL: Er is geen permanentheid of garantie in dit leven.

— Janvier Chouteu-Chando


Obsessive love wears down both its target and the obsessor.

NL: Obsessieve liefde verslijt zowel het doel als de obsessie.

— Janvier Chouteu-Chando


Sometimes, our pride compels us to engage in costly wars when a true commitment to a compromising peace would have been the best course to pursue.

NL: Soms dwingt onze trots ons om dure oorlogen te voeren wanneer een ware inzet voor een compromiserende vrede de beste weg zou zijn geweest om door te gaan.

— Janvier Chouteu-Chando, The Usurper: And Other Stories


…A canonical leader is someone whose exemplary rule might have appeared to be for the alleviation of the pains and miseries of a particular group, but which in reality is for the advancement of humanism…

NL: …Een canonieke leider is iemand wiens voorbeeldige heerschappij zou kunnen zijn voor de verlichting van de pijn en ellende van een bepaalde groep, maar die in werkelijkheid is voor de vooruitgang van het humanisme…

— Janvier Chouteu-Chando, The Usurper: And Other Stories


…A legendary leader distinguishes himself as someone who gets ahead of his people from an impasse and futile general consensus, and then finds new grounds that constitute the base from which a unique course of his people’s destiny is charted…

NL: …Een legendarische leider onderscheidt zich als iemand die zijn volk voorloopt uit een impasse en nutteloze algemene consensus, en vindt dan nieuwe gronden die de basis vormen van waaruit een unieke koers van zijn volk in kaart wordt gebracht…

— Janvier Chouteu-Chando, The Usurper: And Other Stories


…Bad leaders are known to destroy one, more or even all of the foundations of their people’s way of life…

NL: …Slechte leiders staan bekend om het vernietigen van een, meer of zelfs alle van de fundamenten van hun volk manier van leven…

— Janvier Chouteu-Chando, The Usurper: And Other Stories


Take a stand that reflects the widest horizons of your soul if you don’t want to be a slave to external powers.

NL: Neem een stand die de breedste horizon van je ziel weerspiegelt als je geen slaaf wilt zijn van externe krachten.

— Janvier Chouteu-Chando


What is there in this big wide world for a man to talk about with certainty besides his homeland, home and family?

NL: Wat is er in deze grote wereld voor een man om met zekerheid over te praten behalve zijn thuisland, huis en familie?

— Janvier Chouteu-Chando


Survivors and prevailers are those who love themselves above failure and everything else except the abstract and mysterious.

NL: Overlevenden en overwinnaars zijn degenen die zichzelf liefhebben boven mislukking en al het andere behalve het abstracte en mysterieuze.

— Janvier Chouteu-Chando


The Cameroonian soul is genuine. It is noble, and it embodies humanism.

NL: De Kameroense ziel is echt. Het is nobel, en het belichaamt humanisme.

— Janvier Chouteu-Chando


The good shall prevail in the end, the truth shall be the rule and the Cameroonian soul shall be free,” Hans said in an emotion-choked voice, “However, we should never lose our heads; we should always be prepared to forgive all the repentant souls.

NL: Het goede zal uiteindelijk zegevieren, de waarheid zal de heerschappij zijn en de Kameroense ziel zal vrij zijn, zegt Hans in een emotie verstikte stem, maar we moeten nooit onze hoofden verliezen; we moeten altijd bereid zijn om alle berouwvolle zielen te vergeven.

— Janvier Chouteu-Chando


True heroes don’t fall. They only encounter temporary setbacks as they forge ahead towards progress.

NL: Echte helden vallen niet. Ze komen slechts tijdelijke tegenslagen tegen wanneer ze vooruitgang boeken.

— Janvier Chouteu-Chando


Time alone can nourish or erode our emotions.

NL: Tijd alleen kan onze emoties voeden of eroderen.

— Janvier Chouteu-Chando


…what else do we have to ensure our sanity except our love for something beyond ourselves―our love for our families, our love for our fatherland?

NL: …wat hebben we nog meer om ons gezond verstand te verzekeren, behalve onze liefde voor iets dat verder gaat dan onszelf?Onze liefde voor onze families, onze liefde voor ons vaderland?

— Janvier Chouteu-Chando


A man who does not honor the company of his true friends will never see the light of true love.

NL: Een man die het gezelschap van zijn ware vrienden niet eert, zal nooit het licht van ware liefde zien.

— Janvier Chouteu-Chando


Life is a mighty joke that is not meant to be funny.

NL: Het leven is een machtige grap die niet bedoeld is om grappig te zijn.

— Janvier Chouteu-Chando, Disciples of Fortune


It is easier for an ambitious friend to become an enemy than for an enemy to become a friend. It is even easier to make friends than you can find people to trust as friends.

NL: Het is makkelijker voor een ambitieuze vriend om een vijand te worden dan voor een vijand om een vriend te worden. Het is nog makkelijker om vrienden te maken dan je mensen kunt vinden om te vertrouwen als vrienden.

— Janvier Chouteu-Chando, Disciples of Fortune


A man’s true world should be the space and people that enrich his soul,

NL: Een man zou de ware wereld moeten zijn… de ruimte en mensen die zijn ziel verrijken.

— Janvier Chouteu-Chando, Disciples of Fortune


Remember these, Sons! Truth presented with tenderness enriches the soul of man and enhances humanity in the process. A Franco-Cameroonian relation based on truth and nurtured with tenderness will be to the benefit not only of Kamerun and France, but also of mankind as a whole.

NL: Onthoud deze, Zonen! Waarheid gepresenteerd met tederheid verrijkt de ziel van de mens en versterkt de mensheid in het proces. Een Franco-Camerooniaanse relatie gebaseerd op waarheid en gevoed met tederheid zal niet alleen in het voordeel zijn van Kamerun en Frankrijk, maar ook van de mensheid als geheel.

— Janvier Chouteu-Chando, Disciples of Fortune


Where else can we find happiness for a day other than from something that can offer momentary relief, something like the booze?

NL: Waar anders kunnen we geluk vinden voor een andere dag dan van iets dat tijdelijke opluchting kan bieden, zoiets als de drank?

— Janvier Chouteu-Chando


No true…father would be unconcerned about discord in his family that may cause it to disintegrate in his absence…

NL: Geen enkele waarheid… vader zou zich geen zorgen maken over onenigheid in zijn familie die kan leiden tot een desintegratie in zijn afwezigheid…

— Janvier Chouteu-Chando


A woman’s love is all a man should expect from his wife. That love could be translated into so many positive things, especially if it is reciprocated.

NL: Een vrouw liefde is alles wat een man mag verwachten van zijn vrouw. Die liefde zou kunnen worden vertaald in zoveel positieve dingen, vooral als het wordt beantwoord.

— Janvier Chouteu-Chando


Life is a rare fantasy that can be made a reality by being objective.

NL: Het leven is een zeldzame fantasie die werkelijkheid kan worden gemaakt door objectief te zijn.

— Janvier Chouteu-Chando


…political realism is the way forward for any system that is genuinely for humanity or for the interest and advancement of the people of this world.

NL: …politiek realisme is de weg voorwaarts voor elk systeem dat werkelijk is voor de mensheid of voor het belang en de vooruitgang van de mensen van deze wereld.

— Janvier Chouteu-Chando


Even with all its positive attributes, capitalism in its imperialistic form is the most treacherous system mankind ever devised. It is driven by a selfishness that has an almost religious underlining to it.

NL: Zelfs met al zijn positieve eigenschappen is het kapitalisme in zijn imperialistische vorm het meest verraderlijke systeem dat de mensheid ooit heeft bedacht. Het wordt gedreven door een egoïsme dat een bijna religieuze onderstreping heeft.

— Janvier Chouteu-Chando


Our love for our country is worth nothing if it deprives us of our sense of humanity, if it destroys positive consensus.

NL: Onze liefde voor ons land is niets waard als het ons het gevoel van menselijkheid ontneemt, als het een positieve consensus vernietigt.

— Janvier Chouteu-Chando


The vicissitude of life teaches us about our limitations in a world with no guarantees and permanence.

NL: De overwinning van het leven leert ons over onze beperkingen in een wereld zonder garanties en duurzaamheid.

— Janvier Chouteu-Chando


Always strive to get what you want, what you need, especially if your intentions are good and nobody gets hurt in the process.

NL: Altijd streven om te krijgen wat je wilt, wat je nodig hebt, vooral als je bedoelingen zijn goed en niemand raakt gewond in het proces.

— Janvier Chouteu-Chando


Huh! Mankind always comes up with ideas to make up for the follies of the status quo. But what happens if those ideas are inflexible and fail to respond to the changing times. They end up betraying the people who believed in them.

NL: Huh! De mensheid komt altijd met ideeën om de dwaasheden van de status quo goed te maken. Maar wat gebeurt er als die ideeën onflexibel zijn en niet reageren op de veranderende tijden. Ze verraden uiteindelijk de mensen die in hen geloofden.

— Janvier Chouteu-Chando, Disciples of Fortune


True heroes and ideas never fall in the final sense of the word. They can only encounter temporary setbacks in their difficult journey to progress and success,

NL: Echte helden en ideeën vallen nooit in de uiteindelijke zin van het woord. Ze kunnen alleen tijdelijke tegenslagen tegenkomen tijdens hun moeilijke reis naar vooruitgang en succes,

— Janvier Chouteu-Chando, Disciples of Fortune


Fear is a basic human instinct and an indicator of the gravity of a situation. It becomes an asset if it is effectively controlled. It becomes a weakness for a man if he lets it prevail over him.

NL: Angst is een fundamenteel menselijk instinct en een indicator van de ernst van een situatie. Het wordt een actief als het effectief wordt gecontroleerd. Het wordt een zwakte voor een man als hij het over hem laat zegevieren.

— Janvier Chouteu-Chando, Disciples of Fortune


Lies and partial truths complicate life.

NL: Leugens en gedeeltelijke waarheden bemoeilijken het leven.

— Janvier Chouteu-Chando, Disciples of Fortune


Human ties are the greatest distorters of reality because they tend to conceal man’s worst selfish instincts.

NL: Menselijke banden zijn de grootste vervormers van de werkelijkheid omdat ze de neiging hebben om de mens te verhullen slechtste egoïstische instincten.

— Janvier Chouteu-Chando, Disciples of Fortune


Expose human ties for what they really are and you are most likely to find the worst forms of betrayal staring back at you.

NL: Stel menselijke banden bloot voor wat ze werkelijk zijn en je zult hoogstwaarschijnlijk de ergste vormen van verraad terugvinden die naar je staren.

— Janvier Chouteu-Chando, Disciples of Fortune


…only the dreamers of a dream are capable of translating their dreams into worthy practical endeavors that are devoid of haunting errors. After all, they are the ones who carefully observed the link between their dreams and reality; they are the ones who worked consciously to blend them into one.

NL: …alleen de dromers van een droom zijn in staat om hun dromen om te zetten in waardige praktische inspanningen die verstoken zijn van spookfouten. Immers, zij zijn degenen die zorgvuldig het verband tussen hun dromen en realiteit in de gaten hebben gehouden; zij zijn degenen die bewust hebben gewerkt om ze in één te mengen.

— Janvier Chouteu-Chando, Disciples of Fortune


There are times in life when we need to allow a sad memory to run its course.

NL: Er zijn momenten in het leven dat we een droevig geheugen moeten toestaan om zijn gang te gaan.

— Janvier Chouteu-Chando, Disciples of Fortune


A revolutionary who is out to defeat his enemies could use their weapons, but not their rules.

NL: Een revolutionair die zijn vijanden wil verslaan, kan hun wapens gebruiken, maar niet hun regels.

— Janvier Chouteu-Chando, Disciples of Fortune


It is better for a realist to bend his will and ethics to accommodate a true friend than it is for him to stick to his principles that may turn the friend into an adversary.

NL: Het is beter voor een realist om zijn wil en ethiek om tegemoet te komen aan een echte vriend dan het is voor hem om zich te houden aan zijn principes die de vriend kan veranderen in een tegenstander.

— Janvier Chouteu-Chando, Disciples of Fortune


The people are like an audience watching a drama. They have characters whose sides they chose even before the start of the show, but they know little or nothing about the people behind the stage―the manipulators.

NL: De mensen zijn als een publiek dat naar een drama kijkt. Ze hebben personages wiens kant ze al voor het begin van de show kozen, maar ze weten weinig of niets over de mensen achter het podium en de manipulatoren.

— Janvier Chouteu-Chando, Disciples of Fortune


…We find our greatest peace when we embrace something that gives meaning to our lives. Often, it is love for somebody or something we can give up our lives for, or somebody or something that we are sure will never betray us. That love could be for a partner, for our offspring, for a country or for a belief…

NL: We vinden onze grootste vrede als we iets omarmen dat betekenis geeft aan ons leven. Vaak is het liefde voor iemand of iets waarvoor we ons leven kunnen opgeven, of iemand of iets waarvan we zeker zijn dat hij ons nooit zal verraden. Die liefde kan zijn voor een partner, voor ons nageslacht, voor een land of voor een geloof…

— Janvier Chouteu-Chando, Disciples of Fortune


…History is the key to the unity of a people. Its nostalgia pulls them together. Its gloom separates them further. Its successes make them stronger.

NL: …Geschiedenis is de sleutel tot de eenheid van een volk. De nostalgie trekt ze samen. De somberheid scheidt ze verder. De successen maken ze sterker.

— Janvier Chouteu-Chando


Hope is soothing, but it can become deceptive if we cling to it as the last resort against reality,

NL: Hoop is rustgevend, maar het kan misleidend worden als we ons eraan vastklampen als laatste redmiddel tegen de realiteit,

— Janvier Chouteu-Chando


…Realization is born from error…

NL: Realisatie komt voort uit fouten…

— Janvier Chouteu-Chando


…the purpose of life is to nurture joy, which involves those aspects of humanity that enrich the soul.

NL: …het doel van het leven is om vreugde te koesteren, wat betrekking heeft op de aspecten van de mensheid die de ziel verrijken.

— Janvier Chouteu-Chando, The Union Moujik


…Past joys and achievements give us the outlines of how to get to a state of happiness again. That memory is a treasure that can never be taken away. At least we know where we were, what we have lost, what we miss and what more to add to our experiences.

NL: …Grote vreugden en prestaties geven ons de contouren van hoe we weer naar een staat van geluk kunnen komen. Die herinnering is een schat die nooit kan worden weggenomen. We weten tenminste waar we waren, wat we verloren hebben, wat we missen en wat we nog meer kunnen toevoegen aan onze ervaringen.

— Janvier Chouteu-Chando, The Union Moujik


… a person who tries to use reasoning to explain faith gets lost in the wilderness of incomprehension.

NL: … een persoon die met redeneren probeert uit te leggen dat geloof verloren gaat in de wildernis van onbegrip.

— Janvier Chouteu-Chando, The Union Moujik


…Hope is a ridiculous failing that we need to harbour in order to lead a serene life…

NL: Hoop is een belachelijke mislukking die we nodig hebben om een rustig leven te leiden…

— Janvier Chouteu-Chando, The Union Moujik


…No reformer is worthy of the name if he fails to be the ultimate pacesetter in his own reform drive…

NL: …Geen hervormer is de naam waardig als hij niet de ultieme stap zet in zijn eigen hervormingsdrang…

— Janvier Chouteu-Chando, The Union Moujik


…An ethnically heterogeneous society without a unifying hero is bound to be torn apart by internal strife. Only a man capable of bringing about a workable consensus between the diverse people is truly a hero. Such a man has to be a true disciple of peace, unity, solidarity and justice.

NL: …Een etnisch heterogene samenleving zonder een verenigende held wordt vast verscheurd door interne strijd. Alleen een man die in staat is om een werkbare consensus te bereiken tussen de diverse mensen is echt een held. Zo’n man moet een ware discipel zijn van vrede, eenheid, solidariteit en rechtvaardigheid.

— Janvier Chouteu-Chando, The Union Moujik


…There is no greater dividing force in this world than self-interest….

NL: …Er is geen grotere verdelingskracht in deze wereld dan eigenbelang….

— Janvier Chouteu-Chando, The Union Moujik


…There is no worse way to abuse a man’s patriotism than to estrange him from his homeland, be it his ancestral or adopted land…

NL: …Er is geen slechtere manier om een man te misbruiken patriottisme dan om hem te vervreemden van zijn vaderland, of het nu zijn voorouderlijke of geadopteerde land…

— Janvier Chouteu-Chando, The Union Moujik


…At the end of the day, what matters is our faith in humanity…

NL: …Aan het eind van de dag is ons geloof in de mensheid belangrijk…

— Janvier Chouteu-Chando, The Union Moujik


Stubbornness is the bearer of disaster…

NL: Koppigheid is de drager van een ramp…

— Janvier Chouteu-Chando, Disciples of Fortune


We love out of compassion, passion or a sense of commitment.

NL: We houden van uit mededogen, passie of een gevoel van betrokkenheid.

— Janvier Chouteu-Chando, Me Before Them


Feelings, rationale and values are the top qualities that make a person exceedingly human.

NL: Gevoelens, beweegredenen en waarden zijn de topkwaliteiten die een persoon buitengewoon menselijk maken.

— Janvier Chouteu-Chando


The basis of love that most people share is the intimacy they developed with their partners, the intensity of their attraction, or the similarity of their thought patterns,

NL: De basis van liefde die de meeste mensen delen is de intimiteit die ze ontwikkelden met hun partners, de intensiteit van hun aantrekkingskracht, of de gelijkenis van hun gedachtepatronen,

— Janvier Chouteu-Chando, Me Before Them


Hope is soothing, but it can become deceptive if we cling to it as the last resort against reality.

NL: Hoop is rustgevend, maar het kan misleidend worden als we ons eraan vastklampen als laatste redmiddel tegen de werkelijkheid.

— Janvier Chouteu-Chando, Disciples of Fortune