J.K. Rowling quotes | 147 quotes van J.K. Rowling

Ben je op zoek naar een J.K. Rowling quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste J.K. Rowling quotes. Veel leesplezier!

J.K. Rowling quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van J.K. Rowling verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste J.K. Rowling quotes:

Dumbledore watched her fly away, and as her silvery glow faded he turned back to Snape, and his eyes were full of tears.”After all this time?””Always,” said Snape.

NL: Perkamentus zag haar wegvliegen, en toen haar zilveren gloed vervaagde keerde hij terug naar Sneep, en zijn ogen waren vol tranen.”Na al die tijd?”Altijd,” zei Sneep.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


Things we lose have a way of coming back to us in the end, if not always in the way we expect.

NL: Dingen die we verliezen hebben een manier om uiteindelijk bij ons terug te komen, zo niet altijd op de manier die we verwachten.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix


After all this time?””Always…

NL: Na al die tijd?”Altijd…

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


Your mother died to save you. If there is one thing Voldemort cannot understand, it is love. Love as powerful as your mother’s for you leaves it’s own mark. To have been loved so deeply, even though the person who loved us is gone, will give us some protection forever.

NL: Je moeder stierf om je te redden. Als er één ding is dat Voldemort niet kan begrijpen, dan is het liefde. Liefde zo krachtig als die van je moeder voor jou… laat zijn eigen stempel achter. Om zo diep bemind te zijn, ook al is de persoon die van ons hield weg, zal ons voor altijd enige bescherming geven.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone


Snape’s patronus was a doe,’ said Harry, ’the same as my mother’s because he loved her for nearly all of his life, from when they were children.

NL: Snape’s beschermheer was een dode,’ zei Harry, ‘hetzelfde als mijn moeder’s omdat hij hield van haar voor bijna zijn hele leven, van toen ze kinderen waren.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


When you have seen as much of life as I have, you will not underestimate the power of obsessive love.

NL: Als je zoveel leven hebt gezien als ik, zul je de kracht van obsessieve liefde niet onderschatten.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince


What do I care how ‘e looks? I am good-looking enough for both of us, I theenk! All these scars show is zat my husband is brave!

NL: Wat kan mij dat schelen? Ik ben knap genoeg voor ons allebei. Al die littekens laten zien dat m’n man dapper is.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince


You are protected, in short, by your ability to love!

NL: Je bent beschermd, kortom, door je vermogen om lief te hebben!

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince


And he knew that at that moment, they understood each other perfectly, and when he told her what he was going to do now, she would not say ‘be careful’ or ‘don’t do it’, but she would accept his decision because she would not have expected anything less of him.

NL: En hij wist dat op dat moment, ze elkaar perfect begrepen, en toen hij haar vertelde wat hij nu van plan was te doen, zou ze niet zeggen “wees voorzichtig” of doe het niet, maar ze zou zijn beslissing accepteren omdat ze niets minder van hem zou hebben verwacht.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince


Then she was kissing him as she had never kissed him before…and it was blissful oblivion, better than firewhisky; she was the only real thing in the world.

NL: Toen kuste ze hem zoals ze hem nog nooit eerder had gekust… en het was zalige vergetelheid, beter dan vuurwhisky; zij was het enige echte ding in de wereld.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


He didn’t realize that love as powerful as your mother’s for you leaves its own mark.

NL: Hij besefte niet dat die liefde zo krachtig is als die van je moeder voor jou.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone


It is impossible to manufacture or imitate love.

NL: Het is onmogelijk om liefde te produceren of na te bootsen.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince


It does not do to dwell on dreams and forget to live.

NL: Het doet er niet toe om te blijven stilstaan bij dromen en te vergeten te leven.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone


We’re all human, aren’t we? Every human life is worth the same, and worth saving.

NL: We zijn allemaal mensen, nietwaar? Elk menselijk leven is hetzelfde waard, en het redden waard.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


Albus Severus,” Harry said quietly, so that nobody but Ginny could hear, and she was tactful enough to pretend to be waving to Rose, who was now on the train, “you were named for two headmasters of Hogwarts. One of them was a Slytherin and he was probably the bravest man I ever knew.

NL: Albus Severus,” zei Harry rustig, zodat niemand anders dan Ginny kon horen, en ze was tactvol genoeg om te doen alsof ze zwaaide naar Rose, die nu op de trein was, “je was vernoemd naar twee hoofdmeesters van Zweinstein. Een van hen was een Slytherin en hij was waarschijnlijk de dapperste man die ik ooit kende.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


There is no good and evil, there is only power and those too weak to seek it.

NL: Er is geen goed en kwaad, er is alleen macht en zij die te zwak zijn om het te zoeken.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone


What would come, would come…and you would have to meet it, when it did.

NL: Wat er zou komen, zou komen… en je zou het moeten ontmoeten, als het gebeurde.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire


The best of us must sometimes eat our words.

NL: De besten van ons moeten soms onze woorden opeten.

— J.K. Rowling


As is a tale, so is life: not how long it is, but how good it is, is what matters.I wish you all very good lives.

NL: Zoals een verhaal, zo is het leven: niet hoe lang het is, maar hoe goed het is, is wat er toe doet.Ik wens jullie allemaal een heel goed leven toe.

— J.K. Rowling, Very Good Lives: The Fringe Benefits of Failure and the Importance of Imagination


Hearing voices no one else can hear isn’t a good sign, even in the wizarding world.

NL: Het horen van stemmen die niemand anders kan horen is geen goed teken, zelfs niet in de tovenaarswereld.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets


Whatever happens to your body, your soul will survive, untouched…

NL: Wat er ook met je lichaam gebeurt, je ziel zal overleven, onaangetast…

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


To the well-organized mind, death is but the next great adventure.

NL: Voor de goed georganiseerde geest is de dood slechts het volgende grote avontuur.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone


Is ‘fat’ really the worst thing a human being can be? Is ‘fat’ worse than ‘vindictive’, ‘jealous’, ‘shallow’, ‘vain’, ‘boring’ or ‘cruel’? Not to me.

NL: Is’vet’ echt het ergste wat een mens kan zijn? Is’vet’ erger dan ‘wraakzuchtig’, ‘jaloers’, ‘ondiep’, ‘vain’,’saai’ of ‘wreed’? Niet voor mij.

— J.K. Rowling


The thing about growing up with Fred and George,” said Ginny thoughtfully, “is that you sort of start thinking anything’s possible if you’ve got enough nerve.

NL: Het ding over opgroeien met Fred en George,” zei Ginny bedachtzaam, “is dat je begint te denken dat alles mogelijk is als je genoeg lef hebt.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince


Understanding is the first step to acceptance, and only with acceptance can there be recovery.

NL: Begrip is de eerste stap naar acceptatie, en alleen met acceptatie kan er sprake zijn van herstel.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire


There are some things you can’t share without ending up liking each other, and knocking out a twelve-foot mountain troll is one of them.

NL: Sommige dingen kun je niet delen zonder elkaar leuk te vinden… en een bergtroll van 12 meter uit te schakelen is er één van.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone


Dumbledore will only leave from Hogwarts when there are none loyal to him!

NL: Perkamentus vertrekt alleen van Zweinstein als er niemand loyaal aan hem is!

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince


Besides, the world isn’t split into good people and Death Eaters. We’ve all got both light and dark inside us. What matters is the part we choose to act on. That’s who we really are.

NL: Trouwens, de wereld is niet verdeeld in goede mensen en Death Eaters. We hebben allemaal licht en donker in ons. Waar het om gaat is het deel dat we kiezen om te handelen. Dat is wie we echt zijn.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban


We can’t choose our fate, but we can choose others. Be careful in knowing that.

NL: We kunnen ons lot niet kiezen, maar we kunnen anderen kiezen. Wees voorzichtig met dat te weten.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix


You must accept the reality of other people. You think that reality is up for negotiation, that we think it’s whatever you say it is. You must accept that we are as real as you are; you must accept that you are not God.

NL: Je moet de realiteit van andere mensen accepteren. Je denkt dat de realiteit voor onderhandeling is, dat we denken dat het is wat je zegt dat het is. Je moet accepteren dat we zo echt zijn als je bent; je moet accepteren dat je niet God bent.

— J.K. Rowling, The Casual Vacancy


Call him Voldemort, Harry. Always use the proper name for things. Fear of a name increases fear of the thing itself.

NL: Noem hem Voldemort, Harry. Gebruik altijd de juiste naam voor dingen. Angst voor een naam verhoogt de angst voor het ding zelf.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone


I am what I am, an’ I’m not ashamed. ‘Never be ashamed,’ my ol’ dad used ter say, ‘there’s some who’ll hold it against you, but they’re not worth botherin’ with.

NL: Ik ben wat ik ben, en ik schaam me niet. ‘Wees nooit beschaamd, mijn ouwe vader gebruikte Ter zeggen, “er zijn een aantal die het tegen je zal houden, maar ze zijn niet de moeite waard om mee.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire


Where your treasure is, there will your heart be also

NL: Waar je schat is, daar zal je hart ook zijn.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


That’s chess!” snapped Ron. “You’ve got to make some sacrifices!

NL: Dat is schaken!” Ik heb Ron gekraakt. “Je moet wat offers brengen!

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone


Do you remember me telling you we are practicing non-verbal spells, Potter?””Yes,” said Harry stiffly.”Yes, sir.””There’s no need to call me “sir” Professor.”The words had escaped him before he knew what he was saying.

NL: Weet je nog dat ik je vertelde dat we niet-verbale spreuken oefenen, Potter?”Ja,” zei Harry stijf.”Ja, meneer.””Het is niet nodig om me “meneer” Professor te noemen.”De woorden waren hem ontgaan voordat hij wist wat hij zei.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince


He can run faster than Severus Snape confronted with shampoo.

NL: Hij kan sneller rennen dan Severus Snape geconfronteerd met shampoo.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


Is it true that you shouted at Professor Umbridge?””Yes.””You called her a liar?””Yes.””You told her He Who Must Not Be Named is back?””Yes.””Have a biscuit, Potter.

NL: Is het waar dat u schreeuwde tegen professor Umbridge?””Ja.””Je noemde haar een leugenaar?””Ja.””Je hebt haar verteld dat Hij die niet genoemd mag worden terug is?””Ja.””Heb een koekje, Potter.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix


Death’s got an Invisibility Cloak?” Harry interrupted again.”So he can sneak up on people,” said Ron. “Sometimes he gets bored of running at them, flapping his arms and shrieking…

NL: De dood heeft een onzichtbare mantel? Harry onderbrak opnieuw.”Zodat hij mensen kan besluipen,” zei Ron. “Soms wordt hij het beu om naar hen te rennen, met zijn armen te zwaaien en te gillen…

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


Percy wouldn’t notice a joke if it danced naked in front of him wearing one of Dobby’s hats.

NL: Percy zou geen grap merken als het naakt voor hem danste met een hoed van Dobby.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire


You haven’t got a letter on yours,” George observed. “I suppose she thinks you don’t forget your name. But we’re not stupid-we know we’re called Gred and Forge.

NL: Je hebt geen brief op de jouwe,” merkte George op. Ik veronderstel dat ze denkt dat je je naam niet vergeet. Maar we zijn niet dom. We weten dat we Gred en Forge heten.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone


Don’t talk to me.””Why not?””Because I want to fix that in my memory for ever. Draco Malfoy, the amazing bouncing ferret…

NL: Praat niet tegen me.”Waarom niet?”Omdat ik dat voor altijd in mijn geheugen wil herstellen. Draco Malfoy, de geweldige stuiterende fret…

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire


Why are they all staring?” demanded Albus as he and Rose craned around to look at the other students.”Don’t let it worry you,” said Ron. “It’s me. I’m extremely famous.

NL: Waarom staren ze allemaal?” Albus eiste dat hij en Rose naar de andere studenten keken.”Laat het je niet zorgen maken,” zei Ron. “Ik ben het. Ik ben zeer beroemd.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


How do you feel, Georgie?” whispered Mrs. Weasley.George’s fingers groped for the side of his head.”Saintlike,” he murmured.”What’s wrong with him?” croaked Fred, looking terrified. “Is his mind affected?””Saintlike,” repeated George, opening his eyes and looking up at his brother. “You see…I’m HOLEY, Fred, geddit?

NL: Hoe voel je je, Georgie?” Gefluisterde Mrs. Wemel.George’s vingers betasten naar de zijkant van zijn hoofd.”Saint like,” mompelde hij.”Wat is er mis met hem?” Fred is doodsbang. “Is zijn geest aangetast?”Saint like,” herhaalde George, zijn ogen openend en naar zijn broer opkijkend. “Zie je… ik ben Holey, Fred, Geddit?

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


Holey? You have the the whole world of ear-related humor before you, you go for holey?

NL: Holey? Je hebt de hele wereld van oor-gerelateerde humor voor je, ga je voor holey?

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


Now, you two – this year, you behave yourselves. If I get one more owl telling me you’ve – you’ve blown up a toilet or –””Blown up a toilet? We’ve never blown up a toilet.””Great idea though, thanks, Mum.

NL: Jullie twee dit jaar, gedraag je. Als ik nog een uil krijg die me vertelt dat je een toilet hebt opgeblazen of een toilet hebt opgeblazen? We hebben nog nooit een toilet opgeblazen.”Geweldig idee, dank je, mam.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone


Oh well… I’d just been thinking, if you had died, you’d have been welcome to share my toilet.

NL: Oh nou… Ik had net gedacht, als je dood was gegaan, was je welkom geweest om mijn toilet te delen.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets


Yeah, Quirrell was a great teacher. There was just that minor drawback of him having Lord Voldemort sticking out of the back of his head!

NL: Ja, Quirrell was een geweldige leraar. Er was gewoon dat kleine nadeel van hem dat Lord Voldemort uit zijn achterhoofd stak!

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix


Why were you lurking under our window?””Yes – yes, good point, Petunia! What were you doing under our windows, boy?””Listening to the news,” said Harry in a resigned voice.His aunt and uncle exchanged looks of outrage.”Listening to the news! Again?””Well, it changes every day, you see,” said Harry.

NL: Waarom loerde je onder ons raam?”Ja – ja, goed punt, Petunia! Wat deed je onder onze ramen, jongen?””Luisterend naar het nieuws,” zei Harry in een afgetreden stem.Zijn tante en oom wisselden blikken van verontwaardiging.”Luisterend naar het nieuws! Alweer?”Nou, het verandert elke dag, zie je,” zei Harry.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix


Of all the trees we could’ve hit, we had to get one that hits back.

NL: Van alle bomen die we hadden kunnen raken, moesten we er één terughalen.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets


He was my mum and dad’s best friend. He’s a convicted murderer, but he’s broken out of wizard prison and he’s on the run. He likes to keep in touch with me, though…keep up with my news…check if I’m happy…

NL: Hij was de beste vriend van mijn ouders. Hij is een veroordeelde moordenaar, maar hij is ontsnapt uit de tovenaar gevangenis en hij is op de vlucht. Hij houdt graag contact met me, maar… houd mijn nieuws bij… controleer of ik gelukkig ben…

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban


Ginny!” said Mr. Weasley, flabbergasted. “Haven’t I taught you anything? What have I always told you? Never trust anything that can think for itself if you can’t see where it keeps its brain?

NL: Ginny!” Zei Mr Weasley, verbijsterd. “Heb ik je niets geleerd? Wat heb ik je altijd gezegd? Vertrouw nooit iets dat voor zichzelf kan denken als je niet kunt zien waar het zijn hersenen bewaart?

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets


Why are you worrying about YOU-KNOW-WHO, when you should be worrying about YOU-NO-POO? The constipation sensation that’s gripping the nation!

NL: Waarom maak je je zorgen over YOU-KNOW-WHO, terwijl je je zorgen moet maken over YOU-NO-POO? De constipatie sensatie die de natie grijpt!

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince


An Unbreakable Vow?” said Ron, looking stunned. “Nah, he can’t have…. Are you sure?””Yes I’m sure,” said Harry. “Why, what does it mean?””Well, you can’t break an Unbreakable Vow…””I’d worked that much out for myself, funnily enough.

NL: Een onbreekbare gelofte?” Zei Ron, die er verbijsterd uitzag. “Nee, hij kan niet… weet je het zeker?”Ja, ik weet het zeker,” zei Harry. “Waarom, wat betekent het?””Nou, je kunt niet breken een Onbreekbare Belofte… “”Ik werkte dat veel voor mezelf, grappig genoeg.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince


I hope you’re pleased with yourselves. We could all have been killed – or worse, expelled. Now if you don’t mind, I’m going to bed.

NL: Ik hoop dat jullie blij zijn met jezelf. We hadden allemaal gedood kunnen worden – of erger, van school gestuurd. Als je het niet erg vindt, ik ga naar bed.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone


Seventeen, eh!” said Hagrid as he accepted a bucket-sized glass of wine from Fred.”Six years to the day we met, Harry, d’yeh remember it?””Vaguely,” said Harry, grinning up at him. “Didn’t you smash down the front door, give Dudley a pig’s tail, and tell me I was a wizard?””I forge’ the details,” Hagrid chortled.

NL: Zeventien, eh!” Zei Hagrid als hij aanvaard een emmer-grote glas wijn van Fred.”Zes jaar tot de dag dat we elkaar ontmoetten, Harry, weet je nog?”Vaguely,” zei Harry, grijnzen naar hem. “Heb je niet de voordeur ingeslagen, geef Dudley een varkensstaart, en zeg me dat ik een tovenaar was?””Ik vervalste de details,” chort Hagrid.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


Where is Wood?” said Harry, suddenly realizing he wasn’t there.”Still in the showers,” said Fred. “We think he’s trying to drown himself.

NL: Waar is Wood?” Zei Harry, opeens besefte hij dat hij er niet was.”Nog steeds in de douches,” zei Fred. “We denken dat hij zichzelf probeert te verdrinken.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban


Sometimes you remind me a lot of James. He called it my ‘furry little problem’ in company. Many people were under the impression that I owned a badly behaved rabbit.

NL: Soms doe je me veel aan James denken. Hij noemde het in gezelschap mijn ‘vuur kleine probleempje’. Veel mensen dachten dat ik een slecht gedragen konijn had.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince


For instance, this new idea that You-Know-Who can kill with a single glance from his eyes. That’s a basilisk, listeners. One simple test: Check whether the thing that’s glaring at you has got legs. If it has, it’s safe to look into its eyes, although if it really is You-Know-Who, that’s still likely to be the last thing you ever do.

NL: Bijvoorbeeld, dit nieuwe idee dat You-Know-Who kan doden met een enkele blik uit zijn ogen. Dat is een basilisk, luisteraars. Een eenvoudige test: Controleer of het ding dat je aanschouwt benen heeft. Als het heeft, is het veilig om in zijn ogen te kijken, hoewel als het echt You-Know-Who, dat is nog steeds waarschijnlijk het laatste wat je ooit doet.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


Harry, don’t go picking a row with Malfoy, don’t forget, he’s a prefect now, he could make life difficult for you…””Wow, I wonder what it’d be like to have a difficult life?” said Harry sarcastically.

NL: Harry, ga geen ruzie maken met Malfoy, vergeet niet, hij is nu een prefect, hij kan het leven moeilijk voor je maken… “Wow, ik vraag me af hoe het zou zijn om een moeilijk leven te hebben?” Zei Harry sarcastisch.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix


We did it, we bashed them wee Potter’s the one, and Voldy’s gone moldy, so now let’s have fun!

NL: Het is ons gelukt, we hebben ze in elkaar geslagen, Potter is de ware, en Voldy is beschimmeld geworden, dus nu gaan we plezier maken!

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


I don’t mean to be rude—” he began, in a tone that threatened rudeness in every syllable.”Yet, sadly, accidental rudeness occurs alarmingly often,” Dumbledore finished the sentence gravely.

NL: Ik wil niet onbeleefd zijn” begon hij, in een toon die onbeleefdheid bedreigde in elke lettergreep.”Toch, helaas, toevallige onbeleefdheid gebeurt alarmerend vaak,” Perkamentus eindigde de straf ernstig.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince


I dreamed I was buying new shoes last night,” said Ron. “What d’ya think that’s gonna mean?””Probably that you’re going to be eaten by a giant marshmallow or something,” said Harry.

NL: Ik droomde dat ik vannacht nieuwe schoenen kocht,” zei Ron. Wat denk je dat dat betekent?””Waarschijnlijk dat je opgegeten wordt door een gigantische marshmallow of zoiets,” zei Harry.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban


Mistletoe,” said Luna dreamily, pointing at a large clump of white berries placed almost over Harry’s head. He jumped out from under it. “Good thinking,” said Luna seriously. “It’s often infested with nargles.

NL: “Mistletoe,” zei Luna dromerig, wijzend op een grote klomp witte bessen geplaatst bijna over Harry’s hoofd. Hij sprong er onderuit. “Goed gedacht,” zei Luna serieus. “Het is vaak besmet met nargles.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix


Anyone can speak Troll. All you have to do is point and grunt.

NL: Iedereen kan Troll spreken. Je hoeft alleen maar te wijzen en te grunten.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire


So that’s little Scorpious. Make sure you beat him in every test, Rosie. Thank god you’ve inherited your mother’s brains.

NL: Dus dat is kleine Scorpious. Zorg ervoor dat je hem in elke test verslaat, Rosie. Godzijdank heb je de hersenen van je moeder geërfd.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


By all means continue destroying my possessions. I daresay I have too many.

NL: Ga door met het vernietigen van mijn bezittingen. Ik durf te zeggen dat ik er te veel heb.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix


Great, tell me when you’ve defeated Voldemort for me, will you?

NL: Geweldig, vertel me wanneer je Voldemort hebt verslagen voor mij, wil je?

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


So why in the name of Merlin’s saggy left —”“Don’t talk to your mother like that.

NL: Dus waarom in de naam van Merlijn vertrok Saggy Don… praat zo tegen je moeder.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


It unscrews the other way.

NL: Het schroeft de andere kant op.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix


Alas! Earwax!

NL: Helaas! Earwax!

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone


Nobody’s ever asked me to a party before, as a friend. Is that why you dyed your eyebrow, for the party? Should I do mine too?

NL: Niemand heeft me ooit naar een feestje gevraagd, als vriend. Heb je daarom je wenkbrauw geverfd voor het feest? Moet ik de mijne ook doen?

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince


Well, we were always going to fail that one,” said Ron gloomily as they ascended the marble staircase. He had just made Harry feel rather better by telling him how he told the examiner in detail about the ugly man with a wart on his nose in the crystal ball, only to look up and realize he had been describing the examiner’s reflection.

NL: Nou, die zouden we altijd laten mislukken,” zei Ron somber toen ze de marmeren trap opklommen. Hij had Harry zich net beter laten voelen door hem te vertellen hoe hij de examinator in detail vertelde over de lelijke man met een wrat op zijn neus in de kristallen bol, alleen maar om op te kijken en te beseffen dat hij de reflectie van de examinator had beschreven.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix


Everybody finished the song at different times. At last, only the Weasley twins were left singing along to a very slow funeral march.

NL: Iedereen maakte het nummer op verschillende tijden af. Eindelijk bleven alleen de Weasley-tweeling meezingen naar een langzame begrafenismars.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone


Hermione launched herself forwards and started punching every inch of him that she could reach.’Ouch — ow — gerroff! What the — ? Hermione — OW!’“You — complete — arse — Ronald — Weasley!”She punctuated every word with a blow: Ron backed away, shielding his head as Hermione advanced.

NL: Hermelien lanceerde zichzelf naar voren en begon elke centimeter van hem te slaan die ze kon bereiken.’Auh, ow… gerroff! Wat krijgen we nou? Hermelien.’Ben jij compleet met een reet Ronald Weasley?Ze sloeg elk woord door met een klap: Ron trok zich terug en beschermde zijn hoofd toen Hermione oprukte.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


Do you mean ter tell me,” he growled at the Dursleys, “that this boy—this boy!—knows nothin’ abou’—about ANYTHING?”Harry thought this was going a bit far. He had been to school, after all, and his marks weren’t bad.”I know some things,” he said. “I can, you know, do math and stuff.

NL: Bedoel je dat ter me vertellen,” gromde hij naar de Dursleys, “dat deze jongen deze jongen!”Harry dacht dat dit een beetje ver ging. Hij was toch naar school geweest, en zijn cijfers waren niet slecht.”Ik weet sommige dingen,” zei hij. “Ik kan, weet je, rekenen en zo.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone


Hello, Minister!” bellowed Percy, sending a neat jinx straight at Thicknesse, who dropped his wand and clawed at the front of his robes, apparently in awful discomfort. “Did I mention I’m resigning?

NL: Hallo, minister!” Bellowed Percy, stuurt een nette vloek recht naar Thicknesse, die zijn toverstok liet vallen en klauwde aan de voorzijde van zijn gewaden, blijkbaar in verschrikkelijk ongemak. “Heb ik gezegd dat ik ontslag neem?

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


Bad news, Harry. I’ve just been to see Professor McGonagall about the Firebolt. She – er, got a bit shirty with me. Told me I’d got my priorities wrong. Seemed to think I cared more about winning the Cup than I do about staying alive. Just because I told her I didn’t care if it threw you off, as long as you caught the Snitch first.

NL: Slecht nieuws, Harry. Ik ben net bij professor McGonagall geweest over de Firebolt. Ze werd een beetje shirt met me. Zei me dat ik mijn prioriteiten verkeerd had. Het leek alsof ik meer gaf om het winnen van de Beker dan om in leven te blijven. Gewoon omdat ik haar vertelde dat het me niet kon schelen of het je van de kaart gooide, zolang je de Snitch als eerste pakte.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban


Fred, you next,” the plump woman said. “I’m not Fred, I’m George,” said the boy. “Honestly, woman, you call yourself our mother? Can’t you tell I’m George?” “Sorry, George, dear.” “Only joking, I am Fred,” said the boy and off he went.

NL: Fred, jij bent de volgende,” zei de mollige vrouw. “Ik ben Fred niet, ik ben George,” zei de jongen. Eerlijk gezegd, vrouw, noem je jezelf onze moeder? Zie je niet dat ik George ben? “Sorry, George, lieverd.” “Grapje, ik ben Fred,” zei de jongen en ging weg.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone


I’ll make Goyle do lines, it’ll kill him, he hates writing,” said Ron happily. He lowered his voice to Goyle’s low grunt and, screwing up his face in a look of pained concentration, mimed writing in midair. “I… must… not… look… like… a… baboon’s… backside.

NL: Ik laat Goyle lijnen doen, het zal hem doden, hij haat schrijven, zei Ron gelukkig. Hij liet zijn stem zakken tot Goyle’s lage grunt en, het verpesten van zijn gezicht in een blik van pijnige concentratie, mimed schrijven in de lucht. Ik… moet… niet… kijken… als… een… baviaan… naar achteren.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix


Ooh, you look much tastier than Crabbe and Goyle, Harry” said Hermione, before catching sight of Ron’s raised eyebrows, blushing slightly and saying “oh you know what I mean – Goyle’s Potion looked like bogies.

NL: Ooh, je ziet er veel lekkerder uit dan Crabbe en Goyle, Harry,” zei Hermione, voordat je Ron’s opgeheven wenkbrauwen ziet, een beetje bloost en zegt “oh je weet wat ik bedoel – Goyle’s Potion zag eruit als draaistellen.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


The mind is a complex and many-layered thing, Potter… or at least, most minds are…

NL: De geest is een complex en veelgelaagd ding, Potter… of tenminste, de meeste geesten zijn…

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix


His eyes are as green as a fresh pickled toad,His hair is as dark as a blackboard.I wish he was mine, he’s really divine,The hero who conquered the Dark Lord.

NL: Zijn ogen zijn zo groen als een frisse pickled pad, Zijn haar is zo donker als een bord.Ik wou dat hij van mij was, hij is echt goddelijk, De held die de Duistere Heer veroverde.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets


Don’t forget to give Neville our love!’ Ginny told James as she hugged him.!’ Neville-‘James rolled his eyes…..

NL: Vergeet Neville niet onze liefde te geven!’ Ginny vertelde James toen ze hem omhelsde!’ Neville-‘James rolde zijn ogen….

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


I knew I could do it all this time,” said Harry, “Because I’d already done it… does that make sense?

NL: Ik wist dat ik het al die tijd kon doen, zei Harry, omdat ik het al gedaan had… is dat logisch?

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban


I am a wizard, not a baboon brandishing a stick.

NL: Ik ben een tovenaar, geen baviaan die een stok brandisht.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince


Am I about to discover where you, Ron, and Hermione disappeared to while you were supposed to be in the back room of Fred and George’s shop?”How did you…?”Harry, please. You’re talking to the man who raised Fred and George.

NL: Sta ik op het punt om te ontdekken waar jij, Ron en Hermione verdwenen zijn terwijl jij in de achterkamer van Fred en George’s winkel hoorde te zijn?Hoe heb je…Harry, alsjeblieft. Je praat met de man die Fred en George heeft opgevoed.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince


When we come face-to-face with one down a dark alley, we’re going to be having a shufti to see if it’s solid, aren’t we, we’re not going to be asking, ‘Excuse me, are you the imprint of a departed soul?

NL: Als we er een in een donker steegje aantreffen, gaan we een shufti nemen om te zien of het solide is, nietwaar, we gaan niet vragen, ‘Pardon, bent u de afdruk van een overleden ziel?

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince


And it’s Gryfindor in possession again, as Johnson takes the Quaffle— Flint alongside her —poke him in the eye, Angelina —it was a joke, professor, it was a joke…

NL: En het is Gryfindor in bezit weer, als Johnson neemt de Quaffle… Flint naast haar… stak hem in het oog, Angelina… het was een grap, professor, het was een grap…

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban


Did you see me disarm Hermione, Harry?””Only once” said Hermione stung. “I got you loads more then you got me—””I did not only get you once, I got you at least three times—””Well if you’re counting the one where you tripped over your own feet and knocked the wand out of my hand—

NL: Heb je me Hermione zien ontwapenen, Harry?”Eenmaal maar,” zei Hermelien. “Ik heb je veel meer dan je me “”Ik heb je niet alleen een keer, ik heb je minstens drie keer “” Nou als je het tellen van de een waar je struikelde over je eigen voeten en sloeg de toverstok uit mijn hand

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix


They heard the click of the mail slot and flop of letters on the doormat. “Get the mail, Dudley,” said Uncle Vernon from behind his paper. “Make Harry get it.””Get the mail, Harry.””Make Dudley get it.””Poke him with your Smelting stick, Dudley.

NL: Ze hoorden de klik van de mail slot en flop van brieven op de deurmat. “Haal de post, Dudley,” zei oom Vernon van achter zijn krant. Zorg dat Harry het krijgt.”Haal de post, Harry.”Make Dudley snap het.”Pak hem met je smeltstok, Dudley.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone


You can laugh! But people used to believe there were no such things as the Blibbering Humdinger or the Crumple-Horned Snorkack!

NL: Je kunt lachen. Maar mensen geloofden altijd dat er geen dingen waren zoals de Blibbering Humdinger of de Crumple-Horned Snorkack!

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix


Well you seemed too busy to call him a prat and I thought someone should.

NL: Je leek het te druk te hebben om hem een klootzak te noemen en ik vond dat iemand dat moest doen.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince


Harry and Hermione are very platonic friends. But I won’t answer for anyone else, nudge-nudge wink-wink!

NL: Harry en Hermione zijn erg platonische vrienden. Maar ik zal me niet verantwoorden voor iemand anders, nudge-nudge knipoog!

— J.K. Rowling


I thought it sounded a bit like Percy singing… maybe you’ve got to attack him while he’s in the shower, Harry.

NL: Ik dacht dat het een beetje klonk als Percy zingen… misschien moet je hem aanvallen terwijl hij onder de douche staat, Harry.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire


I don’t think you should be an Auror, Harry,” said Luna unexpectedly. Everybody looked at her. “The Aurors are part of the Rotfang Conspiracy, I thought everyone knew that. They’re working to bring down the Ministry of Magic from within using a mixture of dark magic and gum disease.

NL: Ik denk niet dat je een Auror moet zijn, Harry,” zei Luna onverwachts. Iedereen keek naar haar. “De Aurors maken deel uit van de Rotfang samenzwering, ik dacht dat iedereen dat wist. Ze proberen het Ministerie van Magie van binnenuit neer te halen met behulp van een mengsel van donkere magie en tandvleesziekte.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince


I’ve never stunned anyone except in our D.A. lessons,” said Luna, sounding mildly interested. “That was noisier than I thought it would be.

NL: Ik heb nog nooit iemand verdoofd, behalve in onze OvJ. lessen,” zei Luna, klinkt licht geinteresseerd. “Dat was luidruchtiger dan ik dacht dat het zou zijn.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


I have gone temporarily deaf and haven’t any idea what you said, Harry.

NL: Ik ben tijdelijk doof geworden en heb geen idee wat je zei, Harry.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire


Oh, of course,” said Ron, clapping a hand to his forehead. “I forgot we’ll be hunting down Voldemort in a mobile library.

NL: Oh, natuurlijk,” zei Ron, een hand op zijn voorhoofd klappen. “Ik vergat dat we op Voldemort jagen in een mobiele bibliotheek.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


Ask us no questions and we’ll tell you no lies.

NL: Stel ons geen vragen en wij vertellen u geen leugens.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix


Would you like a cough drop Dolores?

NL: Wil je een hoestdrankje Dolores?

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix


I see a light in the kitchen. Let us not deprive Molly any longer of the chance to deplore how thin you are.

NL: Ik zie licht in de keuken. Laten we Molly niet langer de kans ontnemen om te betreuren hoe dun je bent.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince


Do I look stupid?” snarled Uncle Vernon, a bit of fried egg dangling from his bushy mustache.

NL: Zie ik er stom uit?” Snapte oom Vernon, een beetje gebakken ei bungelend uit zijn bossige snor.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets


I was supposed to be waiting up here when you got back, only your Phoenix lot got in the way…”“Yes, they do that,” said Dumbledore.

NL: Ik had hier moeten wachten toen je terugkwam, alleen je Phoenix groep stond in de weg…..Ja, dat doen ze, zei Perkamentus.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince


Yes, my tiara sets off the whole thing nicely,” said Auntie Muriel in a rather carrying whisper. “But I must say, Ginevra’s dress is far too low-cut.”Ginny glanced round, grinning, winked at Harry, then quickly faced the front again.

NL: Ja, mijn tiara start het hele ding mooi,” zei tante Muriel in een nogal dragende fluistering. “Maar ik moet zeggen, Ginevra’s jurk is veel te laag gesneden.”Ginny keek rond, grijnsend, knipoogde naar Harry, toen snel weer naar het front.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


Professor Kettleburn, our Care of Magical Creatures teacher, retired at the end of last year in order to enjoy more time with his remaining limbs.

NL: Professor Kettleburn, onze Care of Magical Creatures leraar, is eind vorig jaar met pensioen gegaan om meer tijd te hebben met zijn overgebleven ledematen.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban


I WILL NOT TOLERATE MENTION OF YOUR ABNORMALITY UNDER THIS ROOF!

NL: Ik tolereer uw abnormaliteit niet onder dit dak.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets


Yeah you can have a word,” said Harry savagely. “Good-bye.

NL: Ja, je kunt even praten,” zei Harry brutaal. Tot ziens.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire


Yeah, well, food’s one of the five exceptions to Gamp’s Law of Elemental Transfigurations,” said Ron, to general astonishment.

NL: Ja, nou, eten is een van de vijf uitzonderingen op Gamp’s Wet van Elementale Transfiguraties,” zei Ron, tot algemene verbazing.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


Wild!” Ron said, twiddling the replay knob on the side. “I can make that old bloke down there pick his nose again… and again… and again…

NL: Wild!” Ron zei, draaien met de replay knop aan de zijkant. “Ik kan die oude kerel daar in zijn neus laten peuteren… en opnieuw… en opnieuw…

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire


How in the name of Merlin’s pants have you managed to get your hands on those Horcrux books?

NL: Hoe in de naam van Merlijns broek heb je die Horcrux boeken in handen gekregen?

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


So Dobby stopped us from getting on the train and broke your arm. . . .” He shook his head. “You know what, Harry? If he doesn’t stop trying to save your life he’s going to kill you.

NL: Dus Dobby hield ons tegen om in de trein te stappen en brak je arm….” Hij schudde zijn hoofd. Weet je wat, Harry? Als hij niet stopt met proberen je leven te redden, vermoordt hij je.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets


I know how to use a fellytone now.

NL: Ik weet nu hoe ik een Feltytone moet gebruiken.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban


No, thanks,” said Harry. “The toilet’s never had anything as horrible as your head down it— it might be sick.” Then he ran, before Dudley could work out what he’d said.

NL: Nee, bedankt,” zei Harry. “Het toilet heeft nog nooit zoiets vreselijks gehad als je hoofd naar beneden zou het ziek kunnen zijn.” Toen vluchtte hij, voordat Dudley kon uitzoeken wat hij had gezegd.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone


My Head of House said I lacked certain necessary qualities…like the ability to behave myself.

NL: Mijn hoofd van het huis zei dat ik bepaalde noodzakelijke kwaliteiten miste… zoals het vermogen om mezelf te gedragen.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix


The poor things keep calling in those – those pumbles, I think they’re called – you know, the ones who mend pipes and things – “”Plumbers?”” – exactly, yes, but of course they’re flummoxed.

NL: De arme dingen blijven roepen in die.. die pummels, Ik denk dat ze worden genoemd.. je weet wel, degenen die repareren pijpen en dingen.. “”Plumbers?”” Precies, ja, maar natuurlijk zijn ze flummoxed.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets


Merlin’s beard.

NL: Merlijn’s beard.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


I can’t give a Professor love!

NL: Ik kan geen Professor liefde geven!

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


As much money and life as you could want! The two things most human beings would choose above all – the trouble is, humans do have a knack of choosing precisely those things that are worst for them.

NL: Zoveel geld en leven als je maar wilt. De twee dingen die de meeste mensen boven alles zouden kiezen – het probleem is, mensen hebben een vaardigheid om precies die dingen te kiezen die het slechtst voor hen zijn.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone


Newt Scamander : “My philosophy is that worrying means you suffer twice.

NL: Newt Scamander: “Mijn filosofie is dat zorgen zorgen betekent dat je twee keer lijdt.

— J.K. Rowling, Fantastic Beasts and Where to Find Them: The Original Screenplay


Anythings possible if you’ve got enough nerve!!!

NL: Alles wat mogelijk is als je genoeg lef hebt!!!

— J.K. Rowling


Hermione was screaming again: the sound went through Harry like physical pain.

NL: Hermelien schreeuwde weer: het geluid ging door Harry heen als fysieke pijn.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


She picked up the book and then walked back past him into the tent, but as she did so, she brushed the top of his head lightly with her hand. He closed his eyes at her touch, and hated himself for wishing that what she said was true: that Dumbledore had really cared.

NL: Ze pakte het boek op en liep toen langs hem de tent in, maar toen ze dat deed, borstelde ze de bovenkant van zijn hoofd licht met haar hand. Hij sloot zijn ogen bij haar aanraking en haatte zichzelf omdat hij wenste dat wat zij zei waar was: dat Perkamentus echt om hem gaf.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


Hermione turned and beamed at Harry; her eyes, too, were full of tears.‘…then I declare you bonded for life.

NL: Hermelien draaide zich om en straalde naar Harry; haar ogen, ook, waren vol tranen…dan verklaar ik je verbonden voor het leven.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


It’s going to be all right, sir,” Harry said over and over again, more worried by Dumbledore’s silence than he had been by his weakened voice. “We’re nearly there … I can Apparate us both back … don’t worry …””I am not worried, Harry,” said Dumbledore, his voice a little stronger despite the freezing water. “I am with you.

NL: Het komt allemaal goed, meneer,” zei Harry steeds weer, meer bezorgd over Perkamentus stilte dan hij was geweest door zijn verzwakte stem. “We zijn er bijna… “Ik maak me geen zorgen, Harry,” zei Perkamentus, zijn stem is een beetje sterker ondanks het ijskoude water. “Ik ben bij je.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince


You’ll stay with me?’Until the very end,’ said James.

NL: Blijf je bij me?’Tot het einde,’ zei James.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


The last enemy that shall be destroyed is death.

NL: De laatste vijand die vernietigd zal worden is de dood.

— J.K. Rowling


Does it hurt?” The childish question had escaped Harry’s lips before he could stop it. “Dying? Not at all,” said Sirius. “Quicker and easier than falling asleep.

NL: Doet het pijn?” De kinderachtige vraag was aan Harry’s lippen ontsnapt voordat hij het kon stoppen. “Doodgaan? Helemaal niet,” zei Sirius. “Snel en makkelijker dan in slaap vallen.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


Here lies Dobby, a free elf.

NL: Hier ligt Dobby, een vrije elf.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


Would it hurt to die?

NL: Doet het pijn om te sterven?

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


Killing is not so easy as the innocent believe.

NL: Moorden is niet zo makkelijk als de onschuldigen geloven.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince


Would you like me to [kill you] now?” asked Snape, his voice heavy with irony. “Or would you like a few moments to compose an epitaph?

NL: Wil je dat ik je nu vermoord?” vroeg Snepe, zijn stem zwaar van ironie. “Of wil je een paar momenten om een grafschrift te componeren?

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


Harry, you wonderful boy, you brave, brave man.

NL: Harry, jij geweldige jongen, jij dappere, dappere man.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


Snape raised his wand and pointed it directly at Dumbledore.

NL: Sneep zijn toverstok omhoog en wees hem direct naar Perkamentus.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince


He felt his heart pounding fiercely in his chest. How strange that in his dread of death, it pumped all the harder, valiantly keeping him alive. But it would have to stop, and soon. Its beats were numbered. How many would there be time for, as he rose and walked through the castle for the last time, out into the grounds and into the forest?

NL: Hij voelde zijn hart hevig bonzen in zijn borst. Hoe vreemd dat in zijn angst voor de dood, het pompte des te harder, dapper om hem in leven te houden. Maar het zou moeten stoppen, en snel. De beats waren geteld. Voor hoeveel zou er tijd zijn, terwijl hij opstond en voor de laatste keer door het kasteel liep, het terrein in en het bos in?

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


And Death spoke to them —’”“Sorry,” interjected Harry, “but Death spoke to them?”“It’s a fairy tale, Harry!”“Right, sorry. Go on.

NL: En de Dood sprak tot hen Sorry, interjecteerde Harry, maar de Dood sprak tot hen?Het is een sprookje, Harry! Ga door.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


Would it hurt to die? All those times he had thought it was about to happen and escaped, he had never really thought of the thing itself: his will to live had always been so much stronger than his fear of death.

NL: Doet het pijn om te sterven? Al die keren dat hij dacht dat het ging gebeuren en ontsnapte, had hij nooit echt gedacht aan het ding zelf: zijn wil om te leven was altijd zoveel sterker geweest dan zijn angst voor de dood.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


Mad Eye’ Moody on the Avada Kedavra curse: “Not nice,” he said calmly. “Not pleasant. And there’s no counter curse. There’s no blocking it. Only one known person has ever survived it, and he’s sitting right in front of me.

NL: Mad Eye’ Moody op de Avada Kedavra vloek: “Niet leuk,” zei hij kalm. “Niet aangenaam. En er is geen tegenvloek. Je kunt het niet blokkeren. Slechts één bekend persoon heeft het ooit overleefd, en hij zit recht voor me.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Goblet of Fire


To have been loved so deeply, even though the person who loved us is gone, will give us some protection forever.

NL: Om zo diep bemind te zijn, ook al is de persoon die van ons hield weg, zal ons voor altijd enige bescherming geven.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone


As Ginny and Hermione moved closer to the rest of the family, Harry had a clear view of the bodies lying next to Fred: Remus and Tonks, pale and still and peaceful-looking, apparently asleep beneath the dark, enchanted ceiling.

NL: Toen Ginny en Hermione dichter bij de rest van de familie kwamen, had Harry een duidelijk zicht op de lichamen die naast Fred lagen: Remus en Tonks, bleek en stil en vredig ogend, blijkbaar slapend onder het donkere, betoverde plafond.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


Birth and death: there was the same consciousness of heightened existence and of her own elevated importance

NL: Geboorte en dood: er was hetzelfde bewustzijn van verhoogd bestaan en van haar eigen verhoogd belang

— J.K. Rowling, The Casual Vacancy


No – no – no!” someone was shouting. “No! Fred! No!”And Percy was shaking his brother, and Ron was kneeling beside them, and Fred’s eyes stared without seeing, the ghost of his last laugh still etched upon his face.

NL: Nee – nee – nee!” Iemand schreeuwde. “Nee! Fred! Nee!”En Percy schudde zijn broer, en Ron knielde naast hen, en Fred’s ogen staren zonder te zien, de geest van zijn laatste lach nog steeds geëtst op zijn gezicht.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


Only one thing mattered: this was not a Horcrux. Dumbledore had weakened himself by drinking that horrible potion for nothing. Harry crumpled the parchment in his hand and his eyes burned with tears as behind him Fang began to howl.

NL: Er was maar één ding belangrijk: dit was geen Horcrux. Perkamentus had zichzelf verzwakt door dat vreselijke drankje voor niets te drinken. Harry verkreukelde het perkament in zijn hand en zijn ogen verbrandden met tranen zoals achter hem begon Fang te huilen.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince


And anyway, it’s not as though I’ll never see Mum again, is it?

NL: En trouwens, het is niet alsof ik mama nooit meer zal zien, toch?

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Order of the Phoenix


But you’re dead,’ said Harry.’Oh, yes,’ said Dumbledore matter-of-factly.’Then… am I dead too?”Ah,’ said Dumbledore, smiling still more broadly. ‘That is the question, isn’t it? On the whole, dear boy, I think not.

NL: Maar je bent dood, zei Harry.’Oh, ja,’ zei Perkamentus materie-van-feitelijk. ‘Dan… Ben ik ook dood?’Ah,’ zei Perkamentus, glimlachend nog breder. ‘Dat is de vraag, is het niet? Over het geheel genomen, lieve jongen, denk ik van niet.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows


Yes, alive,” said Fudge. “That is — I don’t know — is a man alive if he can’t be killed? I don’t really understand it, and Dumbledore won’t explain properly — but anyway, he’s certainly got a body and is walking and talking and killing, so I suppose, for the purposes of our discussion, yes, he’s alive.

NL: Ja, levend, zei Fudge. Ik weet niet of hij nog leeft als hij niet gedood kan worden. Ik begrijp het niet echt, en Perkamentus zal het niet goed uitleggen, maar hoe dan ook, hij heeft zeker een lichaam en is lopen en praten en doden, dus ik veronderstel, voor de doeleinden van onze discussie, ja, hij leeft.

— J.K. Rowling, Harry Potter and the Half-Blood Prince


If she could have died…if she could have disappeared forever…but the solid surface of things refused to dissolve around her, and her body, her hateful hermaphrodite’s body, continued in its stubborn, lumpen way, to live…

NL: Als ze had kunnen sterven… als ze voor altijd had kunnen verdwijnen… maar het vaste oppervlak van dingen weigerde op te lossen rond haar, en haar lichaam, haar hatelijke hermafrodiet’s lichaam, bleef op zijn koppige, blonde manier, leven…

— J.K. Rowling, The Casual Vacancy


Human efforts to avoid or overcome death are always doomed to disappointment.

NL: Menselijke inspanningen om de dood te voorkomen of te overwinnen zijn altijd gedoemd tot teleurstelling.

— J.K. Rowling