Jack Kerouac quotes | 16 quotes van Jack Kerouac

Ben je op zoek naar een Jack Kerouac quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Jack Kerouac quotes. Veel leesplezier!

Jack Kerouac quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Jack Kerouac verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Jack Kerouac quotes:

Down on the lake rosy reflections of celestial vapor appeared, and I said, “God, I love you” and looked to the sky and really meant it. “I have fallen in love with you, God. Take care of us all, one way or the other.” To the children and the innocent it’s all the same.

NL: Op het meer verschenen rooskleurige reflecties van hemelse damp, en ik zei: “God, ik hou van je” en keek naar de hemel en meende het echt. “Ik ben verliefd op je geworden, God. Zorg voor ons allemaal, hoe dan ook.” Voor de kinderen en de onschuldigen is het allemaal hetzelfde.

— Jack Kerouac, The Dharma Bums


And the story of love is a long sad tale ending in graves.

NL: En het verhaal van liefde is een lang triest verhaal dat eindigt in graven.

— Jack Kerouac


A pain stabbed my heart, as it did every time I saw a girl I loved who was going the opposite direction in this too-big world.

NL: Een pijn stak mijn hart, net als elke keer dat ik een meisje zag waar ik van hield die de tegenovergestelde kant op ging in deze te grote wereld.

— Jack Kerouac, On the Road


Our battered suitcases were piled on the sidewalk again; we had longer ways to go. But no matter, the road is life

NL: Onze koffers werden weer op de stoep gestapeld; we hadden nog langere wegen te gaan. Maar het maakt niet uit, de weg is het leven.

— Jack Kerouac, On the Road


Pain or love or danger makes you real again….

NL: Pijn, liefde of gevaar maakt je weer echt…

— Jack Kerouac, The Dharma Bums


Be in love with your life, every detail of it.

NL: Wees verliefd op je leven, elk detail ervan.

— Jack Kerouac


So shut up, live, travel, adventure, bless and don’t be sorry

NL: Dus hou je mond, leef, reis, avontuur, zegen en heb geen spijt.

— Jack Kerouac, Desolation Angels


But why think about that when all the golden lands ahead of you and all kinds of unforseen events wait lurking to surprise you and make you glad you’re alive to see?

NL: Maar waarom zou je daaraan denken als alle gouden landen voor je liggen en allerlei onvoorziene gebeurtenissen op de loer liggen om je te verrassen en je blij te maken dat je nog leeft om te zien?

— Jack Kerouac, On the Road


It is possible for the human spirit to win after all.

NL: Het is toch mogelijk voor de menselijke geest om te winnen.

— Jack Kerouac


Aw I don’t wanta go to no such thing, I just wanta drink in alleys.’…But you’ll miss all that, just for some old wine.’There’s wisdom in wine, goddam it!’ I yelled. ‘Have a shot!

NL: Ik wil niet naar zoiets, ik wil gewoon een drankje in steegjes.’…maar je zult dat allemaal missen, alleen voor wat oude wijn.’Er zit wijsheid in wijn, godverdomme!’ Ik schreeuwde. Neem een shot!

— Jack Kerouac, The Dharma Bums


Love is bitter, death is sweet.

NL: Liefde is bitter, de dood is zoet.

— Jack Kerouac, Maggie Cassidy


Way far back in the beginning of the world was the whirlwind warning that we could all be blown away like chips and cry- Men with tired eyes realize it now, and wait to deform and decay- with maybe they have the power of love yet in their hearts just the same, I just don’t know what that word means anymore- All I want is an ice cream cone

NL: Ver terug in het begin van de wereld was de wervelwind waarschuwing dat we allemaal kunnen worden weggeblazen als chips en huilen- Mannen met vermoeide ogen beseffen het nu, en wachten om te vervormen en verval- met misschien hebben ze de kracht van liefde nog in hun hart hetzelfde, ik weet gewoon niet meer wat dat woord betekent- Alles wat ik wil is een ijsje

— Jack Kerouac


Don’t use the phone. People are never ready to answer it. Use poetry.

NL: Gebruik de telefoon niet. Mensen zijn nooit klaar om te antwoorden. Gebruik poëzie.

— Jack Kerouac


I like too many things and get all confused and hung-up running from one falling star to another til I drop.

NL: Ik hou van te veel dingen en raak helemaal in de war en hing-up rennen van de ene vallende ster naar de andere til ik drop.

— Jack Kerouac


I’d rather be thin than famousbut I’m fatpaste that in your broadway show

NL: Ik ben liever dun dan beroemd… maar ik ben dikgeplukt in je Broadway show.

— Jack Kerouac, Mexico City Blues


A scene should be selected by the writer for haunted-ness-of-mind interest. If you’re not haunted by something, as by a dream, a vision, or a memory, which are involuntary, you’re not interested or even involved.

NL: Een scène moet worden geselecteerd door de schrijver voor spook-zijn-van-geest interesse. Als je niet wordt achtervolgd door iets, zoals door een droom, een visioen, of een herinnering, die onvrijwillig zijn, ben je niet geïnteresseerd of zelfs betrokken.

— Jack Kerouac, Book of Sketches