Helen Keller quotes | 20 quotes van Helen Keller

Ben je op zoek naar een Helen Keller quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Helen Keller quotes. Veel leesplezier!

Helen Keller quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Helen Keller verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Helen Keller quotes:

Happiness does not come from without, it comes from within

NL: Geluk komt niet van buiten, het komt van binnenuit

— Helen Keller


Life is either a daring adventure or nothing at all.

NL: Het leven is ofwel een gewaagd avontuur of helemaal niets.

— Helen Keller, The Open Door


A bend in the road is not the end of the road…Unless you fail to make the turn.

NL: Een bocht in de weg is niet het einde van de weg…Tenzij je er niet in slaagt om de bocht te maken.

— Helen Keller


Everything has its wonders, even darkness and silence, and I learn, whatever state I may be in, therein to be content

NL: Alles heeft zijn wonderen, zelfs duisternis en stilte, en ik leer, in welke staat ik ook ben, om tevreden te zijn.

— Helen Keller


People don’t like to think, if one thinks, one must reach conclusions. Conclusions are not always pleasant.

NL: Mensen denken niet graag, als men denkt, moet men conclusies trekken. Conclusies zijn niet altijd prettig.

— Helen Keller


Security is mostly a superstition. It does not exist in nature, nor do the children of men as a whole experience it. Avoiding danger is no safer in the long run than outright exposure. Life is either a daring adventure, or nothing.

NL: Veiligheid is meestal een bijgeloof. Het bestaat niet in de natuur, noch ervaren de kinderen der mensen als geheel het. Het vermijden van gevaar is op de lange termijn niet veiliger dan rechtstreekse blootstelling. Het leven is ofwel een gedurfd avontuur, of niets.

— Helen Keller, The Open Door


Life is a succesion of lessons which must be lived to be understood.

NL: Het leven is een succes van lessen die moeten worden geleefd om te worden begrepen.

— Helen Keller


When one door of happiness closes, another opens; but often we look so long at the closed door that we do not see the one which has been opened for us.

NL: Wanneer de ene deur van geluk sluit, opent de andere; maar vaak kijken we zo lang naar de gesloten deur dat we niet zien wat voor ons geopend is.

— Helen Keller


Death is no more than passing from one room into another. But there’s a difference for me, you know. Because in that other room I shall be able to see.

NL: De dood gaat van de ene kamer naar de andere. Maar er is een verschil voor mij, weet je. Want in die andere kamer kan ik het zien.

— Helen Keller


I long to accomplish a great and noble task, but it is my chief duty to accomplish small tasks as if they were great and noble.

NL: Ik verlang naar een grote en nobele taak, maar het is mijn belangrijkste plicht om kleine taken te vervullen alsof ze groot en nobel waren.

— Helen Keller


We could never learn to be brave and patient if there were only joy in the world

NL: We konden nooit leren om dapper en geduldig te zijn als er alleen vreugde in de wereld was.

— Helen Keller


Never bend your head. Hold it high. Look the world straight in the eye.

NL: Buig nooit je hoofd. Hou het hoog. Kijk de wereld recht in de ogen.

— Helen Keller


Many persons have a wrong idea of what constitutes true happiness. It is not attained through self-gratification but through fidelity to a worthy purpose.

NL: Veel mensen hebben een verkeerd idee van wat echt geluk vormt. Het wordt niet bereikt door zelfbevrediging maar door trouw tot een waardig doel.

— Helen Keller


I believe that God is in me as the sun is in the colour and fragrance of a flower – the Light in my darkness, the Voice in my silence.

NL: Ik geloof dat God in mij is als de zon in de kleur en geur van een bloem – het Licht in mijn duisternis, de Stem in mijn stilte.

— Helen Keller


Your success and happiness lie in you.

NL: Je succes en geluk liggen in je.

— Helen Keller


Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy and you shall form an invicible host against difficulties.

NL: Je succes en geluk liggen in je. Los op om gelukkig te blijven, en je vreugde en je zult een onoverwinnelijke gastheer vormen tegen moeilijkheden.

— Helen Keller


Joy is the holy fire that keeps our purpose warm and our intelligence aglow.

NL: Vreugde is het heilige vuur dat ons doel warm houdt en onze intelligentie gloeit.

— Helen Keller


It has been said that life has treated me harshly; and sometimes I have complained in my heart because many pleasures of human experience have been withheld from me…if much has been denied me, much, very much, has been given me…

NL: Er is gezegd dat het leven mij hard heeft behandeld; en soms heb ik geklaagd in mijn hart omdat vele geneugten van de menselijke ervaring mij zijn onthouden…als mij veel is ontzegd, veel, heel veel, is mij gegeven…

— Helen Keller, The Open Door


Once I knew the depth where no hope was, and darkness lay on the face of all things… But a little word from the fingers of another fell into my hand that clutched at emptiness, and my heart leaped to the rapture of living.

NL: Toen ik eenmaal wist waar geen hoop was, en duisternis lag op het gezicht van alle dingen… Maar een klein woord uit de vingers van een ander viel in mijn hand dat vasthield aan leegte, en mijn hart sprong naar de opname van het leven.

— Helen Keller, Optimism


Great poetry needs no interpreter other than a responsive heart.

NL: Grote poëzie heeft geen tolk nodig, behalve een responsief hart.

— Helen Keller, The Story of My Life: With Her Letters (1887 1901) and a Supplementary Account of Her Education Including Passages from the Reports and Letters of Her Teacher Anne Mansfield Sullivan by John Albert Macy