Jalaluddin Rumi quotes | 65 quotes van Jalaluddin Rumi

Ben je op zoek naar een Jalaluddin Rumi quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Jalaluddin Rumi quotes. Veel leesplezier!

Jalaluddin Rumi quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Jalaluddin Rumi verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Jalaluddin Rumi quotes:

Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing there is a field.I’ll meet you there.When the soul lies down in that grassthe world is too full to talk about.

NL: Buiten ideeën van onrecht en terechtdoen is er een veld.Ik zal je daar ontmoeten.Als de ziel in dat gras ligt is de wereld te vol om over te praten.

— Jalaluddin Rumi


In your light I learn how to love. In your beauty, how to make poems. You dance inside my chest where no-one sees you, but sometimes I do, and that sight becomes this art.

NL: In jouw licht leer ik lief te hebben. In jouw schoonheid, hoe je gedichten maakt. Je danst in mijn borst waar niemand je ziet, maar soms doe ik dat, en dat gezicht wordt deze kunst.

— Jalaluddin Rumi


Let yourself be drawn by the stronger pull of that which you truly love.

NL: Laat je trekken door de sterkere aantrekkingskracht van wat je echt liefhebt.

— Jalaluddin Rumi


Goodbyes are only for those who love with their eyes. Because for those who love with heart and soul there is no such thing as separation.

NL: Afscheid nemen is alleen voor hen die liefhebben met hun ogen. Want voor degenen die liefhebben met hart en ziel is er niet zoiets als scheiding.

— Jalaluddin Rumi


This is love: to fly toward a secret sky, to cause a hundred veils to fall each moment. First to let go of life. Finally, to take a step without feet.

NL: Dit is liefde: om naar een geheime hemel te vliegen, om elk moment honderd sluiers te laten vallen. De eerste die het leven loslaat. Eindelijk, om een stap te zetten zonder voeten.

— Jalaluddin Rumi


A thousand half-loves must be forsaken to take one whole heart home.

NL: Duizend half-liefdes moeten verlaten worden om één hart naar huis te brengen.

— Jalaluddin Rumi, Words of Paradise: Selected Poems of Rumi


I know you’re tired but come, this is the way.

NL: Ik weet dat je moe bent, maar kom, dit is de manier.

— Jalaluddin Rumi


That which God said to the rose, and caused it to laugh in full-blown beauty, He said to my heart, and made it a hundred times more beautiful.

NL: Dat wat God tot den roos gezegd heeft, en hem in volle schoonheid doen lachen, zeide Hij tot mijn hart, en maakte hem honderdmaal mooier.

— Jalaluddin Rumi


I was dead, then alive.Weeping, then laughing.The power of love came into me,and I became fierce like a lion,then tender like the evening star.

NL: Ik was dood, toen levend.Huilend, dan lachen.De kracht van de liefde kwam in me, en ik werd woest als een leeuw, toen teder als de avondster.

— Jalaluddin Rumi


Remember. The way you make love is the way God will be with you.

NL: Vergeet het niet. De manier waarop je de liefde bedrijft is zoals God met je zal zijn.

— Jalaluddin Rumi


I am your moon and your moonlight tooI am your flower garden and your water tooI have come all this way, eager for youWithout shoes or shawlI want you to laughTo kill all your worriesTo love youTo nourish you.

NL: IK ben je maan en ook je maanlicht IK ben je bloementuin en ook je water IK ben helemaal hierheen gekomen, gretig voor jeZonder schoenen of sjaalIk wil dat je lachtOm al je zorgen te dodenOm van je te houdenOm je te voeden.

— Jalaluddin Rumi


God turns you from one feeling to another and teaches by means of opposites so that you will have two wings to fly, not one

NL: God keert je van het ene gevoel naar het andere en leert je door middel van tegenstellingen zodat je twee vleugels hebt om te vliegen, niet één.

— Jalaluddin Rumi, The Essential Rumi


Love comes with a knife, not some shy question, and not with fears for its reputation!

NL: Liefde komt met een mes, geen verlegen vraag, en niet met angst voor zijn reputatie!

— Jalaluddin Rumi


Gamble everything for love, if you’re a true human being.

NL: Gok alles voor de liefde, als je een echt mens bent.

— Jalaluddin Rumi


When someone beats a rug,the blows are not against the rug, but against the dust in it.

NL: Als iemand een tapijt verslaat, zijn de slagen niet tegen het tapijt, maar tegen het stof erin.

— Jalaluddin Rumi


If in thirst you drink water from a cup, you see God in it. Those who are not in love with God will see only their own faces in it.

NL: Als je dorst hebt, drink je water uit een beker, dan zie je God erin. Zij die niet van God houden zullen daarin alleen hun gezichten zien.

— Jalaluddin Rumi


In the slaughterhouse of love, they kill only the best, none of the weak or deformed. Don’t run away from this dying. Whoever’s not killed for love is dead meat.

NL: In het slachthuis van de liefde doden ze alleen de beste, geen van de zwakken of misvormden. Loop niet weg van deze stervende. Wie niet uit liefde vermoord is, is dood vlees.

— Jalaluddin Rumi


I am yours.Don’t give myself back to me.

NL: Ik ben van jou. Geef mezelf niet terug aan mij.

— Jalaluddin Rumi


Soul, if you want to learn secrets,
your heart must forget about shame
 and dignity. You are God’s lover,
yet you worry what people are saying.

NL: Ziel, als je geheimen wilt leren, moet je hart schaamte en waardigheid vergeten. Je bent Gods minnaar, maar je maakt je zorgen over wat mensen zeggen.

— Jalaluddin Rumi, The Essential Rumi


You were born with potential. You were born with goodness and trust. You were born with ideals and dreams. You were born with greatness. You were born with wings. You are not meant for crawling, so don’t. You have wings. Learn to use them and fly.

NL: Je bent geboren met potentieel. Je bent geboren met goedheid en vertrouwen. Je bent geboren met idealen en dromen. Je bent met grootsheid geboren. Je bent geboren met vleugels. Je bent niet bedoeld om te kruipen, dus doe het niet. Je hebt vleugels. Leer ze te gebruiken en te vliegen.

— Jalaluddin Rumi


This place is a dream. Only a sleeper considers it real. Then death comes like dawn, and you wake up laughing at what you thought was your grief.

NL: Deze plek is een droom. Alleen een slaper denkt dat het echt is. Dan komt de dood als de dageraad, en je wordt wakker lachen om wat je dacht dat je verdriet was.

— Jalaluddin Rumi


Dance, when you’re broken open. Dance, if you’ve torn the bandage off. Dance in the middle of the fighting. Dance in your blood. Dance when you’re perfectly free.

NL: Dans, als je opengebroken bent. Dans, als je het verband eraf hebt gescheurd. Dans in het midden van het gevecht. Dans in je bloed. Dans als je helemaal vrij bent.

— Jalaluddin Rumi


If you are irritated by every rub, how will your mirror be polished?

NL: Als je geïrriteerd bent door elke massage, hoe wordt je spiegel dan gepolijst?

— Jalaluddin Rumi


You were born with wings, why prefer to crawl through life?

NL: Je bent geboren met vleugels, waarom kruip je liever door het leven?

— Jalaluddin Rumi


Where there is ruin, there is hope for a treasure.

NL: Waar er ruïne is, is er hoop op een schat.

— Jalaluddin Rumi


There is a candle in your heart, ready to be kindled.There is a void in your soul, ready to be filled.You feel it, don’t you?

NL: Er is een kaars in je hart, klaar om ontstoken te worden.Er is een leegte in je ziel, klaar om gevuld te worden.Je voelt het, nietwaar?

— Jalaluddin Rumi


Be empty of worrying.Think of who created thought!Why do you stay in prisonWhen the door is so wide open?

NL: Denk aan wie de gedachte creëerde!Waarom blijf je in de gevangenis als de deur zo wijd open is?

— Jalaluddin Rumi, The Essential Rumi


Be like the sun for grace and mercy. Be like the night to cover others’ faults. Be like running water for generosity. Be like death for rage and anger. Be like the Earth for modesty. Appear as you are. Be as you appear.

NL: Wees als de zon voor genade en genade. Net als de nacht om de fouten van anderen te dekken. Het is als stromend water voor vrijgevigheid. Als de dood voor woede en woede. Wees als de aarde voor bescheidenheid. Verschijnen zoals je bent. Wees zoals je eruitziet.

— Jalaluddin Rumi


We come spinning out of nothingness, scattering stars like dust.

NL: We draaien uit het niets, verstrooien sterren als stof.

— Jalaluddin Rumi


Be melting snow.Wash yourself of yourself.

NL: Wees smeltende sneeuw.Was jezelf van jezelf.

— Jalaluddin Rumi, The Essential Rumi


Start a huge, foolish project, like Noah…it makes absolutely no difference what people think of you.

NL: Start een groot, dom project, zoals Noah… het maakt absoluut geen verschil wat mensen van je denken.

— Jalaluddin Rumi


I didn’t come here of my own accord, and I can’t leave that way.Whoever brought me here will have to take me home.

NL: Ik ben hier niet uit eigen beweging gekomen, en ik kan zo niet weggaan.Degene die me hierheen bracht zal me naar huis moeten brengen.

— Jalaluddin Rumi


Do you know what you are?You are a manuscript oƒ a divine letter.You are a mirror reflecting a noble face. This universe is not outside of you. Look inside yourself;everything that you want, you are already that.

NL: Weet je wat je bent?Je bent een manuscript van een goddelijke brief.Je bent een spiegel die een nobel gezicht weerspiegelt. Dit universum staat niet buiten je. Kijk in jezelf; alles wat je wilt, ben je al dat.

— Jalaluddin Rumi, Hush, Don’t Say Anything to God: Passionate Poems of Rumi


Be a lamp, or a lifeboat, or a ladder. Help someone’s soul heal. Walk out of your house like a shepherd.

NL: Wees een lamp, of een reddingsboot, of een ladder. Help iemands ziel te genezen. Loop je huis uit als een herder.

— Jalaluddin Rumi


Give up to grace. The ocean takes care of each wave ’til it gets to shore. You need more help than you know.

NL: Geef het op aan Grace. De oceaan zorgt voor elke golf tot aan de kust. Je hebt meer hulp nodig dan je denkt.

— Jalaluddin Rumi, Words of Paradise: Selected Poems of Rumi


You think of yourselfas a citizen of the universe.You think you belong to this world of dust and matter.Out of this dustyou have created a personal image,and have forgottenabout the essence of your true origin

NL: Je denkt aan jezelf als een burger van het universum.Je denkt dat je behoort tot deze wereld van stof en materie.Uit dit stof heb je een persoonlijk beeld gecreëerd, en ben je de essentie van je ware oorsprong vergeten

— Jalaluddin Rumi, Hush, Don’t Say Anything to God: Passionate Poems of Rumi


You have forgotten the Onewho doesn’t care about ownership,who doesn’t try to turn a profitfrom every human exchange.

NL: Je bent degene vergeten die niets geeft om eigendom, die niet probeert winst te maken uit elke menselijke uitwisseling.

— Jalaluddin Rumi, The Essential Rumi


You’re water. We’re the millstone.You’re wind. We’re dust blown up into shapes.You’re spirit. We’re the opening and closing of our hands. You’re the clarity.We’re the language that tries to say it.You’re joy. We’re all the different kinds of laughing.

NL: Je bent water. Wij zijn de molensteen. Jij bent de wind. We zijn stof in vormen opgeblazen. Jij bent geest. We zijn de opening en sluiting van onze handen. Jij bent de helderheid. Wij zijn de taal die het probeert te zeggen.Je bent vreugde. We zijn allemaal de verschillende soorten van lachen.

— Jalaluddin Rumi, The Essential Rumi


You soak up my soul and mingle me. Each drop of my blood cries out to the earth. We are partners, blended as one.

NL: Je neemt mijn ziel op en vermengt me. Elke druppel van mijn bloed huilt naar de aarde. We zijn partners, gemengd als één.

— Jalaluddin Rumi


Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself.

NL: Gisteren was ik slim, dus wilde ik de wereld veranderen. Vandaag ben ik wijs, dus ik verander mezelf.

— Jalaluddin Rumi


Sell your cleverness and buy bewilderment.

NL: Verkoop je slimheid en koop verbijstering.

— Jalaluddin Rumi, Masnavi i Man’avi, the spiritual couplets of Maula


Suffering is a gift. In it is hidden mercy.

NL: Lijden is een geschenk. Daarin is verborgen barmhartigheid.

— Jalaluddin Rumi


Bitter your acts, bitter am I,Kindness your deeds, kindness am I,Pleasant and gentle, so you are,Fine honeyed lips and sweet talker.

NL: Verbitter je daden, bitter ben IK, Kindheid je daden, vriendelijkheid ben IK, Aangenaam en zachtaardig, dus je bent,Fijne honing lippen en zoete prater.

— Jalaluddin Rumi, Love: The Joy That Wounds: The Love Poems of Rumi


How will you know the difficulties of being human, if you are always flying off to blue perfection? Where will you plant your grief seeds? Workers need ground to scrape and hoe, not the sky of unspecified desire.

NL: Hoe weet je hoe moeilijk het is om mens te zijn, als je altijd naar blauwe perfectie vliegt? Waar ga je je rouwzaden planten? Werknemers hebben grond nodig om te schrobben en schrammen, niet de lucht van ongespecificeerd verlangen.

— Jalaluddin Rumi


Where lowland is, that’s where water goes. All medicine wants is pain to cure.

NL: Waar laagland is, daar gaat water naartoe. Medicijnen willen alleen maar pijn genezen.

— Jalaluddin Rumi


A craftsman pulled a reed from the reedbed,cut holes in it, and called it a human being.Since then, it’s been wailing a tender agonyof parting, never mentioning the skillthat gave it life as a flute

NL: Een ambachtsman trok een riet uit het rietbed, sneed gaten in het, en noemde het een mens.Sindsdien, het is jammeren een tedere pijn van afscheid, nooit het vermelden van de vaardigheid die gaf het leven als een fluit

— Jalaluddin Rumi


Knowledge that is acquiredis not like this. Those who have it worry ifaudiences like it or not.It’s a bait for popularity.Disputational knowing wants customers.It has no soul…The only real customer is God.Chew quietlyyour sweet sugarcane God-Love, and stayplayfully childish.

NL: Kennis die wordt verworven is niet zo. Degenen die het hebben maken zich zorgen als publiek het leuk vindt of niet.Het is een aas voor populariteit.Disputational weten wil klanten.Het heeft geen ziel…De enige echte klant is God.Chew rustigje zoete suikerriet God-Liefde, en blijf speels kinderachtig.

— Jalaluddin Rumi, The Essential Rumi


When you go through a hard period,When everything seems to oppose you,… When you feel you cannot even bear one more minute,NEVER GIVE UP!Because it is the time and place that the course will divert!

NL: Als je door een moeilijke periode gaat, als alles tegen je lijkt te zijn… Als je voelt dat je zelfs geen minuut meer kunt verdragen, geef nooit op!Omdat het de tijd en plaats is die de cursus zal omleiden!

— Jalaluddin Rumi, The Essential Rumi


Your heart is the size of an ocean. Go find yourself in its hidden depths.

NL: Je hart is zo groot als een oceaan. Zoek jezelf in zijn verborgen diepten.

— Jalaluddin Rumi


Let yourself be silently drawn by the stronger pull of what you really love.The wound is the place where the Light enters you.Don’t grieve. Anything you lose comes round in another form.

NL: Laat je stilletjes trekken door de sterkere aantrekkingskracht van wat je echt liefhebt.De wond is de plaats waar het Licht je binnenkomt. Alles wat je verliest komt in een andere vorm.

— Jalaluddin Rumi, Divan of Rumi: Selected Poems


You are an ocean in a drop of dew,all the universes in a thin sack of blood.What are these pleasures then,these joys, these worldsthat you keep reaching for,hoping they will make you more alive?

NL: Je bent een oceaan in een druppel dauw, alle universums in een dunne zak bloed.Wat zijn deze geneugten dan, deze vreugden, deze werelden waar je steeds naar reikt, hopend dat ze je meer levend zullen maken?

— Jalaluddin Rumi


There is a secret medicine given only to those who hurt so hard they can’t hope.The hopers would feel slighted if they knew.

NL: Er is een geheim medicijn dat alleen wordt gegeven aan degenen die zo hard pijn doen dat ze niet kunnen hopen.De hoopgevers zouden zich vernederd voelen als ze het wisten.

— Jalaluddin Rumi, The Essential Rumi


If you are seeking, seek us with joyFor we live in the kingdom of joy.Do not give your heart to anything elseBut to the love of those who are clear joy,Do not stray into the neighborhood of despair.For there are hopes: they are real, they exist –Do not go in the direction of darkness –I tell you: suns exist.

NL: Als je zoekt, zoek ons met vreugdeWant wij leven in het koninkrijk der vreugde.Geef je hart niet aan iets andersMaar aan de liefde van degenen die duidelijke vreugde zijn,Daal niet af in de buurt van wanhoop.Want er zijn hoop: ze zijn echt, ze bestaan…Ga niet in de richting van de duisternis.Ik zeg je: zonnen bestaan.

— Jalaluddin Rumi


I died as a mineral and became a plant,I died as a plant and rose to animal,I died as an animal and I was Man.Why should I fear? When was I less by dying?

NL: Ik stierf als een mineraal en werd een plant, ik stierf als een plant en steeg op tot een dier, ik stierf als een dier en ik was de mens.Waarom zou ik bang zijn? Wanneer was ik minder door te sterven?

— Jalaluddin Rumi


The breezes at dawn have secrets to tell youDon’t go back to sleep!You must ask for what you really want.Don’t go back to sleep!People are going back and forth across the doorsill where the two worlds touch,The door is round and openDon’t go back to sleep!

NL: De briesjes bij zonsopgang hebben geheimen om je te vertellenDon’t go back to sleep!Je moet vragen wat je echt wilt.Don’t go back to sleep!Mensen gaan heen en weer over de poorten, waar de twee werelden aanraken,De deur is rond en openDon’t go back to sleep!

— Jalaluddin Rumi


Like a sculptor, if necessary,carve a friend out of stone.Realize that your inner sight is blindand try to see a treasure in everyone.

NL: Als een beeldhouwer, indien nodig, snijd een vriend uit steen.Realiseer dat je innerlijk zicht blind is en probeer een schat in iedereen te zien.

— Jalaluddin Rumi


Lovers find secret placesinside this violent worldwhere they make transactions with beauty.

NL: Liefhebbers vinden geheime plekken in deze gewelddadige wereld waar ze transacties maken met schoonheid.

— Jalaluddin Rumi


Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing there is a field.I’ll meet you there.

NL: Buiten ideeën van onrecht en recht doen is er een veld.Ik zie je daar.

— Jalaluddin Rumi


I will soothe you and heal you,I will bring you roses.I too have been covered with thorns.

NL: Ik zal je kalmeren en genezen, ik zal je rozen brengen.Ik ben ook bedekt met doornen.

— Jalaluddin Rumi


This poetry. I never know what I’m going to say.

NL: Deze poëzie. Ik weet nooit wat ik ga zeggen.

— Jalaluddin Rumi


You dance inside my chest,where no one sees you,but sometimes I do, and thatsight becomes this art.

NL: Je danst in mijn borst, waar niemand je ziet, maar soms doe ik dat, en dat inzicht wordt deze kunst.

— Jalaluddin Rumi


My friend, you thought you lost Him;that all your life you’ve been separated from Him.Filled with wonder, you’ve always looked outside for Him,and haven’t searched within your own house.

NL: Mijn vriend, je dacht dat je Hem kwijt was; dat je je hele leven van Hem gescheiden was.Gevuld met wonderen, heb je altijd naar buiten gezocht naar Hem, en heb je niet gezocht in je eigen huis.

— Jalaluddin Rumi


This poetry. I never know what I’m going to say.I don’t plan it.When I’m outside the saying of it,I get very quiet and rarely speak at all.

NL: Deze poëzie. Ik weet nooit wat ik ga zeggen.Ik ben het niet van plan.Als ik er buiten ben, word ik heel stil en spreek ik zelden.

— Jalaluddin Rumi, The Essential Rumi


Soul receives from soul that knowledge, therefore not by book nor from tongue. If knowledge of mysteries come after emptiness of mind, that is illumination of heart.

NL: Ziel ontvangt van de ziel die kennis, daarom niet bij boek noch van tong. Als kennis van mysteries komt na leegte van de geest, dat is verlichting van het hart.

— Jalaluddin Rumi


And watch two men washing clothes,one makes dry clothes wet. The other makes wet clothes dry. they seem to be thwarting each other, but their work is a perfect harmony.Every holy person seems to have a different doctrine and practice, but there’s really only one work.

NL: En kijk hoe twee mannen kleren wassen en droge kleren nat maken. De andere maakt natte kleren droog. Ze lijken elkaar te dwarsbomen, maar hun werk is een perfecte harmonie.Elke heilige persoon lijkt een andere doctrine en praktijk te hebben, maar er is eigenlijk maar één werk.

— Jalaluddin Rumi