Ilona Andrews quotes | 14 quotes van Ilona Andrews

Ben je op zoek naar een Ilona Andrews quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Ilona Andrews quotes. Veel leesplezier!

Ilona Andrews quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Ilona Andrews verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Ilona Andrews quotes:

you might want to decide fast. We live in a dangerous world. If you see a chance to be happy, you have to fight for it, so later you have no regrets.

NL: Misschien moet je snel beslissen. We leven in een gevaarlijke wereld. Als je een kans ziet om gelukkig te zijn, moet je ervoor vechten, dus later heb je geen spijt.

— Ilona Andrews, Magic Bleeds


Curran looked back at me. “Why is it you always attract creeps?””You tell me.” Ha! Walked right into that one, yes, he did.

NL: Curran keek me aan. “Waarom trek je altijd engerds aan?”Zeg jij het maar.” Ha! Daar liep hij recht in, ja, dat deed hij.

— Ilona Andrews, Magic Strikes


I can’t give you the white picket fence, and if I did, you’d set it on fire.

NL: Ik kan je het witte hek niet geven, en als ik dat deed, zou je het in brand steken.

— Ilona Andrews, Magic Bleeds


It’s a reflex. Hear a bell, get food. See an undead, throw a knife. Same thing, really.

NL: Het is een reflex. Hoor een belletje, haal eten. Zie een ondode, gooi een mes. Hetzelfde, eigenlijk.

— Ilona Andrews, Magic Bites


Did he just rip out the engine?” I asked.”Yes”, Saiman said. “And now he is demolishing the Maserati with it.”Ten seconds later Curran hurled the twisted wreck of black and orange that used to be the Maserati into the wall.The first melodic notes of an old song came from the computer. I glanced at Saiman.He shrugged. “It begged for a soundtrack.

NL: Heeft hij net de motor eruit gerukt?” Ik vroeg het.”Ja,” zei Saiman. “En nu vernietigt hij de Maserati ermee.”Tien seconden later gooide Curran het verwrongen wrak van zwart en oranje dat vroeger de Maserati in de muur was.De eerste melodieuze noten van een oud nummer kwamen van de computer. Ik keek naar Saiman. Hij haalde zich op. “Het smeekte om een soundtrack.

— Ilona Andrews, Magic Slays


Help me, I can’t breathe, your ego is pushing all the air out of the room.

NL: Help me, ik kan niet ademen, je ego duwt alle lucht uit de kamer.

— Ilona Andrews, Magic Slays


Just wait until he figures out I shut him out of his slut hut.

NL: Wacht maar tot hij erachter komt dat ik hem buitengesloten heb uit zijn slet hut.

— Ilona Andrews, Magic Bleeds


I gave him my best cryptic smile. He did not fall down to his feet, kiss my shoes, and promise me the world. I must be getting rusty.

NL: Ik gaf hem mijn beste cryptische glimlach. Hij viel niet aan zijn voeten, kuste mijn schoenen, en beloofde me de wereld. Ik word vast roestig.

— Ilona Andrews, Magic Bites


I’ve never created a riot before. I did cause a brawl at the last formal. A large number of young women there actually arrived with the expectation of seducing me into matrimony, and a couple of their mothers came to blows. It was hilari—I mean, dreadful. Simply dreadful.

NL: Ik heb nog nooit een rel veroorzaakt. Ik heb wel gevochten op het laatste bal. Een groot aantal jonge vrouwen arriveerde daar eigenlijk met de verwachting dat ze me zouden verleiden tot het huwelijk, en een paar van hun moeders kwamen tot slagen. Het was Hilari. Ik bedoel, verschrikkelijk. Gewoon verschrikkelijk.

— Ilona Andrews, On the Edge


I came to the table, pulled up a chair, and sat. “Everyone brought a pet. I feel left out.” An enthusiastic howl broke the silence, and Grendel bounded through the doorway. He galloped through the steak house, skidded on the floor, smashed into my chair, and dropped a dead rat on my lap. Awesome.

NL: Ik kwam aan tafel, trok een stoel en ging zitten. Iedereen heeft een huisdier meegenomen. Een enthousiaste huil brak de stilte, en Grendel begrensd door de deuropening. Hij galoppeerde door het steak house, slipte op de vloer, sloeg in mijn stoel, en liet een dode rat op mijn schoot. Geweldig.

— Ilona Andrews, Magic Slays


Georgie, stop trying to resurrect the shoes. They were never alive in the first place.

NL: Georgie, stop met proberen de schoenen te laten herrijzen. Ze leefden in de eerste plaats nooit.

— Ilona Andrews, On the Edge


What’s that?””That’s my attack poodle.

NL: Wat is dat?””Dat is mijn aanval poedel.

— Ilona Andrews, Magic Bleeds


Everybody has something, that one thing they must do to feel happy. I think this is yours, and I want you to be happy. You don’t have to do it, but it’s here if you choose to come back to it.

NL: Iedereen heeft iets, dat ze moeten doen om zich gelukkig te voelen. Ik denk dat dit van jou is, en ik wil dat je gelukkig bent. Je hoeft het niet te doen, maar het is hier als je ervoor kiest om terug te komen.

— Ilona Andrews, Magic Bleeds


She surveyed the carnage behind him. “Did you have fun?”He showed her his teeth. “Yes.

NL: Ze bekeek het bloedbad achter hem. “Vond je het leuk?”Hij liet haar zijn tanden zien. “Ja.

— Ilona Andrews, Bayou Moon