James Dashner quotes | 12 quotes van James Dashner

Ben je op zoek naar een James Dashner quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste James Dashner quotes. Veel leesplezier!

James Dashner quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van James Dashner verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste James Dashner quotes:

What was the point of even having a conversation when words couldn’t be trusted?

NL: Wat was het nut van een gesprek als woorden niet te vertrouwen waren?

— James Dashner, The Death Cure


You are the shuckiest shuck faced shuck in the world!

NL: Jij bent de grootste schoft van de wereld.

— James Dashner, The Maze Runner


Shouldn’t someone give a pep talk or something?” Minho asked, pulling Thomas’s attention away from Alby.”Go ahead,” Newt replied.Minho nodded and faced the crowd. “Be careful,” he said dryly. “Don’t die.

NL: Moet iemand geen peptalk geven of zo?” Minho vroeg, Thomas’ aandacht weg te trekken van Alby.”Ga je gang,” antwoordde Newt.Minho knikte en confronteerde de menigte. “Wees voorzichtig,” zei hij droog. “Ga niet dood.

— James Dashner, The Maze Runner


Awww,” Minho said. “That’s almost as sweet as that time she slammed the end of a spear into your shuck face.

NL: Awww,” zei Minho. “Dat is bijna net zo lief als toen ze het einde van een speer in je gezicht sloeg.

— James Dashner, The Death Cure


What’s going on?” Newt asked, looking back and forth between Thomas and Aris. “Why’re you guys looking at each other like you just fell in love?

NL: Wat is er aan de hand?” Newt vroeg, heen en weer kijkend tussen Thomas en Aris. “Waarom kijken jullie naar elkaar alsof jullie verliefd zijn geworden?

— James Dashner, The Scorch Trials


I can still kick your pony-lovin’ butt with twice this much pain.”Thomas shrugged, “I do love ponies. Wish I could eat one right now.

NL: Ik kan nog steeds je pony-liefhebbende kont schoppen met twee keer zoveel pijn.’Thomas haalde zich op, ik hou van pony’s. Ik wou dat ik er nu een kon eten.

— James Dashner


He whipped out his sheet, then pulled it over himself and wrapped it tightly around his face like an old woman in a shawl. ‘How do I look?”Like the ugliest shanky girl I’ve ever seen,’ Minho responded. ‘You better thank the gods above you were born a dude.’ ‘Thanks.

NL: Hij sloeg zijn laken eruit, trok het over zichzelf en wikkelde het strak rond zijn gezicht als een oude vrouw in een sjaal. Hoe zie ik eruit?’Als het lelijkste shanky meisje dat ik ooit heb gezien,’ antwoordde Minho. ‘Je kunt beter de goden daarboven bedanken dat je als een kerel bent geboren.’ Bedankt.

— James Dashner, The Scorch Trials


I was just kidding, shuck-face,” Minho said. “Let’s all go over there. She could have an army of psycho girl ninjas hiding in that shack of hers.””Psycho girl ninjas?” Newt repeated, his voice showing he was surprised, if not annoyed, by Minho’s additude.

NL: Ik maakte maar een grapje, suck-face,” zei Minho. “Laten we daar allemaal heen gaan. Ze kan een leger van gestoorde ninja’s in die hut van haar hebben.”Psycho girl ninjas?” Newt herhaalde, zijn stem liet zien dat hij verrast was, zo niet geïrriteerd, door Minho’s vervoegdheid.

— James Dashner, The Scorch Trials


Shuck it,” Minho responded. “I’m tougher than nails. I could still kick your pony-lovin’ butt with twice this pain.” Thomas shrugged. “I do love ponies. Wish I could eat one right now.

NL: Verdomme, Minho reageerde. Ik ben harder dan nagels. Ik kan nog steeds je pony-liefde kont schoppen met twee keer zoveel pijn. Ik hou van pony’s. Ik wou dat ik er nu een kon eten.

— James Dashner, The Scorch Trials


Rose took my nose, I suppose,” he repeated; the bubble of phlegm in his throat made a disgusting crackle. “And it really blows.

NL: Rose nam mijn neus, neem ik aan, hij herhaalde; de bubbel van flegm in zijn keel maakte een walgelijke kraakbeen. En het is echt klote.

— James Dashner, The Scorch Trials


Thomas: Is it [my brain] fixed?Brenda: It worked, judging from the fact that you’re not trying to kill us anymore…

NL: Thomas: Is het gerepareerd?Brenda: Het werkte, gezien het feit dat je ons niet meer probeert te vermoorden…

— James Dashner, The Death Cure


Just go with it’, he thought. ‘You won’t figure out anything if you give in to fear’.

NL: Gewoon meegaan, dacht hij. ‘Je komt er niet achter als je toegeeft aan angst’.

— James Dashner