Hermann Hesse quotes | 23 quotes van Hermann Hesse

Ben je op zoek naar een Hermann Hesse quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Hermann Hesse quotes. Veel leesplezier!

Hermann Hesse quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Hermann Hesse verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Hermann Hesse quotes:

If I know what love is, it is because of you.

NL: Als ik weet wat liefde is, komt dat door jou.

— Hermann Hesse


Oh, love isn’t there to make us happy. I believe it exists to show us how much we can endure.

NL: Liefde is er niet om ons gelukkig te maken. Ik geloof dat het bestaat om ons te laten zien hoeveel we kunnen verdragen.

— Hermann Hesse, Wer lieben kann, ist glücklich. Über die Liebe


Often it is the most deserving people who cannot help loving those who destroy them.

NL: Vaak zijn het de meest verdienstelijke mensen die niet kunnen helpen liefhebben van degenen die hen vernietigen.

— Hermann Hesse


It may be important to great thinkers to examine the world, to explain and despise it. But I think it is only important to love the world, not to despise it, not for us to hate each other, but to be able to regard the world and ourselves and all beings with love, admiration and respect.

NL: Het kan belangrijk zijn voor grote denkers om de wereld te onderzoeken, uit te leggen en te verachten. Maar ik denk dat het alleen belangrijk is om de wereld lief te hebben, niet om het te verachten, niet om elkaar te haten, maar om de wereld en onszelf en alle wezens met liefde, bewondering en respect te kunnen beschouwen.

— Hermann Hesse, Siddhartha


Love must not entreat,’ she added, ‘or demand. Love must have the strength to become certain within itself. Then it ceases merely to be attracted and begins to attract.

NL: Liefde mag niet smeken,’ voegde ze eraan toe, ‘of eisen. Liefde moet de kracht hebben om zeker te worden in zichzelf. Dan wordt het alleen maar aangetrokken en begint het aan te trekken.

— Hermann Hesse, Demian. Die Geschichte von Emil Sinclairs Jugend


When you like someone, you like them in spite of their faults. When you love someone, you love them with their faults.

NL: Als je iemand leuk vindt, vind je ze leuk, ondanks hun fouten. Als je van iemand houdt, hou je van ze met hun fouten.

— Hermann Hesse, Wer lieben kann, ist glücklich. Über die Liebe


Perhaps people like us cannot love. Ordinary people can – that is their secret.

NL: Misschien kunnen mensen zoals wij niet liefhebben. Gewone mensen kunnen dat – dat is hun geheim.

— Hermann Hesse


You know quite well, deep within you, that there is only a single magic, a single power, a single salvation…and that is called loving. Well, then, love your suffering. Do not resist it, do not flee from it. It is your aversion that hurts, nothing else.

NL: Je weet heel goed, diep in jezelf, dat er maar één magie is, één enkele kracht, één enkele redding… en dat heet liefdevol. Nou, dan, hou van je lijden. Verzet je er niet tegen, vlucht er niet voor. Het is jouw afkeer die pijn doet, niets anders.

— Hermann Hesse, Wer lieben kann, ist glücklich. Über die Liebe


I believe that I am not responsible for the meaningfulness or meaninglessness of life, but that I am responsible for what I do with the life I’ve got.

NL: Ik geloof dat ik niet verantwoordelijk ben voor de betekenisloosheid of zinloosheid van het leven, maar dat ik verantwoordelijk ben voor wat ik doe met het leven dat ik heb.

— Hermann Hesse, Verliebt in die verrückte Welt: Betrachtungen, Gedichte, Erzählungen, Briefe


I began to understand that suffering and disappointments and melancholy are there not to vex us or cheapen us or deprive us of our dignity but to mature and transfigure us.

NL: Ik begon te begrijpen dat lijden, teleurstellingen en melancholie er niet zijn om ons te kwellen of te vernederen of ons onze waardigheid te ontnemen, maar om ons te laten rijpen en te transformeren.

— Hermann Hesse, Peter Camenzind


You’ve never lived what you are thinking, and that isn’t good. Only the ideas we actually live are of any value.

NL: Je hebt nooit geleefd wat je denkt, en dat is niet goed. Alleen de ideeën die we eigenlijk leven zijn van enige waarde.

— Hermann Hesse, Demian. Die Geschichte von Emil Sinclairs Jugend


You are willing to die, you coward, but not to live.

NL: Je bent bereid om te sterven, lafaard, maar niet om te leven.

— Hermann Hesse, Steppenwolf


In eternity there is no time, only an instant long enough for a joke.

NL: In de eeuwigheid is er geen tijd, slechts een moment lang genoeg voor een grap.

— Hermann Hesse, Steppenwolf


Wisdom cannot be imparted. Wisdom that a wise man attempts to impart always sounds like foolishness to someone else … Knowledge can be communicated, but not wisdom. One can find it, live it, do wonders through it, but one cannot communicate and teach it.

NL: Wijsheid kan niet gegeven worden. Wijsheid die een wijs man probeert door te geven klinkt altijd als dwaasheid aan iemand anders… Kennis kan gecommuniceerd worden, maar geen wijsheid. Men kan het vinden, leven, wonderen doen door het heen, maar men kan niet communiceren en het leren.

— Hermann Hesse, Siddhartha


One must find the source within one’s own Self, one must possess it. Everything else was seeking — a detour, an error.

NL: Men moet de bron vinden binnen iemands eigen Zelf, men moet het bezitten. Al het andere was op zoek naar een omweg, een fout.

— Hermann Hesse, Siddhartha


I call that man awake who, with conscious knowledge and understanding, can perceive the deep unreasoning powers in his soul, his whole innermost strength, desire and weakness, and knows how to reckon with himself.

NL: Ik noem die man wakker die, met bewuste kennis en begrip, de diepe onredelijke krachten in zijn ziel kan waarnemen, zijn hele innerlijkste kracht, verlangen en zwakte, en weet hoe hij met zichzelf moet omgaan.

— Hermann Hesse, Narcissus and Goldmund


He brooded on how close destruction always was to all creatures, animals as well as humans, and he realized that there is nothing we can predict or know for certain in this world except death.

NL: Hij zat te piekeren over hoe dichtbij vernietiging altijd was voor alle schepselen, dieren en mensen, en hij realiseerde zich dat er niets is wat we zeker kunnen voorspellen of weten in deze wereld behalve de dood.

— Hermann Hesse, The Fairy Tales of Hermann Hesse


One of the disadwantages of school and learning, he thought dreamily, was that the mind seemed to have the tendency too see and represent all things as though they were flat and had only two dimensions. This, somehow, seemed to render all matters of intellect shallow and worthless…

NL: Een van de disadwantages van school en leren, dacht hij dromerig, was dat de geest leek te hebben de neiging te zien en vertegenwoordigen alle dingen alsof ze plat en had slechts twee dimensies. Dit leek alle zaken van intellect oppervlakkig en waardeloos te maken…

— Hermann Hesse, Narcissus and Goldmund


I do want more. I am not content with being happy. I was not made for it. It is not my destiny. My destiny is the opposite.

NL: Ik wil meer. Ik ben niet tevreden met gelukkig zijn. Ik ben er niet voor gemaakt. Het is niet mijn lot. Mijn lot is het tegenovergestelde.

— Hermann Hesse, Steppenwolf


Once he said to her: ‘You are like me; you are different from other people. You are Kamala and no one else, and within you there is a stillness and sanctuary to which you can retreat any time and be yourself, just as I can. Few people have that capacity and yet everyone could have it.

NL: Eens zei hij tegen haar: “Jij bent zoals ik; je bent anders dan andere mensen. Jij bent Kamala en niemand anders, en in jou is er een stilte en een toevluchtsoord waar je je op elk moment kunt terugtrekken en jezelf kunt zijn, net zoals ik kan. Weinig mensen hebben die capaciteit en toch kan iedereen die hebben.

— Hermann Hesse


Times of terror and the deepest misery may arrive, but if there is to be any happiness in this misery it can only be a spiritual happiness, related to the past in the rescue of the culture of early ages and to the future in a serene and indefatigable championship of the spirit in a time which would otherwise completely swallow up the material.

NL: Tijden van terreur en de diepste ellende kunnen aankomen, maar als er enig geluk in deze ellende moet zijn kan het alleen maar een spiritueel geluk zijn, gerelateerd aan het verleden in de redding van de cultuur van vroege tijden en aan de toekomst in een sereen en onvermoeibaar kampioenschap van de geest in een tijd die anders het materiaal volledig zou opslokken.

— Hermann Hesse, The Glass Bead Game


Ich werde stehen und warten.Ich werde müde werden.Ich werde nicht einschlafen.Ich werde sterben.

NL: Ik zal staan en wachten.Ik zal moe worden.Ik zal niet in slaap vallen.Ik zal sterven.

— Hermann Hesse, Siddhartha


For the first time in my life I tasted death, and death tasted bitter, for death is birth, is fear and dread of some terrible renewal.

NL: Voor het eerst in mijn leven proefde ik de dood, en de dood smaakte bitter, want de dood is geboorte, is angst en angst voor een verschrikkelijke vernieuwing.

— Hermann Hesse, Demian. Die Geschichte von Emil Sinclairs Jugend