Holly Hood quotes | 15 quotes van Holly Hood

Ben je op zoek naar een Holly Hood quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Holly Hood quotes. Veel leesplezier!

Holly Hood quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Holly Hood verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Holly Hood quotes:

People expected something for nothing, that’s why they did nothing so beautifully these days.

NL: Mensen verwachtten iets voor niets, dat is waarom ze niets zo mooi deden deze dagen.

— Holly Hood, Prison of Paradise


Never been more truthful then right now, looking at you fixes everything.

NL: Nooit eerlijker geweest dan nu, als je naar je kijkt, lost alles op.

— Holly Hood


It’s always funny watching something so beautiful not know how beautiful it really is. It’s sad even.

NL: Het is altijd grappig kijken naar iets zo mooi niet weten hoe mooi het echt is. Het is triest zelfs.

— Holly Hood, Twisted Magic


Would you guys choose to walk away from possibly the most incredible encounter of your lifetime just because you had to let it go sooner then you wanted? Just because you knew that it would never be?

NL: Zouden jullie ervoor kiezen om weg te lopen van mogelijk de meest ongelooflijke ontmoeting van je leven alleen maar omdat je het eerder moest laten gaan dan je wilde? Gewoon omdat je wist dat het nooit zou zijn?

— Holly Hood, Perfectly Hopeless


All I knew was, my Father was famous for being a loser, and a loser that wanted nothing to do with me, since the day I was born.

NL: Alles wat ik wist was, dat mijn vader beroemd was om een loser te zijn, en een verliezer die niets met mij te maken wilde hebben, sinds de dag dat ik geboren werd.

— Holly Hood, Heart of Gypsies


If we became a pal to what scared us the most, we could find a simple way to ease all that bothered us, we would find peace, peace that we could live with.

NL: Als we een vriend werden van wat ons het meest bang maakte, konden we een simpele manier vinden om ons te verlichten, zouden we vrede vinden, vrede waar we mee konden leven.

— Holly Hood, Prison of Paradise


Maybe I am everything I knew that I would never be. I looked back at Jay and smiled.

NL: Misschien ben ik alles wat ik wist dat ik nooit zou zijn. Ik keek terug naar Jay en glimlachte.

— Holly Hood


He perched the bat on his shoulder, giving a nod that he understood I needed his help. With one loud yell and a couple swings of the bat, he cleared me another path.

NL: Hij duwde de knuppel op zijn schouder, knikte dat hij begreep dat ik zijn hulp nodig had. Met een luide schreeuw en een paar schommels van de vleermuis, maakte hij een ander pad vrij.

— Holly Hood, Ink


Trust to some was placing all your insecurities and beliefs in one single person, and hoping he or she wouldn’t squash them.

NL: Vertrouwen naar sommigen was het plaatsen van al uw onzekerheden en overtuigingen in één persoon, en hopend dat hij of zij zou ze niet squashen.

— Holly Hood, Prison of Paradise


Life is not kind. Who are you trying to kid, Kendall?” He sighed.

NL: Het leven is niet aardig. Wie probeer je voor de gek te houden, Kendall?

— Holly Hood, Heart of Gypsies


Impending doom, it was a familiar sweater, we all wore it and as scratchy as it felt against our skin, we kept it on.

NL: Het was een bekende trui, we droegen hem allemaal en zo krassend als het voelde tegen onze huid, we hielden hem aan.

— Holly Hood, Prison of Paradise


I was such a messed up person and he was still holding on.

NL: Ik was zo’n gestoord persoon en hij hield het nog steeds vol.

— Holly Hood, Prison of Paradise


When your demon was yourself, there really was no way to fight or get rid of it.

NL: Toen je demon jezelf was, was er echt geen manier om te vechten of er van af te komen.

— Holly Hood, Prison of Paradise


I wanted to play with death, like a child with a new toy, I wanted to push all the buttons and see what would happen.

NL: Ik wilde met de dood spelen, als een kind met een nieuw speeltje, ik wilde op alle knoppen drukken en zien wat er zou gebeuren.

— Holly Hood, Prison of Paradise


We tend to get a little information before we off people. It’s not a play by ear sort of deal.

NL: We hebben de neiging om een beetje informatie te krijgen voordat we van mensen af. Het is niet een toneelstuk op het oor soort van deal.

— Holly Hood, Prison of Paradise