Groucho Marx quotes | 21 quotes van Groucho Marx

Ben je op zoek naar een Groucho Marx quote? Dan ben je hier op het juiste adres. Wij verzamelen mooie citaten, wijze uitspraken en krachtige quotes van inspirerende mensen. En in dit artikel delen we dus de beste Groucho Marx quotes. Veel leesplezier!

Groucho Marx quotes

Hieronder heb ik een aantal mooie quotes van Groucho Marx verzameld. Ze staan op willekeurige volgorde en ik deel steeds de originele Engelse quote en ook de Nederlandse vertaling. Dus hier komen ze, de mooiste Groucho Marx quotes:

The secret of life is honesty and fair dealing. If you can fake that, you’ve got it made.

NL: Het geheim van het leven is eerlijkheid en eerlijk handelen. Als je dat kunt doen, heb je het gemaakt.

— Groucho Marx


Outside of a dog, a book is man’s best friend. Inside of a dog it’s too dark to read.

NL: Buiten een hond, is een boek de beste vriend van de mens. In een hond is het te donker om te lezen.

— Groucho Marx, The Essential Groucho: Writings For By And About Groucho Marx


I find television very educating. Every time somebody turns on the set, I go into the other room and read a book.

NL: Ik vind televisie erg leerzaam. Elke keer als iemand de set aanzet, ga ik naar de andere kamer en lees ik een boek.

— Groucho Marx


When you’re in jail, a good friend will be trying to bail you out. A best friend will be in the cell next to you saying, ‘Damn, that was fun’.

NL: Als je in de gevangenis zit, zal een goede vriend je proberen te redden. Een beste vriend zal in de cel naast je zitten en zeggen: ‘Verdomme, dat was leuk’.

— Groucho Marx


From the moment I picked up your book until I put it down, I was convulsed with laughter. Some day I intend reading it.

NL: Vanaf het moment dat ik je boek pakte tot ik het neerlegde, was ik overstuur van het lachen. Op een dag ben ik van plan het te lezen.

— Groucho Marx


I never forget a face, but in your case I’ll be glad to make an exception.

NL: Ik vergeet nooit een gezicht, maar in jouw geval maak ik graag een uitzondering.

— Groucho Marx


Humor is reason gone mad.

NL: Humor is reden gek geworden.

— Groucho Marx


I sent the club a wire stating, PLEASE ACCEPT MY RESIGNATION. I DON’T WANT TO BELONG TO ANY CLUB THAT WILL ACCEPT ME AS A MEMBER.

NL: Ik heb de club een telegram gestuurd waarin staat dat ik m’n verblijf moet accepteren. Ik wil niet bij een club horen die me als lid zal accepteren.

— Groucho Marx, Groucho and Me


Those are my principles, and if you don’t like them…well I have others.

NL: Dat zijn mijn principes, en als je ze niet leuk vindt… dan heb ik er nog meer.

— Groucho Marx


One morning I shot an elephant in my pajamas. How he got in my pajamas I’ll never know.

NL: Op een ochtend schoot ik een olifant in mijn pyjama. Hoe hij in mijn pyjama kwam zal ik nooit weten.

— Groucho Marx


If a black cat crosses your path, it signifies that the animal is going somewhere.

NL: Als een zwarte kat je pad kruist, betekent dat dat het dier ergens heen gaat.

— Groucho Marx


Well, art is art, isn’t it? Still, on the other hand, water is water! And east is east and west is west and if you take cranberries and stew them like applesauce they taste much more like prunes than rhubarb does. Now, uh… now you tell me what you know.

NL: Kunst is kunst, nietwaar? Maar toch, aan de andere kant, water is water! En oost is oost en west is west en als je veenbessen neemt en ze stooft als appelmoes smaken ze veel meer naar pruimen dan rabarber. Nu, uh… vertel me wat je weet.

— Groucho Marx


Just give me a comfortable couch, a dog, a good book, and a woman. Then if you can get the dog to go somewhere and read the book, I might have a little fun.

NL: Geef me een comfortabele bank, een hond, een goed boek en een vrouw. Als je de hond dan ergens heen kan krijgen om het boek te lezen, kan ik misschien een beetje plezier hebben.

— Groucho Marx


Life is a whim of several billion cells to be you for a while

NL: Het leven is een bevlieging van enkele miljarden cellen om jou voor een tijdje te zijn.

— Groucho Marx


I was married by a judge. I should have asked for a jury.

NL: Ik was getrouwd door een rechter. Ik had om een jury moeten vragen.

— Groucho Marx


Next time I see you, remind me not to talk to you.

NL: De volgende keer dat ik je zie, herinner me eraan niet met je te praten.

— Groucho Marx


Room service? Send up a larger room.”]

NL: Roomservice? Stuur een grotere kamer.”]

— Groucho Marx


Before I speak, I have something important to say.

NL: Voordat ik spreek, heb ik iets belangrijks te zeggen.

— Groucho Marx


I, not events, have the power to make me happy or unhappy today. I can choose which it shall be. Yesterday is dead, tomorrow hasn’t arrived yet. I have just one day, today, and I’m going to be happy in it.

NL: Ik, geen gebeurtenissen, heb de macht om me gelukkig of ongelukkig te maken vandaag. Ik kan kiezen wat het zal zijn. Gisteren is dood, morgen is nog niet aangekomen. Ik heb maar één dag, vandaag, en ik zal er gelukkig in zijn.

— Groucho Marx, The Essential Groucho: Writings For By And About Groucho Marx


Each morning when I open my eyes I say to myself: I, not events, have the power to make me happy or unhappy today.

NL: Elke ochtend als ik mijn ogen open doe, zeg ik tegen mezelf: Ik, niet de gebeurtenissen, heb de macht om me vandaag gelukkig of ongelukkig te maken.

— Groucho Marx


Some people claim that marriage interferes with romance. There’s no doubt about it. Anytime you have a romance, your wife is bound to interfere.

NL: Sommige mensen beweren dat het huwelijk zich bemoeit met romantiek. Er is geen twijfel over mogelijk. Elke keer als je een romance hebt, zal je vrouw zich ermee bemoeien.

— Groucho Marx