J.D. Salinger quotes | 16 quotes van J.D. Salinger

Ben je op zoek naar een J.D. Salinger quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste J.D. Salinger quotes. Veel leesplezier!

J.D. Salinger quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van J.D. Salinger verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste J.D. Salinger quotes:

She wasn’t doing a thing that I could see, except standing there leaning on the balcony railing, holding the universe together.

NL: Ze deed niets wat ik kon zien, behalve op het balkon leunen, het universum bij elkaar houden.

— J.D. Salinger


I’m the most terrific liar you ever saw in your life. It’s awful. If I’m on my way to the store to buy a magazine, even, and somebody asks me where I’m going, I’m liable to say I’m going to the opera. It’s terrible.

NL: Ik ben de beste leugenaar die je ooit hebt gezien. Het is verschrikkelijk. Als ik op weg ben naar de winkel om een tijdschrift te kopen, zelfs, en iemand vraagt me waar ik heen ga, kan ik zeggen dat ik naar de opera ga. Het is verschrikkelijk.

— J.D. Salinger, The Catcher in the Rye


It’s everybody, I mean. Everything everybody does is so — I don’t know — not wrong, or even mean, or even stupid necessarily. But just so tiny and meaningless and — sad-making. And the worst part is, if you go bohemian or something crazy like that, you’re conforming just as much only in a different way.

NL: Het is iedereen, bedoel ik. Alles wat iedereen doet is zo “Ik weet het niet” niet verkeerd, of zelfs gemeen, of zelfs dom noodzakelijk. Maar gewoon zo klein en zinloos en triest maken. En het ergste is, als je boheems wordt of zoiets geks als dat, dan volg je net zoveel alleen op een andere manier.

— J.D. Salinger, Franny and Zooey


I think that one of these days,” he said, “you’re going to have to find out where you want to go. And then you’ve got to start going there. But immediately. You can’t afford to lose a minute. Not you.

NL: Ik denk dat een dezer dagen,” zei hij, “je moet uitzoeken waar je heen wilt. En dan moet je daarheen gaan. Maar meteen. Je kunt het je niet veroorloven om een minuut te verliezen. Jij niet.

— J.D. Salinger, The Catcher in the Rye


when you’re not looking, somebody’ll sneak up and write “Fuck you” right under your nose.

NL: Als je niet kijkt, besluipt iemand je en schrijft ‘Fuck you’ recht onder je neus.

— J.D. Salinger, The Catcher in the Rye


If you had a million years to do it in, you couldn’t rub out even half the “Fuck you” signs in the world. It’s impossible.

NL: Als je een miljoen jaar had om het te doen, kon je zelfs de helft van de “Fuck you” borden in de wereld niet uitwrijven. Het is onmogelijk.

— J.D. Salinger, The Catcher in the Rye


And I can’t be running back and fourth forever between grief and high delight.

NL: En ik kan niet voor altijd terugrennen tussen verdriet en hoog genot.

— J.D. Salinger, Franny and Zooey


I’m a kind of paranoiac in reverse. I suspect people of plotting to make me happy.

NL: Ik ben een soort paranoia in omgekeerde richting. Ik verdenk mensen van plannen om me gelukkig te maken.

— J.D. Salinger, Raise High the Roof Beam, Carpenters & Seymour: An Introduction


I don’t know what good it is to know so much and be smart as whips and all if it doesn’t make you happy.

NL: Ik weet niet hoe goed het is om zoveel te weten en slim te zijn als zwepen en alles als het je niet gelukkig maakt.

— J.D. Salinger, Franny and Zooey


I like to be somewhere at least where you can see a few girls around once in a while, even if they’re only scratching their arms or blowing their noses or even just giggling or something.

NL: Ik vind het leuk om ergens te zijn waar je af en toe een paar meisjes kunt zien, zelfs als ze alleen maar hun armen krabben of hun neus snuiten of zelfs maar giechelen of zoiets.

— J.D. Salinger, The Catcher in the Rye


When you’re dead, they really fix you up. I hope to hell when I do die somebody has sense enough to just dump me in the river or something. Anything except sticking me in a goddam cemetery. People coming and putting a bunch of flowers on your stomach on Sunday, and all that crap. Who wants flowers when you’re dead? Nobody.

NL: Als je dood bent, maken ze je goed. Ik hoop dat iemand me in de rivier dumpt als ik sterf. Alles behalve mij op een goddame begraafplaats zetten. Mensen die zondag bloemen op je buik zetten, en al die onzin. Wie wil er bloemen als je dood bent? Niemand.

— J.D. Salinger, The Catcher in the Rye


who wants flowers when youre dead? nobody.

NL: Wie wil er bloemen als je dood bent? Niemand.

— J.D. Salinger, The Catcher in the Rye


Anyway, I’m sort of glad they’ve got the atomic bomb invented. If there’s ever another war, I’m going to sit right the hell on top of it. I’ll volunteer for it, I swear to God I will.

NL: Ik ben blij dat ze de atoombom hebben uitgevonden. Als er ooit nog een oorlog komt, ga ik er bovenop zitten. Ik geef me vrijwillig op, ik zweer het.

— J.D. Salinger, The Catcher in the Rye


He said you were the only one who was bitter about S.’s suicide and the only one who really forgave him for it. The rest of us, he said, were outwardly unbitter and inwardly unforgiving.

NL: Hij zei dat jij de enige was die verbitterd was over S.’s zelfmoord en de enige die hem echt vergaf. De rest van ons, zei hij, waren naar buiten toe onbitter en innerlijk meedogenloos.

— J.D. Salinger, Franny and Zooey


John Keats / John Keats / John / Please put your scarf on.

NL: John Keats / John Keats / John / Alsjeblieft doe je sjaal op.

— J.D. Salinger, Raise High the Roof Beam, Carpenters & Seymour: An Introduction


You can’t stop a teacher when they want to do something. They just do it.

NL: Je kunt een leraar niet tegenhouden als ze iets willen doen. Ze doen het gewoon.

— J.D. Salinger, The Catcher in the Rye