Haruki Murakami quotes | 66 quotes van Haruki Murakami

Ben je op zoek naar een Haruki Murakami quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Haruki Murakami quotes. Veel leesplezier!

Haruki Murakami quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Haruki Murakami verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Haruki Murakami quotes:

I think you still love me, but we can’t escape the fact that I’m not enough for you. I knew this was going to happen. So I’m not blaming you for falling in love with another woman. I’m not angry, either. I should be, but I’m not. I just feel pain. A lot of pain. I thought I could imagine how much this would hurt, but I was wrong.

NL: Ik denk dat je nog steeds van me houdt, maar we kunnen er niet aan ontsnappen dat ik niet genoeg voor je ben. Ik wist dat dit zou gebeuren. Dus ik geef je niet de schuld dat je verliefd bent geworden op een andere vrouw. Ik ben ook niet boos. Dat zou ik moeten zijn, maar ik ben het niet. Ik voel gewoon pijn. Veel pijn. Ik dacht dat ik me kon voorstellen hoeveel pijn dit zou doen, maar ik had het mis.

— Haruki Murakami, South of the Border, West of the Sun


If you remember me, then I don’t care if everyone else forgets.

NL: Als je me nog kent, kan het me niet schelen of iedereen het vergeet.

— Haruki Murakami, Kafka on the Shore


Anyone who falls in love is searching for the missing pieces of themselves. So anyone who’s in love gets sad when they think of their lover. It’s like stepping back inside a room you have fond memories of, one you haven’t seen in a long time.

NL: Iedereen die verliefd wordt, zoekt naar de ontbrekende stukjes van zichzelf. Dus iedereen die verliefd is wordt verdrietig als ze denken aan hun minnaar. Het is alsof je terug stapt in een kamer waar je mooie herinneringen aan hebt, een kamer die je al heel lang niet meer hebt gezien.

— Haruki Murakami


Sometimes when I look at you, I feel I’m gazing at a distant star. It’s dazzling, but the light is from tens of thousands of years ago.Maybe the star doesn’t even exist any more. Yet sometimes that light seems more real to me than anything.

NL: Soms als ik naar je kijk, voel ik dat ik naar een verre ster staar. Het is schitterend, maar het licht is van tienduizenden jaren geleden.Misschien bestaat de ster niet meer. Maar soms lijkt dat licht meer echt voor mij dan wat dan ook.

— Haruki Murakami, South of the Border, West of the Sun


I was always hungry for love. Just once, I wanted to know what it was like to get my fill of it — to be fed so much love I couldn’t take any more. Just once.

NL: Ik had altijd al zin in liefde. Voor één keer wilde ik weten hoe het was om er genoeg van te krijgen. Om zoveel liefde te krijgen dat ik niet meer kon verdragen. Eén keer maar.

— Haruki Murakami, Norwegian Wood


If you can love someone with your whole heart, even one person, then there’s salvation in life. Even if you can’t get together with that person.

NL: Als je van iemand kunt houden met je hele hart, zelfs één persoon, dan is er redding in het leven. Zelfs als je niet met die persoon om kunt gaan.

— Haruki Murakami, 1Q84


here she is, all mine, trying her best to give me all she can. How could I ever hurt her? But I didn’t understand then. That I could hurt somebody so badly she would never recover. That a person can, just by living, damage another human being beyond repair.

NL: Hier is ze, de mijne. Ze doet haar best om me alles te geven wat ze kan. Hoe kan ik haar ooit pijn doen? Maar ik begreep het toen niet. Dat ik iemand zo erg zou kunnen kwetsen dat ze nooit zou herstellen. Dat een persoon, alleen door te leven, een ander mens kan beschadigen die niet te repareren is.

— Haruki Murakami, South of the Border, West of the Sun


Despite your best efforts, people are going to be hurt when it’s time for them to be hurt.

NL: Ondanks je inspanningen, zullen mensen gekwetst worden als het tijd is dat ze gekwetst worden.

— Haruki Murakami, Norwegian Wood


I have a million things to talk to you about. All I want in this world is you. I want to see you and talk. I want the two of us to begin everything from the beginning.

NL: Ik heb een miljoen dingen om met je over te praten. Alles wat ik wil in deze wereld ben jij. Ik wil je zien en praten. Ik wil dat wij allebei vanaf het begin beginnen.

— Haruki Murakami, Norwegian Wood


Being with her I feel a pain, like a frozen knife stuck in my chest. An awful pain, but the funny thing is I’m thankful for it. It’s like that frozen pain and my very existence are one.

NL: Bij haar zijn voel ik pijn, als een bevroren mes in mijn borst. Een vreselijke pijn, maar het grappige is dat ik er dankbaar voor ben. Het is alsof die bevroren pijn en mijn bestaan er één zijn.

— Haruki Murakami, Kafka on the Shore


For a long time, she held a special place in my heart. I kept this special place just for her, like a “Reserved” sign on a quiet corner table in a restaurant. Despite the fact that I was sure I’d never see her again.

NL: Voor een lange tijd, hield ze een speciale plek in mijn hart. Ik bewaarde deze speciale plek alleen voor haar, zoals een “Reserved” bord op een rustige hoektafel in een restaurant. Ondanks het feit dat ik er zeker van was dat ik haar nooit meer zou zien.

— Haruki Murakami, South of the Border, West of the Sun


Sometimes I get real lonely sleeping with you.

NL: Soms word ik heel eenzaam als ik met je naar bed ga.

— Haruki Murakami, A Wild Sheep Chase


Maybe it’s just hiding somewhere. Or gone on a trip to come home. But falling in love is always a pretty crazy thing. It might appear out of the blue and just grab you. Who knows — maybe even tomorrow.

NL: Misschien verbergt het zich ergens. Of op reis gegaan om thuis te komen. Maar verliefd worden is altijd gek. Het lijkt misschien uit het niets en pakt je gewoon. Wie weet, misschien zelfs morgen.

— Haruki Murakami, Sputnik Sweetheart


Love can rebuild the world, they say, so everything’s possible when it comes to love.

NL: Liefde kan de wereld herbouwen, zeggen ze, dus alles is mogelijk als het gaat om liefde.

— Haruki Murakami, Kafka on the Shore


People fall in love without reason, without even wanting to. You can’t predict it. That’s love.

NL: Mensen worden verliefd zonder reden, zonder zelfs maar te willen. Je kunt het niet voorspellen. Dat is liefde.

— Haruki Murakami, Dance Dance Dance


Time expands, then contracts, all in tune with the stirrings of the heart.

NL: De tijd breidt zich uit, en gaat dan samen, allemaal in overeenstemming met het roeren van het hart.

— Haruki Murakami, Kafka on the Shore


A person learns how to love himself through the simple acts of loving and being loved by someone else.

NL: Een persoon leert zichzelf lief te hebben door de simpele daden van liefde en liefde van iemand anders.

— Haruki Murakami, 1Q84


Losing you is most difficult for me, but the nature of my love for you is what matters. If it distorts into half-truth, then perhaps it is better not to love you. I must keep my mind but loose you.

NL: Jou verliezen is het moeilijkst voor mij, maar de aard van mijn liefde voor jou is wat er toe doet. Als het vervormt tot halve waarheid, dan is het misschien beter om niet van je te houden. Ik moet m’n hoofd erbij houden, maar ik moet je losmaken.

— Haruki Murakami, Hard-Boiled Wonderland and the End of the World


Quizás aun no te comprenda. Pero, con un poco de tiempo, llegaré a entenderte. Y no habrá nadie en el mundo que te comprenda mejor que yo.

NL: Misschien begrijp ik je nog steeds niet. Maar met een beetje tijd, zal ik je begrijpen. En er zal niemand zijn die jou beter begrijpt dan ik.

— Haruki Murakami


Nobody likes being alone that much. I don’t go out of my way to make friends, that’s all. It just leads to disappointment.

NL: Niemand vindt het leuk om alleen te zijn. Ik doe niet moeilijk om vrienden te maken, dat is alles. Het leidt tot teleurstelling.

— Haruki Murakami, Norwegian Wood


No matter how much suffering you went through, you never wanted to let go of those memories.

NL: Het maakt niet uit hoeveel lijden je doormaakte, je wilde die herinneringen nooit loslaten.

— Haruki Murakami


Death is not the opposite of life, but a part of it.

NL: De dood is niet het tegenovergestelde van het leven, maar een deel ervan.

— Haruki Murakami, Blind Willow, Sleeping Woman: 24 Stories


Every one of us is losing something precious to us. Lost opportunities, lost possibilities, feelings we can never get back again. That’s part of what it means to be alive.

NL: Ieder van ons verliest iets kostbaars voor ons. Verloren kansen, verloren mogelijkheden, gevoelens die we nooit meer terug kunnen krijgen. Dat maakt deel uit van wat het betekent om te leven.

— Haruki Murakami, Kafka on the Shore


In everybody’s life there’s a point of no return. And in a very few cases, a point where you can’t go forward anymore. And when we reach that point, all we can do is quietly accept the fact. That’s how we survive.

NL: In ieders leven is er een punt van geen terugkeer. En in een paar gevallen, een punt waar je niet verder kunt gaan. En als we dat punt bereiken, kunnen we het alleen maar stilletjes accepteren. Zo overleven we het.

— Haruki Murakami, Kafka on the Shore


Most everything you think you know about me is nothing more than memories.

NL: Het meeste wat je denkt te weten over mij is niets meer dan herinneringen.

— Haruki Murakami, A Wild Sheep Chase


When you come out of the storm, you won’t be the same person who walked in. That’s what this storm’s all about.

NL: Als je uit de storm komt, zul je niet dezelfde persoon zijn die binnenkwam. Dat is waar deze storm om draait.

— Haruki Murakami, Kafka on the Shore


Life is not like water. Things in life don’t necessarily flow over the shortest possible route.

NL: Het leven is niet als water. Dingen in het leven stromen niet per se over de kortst mogelijke route.

— Haruki Murakami, 1Q84


Even chance meetings are the result of karma… Things in life are fated by our previous lives. That even in the smallest events there’s no such thing as coincidence.

NL: Zelfs toevallige ontmoetingen zijn het resultaat van karma… dingen in het leven worden voorbestemd door onze vorige levens. Dat zelfs in de kleinste gebeurtenissen is er niet zoiets als toeval.

— Haruki Murakami, Kafka on the Shore


That’s how stories happen — with a turning point, an unexpected twist. There’s only one kind of happiness, but misfortune comes in all shapes and sizes. It’s like Tolstoy said. Happiness is an allegory, unhappiness a story.

NL: Dat is hoe verhalen gebeuren met een keerpunt, een onverwachte wending. Er is slechts één soort geluk, maar ongeluk komt in alle vormen en maten. Het is zoals Tolstoj zei. Geluk is een allegorie, ongeluk een verhaal.

— Haruki Murakami, Kafka on the Shore


As we go through life we gradually discover who we are, but the more we discover, the more we lose ourselves.

NL: Als we door het leven gaan ontdekken we geleidelijk wie we zijn, maar hoe meer we ontdekken, hoe meer we onszelf verliezen.

— Haruki Murakami, Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage


Some things in life are too complicated to explain in any language.

NL: Sommige dingen in het leven zijn te ingewikkeld om uit te leggen in welke taal dan ook.

— Haruki Murakami, Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage


People die all the time. Life is a lot more fragile than we think. So you should treat others in a way that leaves no regrets. Fairly, and if possible, sincerely. It’s too easy not to make the effort, then weep and wring your hands after the person dies.

NL: Mensen sterven de hele tijd. Het leven is veel kwetsbaarder dan we denken. Dus je moet anderen behandelen op een manier die geen spijt laat. Eerlijk, en indien mogelijk, oprecht. Het is te makkelijk om de moeite niet te doen, dan huilen en wringen je handen nadat de persoon sterft.

— Haruki Murakami, Dance Dance Dance


Life doesn’t require ideals. It requires standards of action.

NL: Het leven heeft geen idealen nodig. Het vereist normen voor actie.

— Haruki Murakami, Norwegian Wood


Life is long, and sometimes cruel. Sometimes victims are needed. Someone has to take on that role. And human bodies are fragile, easily damaged. Cut them, and they bleed.

NL: Het leven is lang en soms wreed. Soms zijn slachtoffers nodig. Iemand moet die rol op zich nemen. En menselijke lichamen zijn breekbaar, gemakkelijk beschadigd. Snij ze af en ze bloeden.

— Haruki Murakami, Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage


It seemed to me that this world has a serious shortage of both logic and kindness.

NL: Het leek mij dat deze wereld een ernstig tekort heeft aan zowel logica als vriendelijkheid.

— Haruki Murakami, 1Q84


I don’t know what it means to live.

NL: Ik weet niet wat het betekent om te leven.

— Haruki Murakami, Kafka on the Shore


Everything has boundaries. The same holds true with thought. You shouldn’t fear boundaries, but you should not be afraid of destroying them. That’s what is most important if you want to be free: respect for and exasperation with boundaries.

NL: Alles heeft grenzen. Hetzelfde geldt voor het denken. Je moet geen grenzen vrezen, maar je moet niet bang zijn om ze te vernietigen. Dat is het belangrijkste als je vrij wilt zijn: respect voor en ergernis met grenzen.

— Haruki Murakami, Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage


Pain is inevitable. Suffering is optional.

NL: Pijn is onvermijdelijk. Lijden is optioneel.

— Haruki Murakami, What I Talk About When I Talk About Running


And once the storm is over, you won’t remember how you made it through, how you managed to survive. You won’t even be sure, whether the storm is really over. But one thing is certain. When you come out of the storm, you won’t be the same person who walked in. That’s what this storm’s all about.

NL: En als de storm voorbij is, weet je niet meer hoe je het overleefde, hoe je het overleefde. Je zult er niet eens zeker van zijn, of de storm echt voorbij is. Maar één ding is zeker. Als je uit de storm komt, zul je niet dezelfde persoon zijn die binnenkwam. Dat is waar deze storm om draait.

— Haruki Murakami


Time weighs down on you like an old, ambiguous dream. You keep on moving, trying to sleep through it. But even if you go to the ends of the earth, you won’t be able to escape it. Still, you have to go there- to the edge of the world. There’s something you can’t do unless you get there.

NL: De tijd weegt op je als een oude, dubbelzinnige droom. Je blijft doorgaan, probeert er doorheen te slapen. Maar zelfs als je naar het einde van de aarde gaat, zul je er niet aan kunnen ontsnappen. Toch moet je daarheen… naar de rand van de wereld. Er is iets wat je niet kunt doen tenzij je er bent.

— Haruki Murakami, Kafka on the Shore


When you are used to the kind of life -of never getting anything you want- you stop knowing what it is you want.

NL: Als je gewend bent aan het soort leven… dat je nooit iets krijgt wat je wilt… stop je met weten wat je wilt.

— Haruki Murakami, The Wind-Up Bird Chronicle


When someone is trying very hard to get something, they don’t. And when they’re running away from something as hard as they can, it usually catches up with them.

NL: Als iemand heel hard probeert om iets te krijgen, dan doen ze dat niet. En als ze weglopen voor iets zo hard als ze kunnen, haalt het ze meestal in.

— Haruki Murakami, Kafka on the Shore


Es decir…, lo que yo creo es que el hombre piensa en el significado de la vida porque sabe con certeza que va morir algún día. (…) Nadie sabe lo que va a ocurrir. Por eso nosotros, para evolucionar necesitamos la muerte.

NL: Ik bedoel… wat ik denk is dat de mens denkt aan de betekenis van het leven, omdat hij zeker weet dat hij op een dag zal sterven. ” Niemand weet wat er gaat gebeuren. Daarom hebben wij de dood nodig om te evolueren.

— Haruki Murakami, The Wind-Up Bird Chronicle


But hell, you’ve gotta work with what you’ve got.

NL: Maar je moet werken met wat je hebt.

— Haruki Murakami, 1Q84


With my eyes closed, I would touch a familiar book and draw its fragrance deep inside me. This was enough to make me happy.

NL: Met mijn ogen dicht, zou ik een bekend boek aanraken en zijn geur diep in mij tekenen. Dit was genoeg om me gelukkig te maken.

— Haruki Murakami, Norwegian Wood


In his or her own way, everyone I saw before me looked happy. Whether they were really happy or just looked it, I couldn’t tell. But they did look happy on this pleasant early afternoon in late September, and because of that I felt a kind of loneliness new to me, as if I were the only one here who was not truly part of the scene.

NL: Op zijn of haar eigen manier, leek iedereen die ik voor mij zag gelukkig. Of ze echt gelukkig waren of er gewoon naar keken, ik kon het niet zien. Maar ze zagen er wel gelukkig uit op deze aangename vroege middag eind september, en daardoor voelde ik me een soort eenzaamheid nieuw voor me, alsof ik de enige hier was die niet echt deel uitmaakte van de scène.

— Haruki Murakami, Norwegian Wood


There had to be something wrong with my life. I should have been born a Yugoslavian shepherd who looked up at the Big Dipper every night.

NL: Er moet iets mis zijn met mijn leven. Ik had geboren moeten worden als een Joegoslavische herder die elke avond naar de Grote Beer keek.

— Haruki Murakami, Hard-Boiled Wonderland and the End of the World


Don’t blame me. That’s evolution. Evolution’s always hard. Hard and bleak. No such thing as happy evolution.

NL: Geef mij niet de schuld. Dat is evolutie. Evolutie is altijd moeilijk. Hard en somber. Een gelukkige evolutie bestaat niet.

— Haruki Murakami, Hard-Boiled Wonderland and the End of the World


We truly believed in something back then, and we knew we were the kind of people capable of believing in something – with all our hearts. And that kind of hope will never simply vanish.

NL: We geloofden echt in iets toen, en we wisten dat we het soort mensen waren dat in iets kon geloven – met heel ons hart. En dat soort hoop zal nooit zomaar verdwijnen.

— Haruki Murakami, Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage


This is what it means to live on. When granted hope, a person uses it as fuel, as a guidepost to life. It is impossible to live without hope.

NL: Dit is wat het betekent om van te leven. Als iemand hoop krijgt, gebruikt hij het als brandstof, als leidraad voor het leven. Het is onmogelijk om zonder hoop te leven.

— Haruki Murakami, 1Q84


Wherever there’s hope there’s a trial.

NL: Waar er ook hoop is, er is een proces.

— Haruki Murakami, 1Q84


No truth can cure the sorrow we feel from losing a loved one. No truth, no sincerity, no strength, no kindness can cure that sorrow. All we can do is see it through to the end and learn something from it, but what we learn will be no help in facing the next sorrow that comes to us without warning.

NL: Geen enkele waarheid kan het verdriet genezen dat we voelen van het verliezen van een geliefde. Geen waarheid, geen oprechtheid, geen kracht, geen vriendelijkheid kan dat verdriet genezen. Het enige wat we kunnen doen is het doorzetten tot het einde en er iets van leren, maar wat we leren zal geen hulp zijn in het onder ogen zien van het volgende verdriet dat ons zonder waarschuwing toekomt.

— Haruki Murakami, Norwegian Wood


People leave strange little memories of themselves behind when they die.

NL: Mensen laten vreemde herinneringen aan zichzelf achter als ze sterven.

— Haruki Murakami, Norwegian Wood


Tell me, Doctor, are you afraid of death?””I guess it depends on how you die.

NL: Zeg eens, dokter, ben je bang voor de dood?”Ik denk dat het afhangt van hoe je sterft.

— Haruki Murakami, The Wind-Up Bird Chronicle


Aren’t you afraid of dying?Not really. I’ve watched lots of good-for-nothing, worthless people die, and if people like that can do it, then I should be able to handle it.

NL: Ben je niet bang om te sterven?Niet echt. Ik heb veel waardeloze mensen zien sterven… en als zulke mensen het kunnen, dan moet ik het aankunnen.

— Haruki Murakami, Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage


Life is here, death is over there. I am here, not over there.

NL: Het leven is hier, de dood is daar. Ik ben hier, niet daar.

— Haruki Murakami, Norwegian Wood


Those were strange days, now that I look back at them. In the midst of life, everything revolved around death.

NL: Dat waren vreemde dagen, nu ik naar ze terugkijk. In het midden van het leven draaide alles om de dood.

— Haruki Murakami, Norwegian Wood


I’m not afraid to die. What I’m afraid of is having reality get the better of me, of having reality leave me behind.

NL: Ik ben niet bang om te sterven. Waar ik bang voor ben is dat de realiteit de overhand krijgt, dat de realiteit me achterlaat.

— Haruki Murakami, 1Q84


That’s the kind of death that frightens me. The shadow of death slowly, slowly eats away at the region of life, and before you know it everything’s dark and you can’t see, and the people around you think of you as more dead than alive.

NL: Dat soort dood maakt me bang. De schaduw van de dood vreet langzaam weg in de regio van het leven, en voor je het weet is alles donker en je kunt het niet zien, en de mensen om je heen denken aan je als meer dood dan levend.

— Haruki Murakami, Norwegian Wood


I’ve never once thought about how I was going to die,” she said. “I can’t think about it. I don’t even know how I’m going to live.

NL: Ik heb nooit nagedacht over hoe ik zou sterven, zei ze. Ik kan er niet over nadenken. Ik weet niet eens hoe ik ga leven.

— Haruki Murakami, Norwegian Wood


Death leaves cans of shaving cream half-used.

NL: Dood laat blikjes scheercrème half gebruikt.

— Haruki Murakami, Hard-Boiled Wonderland and the End of the World


A poet might die at twenty-one, a revolutionary or a rock star at twenty four. But after that you assume everything’s going to be all right. you’ve made it past Dead Man’s Curve and you’re out of the tunnel, cruising straight for your destination down a six lane highway whether you want it or not.

NL: Een dichter kan om 21 uur sterven, een revolutionair of een rockster op 24 uur. Maar daarna neem je aan dat alles goed komt. Je maakte het voorbij Dead Man… en je komt uit de tunnel, recht voor je bestemming… via een zesbaans snelweg, of je het nu wilt of niet.

— Haruki Murakami, Blind Willow, Sleeping Woman


I find myself thinking about my ongoing existence as a human being and the path that lies ahead of me. Though of course these thoughts lead to but one place – death.

NL: Ik zie mezelf denken over mijn voortdurende bestaan als mens en het pad dat voor me ligt. Hoewel deze gedachten natuurlijk leiden tot maar één plaats – de dood.

— Haruki Murakami, The Elephant Vanishes


Suicides? Heart attacks? The papers didn’t seem interested. The world was full of ways to die, too many to cover. Newsworthy deaths had to be exceptional. Most people go unobserved.

NL: Zelfmoorden? Hartaanval? De kranten leken niet geïnteresseerd. De wereld was vol van manieren om te sterven, te veel om in te dekken. Nieuwswaardige sterfgevallen moesten uitzonderlijk zijn. De meeste mensen worden niet geobserveerd.

— Haruki Murakami, Dance Dance Dance


That’s how it is with art. Mere humans who root through their refrigerators at three o’clock in the morning are incapable of such writing.

NL: Zo gaat dat met kunst. Alleen mensen die om drie uur’s ochtends door hun koelkasten gaan, zijn niet in staat om zo’n brief te schrijven.

— Haruki Murakami, Hear the Wind Sing


There were times he thought it would have been far better to never have known. Yet he continued to return to his core principle: that, in every situation, knowledge was better than ignorance. However agonizing, it was necessary to confront the facts. Only through knowing could a person become strong.

NL: Er waren momenten dat hij dacht dat het veel beter zou zijn geweest om het nooit te weten. Toch bleef hij terugkeren naar zijn kernprincipe: dat kennis in elke situatie beter was dan onwetendheid. Hoe pijnlijk het ook was, het was noodzakelijk om de feiten onder ogen te zien. Alleen door het weten kan een persoon sterk worden.

— Haruki Murakami, Men Without Women: Stories