H.L. Mencken quotes | 14 quotes van H.L. Mencken

Ben je op zoek naar een H.L. Mencken quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste H.L. Mencken quotes. Veel leesplezier!

H.L. Mencken quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van H.L. Mencken verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste H.L. Mencken quotes:

Every normal man must be tempted, at times, to spit on his hands, hoist the black flag, and begin slitting throats.

NL: Elke normale man moet soms verleid worden om op zijn handen te spuwen, de zwarte vlag te hijsen en de keel door te snijden.

— H.L. Mencken, Prejudices: First Series


Happiness is the china shop love is the bull.

NL: Geluk is de Chinese winkel liefde is de stier.

— H.L. Mencken


You can’t do anything about the length of your life, but you can do something about its width and depth.

NL: Je kunt niets doen aan de lengte van je leven, maar je kunt iets doen aan zijn breedte en diepte.

— H.L. Mencken


The older I grow, the more I distrust the familiar doctrine that age brings wisdom.

NL: Hoe ouder ik word, hoe meer ik de vertrouwde doctrine wantrouw dat leeftijd wijsheid brengt.

— H.L. Mencken


An idealist is one who, on noticing that a rose smells better than a cabbage, concludes that it makes a better soup.

NL: Een idealist is iemand die, als hij merkt dat een roos beter ruikt dan een kool, concludeert dat het een betere soep maakt.

— H.L. Mencken, A Book of Burlesques


Democracy is a pathetic belief in the collective wisdom of individual ignorance. No one in this world, so far as I know—and I have researched the records for years, and employed agents to help me—has ever lost money by underestimating the intelligence of the great masses of the plain people. Nor has anyone ever lost public office thereby.

NL: Democratie is een zielig geloof in de collectieve wijsheid van individuele onwetendheid. Niemand in deze wereld, voor zover ik weet… en ik heb de gegevens jarenlang onderzocht… en agenten die me helpen… heeft ooit geld verloren… door de intelligentie van de grote massa’s van de gewone mensen te onderschatten. Niemand heeft hier ooit een openbaar ambt verloren.

— H.L. Mencken, Notes on Democracy


In the present case it is a little inaccurate to say I hate everything. I am strongly in favor of common sense, common honesty and common decency. This makes me forever ineligible to any public office of trust or profit in the Republic. But I do not repine, for I am a subject of it only by force of arms.

NL: In dit geval is het een beetje onjuist om te zeggen dat ik alles haat. Ik ben sterk voor gezond verstand, eerlijkheid en fatsoen. Dit maakt me voor altijd ongeschikt voor een openbaar ambt van vertrouwen of winst in de Republiek. Maar ik doe niet repine, want ik ben een onderwerp van alleen met kracht van wapens.

— H.L. Mencken


We must respect the other fellow’s religion, but only in the sense and to the extent that we respect his theory that his wife is beautiful and his children smart.

NL: We moeten de religie van de ander respecteren, maar alleen in de zin en in de mate dat we zijn theorie respecteren dat zijn vrouw mooi is en zijn kinderen slim.

— H.L. Mencken, Minority Report


Explanations exist; they have existed for all time; there is always a well-known solution to every human problem—neat, plausible, and wrong.

NL: Er zijn verklaringen; ze bestaan voor altijd; er is altijd een bekende oplossing voor elk menselijk probleem.

— H.L. Mencken, Prejudices: Second Series


Truth would quickly cease to be stranger than fiction, once we got as used to it.

NL: De waarheid zou snel ophouden vreemder te zijn dan fictie, zodra we eraan gewend waren.

— H.L. Mencken, A Little Book in C Major


We are here and it is now. Further than that, all human knowledge is moonshine.

NL: We zijn hier en het is nu. Verder dan dat, is alle menselijke kennis maanschijn.

— H.L. Mencken, A Mencken Chrestomathy


Puritanism: The haunting fear that someone, somewhere, may be happy.

NL: Puritanisme: De spookachtige angst dat iemand, ergens, gelukkig kan zijn.

— H.L. Mencken, A Mencken Chrestomathy


No matter how happily a woman may be married, it always pleases her to discover that there is a nice man who wishes that she were not.

NL: Hoe gelukkig een vrouw ook getrouwd mag zijn, het bevalt haar altijd om te ontdekken dat er een aardige man is die wenst dat ze dat niet was.

— H.L. Mencken


If, after I depart this vale, you ever remember me and have thought to please my ghost, forgive some sinner and wink your eye at some homely girl.

NL: Als, nadat ik deze vallei heb verlaten, je ooit aan mij herinnert en eraan gedacht hebt om mijn geest te behagen, vergeef een zondaar en knipoog je ogen naar een huiselijk meisje.

— H.L. Mencken