Idries Shah quotes | 30 quotes van Idries Shah

Ben je op zoek naar een Idries Shah quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Idries Shah quotes. Veel leesplezier!

Idries Shah quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Idries Shah verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Idries Shah quotes:

In a village where everyone has only one leg, the biped will hop about more lamely than anyone else, if he knows what is good for him.

NL: In een dorp waar iedereen slechts één been heeft, zal de tweevoeter meer kreupel springen dan wie dan ook, als hij weet wat goed voor hem is.

— Idries Shah, Knowing How to Know: A Practical Philosophy in the Sufi Tradition


One day we will all wear a garment which has no pockets…

NL: Op een dag zullen we allemaal een kledingstuk dragen zonder zakken…

— Idries Shah, The Commanding Self


Wisdom is when you understand what, previously, at best you only knew.

NL: Wijsheid is wanneer je begrijpt wat, voorheen, in het beste geval je alleen maar wist.

— Idries Shah, Observations


SAYING OF SHEIKH ZIAUDIN:Self-justification is worse than the original offence.

NL: Zeggen van SHEIKH ZIAUDIN: Self-justitie is erger dan de oorspronkelijke overtreding.

— Idries Shah, The Way of the Sufi


It is not Sufism if it does not perform its function for you. A cloak is no longer a cloak if it does not keep a man warm.

NL: Het is geen Soefisme als het zijn functie niet voor u uitvoert. Een mantel is niet langer een mantel als het een man niet warm houdt.

— Idries Shah, Thinkers of the East


If wine is the enemy of religion, I shall devour the enemy of religion.

NL: Als wijn de vijand van de religie is, zal ik de vijand van de religie verslinden.

— Idries Shah, Sufi Thought and Action


The function of a nutrient is to become transmuted, not to leave unaltered traces.

NL: De functie van een voedingsstof is om getransmuteerd te worden, niet om onveranderd sporen achter te laten.

— Idries Shah, The Sufis


Haste is from the Devil.

NL: Haast is van de duivel.

— Idries Shah, Caravan of Dreams


Fettered feet in the presence of friends is better than living in a garden with strangers.

NL: Gestrikte voeten in de aanwezigheid van vrienden is beter dan leven in een tuin met vreemden.

— Idries Shah, The Sufis


If you really want to learn, do not be surprised if someone tries to teach you. And do not lightly reject the method.

NL: Als je echt wilt leren, wees dan niet verbaasd als iemand je probeert te leren. En wijs de methode niet lichtvaardig af.

— Idries Shah, Learning How to Learn: Psychology and Spirituality in the Sufi Way


Most people, whatever their opinions and protestations, do not want to learn.

NL: De meeste mensen, ongeacht hun meningen en protesten, willen niet leren.

— Idries Shah, Learning How to Learn: Psychology and Spirituality in the Sufi Way


One of the basic Sufi needs is to enable people to see themselves as they really are.

NL: Een van de basisbehoeften van Sufi is om mensen in staat te stellen zichzelf te zien zoals ze werkelijk zijn.

— Idries Shah, Learning How to Learn: Psychology and Spirituality in the Sufi Way


The Sufi teacher’s mission is to be in the service of those who can learn.

NL: De missie van de Sufi-leraar is om in dienst te zijn van degenen die kunnen leren.

— Idries Shah, Learning How to Learn: Psychology and Spirituality in the Sufi Way


The teacher works in accordance with the prospects of his students and the possibility of maintaining the community of Sufis.

NL: De docent werkt volgens de vooruitzichten van zijn leerlingen en de mogelijkheid om de gemeenschap van Sufis te handhaven.

— Idries Shah, Learning How to Learn: Psychology and Spirituality in the Sufi Way


The Sufis regard systems which treat everyone alike as mechanical and degenerate.

NL: De Sufis beschouwen systemen die iedereen als mechanisch en ontaard behandelen.

— Idries Shah, Sufi Thought and Action


The candle burned the moth:But soon it will vanish in its own fat.

NL: De kaars verbrandde de mot:Maar spoedig zal het verdwijnen in zijn eigen vet.

— Idries Shah, The Dermis Probe


Yes, the world is an illusion. But Truth is always being shown there.

NL: Ja, de wereld is een illusie. Maar de waarheid wordt daar altijd getoond.

— Idries Shah, The Dermis Probe


If you want special illumination, look upon the human face:See clearly within laughter the Essence of Ultimate Truth.

NL: Als je speciale verlichting wilt, kijk dan naar het menselijke gezicht:Zie duidelijk in het lachen de Essentie van Ultieme Waarheid.

— Idries Shah, Special Illumination: The Sufi Use of Humor


The question of divine knowledge is so deep that it is really known only to those who have it.

NL: De kwestie van goddelijke kennis is zo diep dat het echt alleen bekend is bij degenen die het hebben.

— Idries Shah, The Way of the Sufi


It is your duty to do your best. It is not, however, your birth-right to prevail.

NL: Het is je plicht om je best te doen. Het is echter niet uw geboorterecht om te zegevieren.

— Idries Shah, Observations


A man must be a Solomon before his magical ring will work

NL: Een man moet een Solomon zijn voordat zijn magische ring zal werken

— Idries Shah, Sufi Thought and Action


Any society which enjoins its members to adhere to both of these (politeness and truth) is a fraud.

NL: Elke samenleving die haar leden oproept zich aan beide te houden (beleefdheid en waarheid) is een bedrieger.

— Idries Shah, Caravan of Dreams


A man must be a Salomon before his magical ring will work. (Hafiz)

NL: Een man moet een Salomon zijn voordat zijn magische ring zal werken. (Hafiz)

— Idries Shah, Sufi Thought and Action


Imagination blocks you like a bolt on a door. Burn that bar. (Rumi)

NL: Verbeelding blokkeert je als een bout op een deur. Verbrand die bar. (Rumi)

— Idries Shah, Sufi Thought and Action


Our objective is to achieve, by the understanding of the Origin, the Knowledge which comes through experience.

NL: Ons doel is om, door het begrijpen van de Oorsprong, de Kennis te bereiken die door ervaring komt.

— Idries Shah, Wisdom of the Idiots


ScrapsThe scraps from the meal of the Emir are larger than the gifts of halwa from the merchant. Timur Fazil

NL: ScrapsDe restjes van de maaltijd van de Emir zijn groter dan de geschenken van Halwa van de koopman. Timur Fazil

— Idries Shah, Wisdom of the Idiots


As swords were designed to killThey did well to make them tongue-shaped.(Anwar-i-Suhaili)

NL: Terwijl zwaarden werden ontworpen om te doden… deden ze het goed om ze tongvormig te maken.(Anwar-i-Suhaili)

— Idries Shah, The Dermis Probe


Superior experience and knowledge will be made available to a man or woman in exact accordance with his worth, capacity and earning of it

NL: Superieure ervaring en kennis zullen beschikbaar worden gesteld aan een man of vrouw in exact overeenstemming met zijn waarde, capaciteit en het verdienen van het

— Idries Shah, Wisdom of the Idiots


Man (and woman) has an infinite capacity for self-development. Equally, he has an infinite capacity for self-destruction. A human being may be clinically alive and yet, despite all appearances, spiritually dead.

NL: Man (en vrouw) heeft een oneindig vermogen voor zelfontwikkeling. Ook heeft hij een oneindig vermogen voor zelfvernietiging. Een mens kan klinisch levend zijn en toch, ondanks alle verschijningen, geestelijk dood.

— Idries Shah, Learning How to Learn: Psychology and Spirituality in the Sufi Way


Definitions from Mulla Do-PiazaFlattery:One of the most promising of businesses: always brisk.

NL: Definities van Mulla Do-PiazaFlattery:Een van de meest veelbelovende bedrijven: altijd stevig.

— Idries Shah, Caravan of Dreams