Henry David Thoreau quotes | 20 quotes van Henry David Thoreau

Ben je op zoek naar een Henry David Thoreau quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Henry David Thoreau quotes. Veel leesplezier!

Henry David Thoreau quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Henry David Thoreau verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Henry David Thoreau quotes:

I learned this, at least, by my experiment; that if one advances confidently in the direction of his dreams, and endeavors to live the life which he has imagined, he will meet with a success unexpected in common hours..

NL: Ik heb dit in ieder geval geleerd door mijn experiment; dat als men vol vertrouwen vooruitgaat in de richting van zijn dromen, en zich inzet om het leven te leiden dat hij zich heeft voorgesteld, hij onverwachts een succes zal ontmoeten in gemeenschappelijke uren..

— Henry David Thoreau


The cost of a thing is the amount of what I will call life which is required to be exchanged for it, immediately or in the long run.

NL: De kosten van een ding is de hoeveelheid van wat ik het leven zal noemen die nodig is om ervoor te worden ingewisseld, onmiddellijk of op de lange termijn.

— Henry David Thoreau, Walden


It is not worth the while to let our imperfections disturb us always.

NL: Het is niet de moeite waard om onze onvolkomenheden ons altijd te laten storen.

— Henry David Thoreau


The question is not what you look at, but what you see.

NL: De vraag is niet waar je naar kijkt, maar wat je ziet.

— Henry David Thoreau


If we will be quiet and ready enough, we shall find compensation in every disappointment.

NL: Als we stil en klaar genoeg zijn, zullen we compensatie vinden in elke teleurstelling.

— Henry David Thoreau, I to Myself: An Annotated Selection from the Journal of Henry D. Thoreau


All men want, not something to do with, but something to do, or rather something to be.

NL: Alle mannen willen, niet iets te maken met, maar iets te doen, of liever iets te zijn.

— Henry David Thoreau, Walden


The language of Friendship is not words, but meanings.

NL: De taal van Vriendschap is geen woorden, maar betekenissen.

— Henry David Thoreau, A Week on the Concord and Merrimack Rivers


We are constantly invited to be what we are.

NL: We worden voortdurend uitgenodigd om te zijn wat we zijn.

— Henry David Thoreau


When I hear music, I fear no danger. I am invulnerable. I see no foe. I am related to the earliest times, and to the latest.

NL: Als ik muziek hoor, vrees ik geen gevaar. Ik ben onkwetsbaar. Ik zie geen vijand. Ik ben verwant aan de vroegste keren, en aan de laatste.

— Henry David Thoreau


As if you could kill time without injuring eternity.

NL: Alsof je tijd kunt doden zonder de eeuwigheid te verwonden.

— Henry David Thoreau, Walden


Any fool can make a ruleAnd any fool will mind it.

NL: Elke dwaas kan een regel maken… en elke dwaas zal er op letten.

— Henry David Thoreau, Journal #14


When we are unhurried and wise, we perceive that only great and worthy things have any permanent and absolute existence, that petty fears and petty pleasures are but the shadow of the reality.

NL: Wanneer we ongehaast en wijs zijn, zien we dat alleen grote en waardige dingen een permanent en absoluut bestaan hebben, dat kleine angsten en kleine genoegens slechts de schaduw van de werkelijkheid zijn.

— Henry David Thoreau, Walden


Night is certainly more novel and less profane than day.

NL: Nacht is zeker meer roman en minder profane dan dag.

— Henry David Thoreau


The youth gets together his materials to build a bridge to the moon, or, perchance, a palace or temple on the earth, and, at length, the middle-aged man concludes to build a woodshed with them.

NL: De jeugd verzamelt zijn materiaal om een brug naar de maan te bouwen, of, misschien, een paleis of tempel op de aarde, en tenslotte, de man van middelbare leeftijd besluit met hen een houtschuur te bouwen.

— Henry David Thoreau


Our moments of inspiration are not lost though we have no particular poem to show for them; for those experiences have left an indelible impression, and we are ever and anon reminded of them.

NL: Onze inspiratiemomenten zijn niet verloren gegaan, hoewel we geen speciaal gedicht hebben om voor hen te laten zien; want die ervaringen hebben een onuitwisbare indruk achtergelaten, en we worden er altijd en altijd aan herinnerd.

— Henry David Thoreau


I did not know that mankind were suffering for want of gold. I have seen a little of it. I know that it is very malleable, but not so malleable as wit. A grain of gold will gild a great surface, but not so much as a grain of wisdom.

NL: Ik wist niet dat de mensheid leed door gebrek aan goud. Ik heb er een beetje van gezien. Ik weet dat het erg kneedbaar is, maar niet zo kneedbaar als humor. Een goudkorrel zal een groot oppervlak vergulden, maar niet zozeer een korrel van wijsheid.

— Henry David Thoreau, Life Without Principle


Never look back unless you are planning to go that way

NL: Kijk nooit terug tenzij je van plan bent om die kant op te gaan.

— Henry David Thoreau


I silently smiled at my incessant good fortune.

NL: Ik glimlachte stilletjes naar mijn voortdurende geluk.

— Henry David Thoreau, Walden


On the death of a friend, we should consider that the fates through confidence have devolved on us the task of a double living, that we have henceforth to fulfill the promise of our friend’s life also, in our own, to the world.

NL: Bij de dood van een vriend moeten we bedenken dat het lot door vertrouwen ons de taak heeft gegeven van een dubbel leven, dat we voortaan ook in onze eigen wereld moeten vervullen aan de belofte van het leven van onze vriend.

— Henry David Thoreau


Every blade in the field – Every leaf in the forest – lays down its life in its season as beautifully as it was taken up.

NL: Elk blad in het veld – elk blad in het bos – legt zijn leven in zijn seizoen zo mooi als het werd opgenomen.

— Henry David Thoreau