J.R. Ward quotes | 22 quotes van J.R. Ward

Ben je op zoek naar een J.R. Ward quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste J.R. Ward quotes. Veel leesplezier!

J.R. Ward quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van J.R. Ward verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste J.R. Ward quotes:

Welcome to the wonderful world of jealousy, he thought. For the price of admission, you get a splitting headache, a nearly irresistable urge to commit murder, and an inferiority complex. Yippee.

NL: Welkom in de prachtige wereld van jaloezie, dacht hij. Voor de prijs van toelating, krijg je een barstende hoofdpijn, een bijna onweerstaanbare drang om moord te plegen, en een minderwaardigheidscomplex. Yippee.

— J.R. Ward, Dark Lover


You never knew the last time you were seeing someone. You didn’t know when the last argument happened, or the last time you had sex, or the last time you looked into their eyes and thanked God they were in your life.After they were gone?That was all you thought about.Day and night.

NL: Je wist het nooit de laatste keer dat je iemand zag. Je wist niet wanneer het laatste argument gebeurde, of de laatste keer dat je seks had, of de laatste keer dat je in hun ogen keek en God bedankte waren ze in je leven.Nadat ze weg waren?Dat was alles waar je aan dacht.Dag en nacht.

— J.R. Ward, Lover Mine


The truth was…he was in love with her. Totally over-the-line, no-going-back, not-even-dead-would-he-part kind of shit.

NL: De waarheid was… hij was verliefd op haar. Helemaal over-the-line, geen-going-back, niet-even-dode-zou-hij-deel van de shit.

— J.R. Ward, Lover Mine


Falling into ruin was a bit like falling in love: Both descents stripped you bare and left you as you were at your core. And both endings are equally painful.

NL: In puin vallen was een beetje als verliefd worden: Beide afdalingen ontkleedden je en lieten je achter zoals je in je kern was. En beide einden zijn even pijnlijk.

— J.R. Ward, Lover Unbound


Life is such a glorious trauma, is it not?

NL: Het leven is zo’n glorieus trauma, nietwaar?

— J.R. Ward, Lover Avenged


You so need to lighten up about that potato-launcher incident,” Butch said.Phury rolled his eyes and eased back in the banquette. “You broke my window.””Of course we did. V and I were aiming for it.””Twice.””Thus proving that he and I are outstanding marksmen.

NL: Je moet zo opvrolijken over dat aardappel-launcher incident,” Butch zei.Phury rolde zijn ogen en verlichte terug in de banket. “Je hebt mijn raam gebroken.”Natuurlijk deden we dat. V en ik mikten er twee keer op.”Zo bewijzend dat hij en ik uitstekende scherpschutters zijn.

— J.R. Ward, Lover Unbound


I’m going to talk to her.””And how’s that going to go? You’re just going to walk up to her and say, ‘Hey, I know you’ve never seen me before, but I’m your dad. Oh, and guess what? You’ve won the evolutionary lottery: You’re a vampire. Let’s go to Disneyland!

NL: Ik ga met haar praten.”En hoe gaat dat gaan? Je loopt gewoon naar haar toe en zegt: ‘Hé, ik weet dat je me nog nooit gezien hebt, maar ik ben je vader. En raad eens? Je hebt de evolutionaire loterij gewonnen, je bent een vampier. Laten we naar Disneyland gaan!

— J.R. Ward, Dark Lover


There aren’t any syringes.” Red Sox came over and held a sterile pack out. When she tried to take it from him, he kept a grip on the thing. “I know you’ll use this wisely.””Wisely?” She snapped the syringe out of his hand. “No, I’m going to poke him in the eye with it. Because that’s what they trained me to do in medical school.

NL: Er zijn geen spuiten.” Red Sox kwam langs en hield een steriele verpakking buiten. Toen ze het van hem probeerde af te pakken, hield hij het vast. “Ik weet dat je dit verstandig zult gebruiken.” “Wisely?” Ze heeft de spuit uit zijn hand getrokken. “Nee, ik ga hem ermee in het oog steken. Want dat is wat ze me op de medische school hebben getraind.

— J.R. Ward, Lover Unbound


Z: “You know, this was a hell of a lot easier when you were out cold in the back of that truck.”Phury: “That was you?”Z:”You think it was Santa Claus or some shit?

NL: Z: “Weet je, dit was een stuk makkelijker toen je buiten westen was achterin die truck.”Phury: “Dat was jij?”Z:”Denk je dat het de Kerstman was of zo?

— J.R. Ward, Lover Awakened


Terrific. A bisexual dominant vampire with kidnapping expertise.

NL: Geweldig. Een biseksuele dominante vampier met ontvoeringsexpertise.

— J.R. Ward, Lover Unbound


Whoa. Fangs. She had fangs.She leaned in, prodded them a little. Eating with those puppies was going to take some getting used to, she thought.On impulse, she brought up her hands, turned her fingers into claws. Hissed.Cool.

NL: Whoa. Fangs. Ze had hoektanden. Ze leunde naar binnen, prikte ze een beetje. Eten met die puppy’s zou even wennen, dacht ze.Op impuls bracht ze haar handen omhoog, veranderde haar vingers in klauwen. Gesist. Cool.

— J.R. Ward, Dark Lover


I liked you, cop. From the moment I met you. No… not the first moment. I wanted to kill you when I first met you. But then I liked you. A lot.

NL: Ik vond je leuk, agent. Vanaf het moment dat ik je ontmoette. Nee… niet het eerste moment. Ik wilde je vermoorden toen ik je voor het eerst ontmoette. Maar toen mocht ik je. Heel veel.

— J.R. Ward, Lover Revealed


You’re such a pain in the ass. (Butch) Said the SIG to the Glock. (V)

NL: Je bent zo’n lastpak. Zei de SIG tegen de Glock. V)

— J.R. Ward, Lover Revealed


V shook his head. “Remember what you saw in that clearing, cop? How’d you like that anywhere near a female you loved?”Butch put down the Bud without drinking from it. His eyes traveled over Rhage’s body.“We’re going to need a shitload of steel,” the human muttered.

NL: V schudde zijn hoofd. Weet je nog wat je zag op die open plek, agent? Hoe heb je dat leuk gevonden in de buurt van een vrouw waar je van hield?Butch zette de Bud neer zonder te drinken. Zijn ogen reisden over Rhage’s lichaam.We hebben een lading staal nodig, de mens gemuteerd.

— J.R. Ward, Lover Eternal


Tell you what, you let me go, and I’ll ask you plenty of questions about your race. Until then, I’m slightly distracted with how this little vacation on the good ship Holy Sh*t is going to pan out for me.

NL: Weet je wat, je laat me gaan, en ik zal je veel vragen stellen over je race. Tot dan ben ik enigszins afgeleid door hoe deze kleine vakantie op het goede schip Holy Sh*t voor mij zal uitpakken.

— J.R. Ward, Lover Unbound


You’re getting into some kind of shape, cop.”Aw, come on, now.” Butch grinned. “Don’t let that shower we took go to your head.”Rhage fired a towel at the male. “Just pointing out your beer gut’s gone.”It was a Scotch pot. And I don’t miss it.

NL: Je begint in vorm te raken, agent.”Aw, kom op, nu.” Butch grijnsde. “Laat die douche niet naar je hoofd gaan.”Rhage vuurde een handdoek af op het mannetje. “Gewoon erop wijzen dat je bier darm weg is.”Het was een Scotch pot. En ik mis het niet.

— J.R. Ward, Lover Eternal


Gimme an S! A T! An O! A C! Followed by a K-H-O-L-M! What’s it spell? HEAD FUCK.- Jane

NL: Geef me een S! Een T! Een O! Een C! Gevolgd door een K-H-O-L-M! Wat is de spreuk? HOOFD FUCK.- Jane

— J.R. Ward, Lover Unbound


Butch tightened his grip on his cell and wished there were an app that let you reach through a phone and bitch slap someone.

NL: Butch heeft zijn greep op zijn mobiel aangescherpt en wenste dat er een app was die je door een telefoon liet reiken en een trut iemand een klap gaf.

— J.R. Ward, Lover Unleashed


Funny thing about glass. When you broke the shit up, it got pissed and bit back.

NL: Grappig aan glas. Toen je de shit kapot maakte, werd het pissig en gebeten terug.

— J.R. Ward, Covet


V had a passing thought that she used the word “anyway” like an eraser on a crowded chalkboard. She said it whenever she needed to clear off the things she’d just shared to make room for more.

NL: V dacht dat ze het woord ‘in ieder geval’ gebruikte als een gum op een druk krijtbord. Ze zei het telkens als ze de dingen die ze net deelde moest opruimen om plaats te maken voor meer.

— J.R. Ward, Lover Unbound


You keep showing up here? Being who you are?’ There was a pause. ‘I’m going to fall in love with you.’ -Rehvenge

NL: Kom je hier steeds opdagen? Wie je bent?’ Er was een pauze. Ik ga verliefd op je worden. – Rehvenge.

— J.R. Ward, Lover Avenged


Rule number four for me as a writer? Plotlines are like sharks: They either keep moving or they die. ~J.R. Ward

NL: Regel nummer vier voor mij als schrijver? Plotlijnen zijn als haaien: ze blijven bewegen of ze sterven. ~J.R. Ward

— J.R. Ward, The Black Dagger Brotherhood: An Insider’s Guide