James Patterson quotes | 33 quotes van James Patterson

Ben je op zoek naar een James Patterson quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste James Patterson quotes. Veel leesplezier!

James Patterson quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van James Patterson verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste James Patterson quotes:

He could totally be your boyfriend,” [Angel] went on with annoying persistance. “You guys could get married. I could be like a junior bridesmaid. Total could be your flower dog.””I’m only a kid!” I shrieked. “I can’t get married!””You could in New Hampshire.”

NL: Hij zou je vriendje kunnen zijn,” [Angel] ging verder met vervelende doorzettingsvermogen. “Jullie kunnen trouwen. Ik zou als een junior bruidsmeisje kunnen zijn. Total kan je bloemenhond zijn.”Ik ben nog maar een kind!” Ik gilde. “Ik kan niet trouwen!”Je zou in New Hampshire kunnen zijn.”

— James Patterson, Max


You looove me. (holds out arms) You love me this much.

NL: Je houdt van me. Je houdt zoveel van me.

— James Patterson, Saving the World and Other Extreme Sports


A friend of mine once defined love as finding someone you can talk to late into the night

NL: Een vriend van me heeft ooit liefde gedefinieerd als iemand vinden met wie je tot laat in de nacht kunt praten.

— James Patterson


This time I wouldn’t forget him, because I couldn’t ever forgive him – for breaking my heart twice.

NL: Deze keer zou ik hem niet vergeten, omdat ik hem nooit kon vergeven… voor het twee keer breken van mijn hart.

— James Patterson, Sundays at Tiffany’s


If you love something let it go.. if it comes back its yours

NL: Als je van iets houdt, laat het dan gaan… als het terugkomt is het van jou.

— James Patterson, Max


Good memories are like charms…Each is special. You collect them, one by one, until one day you look back and discover they make a long, colorful bracelet.

NL: Goede herinneringen zijn als charmes…Elke is speciaal. Je verzamelt ze, één voor één, tot je op een dag terugkijkt en ontdekt dat ze een lange, kleurrijke armband maken.

— James Patterson, Suzanne’s Diary for Nicholas


But what is life if you don’t live it?

NL: Maar wat is het leven als je het niet beleeft?

— James Patterson, Suzanne’s Diary for Nicholas


Just because life is hard, and always ends in a bad way, doesn’t mean that all stories have to, even if that’s what they tell us in school and in the New York Times Review. In fact, it’s a good thing that stories are as different as we are, one from another.

NL: Alleen omdat het leven moeilijk is, en altijd op een slechte manier eindigt, betekent niet dat alle verhalen moeten, zelfs als dat is wat ze ons vertellen op school en in de New York Times Review. Het is maar goed dat verhalen net zo verschillend zijn als wij, van elkaar.

— James Patterson, Sundays at Tiffany’s


It’s been said that love finds you when you’re ready.

NL: Er wordt gezegd dat liefde je vindt als je er klaar voor bent.

— James Patterson


Love means never having to be apart

NL: Liefde betekent dat je nooit apart hoeft te zijn.

— James Patterson, Sundays at Tiffany’s


Basically, I have two speeds…. Hostile or smart-aleck. Your choice.

NL: Eigenlijk heb ik twee snelheden… Vijandelijk of slim. Jouw keuze.

— James Patterson, Saving the World and Other Extreme Sports


Man, you weigh a freaking ton,” he told me. “What’ve you been eating, rocks?” “Why, is your head missing some?” I croaked. His mouth almost quirked in a smile, and that’s when I knew how upset he’d been

NL: Man, je weegt een verdomde ton,” vertelde hij me. “Wat heb je gegeten, stenen?” “Waarom, mist je hoofd wat?” Ik ben gesneuveld. Zijn mond was bijna eigenzinnig in een glimlach, en toen wist ik hoe boos hij was geweest.

— James Patterson, The Angel Experiment


They turned to Angel. “We will call you Little One,” the leader said, obviously deciding to dispense with the whole confusing name thing.”Okay,” said Angel agreeably. “I’ll call you Guy in a White Lab Coat.” He frowned.”That can be his Indian name,” I suggested.

NL: Ze wendden zich tot Angel. “We zullen je Kleine noemen,” zei de leider, duidelijk besloten om af te zien van de hele verwarrende naam ding.”Oké,” zei Angel aangenaam. “Ik noem je Guy in een White Lab Coat.” Hij fronste.”Dat kan zijn Indiase naam zijn,” stelde ik voor.

— James Patterson, Saving the World and Other Extreme Sports


I can talk to fish!” Angel said happily, water dripping off her long, skinny body. “Ask one over for dinner,” Fang said, joining us.

NL: Ik kan met vissen praten!” Angel zei gelukkig, water druipt van haar lange, magere lichaam. “Vraag er een voor het diner,” zei Fang, kom bij ons.

— James Patterson, School’s Out—Forever


I feel like, like pudding,” Iggy groaned. “Pudding with nerve endings. Pudding in great pain.

NL: Ik voel me als pudding,” lggy kreunde. “Pudding met zenuwuiteinden. Pudding met veel pijn.

— James Patterson, The Angel Experiment


What happened to your tan?”–Fang”It was dirt.” –Max

NL: Wat is er met je kleur gebeurd?”–Fang”Het was vuil.” Max

— James Patterson, The Final Warning


Max, you’re the last of the hybrids who still has…a soul.’ … ‘She doesn’t have soul,’ Gazzy scoffed. ‘Have you ever seen her dance?

NL: Max, jij bent de laatste van de hybriden die nog een ziel heeft. … ‘Ze heeft geen ziel,’ Gazzy spotte. ‘Heb je haar ooit zien dansen?

— James Patterson, Saving the World and Other Extreme Sports


How did you become blind, uh, Jeff is it?”Yeah, Jeff. Well, I looked directly at the sun, you know, the way they always tell you not to. If only I had listened.

NL: Hoe ben je blind geworden, Jeff?”Ja, Jeff. Nou, ik keek direct naar de zon, de manier waarop ze je altijd zeggen dat niet te doen. Had ik maar geluisterd.

— James Patterson, School’s Out—Forever


Now, Max, I think we both know your parents aren’t missionaries.”I opened my eyes wide. “No? Well, for God’s sake, don’t tell them. They’d be crushed. Thinking they’re doing the Lord’s work and all.

NL: Max, we weten allebei dat je ouders geen missionarissen zijn.”Ik opende mijn ogen wijd. “Nee? Nou, in godsnaam, vertel het ze niet. Ze zouden verpletterd worden. Ze denken dat ze het werk van de Heer doen en zo.

— James Patterson, School’s Out—Forever


Meaning what? We’re going to pretend nothing’s going on? That’s stupid. The only way to deal with any of this is to get it out in the open.”Have you been watching Oprah again?

NL: Wat bedoel je daarmee? Gaan we doen alsof er niets aan de hand is? Dat is stom. De enige manier om hiermee om te gaan is om het openbaar te maken.”Heb je Oprah weer in de gaten gehouden?

— James Patterson, Saving the World and Other Extreme Sports


Well, that’s an evil smile…

NL: Nou, dat is een slechte glimlach…

— James Patterson, The Angel Experiment


Max, if you survive your final test, can you steal me one of those magic outfits for me?” I’ll try to get one for each of us. Hey! ‘If’?

NL: Max, als je je laatste test overleeft, kun je dan zo’n magische outfit voor me stelen? Ik zal proberen er een te krijgen voor ieder van ons. Hey! ‘Als’?

— James Patterson, Saving the World and Other Extreme Sports


I want to do it too!” (sitting motionless)Nudge: “Nope, you stand out like a fart in a church.”Max: (muttering) “Appropriately enough.”Iggy: “What about me?” (stands still)Max: “No, you’re visible.”Iggy: “Am not!”Max: (throws a pinecone at him) “Could I do that if I wouldn’t see you?

NL: Ik wil het ook doen!” “Nee, je valt op als een scheet in een kerk.”Max: (mompelen) “Precies genoeg.Iggy: “En ik dan?” Max: “Nee, je bent zichtbaar.”Iggy: “Am niet!”Max: (gooit een dennenappel naar hem) “Kan ik dat doen als ik je niet zou zien?

— James Patterson, The Final Warning


I didn’t know a van could go up on two wheels like that, for so long.” -Nudge

NL: Ik wist niet dat een busje zo op twee wielen kon rijden, zo lang.” -Nudge

— James Patterson, The Angel Experiment


And you’re blind?”Uh-huh,” Iggy said, trying to sound bored.Were you born that way?”No.”How did you become blind, uh, Jeff, is it?”Yeah, Jeff. Well, I looked directly at the sun, you know, the way they always tell you not to. If only I had listened.

NL: En jij bent blind?”Uh-huh,” zei Iggy, proberen te vervelen.Was je zo geboren?”Nee.Hoe ben je blind geworden, Jeff?”Ja, Jeff. Nou, ik keek direct naar de zon, de manier waarop ze je altijd zeggen dat niet te doen. Had ik maar geluisterd.

— James Patterson, School’s Out—Forever


You mean other than the wings? I once ate nine snicker bars in a row without barfing. It was a record.

NL: Je bedoelt buiten de vleugels? Ik heb eens negen snickerrepen op rij gegeten zonder te kotsen. Het was een record.

— James Patterson


So the first thing we’re gonna do,” I told him, “is push you off the roof.

NL: Dus het eerste wat we gaan doen is je van het dak duwen.

— James Patterson, Fang


Some kids get called ‘bundles of joy’ or ‘slices of heaven’ or ‘dreams come true.’ We got ’the fifty-fourth generation of DNA experiments.’ Doesn’t have the same warm and fuzzy feel. But maybe I’m oversensitive.

NL: Sommige kinderen worden ‘bundels van vreugde’ genoemd of’slices of heaven’ of ‘dromen komen uit.’ We hebben ‘de vierenvijftigste generatie DNA-experimenten’. Heeft niet hetzelfde warme en wazige gevoel. Maar misschien ben ik overgevoelig.

— James Patterson, Angel


I’m a girl of extremes. When I love something, I’m like a puppy dog (without all the licking). When I’m cranky, I’m a wasp (like a whole hive of ‘em). And when I’m angry, I’m a Mother Bear with a predator after her cubs: Dangerous.

NL: Ik ben een meisje van extremen. Als ik van iets hou, ben ik als een puppyhond (zonder al het likken). Als ik chagrijnig ben, ben ik een wesp (als een hele korf van hen). En als ik boos ben, ben ik een Moederbeer met een roofdier na haar welpen: gevaarlijk.

— James Patterson, Fang


Who, last time I’d checked, was still on our official archenemy list. (Yes, we have to keep a list. It’s kind of sad.)

NL: Die, de laatste keer dat ik het controleerde, nog steeds op onze officiële aartsvijandlijst stond. (Ja, we moeten een lijst bijhouden. Het is een beetje triest.)

— James Patterson, Angel


There’s always be a me and you.

NL: Er is altijd een ik en jij.

— James Patterson, Max


The funny thing about facing imminent death is that it really snaps everything else into perspective.

NL: Het grappige aan de dreigende dood is dat het echt al het andere in perspectief brengt.

— James Patterson, The Angel Experiment


Yes, Max, you are going to die. Just like everybody else.Thank you, Confucious.

NL: Ja, Max, je gaat sterven. Net als iedereen. Dank je, Confucious.

— James Patterson