Holly Black quotes | 11 quotes van Holly Black

Ben je op zoek naar een Holly Black quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Holly Black quotes. Veel leesplezier!

Holly Black quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Holly Black verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Holly Black quotes:

Those who really love you don’t mean to hurt you and if they do, you can’t see it in their eyes but it hurts them too.

NL: Degenen die echt van je houden willen je geen pijn doen en als ze dat doen, zie je het niet in hun ogen, maar het doet hen ook pijn.

— Holly Black


Changing is what people do when they have no options left.

NL: Veranderen is wat mensen doen als ze geen opties meer hebben.

— Holly Black, Red Glove


I need you to be happy. I need one of us to be happy.

NL: Ik wil dat je gelukkig bent. Ik heb een van ons nodig om gelukkig te zijn.

— Holly Black, Red Glove


I need to stop fantasizing about running away to some other life and start figuring out the one I have.

NL: Ik moet stoppen met fantaseren over weglopen naar een ander leven en beginnen uitzoeken wat ik heb.

— Holly Black, The Darkest Part of the Forest


Yeah, the whole family knows. It’s no big deal. One night at dinner I said, ‘Mom, you know the forbidden love that Spock has for Kirk? Well, me too.’ It was easier for her to understand that way.

NL: Ja, de hele familie weet het. Het stelt niks voor. Op een avond bij het eten zei ik: ‘Mam, weet je welke verboden liefde Spock voor Kirk heeft? Nou, ik ook.’ Het was makkelijker voor haar om dat te begrijpen.

— Holly Black, Tithe


If curiosity killed the cat, it was satisfaction that brought it back.

NL: Als nieuwsgierigheid de kat doodde, was het voldoening dat het terugbracht.

— Holly Black, Tithe


She took a deep breath, “Last chance. Are you in need of rescuing?” His expression turned very strange, almost as if she’d struck him, “Yes,” he said finally.

NL: Ze haalde diep adem, “Laatste kans. Moet je gered worden?” Zijn uitdrukking werd heel vreemd, bijna alsof ze hem had geslagen, “Ja,” zei hij uiteindelijk.

— Holly Black, The Coldest Girl in Coldtown


Death has his favorites, like anyone. Those who are beloved of Death will not die.

NL: De dood heeft zijn favorieten, zoals iedereen. Degenen die geliefd zijn van de Dood zullen niet sterven.

— Holly Black, The Coldest Girl in Coldtown


I will guard you from Death, for I have no fear of him.

NL: Ik zal je beschermen tegen de dood, want ik ben niet bang voor hem.

— Holly Black, The Coldest Girl in Coldtown


People are fragile. They die of mistakes, of overdoses, of sickness. But mostly they die of Death.

NL: Mensen zijn kwetsbaar. Ze sterven aan fouten, aan overdoses, aan ziekte. Maar meestal sterven ze aan de dood.

— Holly Black, The Coldest Girl in Coldtown


One fine day, in the middle of the night, two dead boys got up to fight. Back to back they faced each other. They pulled out their swords and shot one another. One deaf cop, on the beat heard the noise, and came and shot the two dead boys.

NL: Op een mooie dag, midden in de nacht, stonden twee dode jongens op om te vechten. Terug naar achteren stonden ze tegenover elkaar. Ze trokken hun zwaarden en schoten elkaar neer. Een dove agent hoorde het geluid en schoot de twee dode jongens neer.

— Holly Black, Valiant