Homer quotes | 11 quotes van Homer

Ben je op zoek naar een Homer quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Homer quotes. Veel leesplezier!

Homer quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Homer verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Homer quotes:

…There is the heat of Love, the pulsing rush of Longing, the lover’s whisper, irresistible—magic to make the sanest man go mad.

NL: …Er is de hitte van Liefde, de pulserende rush van Longing, de geliefden fluisteren, onweerstaanbare magie om de gezondste man gek te maken.

— Homer, The Iliad


Of all creatures that breathe and move upon the earth, nothing is bred that is weaker than man.

NL: Van alle wezens die ademen en bewegen op de aarde, is niets gekweekt dat zwakker is dan de mens.

— Homer, The Odyssey


How prone to doubt, how cautious are the wise!

NL: Hoe vatbaar om te twijfelen, hoe voorzichtig zijn de wijzen!

— Homer


Why so much grief for me? No man will hurl me down to Death, against my fate. And fate? No one alive has ever escaped it, neither brave man nor coward, I tell you – it’s born with us the day that we are born.

NL: Waarom zoveel verdriet voor mij? Niemand gooit me naar de Dood, tegen mijn lot in. En het lot? Niemand is er ooit aan ontsnapt, dappere man noch lafaard, zeg ik je – het is geboren bij ons op de dag dat we geboren zijn.

— Homer, The Iliad


Men grow tired of sleep, love, singing and dancing, sooner than war.

NL: Mannen worden moe van slaap, liefde, zingen en dansen, eerder dan oorlog.

— Homer


Take courage, my heart: you have been through worse than this. Be strong, saith my heart; I am a soldier; I have seen worse sights than this.

NL: Neem moed, mijn hart: je hebt erger meegemaakt dan dit. Wees sterk, zegt mijn hart: Ik ben een soldaat; ik heb ergere bezienswaardigheden gezien dan dit.

— Homer, The Odyssey


For my part I have no joy in tears after dinnertime. There will always be a new dawn tomorrow. Yet I can have no objection to tears for any mortal who dies and goes to his destiny. And this is the only consolation we wretched mortals can give, to cut our hair and let the tears roll down our faces.

NL: Van mijn kant heb ik geen vreugde in tranen na het eten. Er zal altijd een nieuwe dageraad zijn morgen. Toch kan ik geen bezwaar hebben tegen tranen voor elke sterveling die sterft en naar zijn lot gaat. En dit is de enige troost die we ellendige stervelingen kunnen geven, om ons haar te knippen en de tranen over onze gezichten te laten rollen.

— Homer, The Odyssey


…but there they lay, sprawled across the field, craved far more by the vultures than by wives.

NL: …maar daar lagen ze, verspreid over het veld, hunkerden veel meer naar de gieren dan naar de vrouwen.

— Homer, The Iliad


You, why are you so afraid of war and slaughter? Even if all the rest of us drop and die around you, grappling for the ships, you’d run no risk of death: you lack the heart to last it out in combat—coward!

NL: Jij, waarom ben je zo bang voor oorlog en slachting? Zelfs als al de rest van ons vallen en sterven om je heen, worstelen voor de schepen, je zou lopen geen risico van de dood: je mist het hart om het uit te voeren in de strijd lafaard!

— Homer, The Iliad


Let him submit to me! Only the god of death is so relentless, Death submits to no one—so mortals hate him most of all the gods. Let him bow down to me! I am the greater king, I am the elder-born, I claim—the greater man.

NL: Laat hem zich aan mij onderwerpen! Alleen de god des doods is zo meedogenloos, de dood onderwerpt zich aan niemand… dus stervelingen haten hem het meest van alle goden. Laat hem buigen voor mij! Ik ben de grote koning, ik ben de oudste geboren, ik claim de grotere man.

— Homer, The Iliad


But now, as it is, sorrows, unending sorrows must surge within your heart as well—for your own son’s death. Never again will you embrace him stiding home. My spirit rebels—I’ve lost the will to live, to take my stand in the world of men—

NL: Maar nu, zoals het is, verdriet, oneindige smarten moet springen in je hart en voor uw eigen zoon dood. Je zult hem nooit meer omhelzen. Mijn geest rebels… ik heb de wil om te leven verloren, om mijn standpunt in de wereld van de mensen te nemen…

— Homer, The Iliad