Hunter S. Thompson quotes | 11 quotes van Hunter S. Thompson

Ben je op zoek naar een Hunter S. Thompson quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Hunter S. Thompson quotes. Veel leesplezier!

Hunter S. Thompson quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Hunter S. Thompson verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Hunter S. Thompson quotes:

Life should not be a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside in a cloud of smoke, thoroughly used up, totally worn out, and loudly proclaiming “Wow! What a Ride!

NL: Het leven moet niet een reis naar het graf zijn met de bedoeling om veilig in een mooi en goed bewaard lichaam aan te komen, maar eerder in een brede wolk van rook te slippen, volledig uitgeput, volledig versleten, en luid te verkondigen “Wow! Wat een ride!

— Hunter S. Thompson, The Proud Highway: Saga of a Desperate Southern Gentleman, 1955-1967


Life has become immeasurably better since I have been forced to stop taking it seriously.

NL: Het leven is onmetelijk beter geworden sinds ik gedwongen ben om het niet meer serieus te nemen.

— Hunter S. Thompson


No sympathy for the devil; keep that in mind. Buy the ticket, take the ride…and if it occasionally gets a little heavier than what you had in mind, well…maybe chalk it up to forced consciousness expansion: Tune in, freak out, get beaten.

NL: Geen sympathie voor de duivel; houd dat in gedachten. Koop het ticket, neem de rit… en als het af en toe wat zwaarder wordt dan wat je in gedachten had, nou…misschien krijt het op aan gedwongen bewustzijnsuitbreiding: Tune in, freak out, krijgen geslagen.

— Hunter S. Thompson, Fear and Loathing in Las Vegas


When the going gets weird, the weird turn professional.

NL: Als het raar wordt, wordt de rare professional.

— Hunter S. Thompson, Fear and Loathing on the Campaign Trail ’72


Faster, Faster, until the thrill of speed overcomes the fear of death.

NL: Sneller, sneller, totdat de sensatie van snelheid de angst voor de dood overwint.

— Hunter S. Thompson


A word to the wise is infuriating.

NL: Een woord tegen de wijzen is woedend.

— Hunter S. Thompson


This is the fast lane, folks…and some of us like it here.

NL: Dit is de snelle weg, mensen… en sommigen van ons vinden het hier leuk.

— Hunter S. Thompson, Kingdom of Fear: Loathsome Secrets of a Star-Crossed Child in the Final Days of the American Century


Morality is temporary, wisdom is permanent.

NL: Moraliteit is tijdelijk, wijsheid is blijvend.

— Hunter S. Thompson, Kingdom of Fear: Loathsome Secrets of a Star-Crossed Child in the Final Days of the American Century


So we shall let the reader answer this question for himself: who is the happier man, he who has braved the storm of life and lived or he who has stayed securely on shore and merely existed?

NL: Dus laten we de lezer deze vraag voor zichzelf beantwoorden: wie is de gelukkiger man, hij die de storm van het leven trotseerde en leefde of hij die veilig aan wal is gebleven en slechts bestond?

— Hunter S. Thompson


No More Games. No More Bombs. No More Walking. No More Fun. No More Swimming. 67. That is 17 years past 50. 17 more than I needed or wanted. Boring. I am always bitchy. No Fun — for anybody. 67. You are getting Greedy. Act your old age. Relax — This won’t hurt

NL: Geen spelletjes meer. Geen bommen meer. Geen wandelen meer. Geen plezier meer. Geen zwemmen meer. 67. Dat is 17 jaar na 50. 17 meer dan ik nodig had of wilde. Saai. Ik ben altijd een kreng. Geen plezier voor iedereen. 67. Je krijgt Greedy. Doe alsof je oud bent. Rustig maar. Dit doet geen pijn.

— Hunter S. Thompson


The real power in America is held by a fast-emerging new Oligarchy of pimps and preachers who see no need for Democracy or fairness or even trees, except maybe the ones in their own yards, and they don’t mind admitting it. They worship money and power and death. Their ideal solution to all the nation’s problems would be another 100 Year War.

NL: De echte macht in Amerika wordt vastgehouden door een snel opkomende nieuwe Oligarchie van pooiers en predikers die geen behoefte zien aan democratie of eerlijkheid of zelfs bomen, behalve misschien die in hun eigen tuinen, en ze geven het niet erg toe. Ze aanbidden geld, macht en dood. Hun ideale oplossing voor alle problemen van het land zou nog eens 100 jaar oorlog zijn.

— Hunter S. Thompson, Kingdom of Fear: Loathsome Secrets of a Star-Crossed Child in the Final Days of the American Century