J.D. Robb quotes | 13 quotes van J.D. Robb

Ben je op zoek naar een J.D. Robb quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste J.D. Robb quotes. Veel leesplezier!

J.D. Robb quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van J.D. Robb verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste J.D. Robb quotes:

You’ve got no sense of humor.””I’m going to laugh really hard after I kick your ass.

NL: Je hebt geen gevoel voor humor.”Ik ga heel hard lachen nadat ik je in elkaar heb geslagen.

— J.D. Robb, Imitation in Death


Do little pink fairies sing and dance in your world, Peabody?””Sometimes, when it’s very quiet and no one else can see.

NL: Zingen en dansen kleine roze feeën in jouw wereld, Peabody?”Soms, als het erg stil is en niemand anders kan zien.

— J.D. Robb, Promises in Death


No. No, I don’t believe you’d betray me with her. I don’t believe you’d cheat on me. But I’m afraid, and I’m sick in my heart that you might look at her, then at me. And regret.

NL: Nee. Nee, ik geloof niet dat je me met haar zou verraden. Ik geloof niet dat je me zou bedriegen. Maar ik ben bang, en ik ben ziek in mijn hart dat je naar haar kijkt, dan naar mij. En spijt.

— J.D. Robb, Innocent in Death


Listen carefully. I’d crush you like a bug for causing my wife one single moment of pain. Believe it. Fear it.

NL: Luister goed. Ik zou je verpletteren als een insect voor het veroorzaken van mijn vrouw één moment van pijn. Geloof het maar. Vrees het.

— J.D. Robb


Eve: What is it about asking you Catholic questions that gets you all jumpy?Roarke: You’d be jumpy, too, if I asked you things that make you feel the hot breath of hell at your back.Eve: You’re not going to hell.Roarke: Oh, and have you got some inside intel on that?Eve: You married a cop…you married me. I’m your goddamn salvation.

NL: Eve: Wat is het dat je katholieke vragen stelt die je nerveus maken?Roarke: Je zou ook nerveus zijn, als ik je dingen zou vragen waardoor je de hete adem van de hel op je rug voelt.Eve: Je gaat niet naar de hel.Roarke: Oh, en heb je daar wat inside intel over?Eve: Je trouwde met een agent…je trouwde met me. Ik ben je redding.

— J.D. Robb, Salvation in Death


Roarke: The bodies of the three men were found floating in the Chattahoochee River.Eve: I think it’d be embarrassing to be dead in the Hoochie-Coochie River.Roarke: ChattahoocheeEve: What’s the difference?Roarke: Quite a bit, I’d think.

NL: Roarke: De lichamen van de drie mannen werden gevonden drijvend in de Chattahoochee rivier.Eve: Ik denk dat het gênant zou zijn om dood te zijn in de Hoochie-Coochie rivier.Roarke: ChattahoocheeEve: Wat is het verschil?Roarke: Nogal een beetje, zou ik denken.

— J.D. Robb, Promises in Death


Bite me.” -Lieutenant Eve Dallas, from any of the In Death books.

NL: Krijg de klere. – Luitenant Eve Dallas, uit een van de In Death boeken.

— J.D. Robb


She, as no other ever could, reached every corner of his heart. His joy, and his salvation.

NL: Ze bereikte, zoals niemand anders ooit kon, elke hoek van zijn hart. Zijn vreugde en zijn verlossing.

— J.D. Robb


Roarke: You’d enjoy flying more if you’d learn the controls.Eve: I’d rather pretend I’m on the ground.Roarke: And how many vehicles have you wrecked, had blown up, or destroyed in the last, oh, two years?Eve: Think about that, then imagine it happening when I’m at the wheel at thirty thousand feet.Roarke: Good point. I’ll do the flying.

NL: Roarke: Je zou graag meer vliegen als je de besturing zou leren.Eve: Ik zou liever doen alsof ik op de grond lig.Roarke: En hoeveel voertuigen heb je vernield, opgeblazen of vernietigd in de laatste, oh, twee jaar?Eve: Denk daar eens over na, stel je dan voor dat het gebeurt wanneer ik achter het stuur sta op 3000 voet.Roarke: Goed punt. Ik doe het vliegen.

— J.D. Robb, Kindred in Death


You can’t go back. Can’t fix what broke. But you can go forward. And every step matters. Every one makes a difference.” She pushed away from the desk, cupped his face in her hands. “From where I’m standing, you’re the best step I ever took.

NL: Je kunt niet teruggaan. Kan niet repareren wat gebroken is. Maar je kunt vooruit gaan. En elke stap is belangrijk. Ze duwde weg van het bureau, sloeg zijn gezicht in haar handen. Van waar ik sta, ben jij de beste stap die ik ooit heb genomen.

— J.D. Robb, Witness in Death


I said, you’re the beat of my heart, the breath in my body, the light in my soul.

NL: Ik zei, je bent de slag van mijn hart, de adem in mijn lichaam, het licht in mijn ziel.

— J.D. Robb, Indulgence in Death


We’re standing here, beat to shit, walking away from a crime scene where either or both of us could have bought it, and you’re asking me to marry you?””Perfect timing.

NL: We staan hier in elkaar geslagen… weg te lopen van een plaats delict… waar we het hadden kunnen kopen… en jij vraagt me ten huwelijk?””Perfecte timing.

— J.D. Robb, Glory in Death


You know, lieutenant, you wear your weapon the way other women wear pearls.””It’s not a fashion accessory.

NL: Weet je, luitenant, je draagt je wapen zoals andere vrouwen parels dragen.Het is geen mode-accessoire.

— J.D. Robb, Naked in Death