Janet Evanovich quotes | 16 quotes van Janet Evanovich

Ben je op zoek naar een Janet Evanovich quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Janet Evanovich quotes. Veel leesplezier!

Janet Evanovich quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Janet Evanovich verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Janet Evanovich quotes:

Romance novels are birthday cake and life is often peanut butter and jelly. I think everyone should have lots of delicious romance novels lying around for those times when the peanut butter of life gets stuck to the roof of your mouth.

NL: Romantische romans zijn verjaardagstaart en het leven is vaak pindakaas en jam. Ik denk dat iedereen veel heerlijke romans moet hebben voor die momenten dat de pindakaas van het leven aan het dak van je mond vast komt te zitten.

— Janet Evanovich


Is that a bulletproof vest? See, now that’s so insulting. That’s like saying I’m not smart enough to shoot you in the head.” Eddie DeChooch

NL: Is dat een kogelvrij vest? Dat is zo beledigend. Dat is hetzelfde als zeggen dat ik niet slim genoeg ben om je in je hoofd te schieten.” Eddie DeChooch

— Janet Evanovich, Seven Up


Nice dress. Take it off.

NL: Mooie jurk. Doe het uit.

— Janet Evanovich


Either get out of bed or else take your clothes off,” he said. “I’m not in the mood to compromise.

NL: Ga uit bed of doe je kleren uit,” zei hij. “Ik ben niet in de stemming om compromissen te sluiten.

— Janet Evanovich


I need to look like an idiot at least twice a day to keep myself humble.

NL: Ik moet er minstens twee keer per dag als een idioot uitzien om mezelf nederig te houden.

— Janet Evanovich, Twelve Sharp


She’ll be back,” Ranger said. “But not tonight.”[Stephanie] “How’d you get her to leave?””Told her I was gonna spend the next twelve hours ruining you for all other men, and so she might as well go home.”I could feel the heat rush to my face.Ranger gave me the wolf smile. “I lied about it being tonight,” he said.

NL: Ze komt terug,” zei Ranger. Maar niet vanavond.Hoe heb je haar laten vertrekken?Ik zei dat ik je de komende twaalf uur zou ruïneren voor alle andere mannen, dus ze kan net zo goed naar huis gaan.”Ik voelde de hitte in mijn gezicht.Ranger gaf me de wolf glimlach. “Ik loog dat het vanavond was,” zei hij.

— Janet Evanovich, Four to Score


I ran three miles, staggered into the lobby, and took the elevator back to my apartment. No point to overdoing this exercise junk. –Stephanie Plum

NL: Ik rende drie mijl, liep in de lobby, en nam de lift terug naar mijn appartement. Het heeft geen zin om deze oefening te overdrijven. –Stephanie Plum

— Janet Evanovich, Two for the Dough


Men drive off bridges and drink too much because of women like you.

NL: Mannen rijden van bruggen en drinken te veel door vrouwen zoals jij.

— Janet Evanovich


Babe!

NL: Schat!

— Janet Evanovich


I don’t have a lot of domestic instincts,” Ranger said to me, his attention fixing on the unidentifiable glob in my hair, “but I have a real strong urge to take you home and hose you down.”I went dry mouth. Connie bit into her lower lip, and Lula fanned herself with a file.

NL: Ik heb niet veel huishoudelijke instincten,” zei Ranger tegen mij, zijn aandacht vast te stellen op de niet te identificeren glob in mijn haar, “maar ik heb een heel sterke drang om je naar huis te brengen en je naar beneden te spoelen.”Ik heb een droge mond gehad. Connie beet in haar onderlip en Lula kreeg een dossier.

— Janet Evanovich, Eleven on Top


I don’t need handcuffs to enslave a woman.” -Ranger to Stephanie

NL: Ik heb geen handboeien nodig om een vrouw tot slaaf te maken.” -Ranger voor Stephanie.

— Janet Evanovich, Hard Eight


Ranger locked eyes with me. “Please,” he said.Tank and Hal were goggle-eyed. They weren’t used to “please.” I wasn’t used to it either. But I liked it. Okay,” I said. “Be careful. He’s insane.

NL: De Ranger sloot zijn ogen met mij. “Alsjeblieft,” zei hij.Tank en Hal waren goggle-eyed. Ze waren niet gewend aan ‘alsjeblieft’. Ik was er ook niet aan gewend. Maar ik vond het leuk. Oké,” zei ik. “Wees voorzichtig. Hij is krankzinnig.

— Janet Evanovich


If I gave you a pity position it wouldn’t be in my office.

NL: Als ik je een zielige positie zou geven, zou het niet in mijn kantoor zijn.

— Janet Evanovich, Eleven on Top


He [Ranger] peeled my [Stephanie] clothes off and wrangled me into bed. And then suddenly he was inside me. He once told me that time spent with him would ruin me for all other men. When he said it, I thought it was an outrageous threat. I no longer though it outrageous.

NL: Hij trok mijn [Stephanie] kleren uit en wurgde me in bed. En opeens zat hij in me. Hij vertelde me ooit dat tijd met hem me zou ruïneren voor alle andere mannen. Toen hij het zei, vond ik het een schandalige bedreiging. Ik niet langer hoewel het schandalig.

— Janet Evanovich, Hard Eight


I’d spent a night with Ranger a while ago, and I knew what happened when he was encouraged. Ranger knew how to make a woman want him. Ranger was magic.

NL: Ik had een nacht met Ranger doorgebracht een tijdje geleden, en ik wist wat er gebeurde toen hij werd aangemoedigd. Ranger wist hoe je een vrouw hem moest laten begeren. Ranger was magisch.

— Janet Evanovich, Eleven on Top


Excuse me?” I said, palms down on the Formica tabletop. “Coffee? I thought we came here for pie.” “I don’t eat the kind of pie they serve here.” I felt a flash of heat go through my stomach. I knew firsthand the kind of pie Ranger liked.

NL: Pardon? Ik zei, handpalmen op de Formica tafelblad. Koffie? Ik dacht dat we hier kwamen voor taart.” “Ik eet niet het soort taart dat ze hier serveren.” Ik voelde een flits van hitte door mijn maag gaan. Ik wist uit eerste hand wat voor taart Ranger leuk vond.

— Janet Evanovich, To the Nines