Israelmore Ayivor quotes | 40 quotes van Israelmore Ayivor

Ben je op zoek naar een Israelmore Ayivor quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Israelmore Ayivor quotes. Veel leesplezier!

Israelmore Ayivor quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Israelmore Ayivor verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Israelmore Ayivor quotes:

If you leave your soil untilled, you will not benefit from God’s rain. Even if God pours down a heavy rainfall, it will only grow weeds on your land.

NL: Als je je grond bezaaid verlaat, zul je niet profiteren van de regen van God. Zelfs als God een zware regenbui laat neerdalen, zal het slechts onkruid op jouw land laten groeien.

— Israelmore Ayivor, 101 Keys To Everyday Passion


We are no longer in the dispensation of age and experience. We are in the era of knowledge and information. Information leads a true leader and a true leader leads others.

NL: We zitten niet langer in de dispensatie van leeftijd en ervaring. We bevinden ons in het tijdperk van kennis en informatie. Informatie leidt een ware leider en een ware leider leidt anderen.

— Israelmore Ayivor


When you optimize your talents very well, you can pick money from people’s pockets and nobody will ever get the guts to call you a thief.

NL: Als je je talenten heel goed optimaliseert, kun je geld halen uit mensen hun zakken en niemand zal ooit het lef krijgen om je een dief te noemen.

— Israelmore Ayivor


If you are someone who dislikes, condemns and rejects new ideas, you aren’t fit to lead.

NL: Als je iemand bent die een hekel heeft aan, veroordeelt en verwerpt nieuwe ideeën, ben je niet geschikt om te leiden.

— Israelmore Ayivor, Leaders’ Frontpage: Leadership Insights from 21 Martin Luther King Jr. Thoughts


Pay attention to the things that are critical to your happiness and the happiness of others.

NL: Let op de dingen die van cruciaal belang zijn voor je geluk en het geluk van anderen.

— Israelmore Ayivor, Dream Big!: See Your Bigger Picture!


The subsistence mentality of a person is a prison in which his personal joy is detained. If you want to live in joy, you don’t live for yourself alone. Live for others too!

NL: De bestaansmentaliteit van een persoon is een gevangenis waarin zijn persoonlijke vreugde wordt vastgehouden. Als je in vreugde wilt leven, leef je niet alleen voor jezelf. Leef ook voor anderen!

— Israelmore Ayivor


You can’t shower happiness on others without getting few drops back on yourself.

NL: U kunt niet douchen geluk op anderen zonder het krijgen van een paar druppels terug op jezelf.

— Israelmore Ayivor, Leaders’ Frontpage: Leadership Insights from 21 Martin Luther King Jr. Thoughts


You can’t afford to limit your joy. It has been proven several times that angry people are never happy people.

NL: Je kunt het je niet veroorloven om je vreugde te beperken. Het is meerdere malen bewezen dat boze mensen nooit gelukkige mensen zijn.

— Israelmore Ayivor, Leaders’ Frontpage: Leadership Insights from 21 Martin Luther King Jr. Thoughts


Anyone who wants to prevent you from making other people happy is an enemy. If you are stopping yourself from making others happy, you are your own enemy.

NL: Iedereen die wil voorkomen dat je andere mensen gelukkig maakt, is een vijand. Als je jezelf tegenhoudt om anderen gelukkig te maken, ben je je eigen vijand.

— Israelmore Ayivor, Leaders’ Frontpage: Leadership Insights from 21 Martin Luther King Jr. Thoughts


You put your own joy in prison if you work hard to make other people’s happiness suffocate.

NL: Je zet je eigen vreugde in de gevangenis als je hard werkt om andere mensen geluk te laten stikken.

— Israelmore Ayivor, Leaders’ Frontpage: Leadership Insights from 21 Martin Luther King Jr. Thoughts


Do what you can with all love and passion irrespective of whether it pays you well or not. Joy in the result lives longer than the joy in the reward.

NL: Doe wat je kunt met alle liefde en passie, ongeacht of het je goed betaalt of niet. Vreugde in het resultaat leeft langer dan de vreugde in de beloning.

— Israelmore Ayivor, Leaders’ Frontpage: Leadership Insights from 21 Martin Luther King Jr. Thoughts


The essence of one life is empowering another life, and so your passion has to be linked to the liberation of other people’s happiness.

NL: De essentie van het ene leven is het versterken van een ander leven, en dus moet je passie gekoppeld worden aan de bevrijding van andermans geluk.

— Israelmore Ayivor, Leaders’ Frontpage: Leadership Insights from 21 Martin Luther King Jr. Thoughts


Hatred is a burden that can hunt you day by day, robbing you off your personal joy in broad day light.

NL: Haat is een last die je dag in dag uit kan opjagen, je van je persoonlijke vreugde berovend in breed daglicht.

— Israelmore Ayivor, Leaders’ Frontpage: Leadership Insights from 21 Martin Luther King Jr. Thoughts


Haters can never rejoice especially when their enemy wins. The moment you can’t be happy when someone wins, watch yourself. That habit is not good for you.

NL: Haters kunnen zich nooit verheugen, vooral niet als hun vijand wint. Op het moment dat je niet gelukkig kunt zijn als iemand wint, let op jezelf. Die gewoonte is niet goed voor je.

— Israelmore Ayivor, Leaders’ Frontpage: Leadership Insights from 21 Martin Luther King Jr. Thoughts


Pay attention to your goals and never let the euphoria of the early success convince you to brag about.

NL: Let op je doelen en laat nooit de euforie van het vroege succes je overtuigen om over op te scheppen.

— Israelmore Ayivor, Become a Better You


Many were the steps taken in doubt, that saw their shapeless ends in no time. Those who travail in faith today will truimph in joy tomorrow. Let faith lead the way.

NL: Velen waren de stappen die in twijfel werden genomen, die hun vormloze einde in een mum van tijd zagen. Degenen die vandaag in geloof werken, zullen morgen in vreugde spijbelen. Laat geloof de weg leiden.

— Israelmore Ayivor


My mother is my friendWho shares with me her breadAll my hopelessness cured!Her company makes me secured!

NL: Mijn moeder is mijn vriendin Wie deelt met mij haar broodAl mijn hopeloosheid genezen!Haar bedrijf maakt me beveiligd!

— Israelmore Ayivor, The Great Hand Book of Quotes


If your trust is in man, your joy will soon be buried in the cemetery. If you hope is in cars, your happiness will soon be found in the mechanic shop. You are missing it if man is your hope.

NL: Als uw vertrouwen in de mens is, zal uw vreugde spoedig begraven worden op het kerkhof. Als je hoopt dat je in auto’s zit, zal je geluk binnenkort gevonden worden in de werkplaats. Je mist het als de mens je hoop is.

— Israelmore Ayivor, Become a Better You


Success is deliberate. It doesn’t come as an accident. What you work for is what you achieve. Faith without work is a vain hope.

NL: Succes is opzettelijk. Het komt niet als een ongeluk. Waar je voor werkt, is wat je bereikt. Geloof zonder werk is een ijdele hoop.

— Israelmore Ayivor, Become a Better You


There is no medal for the best beggar of the world. Nobody celebrates beggars.

NL: Er is geen medaille voor de beste bedelaar van de wereld. Niemand viert bedelaars.

— Israelmore Ayivor, 101 Keys To Everyday Passion


No amount of blessings can benefit you if you don’t take the first step

NL: Geen hoeveelheid zegeningen kan u ten goede komen als u niet de eerste stap te nemen

— Israelmore Ayivor, 101 Keys To Everyday Passion


If you don’t fight for your dreams, you won’t earn anything. If you don’t anything, you will beg for everything.

NL: Als je niet vecht voor je dromen, zul je niets verdienen. Als je niets doet, zul je om alles smeken.

— Israelmore Ayivor, 101 Keys To Everyday Passion


When you receive what you begged for, it only lasts for a short time. But what you build day after day will stay on for posterity to meet. Be a world changer and work out your dreams.

NL: Wanneer je ontvangt waar je om hebt gesmeekt, duurt het maar voor een korte tijd. Maar wat je bouwt dag na dag zal blijven voor het nageslacht te ontmoeten. Wees een wereldveranderaar en werk je dromen uit.

— Israelmore Ayivor, 101 Keys To Everyday Passion


Success if yours. Ask for it, stand for it, fight for it and go for it. After you are done, give thanks for it.

NL: Succes als de jouwe. Vraag erom, ga ervoor, vecht ervoor en ga ervoor. Als je klaar bent, dank je ervoor.

— Israelmore Ayivor, 101 Keys To Everyday Passion


There is no excuse to give for being a beggar. We all have imaginations to work out our dreams. Work yours out.

NL: Er is geen excuus om bedelaar te zijn. We hebben allemaal fantasieën om onze dromen uit te werken. Doe je best.

— Israelmore Ayivor, 101 Keys To Everyday Passion


Hard work is never a punishment. If you see it so, you may not do it with the right attitude.

NL: Hard werken is nooit een straf. Als je het zo ziet, mag je het niet doen met de juiste houding.

— Israelmore Ayivor, 101 Keys To Everyday Passion


The best lie someone can tell you is that you will have a bumper harvest when you didn’t plant any seed.

NL: De beste leugen die iemand je kan vertellen is dat je een bumper oogst wanneer je niet plant geen zaad.

— Israelmore Ayivor, 101 Keys To Everyday Passion


You never have anything because you fought for nothing.

NL: Je hebt nooit iets omdat je voor niets vocht.

— Israelmore Ayivor, 101 Keys To Everyday Passion


There is a deeper satisfaction if you earn from your own work than relying on corruptible ways of amassing riches.

NL: Er is een diepere voldoening als je verdient van je eigen werk dan vertrouwen op corrupte manieren van het vergaren van rijkdom.

— Israelmore Ayivor, 101 Keys To Everyday Passion


Stop cheating to be rich. Stop stealing to be wealthy. Stop siphoning the valuables of other people to keep for yourself.

NL: Stop met vals spelen om rijk te zijn. Stop met stelen om rijk te zijn. Stop met het overhevelen van de kostbaarheden van andere mensen om voor jezelf te houden.

— Israelmore Ayivor, 101 Keys To Everyday Passion


You got seeds of greatness in you. Sow them and reap greatness. You will rise.

NL: Je hebt zaden van grootsheid in je. Zaai ze en oogst grootsheid. Jullie zullen opstaan.

— Israelmore Ayivor, 101 Keys To Everyday Passion


If you copy my dreams, you automatically will copy my challenges too. My success will give you a crown. My challenges will make you frown.

NL: Als je mijn dromen kopieert, kopieer je automatisch ook mijn uitdagingen. Mijn succes zal je een kroon geven. Mijn uitdagingen zullen je fronsen.

— Israelmore Ayivor, Let’s Go to the Next Level


Losing excess fats through exercise is important, but losing useless friends is urgent. Treat urgent things first!

NL: Het verliezen van overtollige vetten door oefening is belangrijk, maar het verliezen van nutteloze vrienden is dringend. Behandel dringende dingen eerst!

— Israelmore Ayivor, Let’s Go to the Next Level


Rake your lifestyle. Gather all bitterness. Burn this bad attitude that has chocked the canals of your success. Be set free!

NL: Rake je levensstijl. Verzamel alle bitterheid. Verbrand deze slechte houding die de kanalen van je succes heeft geblokkeerd. Laat je vrij!

— Israelmore Ayivor, Let’s Go to the Next Level


If you fail, you will be sad. But if you quit, you will be mad. Don’t give up on your dreams. Get up. You can do it!

NL: Als je faalt, zul je verdrietig zijn. Maar als je stopt, word je boos. Geef je dromen niet op. Sta op. Je kunt het.

— Israelmore Ayivor, Let’s Go to the Next Level


Consistency is the belt that fastens excellence in position. If you don’t do it repeatedly, you’ll not excel in it.

NL: Consistentie is de riem die uitmuntendheid in positie bevestigt. Als je het niet herhaaldelijk doet, zal je er niet in uitblinken.

— Israelmore Ayivor, Let’s Go to the Next Level


You are serving someone for the rest of your life, not knowing a time must come when you must also be served.

NL: Jullie dienen iemand voor de rest van je leven, niet wetende dat er een tijd moet komen waarop jullie ook moeten worden gediend.

— Israelmore Ayivor, 101 Keys To Everyday Passion


Success is yours, and what is yours you don’t beg for it, you don’t kneel down for it. You just have to be responsible and go for it and you will have it.

NL: Succes is de jouwe, en wat is de jouwe die je niet smeekt, je knielt er niet voor. Je moet verantwoordelijk zijn en ervoor gaan en je krijgt het.

— Israelmore Ayivor, 101 Keys To Everyday Passion


If you were called to gallop like the horse, never end up hopping like the frog. Rise up for greatness.

NL: Als je moest galopperen zoals het paard, eindig je nooit te springen als de kikker. Sta op voor grootsheid.

— Israelmore Ayivor, Become a Better You


A hunter who is going to shoot an antelope does not waste his bullets on the dog.

NL: Een jager die een antilope gaat neerschieten verspilt zijn kogels niet aan de hond.

— Israelmore Ayivor, Become a Better You