Harper Lee quotes | 13 quotes van Harper Lee

Ben je op zoek naar een Harper Lee quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Harper Lee quotes. Veel leesplezier!

Harper Lee quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Harper Lee verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Harper Lee quotes:

With him, life was routine; without him, life was unbearable.

NL: Bij hem was het leven routine; zonder hem was het leven ondraaglijk.

— Harper Lee, To Kill a Mockingbird


It’s never an insult to be called what somebody thinks is a bad name. It just shows you how poor that person is, it doesn’t hurt you.

NL: Het is nooit een belediging om genoemd te worden wat iemand denkt dat een slechte naam is. Het laat je zien hoe arm die persoon is, het doet je geen pijn.

— Harper Lee, To Kill a Mockingbird


Before I can live with other folks I’ve got to live with myself. The one thing that doesn’t abide by majority rule is a person’s conscience.

NL: Voordat ik met andere mensen kan leven… moet ik met mezelf leven. Het enige dat zich niet houdt aan meerderheidsregel is een persoon zijn geweten.

— Harper Lee, To Kill a Mockingbird


As you grow up, always tell the truth, do no harm to others, and don’t think you are the most important being on earth. Rich or poor, you then can look anyone in the eye and say, ‘I’m probably no better than you, but I’m certainly your equal.

NL: Als je opgroeit, vertel altijd de waarheid, doe anderen geen kwaad en denk niet dat je het belangrijkste wezen op aarde bent. Rijk of arm, dan kun je iedereen in de ogen kijken en zeggen: ‘Ik ben waarschijnlijk niet beter dan jij, maar ik ben zeker je gelijke.

— Harper Lee


Atticus had said it was the polite thing to talk to people about what they were interested in, not about what you were interested in.

NL: Atticus had gezegd dat het beleefd was om met mensen te praten over waar ze in geïnteresseerd waren, niet over waar je in geïnteresseerd was.

— Harper Lee, To Kill a Mockingbird


Atticus, he was real nice.””Most people are, Scout, when you finally see them.

NL: Atticus, hij was heel aardig.”De meeste mensen zijn dat, Scout, als je ze eindelijk ziet.

— Harper Lee, To Kill a Mockingbird


Real courage is when you know you’re licked before you begin, but you begin anyway and see it through no matter what.

NL: Echte moed is als je weet dat je gelikt bent voordat je begint, maar je begint toch en doorziet het, wat er ook gebeurt.

— Harper Lee, To Kill a Mockingbird


Mockingbirds don’t do one thing but make music for us to enjoy. They don’t eat up people’s gardens, don’t nest in corncribs, they don’t do one thing but sing their hearts out for us. That’s why it’s a sin to kill a mockingbird.

NL: Mockingbirds doen niet één ding maar maken muziek voor ons om te genieten. Ze eten niet op mensen tuinen, niet nestelen in maïsblaadjes, ze doen niet een ding, maar zingen hun harten uit voor ons. Dat is waarom het een zonde is om een spotvogel te doden.

— Harper Lee, To Kill a Mockingbird


When a child asks you something, answer him, for goodness sake. But don’t make a production of it. Children are children, but they can spot an evasion faster than adults, and evasion simply muddles ‘em.

NL: Als een kind je iets vraagt, geef hem dan antwoord. Maar maak er geen productie van. Kinderen zijn kinderen, maar ze kunnen een ontduiking sneller zien dan volwassenen, en ontduiking verwart ze gewoon.

— Harper Lee, To Kill a Mockingbird


Everybody’s gotta learn, nobody’s born knowing.

NL: Iedereen moet het leren, niemand die het weet.

— Harper Lee


Never, never, never, on cross-examination ask a witness a question you don’t already know the answer to.

NL: Nooit, nooit, nooit, bij kruisverhoor, stel een getuige een vraag waar je het antwoord nog niet op weet.

— Harper Lee, To Kill a Mockingbird


Shoot all the blue jays you want, if you can hit ‘em, but remember it’s a sin to kill a mockingbird.

NL: Schiet alle blauwe gaaien die je wilt, als je kunt raken, maar onthoud dat het een zonde is om een spotvogel te doden.

— Harper Lee, To Kill a Mockingbird


You deny them hope… You are telling them that Jesus loves them, but not much.

NL: Je ontkent ze hoop… je vertelt hen dat Jezus van hen houdt, maar niet veel.

— Harper Lee