Gustave Flaubert quotes | 16 quotes van Gustave Flaubert

Ben je op zoek naar een Gustave Flaubert quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Gustave Flaubert quotes. Veel leesplezier!

Gustave Flaubert quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Gustave Flaubert verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Gustave Flaubert quotes:

It’s hard to communicate anything exactly and that’s why perfect relationships between people are difficult to find.

NL: Het is moeilijk om iets precies te communiceren en dat is waarom perfecte relaties tussen mensen zijn moeilijk te vinden.

— Gustave Flaubert, Sentimental Education


Do not read, as children do, to amuse yourself, or like the ambitious, for the purpose of instruction. No, read in order to live.

NL: Lees niet, zoals kinderen doen, om jezelf te amuseren, of zoals de ambitieuze, voor het doel van instructie. Nee, lees om te leven.

— Gustave Flaubert


Be steady and well-ordered in your life so that you can be fierce and original in your work.

NL: Wees stabiel en goed geordend in je leven zodat je fel en origineel kunt zijn in je werk.

— Gustave Flaubert


There is not a particle of life which does not bear poetry within it

NL: Er is geen deeltje van het leven dat geen poëzie in zich draagt.

— Gustave Flaubert


One can be the master of what one does, but never of what one feels.

NL: Men kan de meester zijn van wat men doet, maar nooit van wat men voelt.

— Gustave Flaubert


We must laugh and cry, enjoy and suffer, in a word, vibrate to our full capacity … I think that’s what being really human means.

NL: We moeten lachen en huilen, genieten en lijden, in een woord, trillen naar onze volle capaciteit… Ik denk dat dat is wat echt menselijk zijn betekent.

— Gustave Flaubert


To be stupid, selfish, and have good health are three requirements for happiness, though if stupidity is lacking, all is lost.

NL: Om dom te zijn, egoïstisch, en een goede gezondheid te hebben zijn drie vereisten voor geluk, hoewel als domheid ontbreekt, is alles verloren.

— Gustave Flaubert


Maybe happiness too is a metaphor invented on a day of boredom

NL: Misschien is geluk ook een metafoor, uitgevonden op een dag van verveling.

— Gustave Flaubert, November


As for the piano, the faster her fingers flew over it, the more he marveled. She struck the keys with aplomb and ran from one end of the keyboard to the other without a stop.

NL: Wat de piano betreft, hoe sneller haar vingers erover vlogen, hoe meer hij zich verwonderde. Ze sloeg de toetsen met aplomb en rende van de ene kant van het toetsenbord naar de andere kant zonder te stoppen.

— Gustave Flaubert, Madame Bovary


How we keep these dead souls in our hearts. Each one of us carries within himself his necropolis.

NL: Hoe we deze dode zielen in ons hart houden. Ieder van ons draagt in zichzelf zijn necropolis.

— Gustave Flaubert


I am alone on this road strewn with bones and bordered by ruins! Angels have their brothers, and demons have their infernal companions. Yet I have but the sound of my scythe when it harvests, my whistling arrows, my galloping horse. Always the sound of the same wave eating away at the world

NL: Ik ben alleen op deze weg bezaaid met botten en omzoomd door ruïnes! Engelen hebben hun broers, en demonen hebben hun helse metgezellen. Toch heb ik slechts het geluid van mijn zeis als het oogst, mijn fluitende pijlen, mijn galopperend paard. Altijd het geluid van dezelfde golf die op de wereld vreet

— Gustave Flaubert


He dreamed of funeral love, but dreams crumble and the tomb abides

NL: Hij droomde van begrafenis liefde, maar dromen verbrokkelen en het graf blijft.

— Gustave Flaubert


I grew up in a hospital and as a child I played in the dissecting room

NL: Ik groeide op in een ziekenhuis en als kind speelde ik in de ontledingskamer.

— Gustave Flaubert


The smooth folds of her dress concealed a tumultuous heart, and her modest lips told nothing of her torment. She was in love.

NL: De gladde plooien van haar jurk verborgen een tumultueus hart, en haar bescheiden lippen vertelden niets van haar kwelling. Ze was verliefd.

— Gustave Flaubert, Madame Bovary


What wretched poverty of language! To compare stars to diamonds!

NL: Wat een ellendige taalarmoede! Om sterren te vergelijken met diamanten!

— Gustave Flaubert, Flaubert in Egypt: A Sensibility on Tour


In my view, the novelist has no right to express his opinions on the things of this world. In creating, he must imitate God: do his job and then shut up.

NL: Naar mijn mening heeft de schrijver het recht niet om zijn mening te geven over de dingen van deze wereld. Bij het scheppen moet hij God imiteren: zijn werk doen en dan zijn mond houden.

— Gustave Flaubert