J.R.R. Tolkien quotes | 42 quotes van J.R.R. Tolkien

Ben je op zoek naar een J.R.R. Tolkien quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste J.R.R. Tolkien quotes. Veel leesplezier!

J.R.R. Tolkien quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van J.R.R. Tolkien verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste J.R.R. Tolkien quotes:

The world is indeed full of peril, and in it there are many dark places; but still there is much that is fair, and though in all lands love is now mingled with grief, it grows perhaps the greater.

NL: De wereld is inderdaad vol van gevaar, en daarin zijn vele donkere plaatsen; maar toch is er veel dat eerlijk is, en hoewel in alle landen liefde nu vermengd is met verdriet, wordt het misschien groter.

— J.R.R. Tolkien, The Fellowship of the Ring


Your time may come. Do not be too sad, Sam. You cannot be always torn in two. You will have to be one and whole, for many years. You have so much to enjoy and to be, and to do.

NL: Jouw tijd kan komen. Wees niet te verdrietig, Sam. Je kunt niet altijd in tweeën gescheurd worden. Je zult jarenlang één en heel moeten zijn. Je hebt zoveel te genieten en te zijn, en te doen.

— J.R.R. Tolkien, The Return of the King


End? No, the journey doesn’t end here. Death is just another path. One that we all must take.

NL: Einde? Nee, de reis eindigt hier niet. De dood is gewoon een ander pad. Een die we allemaal moeten nemen.

— J.R.R. Tolkien, The Return of the King


For like a shaft, clear and cold, the thought pierced him that in the end the Shadow was only a small and passing thing: there was light and high beauty for ever beyond its reach.

NL: Want als een schacht, helder en koud, de gedachte doorboorde hem dat op het einde de Schaduw was slechts een klein en voorbijgaand ding: er was licht en hoge schoonheid voor altijd buiten zijn bereik.

— J.R.R. Tolkien, The Return of the King


The treacherous are ever distrustful.

NL: De verraders zijn altijd wantrouwend.

— J.R.R. Tolkien, The Two Towers


It is wisdom to recognize necessity when all other courses have been weighed, though as folly it may appear to those who cling to false hope.

NL: Het is wijsheid om noodzaak te erkennen wanneer alle andere cursussen zijn gewogen, hoewel als dwaasheid het kan lijken voor degenen die vasthouden aan valse hoop.

— J.R.R. Tolkien, The Fellowship of the Ring


Do you wish me a good morning, or mean that it is a good morning whether I want it or not; or that you feel good this morning; or that it is a morning to be good on?

NL: Wens je me een goede morgen, of bedoel je dat het een goede morgen is of ik het wil of niet, of dat je je goed voelt vanmorgen, of dat het een ochtend is om goed te zijn?

— J.R.R. Tolkien, The Hobbit


I was talking aloud to myself. A habit of the old: they choose the wisest person present to speak to

NL: Ik praatte hardop tegen mezelf. Een gewoonte van de ouden: ze kiezen de verstandigste persoon die aanwezig is om mee te praten

— J.R.R. Tolkien, The Two Towers


Never laugh at live dragons.

NL: Lach nooit om levende draken.

— J.R.R. Tolkien


It’s a dangerous business, Frodo, going out your door. You step onto the road, and if you don’t keep your feet, there’s no knowing where you might be swept off to.

NL: Het is een gevaarlijke zaak, Frodo, om je deur uit te gaan. Je stapt op de weg, en als je je voeten niet houdt, is er geen idee waar je naartoe wordt geveegd.

— J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings


He that breaks a thing to find out what it is has left the path of wisdom.

NL: Hij die iets breekt om erachter te komen wat het is, heeft het pad der wijsheid verlaten.

— J.R.R. Tolkien, The Fellowship of the Ring


There is more in you of good than you know, child of the kindly West. Some courage and some wisdom, blended in measure. If more of us valued food and cheer and song above hoarded gold, it would be a merrier world.

NL: Er is meer in je van goed dan je weet, kind van het vriendelijke Westen. Wat moed en wijsheid, gemengd in maat. Als meer van ons eten en juichen en gezang boven opgepot goud zouden waarderen, zou het een betere wereld zijn.

— J.R.R. Tolkien, The Hobbit


Wise men speak only of what they know

NL: De wijzen spreken slechts van wat zij weten.

— J.R.R. Tolkien


There are many things in the deep waters; and seas and lands may change. And it is not our part here to take thought only for a season, or for a few lives of Men, or for a passing age of the world. We should seek a final end of this menace, even if we do not hope to make one.

NL: Er zijn veel dingen in het diepe water; en zeeën en landen kunnen veranderen. En het is niet aan ons om hier maar een seizoen na te denken, of voor een paar levens van Mannen, of voor een voorbijgaande leeftijd van de wereld. We moeten een eind maken aan deze bedreiging, ook al hopen we er geen te maken.

— J.R.R. Tolkien, The Fellowship of the Ring


A King will have his way in his own hall, be it folly or wisdom.

NL: Een koning zal zijn weg vinden in zijn eigen hal, of het nu dwaasheid of wijsheid is.

— J.R.R. Tolkien


Indeed if fish had fish-lore and Wise-fish, it is probable that the business of anglers would be very little hindered.

NL: Inderdaad, als vis vis-lore en wijze vis had, is het waarschijnlijk dat de zaken van vissers zeer weinig worden belemmerd.

— J.R.R. Tolkien, Morgoth’s Ring


Don’t trust your head, Samwise, it is not the best part of you.

NL: Vertrouw je hoofd niet, Samwise, het is niet het beste deel van je.

— J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings


I can manage,” said Frodo. “I must.

NL: Ik kan het wel aan,” zei Frodo. “Ik moet.

— J.R.R. Tolkien, The Return of the King


If more of us valued food and cheer and song above hoarded gold, it would be a merrier world.

NL: Als meer van ons eten en juichen en gezang boven opgepot goud zouden waarderen, zou het een betere wereld zijn.

— J.R.R. Tolkien


And he took her in his arms and kissed her under the sunlit sky, and he cared not that they stood high upon the walls in the sight of many.

NL: En hij nam haar in zijn armen, en kuste haar onder den door de zon verlichte hemel, en hij gaf er niet om, dat zij hoog op de muren stonden, voor de ogen van velen.

— J.R.R. Tolkien


Out of the darkness of my life, so much frustrated, I put before you the one great thing to love on earth: the Blessed Sacrament … There you will find romance, glory, honour, fidelity, and the true way of all your loves upon earth.

NL: Uit de duisternis van mijn leven, zo gefrustreerd, legde ik jullie het enige grote ding voor om op aarde lief te hebben: het Heilig Sacrament… Daar zullen jullie romantiek, glorie, eer, trouw en de ware weg vinden van al jullie liefdes op aarde.

— J.R.R. Tolkien, The Letters of J.R.R. Tolkien


There is some good in this world, and it’s worth fighting for.

NL: Er is iets goeds in deze wereld, en het is het waard om voor te vechten.

— J.R.R. Tolkien, The Two Towers


Oft hope is born when all is forlorn.

NL: Er wordt veel hoop geboren als alles verloren is.

— J.R.R. Tolkien, The Return of the King


It is not despair, for despair is only for those who see the end beyond all doubt. We do not.

NL: Het is geen wanhoop, want wanhoop is alleen voor hen die het einde zien zonder enige twijfel. Dat doen we niet.

— J.R.R. Tolkien, The Fellowship of the Ring


Out of doubt, out of dark to the day’s risingI came singing into the sun, sword unsheathing.To hope’s end I rode and to heart’s breaking:Now for wrath, now for ruin and a red nightfall!

NL: Uit twijfel, uit het donker tot de dag opkomt kwam ik zingend in de zon, zwaard ontscheurend.Tot het einde van de hoop reed ik en tot hart breekt:Nu voor toorn, nu voor de ondergang en een rode nacht valt!

— J.R.R. Tolkien, The Return of the King


Courage will now be your best defence against the storm that is at hand-—that and such hope as I bring.

NL: Moed zal nu uw beste verdediging zijn tegen de storm die bij de hand is – dat en de hoop die ik breng.

— J.R.R. Tolkien, The Return of the King


Being a cheerful hobbit, he had not needed hope, as long as despair could be postponed.

NL: Omdat hij een vrolijke hobbit was, had hij geen hoop nodig, zolang wanhoop kon worden uitgesteld.

— J.R.R. Tolkien, The Two Towers


He never had any real hope in the affair from the beginning;but being a cheerful hobbit he had not needed hope,as long as despair could be postponed.

NL: Hij had nooit echt hoop in de affaire vanaf het begin; maar als een vrolijke hobbit had hij geen hoop nodig, zolang wanhoop kon worden uitgesteld.

— J.R.R. Tolkien, The Two Towers


Above all shadows rides the Sunand Stars for ever dwell:I will not say the Day is done,nor bid the Stars farewell.

NL: Boven alle schaduwen rijden de Sunand Stars voor altijd wonen:Ik zal niet zeggen dat de dag voorbij is, noch afscheid nemen van de Stars.

— J.R.R. Tolkien, The Return of the King


I have spoken words of hope. But only of hope. Hope is not victory.

NL: Ik heb woorden van hoop gesproken. Maar alleen van hoop. Hoop is geen overwinning.

— J.R.R. Tolkien, The Two Towers


The day will bring hope for me,” said Aragorn. “Is it not said that no foe has ever taken the Hornburg, if men defended it?””So the minstrels say,” said Éomer.”Then let us defend it, and hope!

NL: De dag zal mij hoop brengen,” zei Aragorn. “Is er niet gezegd dat geen enkele vijand ooit de Hornburg heeft ingenomen, als mannen het verdedigden?”Zo zeggen de minstrelen,” zei Éomer.”Laten we het dan verdedigen en hopen!

— J.R.R. Tolkien, The Two Towers


Then hope unlooked-for came so suddenly to Eomer’s heart, and with it the bite of care and fear renewed, that he said no more, but turned and went swiftly from the hall.

NL: Toen kwam de hoop onverwachts in het hart van Eomer, en daarmee de beet van zorg en angst vernieuwde, dat hij niet meer zei, maar draaide zich om en ging snel uit de hal.

— J.R.R. Tolkien, The Return of the King


Dawn is ever the hope of men.

NL: Dawn is altijd de hoop van mannen.

— J.R.R. Tolkien


I wish it need not have happened in my time,” said Frodo.”So do I,” said Gandalf, “and so do all who live to see such times. But that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given us.

NL: Ik wou dat het niet in mijn tijd gebeurd was,” zei Frodo.”Ik ook,” zei Gandalf, “en iedereen die leeft om zulke tijden te zien. Maar dat is niet aan hen om te beslissen. Alles wat we moeten beslissen is wat we moeten doen met de tijd die ons gegeven is.

— J.R.R. Tolkien, The Fellowship of the Ring


End? No, the journey doesn’t end here. Death is just another path, one that we all must take. The grey rain-curtain of this world rolls back, and all turns to silver glass, and then you see it.

NL: Einde? Nee, de reis eindigt hier niet. De dood is gewoon een ander pad, een pad dat we allemaal moeten nemen. De grijze regen-curtain van deze wereld rolt terug, en alles verandert in zilveren glas, en dan zie je het.

— J.R.R. Tolkien


To the dismay of those that stood by, about the body of Saruman a grey mist gathered, and rising very slowly to a great height like smoke from a fire, as a pale shrouded figure it loomed over the Hill. For a moment it wavered, looking to the West; but out of the West came a cold wind, and it bent away, and with a sigh dissolved into nothing.

NL: Tot de ontzetting van degenen die erbij stonden, over het lichaam van Saruman kwam een grijze mist, en zeer langzaam stijgend tot een grote hoogte als rook uit een vuur, als een bleke gehulde figuur het verscheen over de Heuvel. Het wankelde even, kijkend naar het Westen; maar uit het Westen kwam een koude wind, en het boog zich weg, en met een zucht opgelost in niets.

— J.R.R. Tolkien, The Return of the King


On their deathbed men will speak true, they say.

NL: Op hun sterfbed zullen mannen de waarheid spreken, zeggen ze.

— J.R.R. Tolkien, The Children of Húrin


All that is gold does not glitter,Not all those who wander are lost;The old that is strong does not wither,Deep roots are not reached by the frost.From the ashes a fire shall be woken,A light from the shadows shall spring;Renewed shall be blade that was broken,The crownless again shall be king.

NL: Al wat goud is, glittert niet, niet allen die dwalen zijn verloren;De oude, die sterk is, verwelkt niet, Diepwortelen worden niet bereikt door de vorst.Uit de as zal een vuur ontwaakt worden;Een licht uit de schaduwen zal ontspringen;Vernieuwd zal zijn het mes, dat gebroken is;De kroonloze zal koning zijn.

— J.R.R. Tolkien, The Fellowship of the Ring


Still round the corner there may wait A new road or a secret gateAnd though I oft have passed them by A day will come at last when IShall take the hidden paths that run West of the Moon, East of the Sun.

NL: Nog steeds om de hoek kan er wachten Een nieuwe weg of een geheime poortEn hoewel ik ze vaak voorbij een dag zal komen eindelijk wanneer IShall nemen de verborgen paden die ten westen van de maan, ten oosten van de zon lopen.

— J.R.R. Tolkien


Ho! Ho! Ho! To the bottle I goTo heal my heart and drown my woeRain may fall, and wind may blowAnd many miles be still to goBut under a tall tree will I lieAnd let the clouds go sailing by

NL: Ho! Ho! Ho! naar de fles ga ik om mijn hart te helen en verdrinken mijn weerain kan vallen, en de wind kan waaien en vele mijlen zijn nog te gaanmaar onder een hoge boom zal ik liegen en laat de wolken varen door

— J.R.R. Tolkien


The world was fair, the mountains tallIn Elder Days before the fall…

NL: De wereld was eerlijk, de bergen hoog In de Ouderendagen voor de val…

— J.R.R. Tolkien, The Fellowship of the Ring


I wisely started with a map.

NL: Ik begon wijselijk met een kaart.

— J.R.R. Tolkien