Jane Austen quotes | 69 quotes van Jane Austen

Ben je op zoek naar een Jane Austen quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Jane Austen quotes. Veel leesplezier!

Jane Austen quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Jane Austen verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Jane Austen quotes:

There is nothing I would not do for those who are really my friends. I have no notion of loving people by halves, it is not my nature.

NL: Er is niets wat ik niet zou doen voor degenen die echt mijn vrienden zijn. Ik heb geen idee van de helft van mensen te houden, het is niet mijn aard.

— Jane Austen, Northanger Abbey


A lady’s imagination is very rapid; it jumps from admiration to love, from love to matrimony in a moment.

NL: De verbeelding van een dame is zeer snel; het springt van bewondering naar liefde, van liefde naar huwelijk in een moment.

— Jane Austen, Pride and Prejudice


In vain have I struggled. It will not do. My feelings will not be repressed. You must allow me to tell you how ardently I admire and love you.

NL: Tevergeefs heb ik geworsteld. Dat is niet genoeg. Mijn gevoelens zullen niet onderdrukt worden. U moet me toestaan u te vertellen hoe vurig ik bewonder en hou van je.

— Jane Austen, Pride And Prejudice


The more I know of the world, the more I am convinced that I shall never see a man whom I can really love. I require so much!

NL: Hoe meer ik van de wereld weet, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat ik nooit een man zal zien van wie ik echt kan houden. Ik heb zoveel nodig!

— Jane Austen, Sense and Sensibility


I cannot fix on the hour, or the spot, or the look or the words, which laid the foundation. It is too long ago. I was in the middle before I knew that I had begun.

NL: Ik kan niet op het uur, of de plek, of de look of de woorden, die de basis legde. Het is te lang geleden. Ik was in het midden voordat ik wist dat ik was begonnen.

— Jane Austen, Pride and Prejudice


If I could but know his heart, everything would become easy.

NL: Als ik zijn hart kon kennen, zou alles makkelijk worden.

— Jane Austen, Sense and Sensibility


There could have been no two hearts so open, no tastes so similar, no feelings so in unison

NL: Er kunnen geen twee harten zo open geweest zijn, geen smaken zo vergelijkbaar, geen gevoelens zo in unison

— Jane Austen, Persuasion


Oh, Lizzy! do anything rather than marry without affection.

NL: Oh, Lizzy! Doe alles in plaats van te trouwen zonder genegenheid.

— Jane Austen, Pride and Prejudice


She is tolerable, but not handsome enough to tempt me, and I am in no humor at present to give consequence to young ladies who are slighted by other men.

NL: Ze is aanvaardbaar, maar niet knap genoeg om mij te verleiden, en ik ben op dit moment niet in de humor om gevolg te geven aan jonge dames die worden geminacht door andere mannen.

— Jane Austen, Pride and Prejudice


There is no charm equal to tenderness of heart.

NL: Er is geen charme gelijk aan tederheid van het hart.

— Jane Austen


Had I been in love, I could not have been more wretchedly blind. But vanity, not love, has been my folly.

NL: Als ik verliefd was geweest, had ik niet meer ellendig blind kunnen zijn. Maar ijdelheid, geen liefde, is mijn dwaasheid geweest.

— Jane Austen, Pride and Prejudice


I come here with no expectations, only to profess, now that I am at liberty to do so, that my heart is and always will be…yours.

NL: Ik kom hier zonder verwachtingen, alleen om te belijden, nu dat ik vrij ben om dat te doen, dat mijn hart is en altijd van jou zal zijn.

— Jane Austen, Sense and Sensibility


No man is offended by another man’s admiration of the woman he loves it is the woman only who can make it a torment.

NL: Geen enkele man wordt beledigd door de bewondering van een andere man voor de vrouw die hij liefheeft. Alleen de vrouw kan er een kwelling van maken.

— Jane Austen, Northanger Abbey


To wish was to hope, and to hope was to expect

NL: Om te wensen was om te hopen, en te hopen was te verwachten

— Jane Austen, Sense and Sensibility


You are mistaken, Mr. Darcy, if you suppose that the mode of your declaration affected me in any other way, than as it spared the concern which I might have felt in refusing you, had you behaved in a more gentlemanlike manner.” (Elizabeth Bennett)

NL: U vergist zich, Mr Darcy, als u denkt dat de manier van uw verklaring mij op een andere manier raakte, dan omdat het de bezorgdheid bespaart die ik had kunnen voelen door u te weigeren, als u zich op een meer gentlemanistische manier had gedragen.” (Elizabeth Bennett)

— Jane Austen, Pride and Prejudice


Dare not say that man forgets sooner than woman, that his love has an earlier death.

NL: Durf niet te zeggen dat de man eerder vergeet dan de vrouw, dat zijn liefde een eerdere dood heeft.

— Jane Austen, Persuasion


Elizabeth’s spirit’s soon rising to playfulness again, she wanted Mr. Darcy to account for his having ever fallen in love with her. ‘How could you begin?’ said she. begun.

NL: Elizabeth’s geest stijgt binnenkort weer naar speelsheid, ze wilde dat Mr Darcy verklaart dat hij ooit verliefd op haar is geworden. ‘Hoe kon je beginnen?’ Zei ze. Beginnen.

— Jane Austen, Pride and Prejudice


Is not general incivility the very essence of love?

NL: Is algemene onbeschaafdheid niet de essentie van liefde?

— Jane Austen, Pride and Prejudice


One half of the world cannot understand the pleasures of the other.

NL: De ene helft van de wereld begrijpt de geneugten van de andere niet.

— Jane Austen, Emma


How quick come the reasons for approving what we like.

NL: Hoe snel komen de redenen om goed te keuren wat we willen.

— Jane Austen, Persuasion


Without music, life would be a blank to me.

NL: Zonder muziek zou het leven voor mij een leegte zijn.

— Jane Austen, Emma


…when pain is over, the remembrance of it often becomes a pleasure.

NL: …als de pijn voorbij is, wordt de herinnering er vaak een genot van.

— Jane Austen, Persuasion


Do not give way to useless alarm; though it is right to be prepared for the worst, there is no occasion to look on it as certain.

NL: Geef geen plaats aan nutteloze alarm; hoewel het juist is om voorbereid te zijn op het ergste, is er geen gelegenheid om het als zeker te zien.

— Jane Austen, Pride and Prejudice


The person, be it gentleman or lady, who has not pleasure in a good novel, must be intolerably stupid.

NL: De persoon, of het nu heer of dame is, die geen plezier heeft in een goede roman, moet onverdraaglijk dom zijn.

— Jane Austen, Northanger Abbey


I do not want people to be very agreeable, as it saves me the trouble of liking them a great deal.

NL: Ik wil niet dat mensen erg aangenaam zijn, want het bespaart me de moeite om ze erg leuk te vinden.

— Jane Austen, Jane Austen’s Letters


Life seems but a quick succession of busy nothings.

NL: Het leven lijkt maar een snelle opeenvolging van drukke dingen.

— Jane Austen, Mansfield Park


Stupid men are the only ones worth knowing after all.

NL: Stomme mannen zijn de enige die het waard zijn om het te weten.

— Jane Austen


I cannot speak well enough to be unintelligible.

NL: Ik kan niet goed genoeg spreken om onleesbaar te zijn.

— Jane Austen, Northanger Abbey


It is happy for you that you possess the talent of flattering with delicacy. May I ask whether these pleasing attentions proceed from the impulse of the moment, or are they the result of previous study?

NL: Het is blij voor je dat je het talent van vleiend met delicatesse bezit. Mag ik vragen of deze aangename aandacht uitgaat van de impuls van het moment, of zijn ze het resultaat van eerdere studie?

— Jane Austen, Pride and Prejudice


Yes, vanity is a weakness indeed. But pride – where there is a real superiority of mind, pride will be always under good regulation.

NL: Ja, ijdelheid is inderdaad een zwakte. Maar trots – waar sprake is van een echte superioriteit van geest, trots zal altijd onder goede regelgeving.

— Jane Austen, Pride and Prejudice


Angry people are not always wise.

NL: Boze mensen zijn niet altijd wijs.

— Jane Austen, Pride and Prejudice


…one half of her should not be always so much wiser than the other half…

NL: …de ene helft van haar zou niet altijd veel wijzer moeten zijn dan de andere helft…

— Jane Austen, Persuasion


Till I have your disposition, your goodness, I never can have your happiness.”~ Jane Austen (Pride & Prejudice)

NL: Totdat ik uw karakter heb, Uwe goedheid, kan ik nooit uw geluk hebben ~ Jane Austen (Pride & Prejudice)

— Jane Austen, Pride and Prejudice


I must learn to be content with being happier than I deserve.

NL: Ik moet leren tevreden te zijn met gelukkiger zijn dan ik verdien.

— Jane Austen, Pride and Prejudice


I am the happiest creature in the world. Perhaps other people have said so before, but not one with such justice. I am happier even than Jane; she only smiles, I laugh.

NL: Ik ben het gelukkigste schepsel ter wereld. Misschien hebben andere mensen dat eerder gezegd, maar niet met zo’n rechtvaardigheid. Ik ben gelukkiger zelfs dan Jane; ze lacht alleen maar, ik lach.

— Jane Austen, Pride and Prejudice


You must be the best judge of your own happiness.

NL: Je moet de beste beoordeling zijn van je eigen geluk.

— Jane Austen, Emma


A large income is the best recipe for happiness I ever heard of.

NL: Een groot inkomen is het beste recept voor geluk waar ik ooit van gehoord heb.

— Jane Austen, Mansfield Park


Why not seize the pleasure at once? — How often is happiness destroyed by preparation, foolish preparation!

NL: Waarom grijp je het plezier niet meteen in? — Hoe vaak wordt geluk vernietigd door voorbereiding, dwaze voorbereiding!

— Jane Austen, Emma


[I]t is well to have as many holds upon happiness as possible.

NL: Het is goed om zoveel mogelijk greep te hebben op geluk.

— Jane Austen, Northanger Abbey


He will make you happy, Fanny; I know he will make you happy; but you will make him everything.

NL: Hij zal u gelukkig maken, Fanny; ik weet dat hij u gelukkig zal maken; maar gij zult hem alles maken.

— Jane Austen, Mansfield Park


She was happy, she knew she was happy, and knew she ought to be happy.

NL: Ze was gelukkig, ze wist dat ze gelukkig was, en wist dat ze gelukkig moest zijn.

— Jane Austen, Emma


How often is happiness destroyed by preparation, foolish preparation!

NL: Hoe vaak wordt geluk vernietigd door voorbereiding, dwaze voorbereiding!

— Jane Austen, Emma


…she had nothing to do but to forgive herself and be happier than ever…

NL: Ze had niets anders te doen dan zichzelf te vergeven en gelukkiger te zijn dan ooit…

— Jane Austen, Northanger Abbey


But there was happiness elsewhere which no description can reach.

NL: Maar er was ergens anders geluk dat geen beschrijving kan bereiken.

— Jane Austen, Mansfield Park


Happiness must preclude false indulgence and physic.

NL: Geluk moet valse toegeeflijkheid en natuurkunde uitsluiten.

— Jane Austen, Emma


But to appear happy when I am so miserable — Oh! who can require it?

NL: Maar om gelukkig te lijken als ik zo ellendig ben Oh! Wie kan het nodig hebben?

— Jane Austen, Sense and Sensibility


I will not talk of my own happiness,’ said he, ‘great as it is, for I think only of yours. Compared with you, who has the right to be happy?

NL: Ik zal niet spreken over mijn eigen geluk,’ zei hij, ‘geweldig als het is, want ik denk alleen aan de uwe. Vergeleken met jou, wie heeft het recht om gelukkig te zijn?

— Jane Austen, Mansfield Park


I was uncomfortable enough. I was very uncomfortable, I may say unhappy.

NL: Ik voelde me al ongemakkelijk genoeg. Ik was erg ongemakkelijk, ik kan zeggen ongelukkig.

— Jane Austen, Pride and Prejudice


Yet some happiness must and would arise, from the very conviction, that he did suffer.

NL: Toch moet en zou er een beetje geluk ontstaan, uit de overtuiging dat hij wel leed.

— Jane Austen, Mansfield Park


She had received ideas which disposed her to be courteous and kind to all, and to pity every one, as being less happy than herself.

NL: Ze had ideeën ontvangen die haar ertoe aanzetten om hoffelijk en vriendelijk te zijn voor iedereen, en om iedereen medelijden te hebben, als minder gelukkig dan zichzelf.

— Jane Austen, Persuasion


…for I look upon the Frasers to be about as unhappy as most other married people.

NL: …want ik kijk naar de Frasers om ongeveer net zo ongelukkig te zijn als de meeste andere getrouwde mensen.

— Jane Austen, Mansfield Park


The Very first moment I beheld him, my heart was irrevocably gone.

NL: Het allereerste moment dat ik hem zag, was mijn hart onherroepelijk verdwenen.

— Jane Austen, Love and Friendship


We all know him to be a proud, unpleasant sort of man; but this would be nothing if you really liked him.

NL: We weten allemaal dat hij een trotse, onplezierige man is, maar dit zou niets zijn als je hem echt leuk zou vinden.

— Jane Austen, Pride and Prejudice


She had been forced into prudence in her youth, she learned romance as she grew older: the natural sequel of an unnatural beginning.

NL: Ze was in haar jeugd tot voorzichtigheid gedwongen, ze leerde romantiek toen ze ouder werd: het natuurlijke vervolg van een onnatuurlijk begin.

— Jane Austen, Persuasion


We must not be so ready to fancy ourselves intentionally injured. We must not expect a lively young man to be always so guarded and circumspect. It is very often nothing but our own vanity that deceives us. Women fancy admiration means more than it does.

NL: We moeten niet zo klaar zijn om ons bewust gewond te voelen. We mogen niet verwachten dat een levendige jongeman altijd zo bewaakt en omzichtig zal zijn. Het is vaak niets anders dan onze eigen ijdelheid die ons misleidt. Vrouwen houden van bewondering betekent meer dan het doet.

— Jane Austen, Pride and Prejudice


Have you any other objection than your belief of my indifference?”- Elizabeth Bennet

NL: Hebt u enig ander bezwaar dan uw geloof in mijn onverschilligheid?”- Elizabeth Bennet

— Jane Austen


But I hate to hear you talking so like a fine gentleman, and as if women were all fine ladies, instead of rational creatures. We none of us expect to be in smooth water all our days.

NL: Maar ik haat het om je zo te horen praten als een fijne heer, en alsof vrouwen allemaal mooie dames waren, in plaats van rationele wezens. We verwachten niet al onze dagen in glad water te zijn.

— Jane Austen, Persuasion


I have been used to consider poetry as the food of love.

NL: Ik ben gewend om poëzie te beschouwen als het voedsel van de liefde.

— Jane Austen, Pride and Prejudice


I can feel no sentiment of approbation inferior to love.

NL: Ik voel geen gevoel van approbatie inferieur aan liefde.

— Jane Austen, Sense and Sensibility


Te aseguro que no soy de las que quieren a medias. Mis sentimientos siempre son profundos y arraigados”…

NL: Ik verzeker je, ik ben niet zo iemand die halverwege wil. Mijn gevoelens zijn altijd diep en diep.”

— Jane Austen, Northanger Abbey


It is your turn to say something now, Mr. Darcy. I talked about the dance, and you ought to make some kind of remark on the size of the room, or the number of couples.

NL: Het is nu uw beurt om iets te zeggen, Mr Darcy. Ik heb het over de dans gehad, en je moet een opmerking maken over de grootte van de kamer, of het aantal koppels.

— Jane Austen, Pride and Prejudice


All the privilege I claim for my own sex, is that of loving longest, when existence or when hope is gone.

NL: Al het privilege dat ik claim voor mijn eigen sekse, is dat van het langste liefhebben, wanneer het bestaan of de hoop weg is.

— Jane Austen, Persuasion


Every moment has its pleasures and its hope.

NL: Elk moment heeft zijn genoegens en zijn hoop.

— Jane Austen, Mansfield Park


but a sanguine temper, though for ever expecting more good than occurs, does not always pay for its hopes by any proportionate depression. it soon flies over the present failure, and begins to hope again.

NL: maar een sanguine temperament, hoewel voor altijd verwachten meer goed dan gebeurt, betaalt niet altijd voor zijn hoop door een evenredige depressie. Het vliegt al snel over de huidige mislukking, en begint opnieuw te hopen.

— Jane Austen, Emma


…told herself likewise not to hope. But it was too late. Hope had already entered…

NL: Ze zei ook dat ze niet mocht hopen. Maar het was te laat. Hope was al binnen…

— Jane Austen, Sense and Sensibility


I have been used to consider poetry as “the food of love” said Darcy.”Of a fine, stout, healthy love it may. Everything nourishes what isstrong already. But if it be only a slight, thin sort of inclination, Iam convinced that one good sonnet will starve it entirely away.

NL: Ik ben gewend geweest om poëzie te beschouwen als “het voedsel van de liefde,” zei Darcy.”Van een fijne, stoute, gezonde liefde kan het. Alles voedt wat al sterk is. Maar als het maar een kleine, dunne neiging is, ben ik ervan overtuigd dat één goed sonnet het helemaal zal verhongeren.

— Jane Austen, Pride and Prejudice


she thought it was the misfortune of poetry, to be seldom safely enjoyed by those who enjoyed it completely; and that the strong feelings which alone could estimate it truly, were the very feelings which ought to taste it but sparingly.

NL: Ze dacht dat het ongeluk van de poëzie, om zelden veilig genoten te worden door degenen die genoten volledig; en dat de sterke gevoelens die alleen kon schatten het echt, waren de gevoelens die moeten proeven, maar spaarzaam.

— Jane Austen, Persuasion


Give a girl an education and introduce her properly into the world, and ten to one but she has the means of settling well, without further expense to anybody.

NL: Geef een meisje een opleiding en stel haar goed in de wereld, en tien tegen één, maar ze heeft de middelen om zich goed te vestigen, zonder verdere kosten voor iedereen.

— Jane Austen


There is, I believe, in every disposition a tendency to some particular evil, a natural defect, which not even the best education can overcome.””And your defect is a propensity to hate everybody.””And yours,” he replied with a smile, “is wilfully to misunderstand them.

NL: Er is, geloof ik, in elke houding een neiging tot een bepaald kwaad, een natuurlijk defect, dat zelfs de beste opvoeding niet kan overwinnen.”En jouw gebrek is een neiging om iedereen te haten.”En de uwe,” antwoordde hij met een glimlach, “is opzettelijk om ze verkeerd te begrijpen.

— Jane Austen, Pride and Prejudice